Criteria en voorwaarden (bu)so

Aan welke decretale criteria en voorwaarden moeten scholen voldoen om een scholengemeenschap secundair onderwijs te kunnen vormen? We geven je een overzicht.

Vrijwillige toetreding

sla link op in klembord

Kopieer

Een school is niet verplicht om in een scholengemeenschap te stappen. De overheid stuurt en stimuleert scholen wel om in scholengemeenschappen te stappen, maar kan het uiteraard nooit verplichten.

Katholiek Onderwijs streeft er wel uitdrukkelijk naar dat elke school de kans krijgt om bij een scholengemeenschap aan te sluiten.

Wanneer je school niet tot een scholengemeenschap behoort, kun je niet genieten van de voordelen zoals opgesomd in 'Scholengemeenschappen secundair onderwijs - Voordelen'.

Participanten

sla link op in klembord

Kopieer

De decreetgever definieert een scholengemeenschap secundair onderwijs als ‘één school of een groep van scholen die binnen een geografische omschrijving gezamenlijk instaat voor de onderwijsvoorziening’.

Mogelijke constructies

sla link op in klembord

Kopieer

Concreet betekent dit dat de volgende constructies mogelijk zijn voor scholengemeenschappen secundair onderwijs:

 • één school die de eigenschappen van een scholengemeenschap heeft;
 • twee of meer scholen die tot hetzelfde schoolbestuur behoren;
 • twee of meer scholen die tot verschillende schoolbesturen behoren van hetzelfde onderwijsnet;
 • twee of meer scholen die tot verschillende schoolbesturen en verschillende onderwijsnetten behoren.

Begrip school

sla link op in klembord

Kopieer

Het begrip ‘scholen’ verwijst naar voltijds gewoon of buitengewoon secundair onderwijs. In ieder geval moet de scholengemeenschap minstens één school voor voltijds gewoon secundair onderwijs tellen.

Wat als er aan één van die scholen een centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs verbonden is? Dan maakt het centrum automatisch ook deel uit van de zelfde scholengemeenschap.

Wat met autonome centra voor deeltijds beroepsonderwijs? Zij kunnen als autonoom centrum toetreden tot een scholengemeenschap.

Minimum aantal leerlingen

sla link op in klembord

Kopieer

De decreetgever legt geen minimum aantal leerlingen op voor de scholengemeenschappen secundair onderwijs. Voor de scholengemeenschappen basisonderwijs is dat wel het geval. Daar ligt de ondergrens op 900 gewogen leerlingen.

Scholengemeenschappen secundair onderwijs met minder dan 900 leerlingen krijgen wel geen extra punten, de vroegere forfaitaire puntenenveloppe, voor hun werking. Zie 'Scholengemeenschappen secundair onderwijs - voordelen'.

De decreetgever rekent erop dat de schoolbesturen samen met Katholiek Onderwijs Vlaanderen een goed werkende verdeling van scholengemeenschappen uittekenen over Vlaanderen.

Geografische inplanting

sla link op in klembord

Kopieer

Om een optimale leerlingenoriëntering te kunnen waarmaken, is het niet alleen belangrijk dat de scholen van de scholengemeenschap samen een gepast en complementair onderwijsaanbod organiseren, maar ook dat zij op een voor de leerlingen haalbare afstand van mekaar gelegen zijn.

Onderwijszones

sla link op in klembord

Kopieer

De decreetgever legt dan ook een zekere geografische afbakening op aan scholengemeenschappen. Op basis van wetenschappelijk onderzoek naar leerlingenstromen heeft hij Vlaanderen ingedeeld in 44 onderwijszones. Scholengemeenschappen secundair onderwijs mogen zich over maximaal 5 aangrenzende zones uitstrekken (zie omzendbrief SO 62 punt 2.5.).

Bij de toepassing van dit geografisch criterium kijkt de overheid alleen naar de hoofdvestigingsplaats van de school.

In realiteit is het zo dat de onderwijszones vrij uitgestrekt zijn en dat de huidige scholengemeenschappen secundair onderwijs zich over één, maximaal twee aanpalende zones uitstrekken.

Voor de planningsbevoegdheid van scholengemeenschappen werkt Katholiek Onderwijs Vlaanderen met onderwijsregio's. Die onderwijsregio's vallen niet noodzakelijk samen met de onderwijszones.

Niet beantwoorden aan criteria

sla link op in klembord

Kopieer

Indien een scholengemeenschap twee opeenvolgende schooljaren op 1 oktober niet meer aan het geografisch criterium zou beantwoorden, dan houdt zij vanaf het derde schooljaar op te bestaan voor de overheid. Er loopt dus een tweejarige gedoogperiode.

Multisectoraliteit van het onderwijsaanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Wat het onderwijsaanbod in de scholengemeenschap betreft, legt de decreetgever een aantal strikte voorwaarden op. En dit om te garanderen dat de scholengemeenschap een optimale studiekeuze en leerlingenoriëntering effectief ook kan waarmaken.

Merk op dat aan die voorwaarden al voldaan moet zijn op 1 oktober voorafgaand aan de totstandkoming van de scholengemeenschap! Slechts in uitzonderlijke gevallen staat de Vlaamse regering hier een afwijking op toe (omzendbrief SO 62 punt 2.4).

Maar... door de omschakeling van studiegebieden naar studiedomeinen, zou het kunnen dat bepaalde scholengemeenschappen niet meer aan de voorwaarde van multisectoraliteit voldoen. Voor die scholengemeenschappen maakt de decreetgever een uitzondering. Zij worden van rechtswege beschouwd te voldoen aan de voorwaarde van multisectoraliteit tot en met het schooljaar 2025-2026.

Verplichtingen

sla link op in klembord

Kopieer

Een scholengemeenschap moet minimaal volgende structuuronderdelen samen aanbieden:

 • Een eerste graad met
  • een eerste leerjaar A en B
  • een tweede leerjaar A en B
 • Een tweede graad met
  • een eerste en tweede leerjaar finaliteit doorstroom met drie studierichtingen algemeen secundair onderwijs
  • een eerste en tweede leerjaar van de dubbele finaliteit met twee studiedomeinen
  • een eerste en tweede leerjaar van de finaliteit arbeidsmarkt met twee studiedomeinen
 • Een derde graad met
  • een eerste en tweede leerjaar finaliteit doorstroom met drie studierichtingen algemeen secundair onderwijs
  • een eerste en tweede leerjaar van de dubbele finaliteit met twee studiedomeinen
  • een eerste en tweede leerjaar van de finaliteit arbeidsmarkt met twee studiedomeminen

De studiedomeinen van de dubbele finaliteit en de finaliteit arbeidsmarkt mogen dezelfde zijn.

Niet beantwoorden aan verplichtingen

sla link op in klembord

Kopieer

Indien een scholengemeenschap twee opeenvolgende schooljaren op 1 oktober niet meer aan de multisectorale eis beantwoordt, dan houdt zij vanaf het derde schooljaar op te bestaan voor de overheid. Er loopt dus een tweejarige gedoogperiode.

Contingentering

sla link op in klembord

Kopieer

De decreetgever heeft het aantal scholengemeenschappen per onderwijsnet geplafonneerd. Zo kan het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs maximaal 80 scholengemeenschappen inrichten. 'Confessioneel' slaat hier op alle erkende godsdiensten. De katholieke scholen vormen binnen dit contingent de grootste groep, maar ook bijvoorbeeld Joodse scholen vallen hieronder.

Ook is het zo dat er maximaal één scholengemeenschap mag opgericht worden in het Brussels hoofdstedelijk gewest.

Bewaken van contingenten

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen waakt er samen met de besturen over het contingent niet te overschrijden. Vandaar dat de schoolbesturen die een scholengemeenschap wensen op te starten vanaf 1 september 2020 dit moeten aanvragen bij DPCC-SO en dit voor 30 november 2019. Zie ook de planningsprocedure.

Netoverschrijdende scholengemeenschappen

sla link op in klembord

Kopieer

Bij netoverschrijdende scholengemeenschappen kijkt men naar het aantal scholen. Als de meeste scholen behoren tot het gesubsidieerd officieel onderwijs, dan wordt de scholengemeenschap tot dat contingent gerekend. Als het merendeel tot het gesubsidieerd confessioneel vrij onderwijs behoort, dan wordt ze tot dat contingent gerekend. Als het aantal scholen gelijk is, dan beslissen de betrokken representatieve verenigingen van schoolbesturen.

Contact

Nele Berghmans
stafmedewerker
   0476 79 14 22
   Peter Peters
   medewerker
     02 507 07 82
     0475 37 33 95
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio