De schoolkalender geeft een overzicht van de vakantieperiodes en vrije dagen. Je kunt de kalender in het document zelf verder aanvullen.

Regelgeving

sla link op in klembord

Kopieer

De Vlaamse regering heeft een algemene vakantieregeling vastgelegd. Zij moet bekeken worden onder voorbehoud van eventuele wijzigingen aan de regelgeving. Ook kan de minister steeds bij ministeriële omzendbrief bepaalde afwijkingen toestaan.

Vrije dagen

sla link op in klembord

Kopieer

Schooljaar 2023-2024

sla link op in klembord

Kopieer

 • Herfstvakantie: van maandag 30 oktober tot en met zondag 5 november 2023
 • Wapenstilstand: (zaterdag) 11 november 2023
 • Kerstvakantie: van maandag 25 december 2023 tot en met zondag 7 januari 2024
 • Krokusvakantie: van maandag 12 tot en met zondag 18 februari 2024
 • Paasvakantie: van maandag 1 tot en met zondag 14 april 2024 (paasmaandag: 1 april)
 • Dag van de Arbeid: woensdag 1 mei 2024
 • Hemelvaart: donderdag 9 en vrijdag 10 mei 2024 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 9 mei)
  (in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel les zijn)
 • Pinkstermaandag: 20 mei 2024
 • Zomervakantie: van maandag 1 juli tot en met zaterdag 31 augustus 2024

Schooljaar 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

 • Herfstvakantie: van maandag 28 oktober tot en met zondag 3 november 2024
 • Wapenstilstand: maandag 11 november 2024
 • Kerstvakantie: van maandag 23 december 2024 tot en met zondag 5 januari 2025
 • Krokusvakantie: van maandag 3 tot en met zondag 9 maart 2025
 • Paasvakantie: van maandag 7 tot en met maandag 21 april 2025 (paasmaandag: 21 april)
 • Dag van de Arbeid: donderdag 1 mei 2025
 • Hemelvaart: donderdag 29 en vrijdag 30 mei 2025 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 29 mei)
  (in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel les zijn)
 • Pinkstermaandag: 9 juni 2025
 • Zomervakantie: van dinsdag 1 juli tot en met zondag 31 augustus 2025

Schooljaar 2025-2026

sla link op in klembord

Kopieer

 • Herfstvakantie: van maandag 27 oktober tot en met zondag 2 november 2025
 • Wapenstilstand: dinsdag 11 november 2025
 • Kerstvakantie: van maandag 22 december 2025 tot en met zondag 4 januari 2026
 • Krokusvakantie: van maandag 16 tot en met zondag 22 februari 2026
 • Paasvakantie: van maandag 6 tot en met zondag 19 april 2026 (paasmaandag: 6 april)
 • Dag van de Arbeid: vrijdag 1 mei 2026
 • Hemelvaart: donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2026 (deeltijds kunstonderwijs: alleen 14 mei, in het deeltijds kunstonderwijs en in het volwassenenonderwijs kan er in het weekend na Hemelvaart wel les zijn)
 • Pinkstermaandag: 25 mei 2026
 • Zomervakantie: van woensdag 1 juli tot en met maandag 31 augustus 2026

Facultatieve vrije dagen

sla link op in klembord

Kopieer

Naast de schoolvakanties zijn er nog vakantiedagen die elke school vrij kan nemen.

Basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In het kleuter- en lager onderwijs mogen ten hoogste twee facultatieve vakantiedagen volledig vrij worden genomen. Die facultatieve vakantiedagen kunnen opgesplitst worden in halve dagen en kunnen verschillen per vestigingsplaats van de instelling.

Voor pedagogische studiedagen voor leraren kunnen de lessen 1,5 dag per schooljaar geschorst worden. Ook die 1,5 dag mag in 3 halve dagen opgesplitst worden.

Een basisschool kan de lessen de laatste schooldag voor de zomervakantie een halve dag schorsen, voor oudercontacten of andere typische opdrachten aan het einde van het schooljaar. Wanneer de laatste schooldag op een woensdag valt, dan kunnen de lessen op deze woensdagvoormiddag geschorst worden.

Ten laatste op 15 juni vóór de aanvang van het volgend schooljaar leggen de instellingen de facultatieve vakantiedagen en de dagen dat de lessen geschorst worden voor een pedagogische studiedag (anderhalve dag) vast.
Uiterlijk op 30 juni delen de instellingen de lijst mede van de facultatieve vakantiedagen aan de personeelsleden en aan de ouders en de leerlingen.

In instellingen met meerdere vestigingsplaatsen en verschillende data van facultatieve vakantiedagen zal de directie na afspraak met haar schoolbestuur de data van de twee facultatieve vakantiedagen vastleggen.

Het schoolbestuur kan een uitzondering aanvragen voor extra pedagogische studiedagen bij het agentschap voor onderwijsdiensten (AGODI).

Je gebruikt hiervoor het e-formulier ‘Aanvraag voor extra pedagogische studiedagen op Mijn Onderwijs. Bij de brief voeg je nog het proces-verbaal van het overleg van het lokale onderhandelingscomité (LOC) of de ondernemingsraad toe waar de beslissing om extra pedagogische studiedagen te organiseren, is goedgekeurd. In de aanvraag motiveer je hoe je de extra pedagogische studiedag(en) concreet zal invullen.

Als er geen LOC is in de school, moeten de onderwerpen waarvoor overleg met het personeel nodig is, voorgelegd worden aan de voltallige personeelsvergadering. Dit kan op een personeelsvergadering voorgelegd worden en opgenomen worden in het verslag. Dat verslag (inclusief motivering) wordt als bijlage bij de aanvraag toegevoegd.

De aanvraag moet uiterlijk op 1 mei van het voorafgaande schooljaar gebeuren.

Bij het aanvragen van extra pedagogische studiedagen moet je als school kunnen garanderen dat het goedgekeurde leerprogramma niet in het gedrang komt door een extra (halve) pedagogische studiedag te organiseren. Worden de doelen van de activiteiten/lessen die je normaal zou organiseren, op een ander moment bereikt/nagestreefd, dan vormt dat geen probleem.

Worden de lokalen van een school gebruikt als telbureau bij verkiezingen, dan kunnen de lessen de dag na de verkiezingen een halve dag geschorst worden.

Secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen voor voltijds secundair onderwijs, centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs en de deeltijdse vorming beschikken elk schooljaar over één facultatieve vakantiedag. Die vakantiedag kan worden opgesplitst in twee halve dagen en mag per vestigingsplaats van de school verschillen. In het buitengewoon secundair onderwijs is dat 2 volledige of 4 halve dagen verlof.

Secundaire scholen kunnen de lessen bijkomend schorsen op enkele speciale dagen, bijvoorbeeld een halve dag op 1 september (om het onthaal te regelen) of op de pedagogische studiedag voor leraren.

De organisatie van het schooljaar, met inbegrip van de beslissing omtrent de facultatieve vakantiedag, moet uiterlijk op 30 juni vóór de aanvang van het volgend schooljaar vastgelegd worden.

Worden de lokalen van een school gebruikt als telbureau bij verkiezingen, dan kunnen de lessen de dag na de verkiezingen een halve dag geschorst worden.

Overleg

sla link op in klembord

Kopieer

Het vaststellen van de data van de facultatieve vakantiedagen wordt besproken in de schoolraad en met de ondernemingsraad voor zover er een ondernemingsraad bestaat.

Sanctie

sla link op in klembord

Kopieer

Overtredingen van de regeling van de vakanties en vrije dagen kunnen gesanctioneerd worden door een gedeeltelijke terugvordering van de werkingstoelagen van het voorgaande schooljaar.

Downloads

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de kalender ook eerst digitaal invullen voor je hem print. Zo staat hij meteen vol activiteiten, vergaderingen … specifiek voor jouw school.

Er zjn heel wat moslimleerlingen ingeschreven in katholieke scholen. De islamitische feestdagen in 2024 zijn: 

 • Suikerfeest (einde Ramadan) : 9 april - 10 april 2024
 • Offerfeest: 16 juni - 20 juni 2024

Contact

Lien De Feyter
stafmedewerker
   02 507 07 64
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio