Scholengemeenschapsinstelling

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Een scholengemeenschapsinstelling is een instelling die:

 • geen school is en
 • uitsluitend opgericht kan worden binnen één scholengemeenschap en
 • zich beperkt tot en als enige doel heeft daar personeelsleden, die werken ter ondersteuning van de scholen van de scholengemeenschap, aan te stellen, te affecteren en vast te benoemen indien ze daarvoor in aanmerking komen.

Waarvoor?

sla link op in klembord

Kopieer

Een scholengemeenschapsinstelling (SGI) maakt het mogelijk om personeelsleden die prestaties leveren ten behoeve van de hele scholengemeenschap ook effectief te affecteren aan de SGI, in plaats van aan hun eigen instelling. Door personeelsleden te affecteren aan, te benoemen in of te muteren naar de SGI kunnen de vaak ingewikkelde constructies die vandaag gebruikt worden om een personeelslid in te schakelen voor het geheel van de SG in de toekomst vermeden worden.

Aandachtspunten

sla link op in klembord

Kopieer

Eén en enige doel

sla link op in klembord

Kopieer

Een SGI heeft als enige decretaal vastgelegde doel: personeelsleden, die werken ter ondersteuning van de scholen van de scholengemeenschap aan te stellen, te affecteren, toe te laten tot de proeftijd en vast te benoemen indien ze daarvoor in aanmerking komen.  Het is dan ook decretaal niet toegelaten om andere taken of opdrachten aan de SGI toe te kennen.

Alleen gesubsidieerde personeelsleden

sla link op in klembord

Kopieer

Het is decretaal alleen mogelijk om gesubsidieerde personeelsleden te affecteren aan de SGI. Het is niet mogelijk om contractuele personeelsleden te affecteren aan de SGI.

Oprichting scholengemeenschapsinstelling is niet verplicht

sla link op in klembord

Kopieer

De oprichting van een SGI is niet verplicht. Stel dat je na 1 september 2021 een SGI wenst op te richten, dan kan dat telkens op 1 september in de loop van de zesjaarlijkse periode van de scholengemeenschappen.

Duur van de scholengemeenschapsinstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Als de samenstelling van de scholengemeenschap identiek blijft, kun je de SGI niet opheffen.
 
Als de samenstelling van de scholengemeenschap zou wijzigen na de zesjaarlijkse periode van de scholengemeenschappen of door toetreding van een nieuwe school, dan zijn er twee opties

 • de SGI wordt ontbonden: de personeelsleden van de SGI worden ter beschikking gesteld en geaffecteerd of wedertewerkgesteld in een andere instelling van de scholengemeenschap.
 • de SGI blijft bestaan: je moet dan wel de samenstelling van de rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de SGI wijzigen. Voor de personeelsleden van de SGI wijzigt er niets.

Geen andere personeelsleden meer op niveau van de scholengemeenschap!

sla link op in klembord

Kopieer

Onder de regelgeving zoals ze nu voorligt, is het na de oprichting van een SGI niet meer mogelijk om ook betrekkingen buiten de SGI op te richten met samengelegde punten of uren of met punten uit de voorafname van de enveloppes.

Hoe een scholengemeenschapsinstelling oprichten?

sla link op in klembord

Kopieer

Of je al dan niet een rechtspersoon moet oprichten voor de oprichting van de SGI, hangt af van de samenstelling van je scholengemeenschap (SG).

Drie mogelijke situaties

sla link op in klembord

Kopieer

Alle scholen van de SG behoren tot hetzelfde net én hetzelfde schoolbestuur

sla link op in klembord

Kopieer

 • Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor de SGI.
 • Je moet geen afzonderlijke rechtspersoon oprichten.
 • Je meldt de oprichting van de SGI via het daartoe voorziene formulier aan AGODI. Je vindt het formulier in Mijn Onderwijs of als bijlage bij omzendbrief BaO/2005/11 (bao) / omzendbrief SO 62 (so).

Alle scholen van de scholengemeenschap behoren tot hetzelfde net, maar niet tot hetzelfde schoolbestuur

sla link op in klembord

Kopieer

 • Je moet wél een afzonderlijke rechtspersoon oprichten met als enige doel de aansturing van de scholengemeenschapsinstelling
 • Je meldt de oprichting van de SGI via het daartoe voorziene formulier aan AGODI én je voegt de nodige bewijsstukken toe waaruit blijkt dat de afzonderlijke rechtspersoon werd opgericht.

De scholen van de SG behoren tot verschillende netten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Er moet per net één scholengemeenschapinstelling worden  opgericht. Het is niet mogelijk om een SGI op te richten in het ene net, maar niet in het andere net.
 • Behoren alle scholen van hetzelfde net tot één schoolbestuur, dan moet je geen aparte rechtspersoon oprichten. De vzw-schoolbestuur is dan verantwoordelijk voor de SGI.
 • Behoren de scholen van hetzelfde net tot verschillende schoolbesturen, dan moet je wel een aparte rechtspersoon  oprichten die dan verantwoordelijk zal zijn voor de SGI.

Oprichting van de rechtspersoon

sla link op in klembord

Kopieer

Op onze website vind je meer informatie over de oprichting van een vzw en over de bijhorende administratieve verplichtingen (neerleggen op de griffie van de ondernemingsrechtbank en publiceren in het Belgisch Staatsblad).

Voor de oprichting van de aparte rechtspersoon voor de SGI, kun je gebruik maken van de voorbeeldstatuten die wij daarvoor opstelden. Het enige doel van de vzw-SGI staat er als volgt in gespecificeerd: ten aanzien van de personeelsleden aangesteld of geaffecteerd aan de scholengemeenschapsinstelling de bevoegdheden uit te oefenen die zijn vastgelegd in het decreet Rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs.

Je kunt beroep doen op een notaris voor de oprichting, maar dat hoeft niet. Je kunt ook via een onderhandse akte werken. In dat geval blijven de kosten beperkt tot de neerleggings- en publicatiekosten.

Wat als je scholengemeenschap al het statuut van vzw heeft?

sla link op in klembord

Kopieer

Als je scholengemeenschap al het statuut van vzw (koepel-vzw) heeft, dan zijn er twee opties: je wijzigt het doel van de koepel-vzw-SG naar het enige doel van de vzw-SGI of je richt een tweede rechtspersoon op.

Wijziging van het doel van de bestaande vzw-scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Als je het doel van je vzw-scholengemeenschap wijzigt naar het enige doel van de vzw-SGI, dan blijft de scholengemeenschap zelf verder werken als feitelijke vereniging. Zij neemt dan alle andere bevoegdheden van de oorspronkelijke vzw-scholengemeenschap over. De keuze tussen een vzw of een feitelijke vereniging heeft wel een aantal gevolgen onder meer op het vlak van aansprakelijkheid. We lichten de verschillen toe onder 'vzw of feitelijke vereniging'.

Oprichting van een nieuwe rechtspersoon

sla link op in klembord

Kopieer

Als je een nieuwe rechtspersoon opricht voor de vzw-SGI, kun je een doublure/kopie maken van je vzw-scholengemeenschap. Voor de statuten kun je gebruik maken van de modelstatuten die wij maakten voor de vzw-SGI. Denk eraan dat alle betrokken schoolbesturen verplicht medeoprichter zijn van de vzw-SGI!

Ook voor de samenstelling van de algemene vergadering en het bestuursorgaan van de vzw-SGI kun je een doublure/kopie maken van de algemene vergadering en het bestuursorgaan van de koepel-vzw-scholengemeenschap.

In de praktijk zal de algemene vergadering dan eerst vergaderen voor de vzw scholengemeenschap en onmiddellijk aansluitend voor de vzw scholengemeenschapsinstelling. Per vergadering maak je wel een afzonderlijk verslag. Op een zelfde manier kun je werken voor de vergaderingen van het bestuursorgaan.

Personeelsleden affecteren aan de scholengemeenschapsinstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Algemene regel

sla link op in klembord

Kopieer

In een scholengemeenschapsinstelling kun je personeelsleden aanstellen zowel in wervingsambten als in selectie- en bevorderingsambten. Er worden geen nieuwe ambten gecreëerd voor het niveau van de SGI. Dit betekent dat de regelgeving van toepassing is die geldt voor het ambt waarin ze zijn aangesteld als tijdelijke of als vastbenoemde: TADD-aanstelling, vaste benoeming, vervanging, prestatieregeling, recht op verlofstelsels … De rechtspersonen die de verantwoordelijkheid dragen voor de SGI zijn bevoegd voor de aanstelling van de personeelsleden, hun vaste benoeming, het toekennen van verlofstelsels …

Opgelet: De scholengemeenschapsinstelling deelt de opdrachten van de aangestelde personeelsleden aan haar werkstation mee volgens de algemeen geldende regels, net als de andere scholen van de scholengemeenschap. De vakcode 699 “voorafname puntenenveloppe” is dus niet van toepassing voor personeelsleden die geaffecteerd of aangesteld worden in een scholengemeenschapsinstelling. Ook de vakcode 898 (taak- en functiedifferentiatie) mag niet gebruikt worden voor opdrachten binnen een SGI. Alle zendingen vanuit de SGI worden automatisch aangerekend op de globale puntenenveloppe.

Het uitsluitende doel van de scholengemeenschapsinstelling zoals door de wetgever voorzien, maakt het niet mogelijk om contractuele personeelsleden in dienst te nemen bij de vzw van de SGI.

Reaffectatieregelgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer personeelsleden uit een scholengemeenschapsinstelling ter beschikking gesteld moeten worden, dienen zij gereaffecteerd of wedertewerkgesteld te worden in een instelling van de scholengemeenschap. De toewijzing gebeurt door de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap. Een vacante of niet-vacante betrekking in een SGI moet niet voor reaffectatie of wedertewerkstelling worden aangeboden aan een personeelslid dat ter beschikking gesteld is in een instelling van de scholengemeenschap.

Tuchtprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

De rechtspersoon die bevoegd is om het personeelslid te benoemen, oefent ook de tuchtmacht over dit personeelslid uit. Een tuchtprocedure kun je beginnen tegen elk personeelslid dat vastbenoemd is of aangesteld is voor doorlopende duur (TADD) dat zich niet houdt aan de voorschriften (het Rechtspositiedecreet, het algemeen reglement, het arbeidsreglement, de engagementsverklaring), of dat strafrechtelijke feiten gepleegd heeft. Meer informatie hierover vind je terug onder het thema bemiddeling en tuchtIndien je van plan bent een tuchtprocedure op te starten, neem je best contact op met de Dienst Personeel.

Traject van functioneren en evalueren

sla link op in klembord

Kopieer

Met de personeelsleden aangesteld in de SGI, kan ook een traject van functioneren en evalueren worden opgestart. Het traject van functioneren en evalueren dat je met elk van je personeelsleden moet doorlopen, biedt je de mogelijkheid om een duurzaam, strategisch en waarderend personeelsbeleid te voeren. Je personeelsleden krijgen erdoor inspraak, voelen zich betrokken en kunnen zich op basis van constructieve feedback voort ontwikkelen en bijwerken waar nodig. Meer informatie hierover vind je terug onder het thema functioneren en evalueren

Aanstellen van een algemeen directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Voor scholen die een algemeen directeur aanstellen zonder die schoolvrij te maken via de voorafname van de globale puntenenveloppe, verandert er niets.

Wanneer scholengemeenschap en schoolbestuur samenvallen is er ook geen probleem om de algemeen directeur schoolvrij te maken. Een schoolbestuur kan een personeelslid belasten met het mandaat van algemeen directeur als het minstens twee instellingen heeft. De SGI kan hier beschouwd worden als een van die instellingen. Je kunt de algemeen directeur schoolvrij maken door je personeelslid:

 • rechtstreeks te affecteren aan de SGI;
 • met een verlof voor het uitvoeren van het mandaat (VUM) aan te stellen in punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe.
In het eerste geval is het mogelijk om je personeelslid te benoemen in de SGI. In het tweede geval blijft je personeelslid aangesteld in de school.

In een scholengemeenschap met meerdere schoolbesturen is het niet mogelijk om een algemeen directeur te affecteren aan de SGI. De SGI is dan immers een aparte rechtspersoon met maar één instelling. De regelgeving vereist dat het bestuur uit minstens twee instellingen bestaat vooraleer een mandaat van algemeen directeur kan toegekend worden.
Je kunt wel voldoende punten voorzien in de voorafname van de globale puntenenveloppe zodat een directeur daarin schoolvrij kan gemaakt worden via een verlof voor het uitvoeren van het mandaat (VUM). Die directeur blijft dan geaffecteerd aan zijn eigen school.

Aanstellen van een coördinerend directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Voor scholen die een coördinerend directeur aanstellen zonder die schoolvrij te maken via de voorafname van de globale puntenenveloppe, verandert er niets.

Wanneer je de coördinerend directeur schoolvrij wenst te maken, dan kan dat door je personeelslid:

 • rechtstreeks te affecteren aan de SGI;
 • met een verlof TAO of een verlof voor het uitoefenen van het mandaat (VUM) aan te stellen in punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe.
In het eerste geval is het mogelijk om je personeelslid te benoemen in de SGI. In het tweede geval blijft je personeelslid aangesteld in de school.

Weddeschaal 106

sla link op in klembord

Kopieer

De bevordering van een personeelslid van het ondersteunend personeel naar weddeschaal 106 is afhankelijk van het aantal regelmatige leerlingen. Daarom is het niet mogelijk om deze weddeschaal toe te kennen aan een personeelslid geaffecteerd aan een SGI. Een personeelslid dat in een school weddeschaal 106 geniet, kan via een verlof TAO een betrekking opnemen in de SGI, maar verliest dan wel zijn salarisschaal 106.

Aanwending van de middelen

sla link op in klembord

Kopieer

In het basisonderwijs kunnen personeelsleden aangesteld worden op het niveau van de scholengemeenschapsinstelling (SGI):

 • met punten uit de stimulusenveloppe. De wetgever legt hier geen beperking op.
 • met samengelegde punten administratieve ondersteuning en ICT en punten zorg die niet over de scholen van  de scholengemeenschap verdeeld worden. Dat kan maximaal in 10% van de totale punten. Wanneer je punten uit deze enveloppen gebruikt, kan je bovendien maximaal vacant verklaren met het oog op vaste benoeming voor het percentage dat je op 1 september 2020 hebt samengelegd. Van dat percentage kan afgeweken worden mits het akkoord van het bevoegde LOC, maar ook dan tot een maximum van 10%. Opgelet: zorgpunten kunnen enkel gebruikt worden om een betrekking op te richten in het ambt van zorgcoördinator!

De aanwending van punten uit de stimulusenveloppe is vrij. Je kunt die punten dus zowel gebruiken om betrekkingen op te richten in de SGI als om betrekkingen op te richten in een school. Wanneer je punten uit de andere puntenenveloppes samenlegt, dan kunnen die punten enkel nog gebruikt worden om betrekkingen op te richten in de SGI. Je kunt samengelegde punten dan niet meer gebruiken om betrekkingen op te richten in een school.

In het secundair onderwijs kunnen personeelsleden aangesteld worden op het niveau van de scholengemeenschapsinstelling met punten uit de voorafname van de globale puntenenveloppe. Dat kan maximaal in 10% van de totale punten. Er kan ook maximaal vacant verklaard worden met het oog op vaste benoeming voor het percentage dat op 1 september 2020 vooraf genomen werd, tenzij hierover een akkoord bereikt wordt binnen het bevoegde LOC en ook dan tot maximum 10%.

In netoverschrijdende scholengemeenschappen richt elk net een eigen scholengemeenschapsinstelling op. Hoeveel punten uit de voorafname aan elk van die scholengemeenschapsinstellingen wordt toegekend, bepaalt de scholengemeenschap zelf. Er moet dus geen rekening gehouden worden met de inbreng in de puntenenveloppe vanuit elk net apart.

Een LOC of een ondernemingsraad voor de scholengemeenschapsinstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur moet je voor elk van je scholen een LOC oprichten. Ook een scholengemeenschapsinstelling valt volgens het LOC-decreet onder de definitie 'school'. Meer informatie vind je op onze webpagina over het LOC. Dus ook voor een SGI moet je een LOC oprichten tenzij de SGI onder een technische bedrijfseenheid met een ondernemingsraad valt.

Ondernemingsraad

sla link op in klembord

Kopieer

Als alle scholen van de scholengemeenschap tot hetzelfde net én het zelfde schoolbestuur behoren en de vzw-schoolbestuur bijgevolg verantwoordelijk is voor de SGI, let er dan op dat je de SGI laat aansluiten bij één van je bestaande technische bedrijfseenheden. Heeft die technische bedrijfseenheid reeds een ondernemingsraad, dan hoef je voor de SGI geen afzonderlijk LOC op te richten. Heeft die technische bedrijfseenheid geen ondernemingsraad, dan richt je voor de SGI wel een afzonderlijk LOC in.

Interne dienst, externe dienst en comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW)

sla link op in klembord

Kopieer

Of je een interne dienst en een cpbw moet oprichten en moet aansluiten bij een externe dienst, hangt samen met de samenstelling van je scholengemeenschap en de verplichting om al dan niet een nieuwe rechtspersoon op te richten.

Geen nieuwe rechtspersoon nodig

sla link op in klembord

Kopieer

Interne dienst

sla link op in klembord

Kopieer

De SGI zal gebruik maken van de afdeling van de interne dienst van de technische bedrijfseenheid waar ze bij aansluit.

Externe dienst

sla link op in klembord

Kopieer

De vzw-schoolbestuur waaronder de SGI valt, is reeds aangesloten bij een externe dienst. De SGI sluit hier automatisch mee bij aan.

CPBW

sla link op in klembord

Kopieer

Indien er in diezelfde bedrijfseenheid ook een CPBW opgericht is, zal dat comité ook de belangen behartigen van de personeelsleden van de SGI.

Wél een nieuwe rechtspersoon nodig

sla link op in klembord

Kopieer

Interne dienst

sla link op in klembord

Kopieer

Zodra je één of meerdere werknemers in dienst hebt, ben je als werkgever verplicht een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk op te richten. Die dienst telt minimaal één preventieadviseur.

Ook de vzw scholengemeenschapsinstelling zal dus een interne dienst moeten oprichten. Let wel dat je als bestuur-werkgever zelf de rol van preventieadviseur kunt opnemen zolang je minder dan 20 werknemers tewerkstelt.

Meer informatie vind je op onze webpagina ‘Interne dienst preventie en bescherming op het werk (IDPW)

Externe dienst

sla link op in klembord

Kopieer

Je bent als werkgever verplicht je aan te sluiten bij een externe dienst.

CPBW

sla link op in klembord

Kopieer

Een CPBW moet je oprichten als je gemiddeld 50 personen tewerkstelt. Wij vermoeden dat de vzw scholengemeenschapsinstelling daar niet zal aan beantwoorden. Meer informatie over de oprichting van een CPBW vind je op onze webpagina ‘CPBW’.

Verzekeringen

sla link op in klembord

Kopieer

Of je extra verzekeringen moet afsluiten hangt ook van de samenstelling van je scholengemeenschap en de bijhorende verplichting om al dan niet een nieuwe rechtspersoon op te richten.

Geen nieuwe rechtspersoon nodig

sla link op in klembord

Kopieer

Je hoeft geen aparte verzekeringen af te sluiten. De bestaande verzekeringen van de vzw zijn hier van toepassing.

Wél een nieuwe rechtspersoon nodig

sla link op in klembord

Kopieer

Arbeidsongevallenverzekering

sla link op in klembord

Kopieer

Je hoeft geen aparte arbeidsongevallenverzekering af te sluiten aangezien je in de SGI alleen gesubsidieerd personeel kunt aanstellen en die vallen onder de arbeidsongevallenverzekering van het Departement Onderwijs & Vorming.

Bestuurdersaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering

sla link op in klembord

Kopieer

De verplichtingen op het vlak van een bestuurdersaansprakelijkheids- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering worden momenteel nog verder onderzocht door onze juristen. Zodra de informatie beschikbaar is, wordt ze hier gepubliceerd.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   Mathias De Baets
   stafmedewerker
     02 507 07 97
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio