Personeel in de scholengemeenschap buiten de scholengemeenschapsinstelling

Wat betekent het voor het personeel wanneer hun school tot een scholengemeenschap behoort? De personeelsreglementering is heel uitgebreid. Hier vinden jullie beknopt een overzicht van de belangrijkste aspecten. Meer gedetailleerde en gespecialiseerde informatie kunnen jullie vinden in de verschillende documenten van de Dienst Personeel van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ruimere inzetbaarheid

sla link op in klembord

Kopieer

Eén van de organisatorische voordelen van scholengemeenschappen is de ruimere inzetbaarheid van een aantal personeelsleden. Wat die ruimere inzetbaarheid juist inhoudt, voor wie ze geldt en wat de eventuele voorwaarden zijn, vind je bij de voordelen voor scholengemeenschappen basisonderwijs en bij de voordelen voor scholengemeenschappen secundair onderwijs.

Opbouw anciënniteit en uitoefening rechten

sla link op in klembord

Kopieer

Je personeel zal het ongetwijfeld interessanter vinden om in een school te werken die deel uitmaakt van een scholengemeenschap. De scholengemeenschap waartoe hun school behoort, is het kader waarbinnen personeelsleden anciënniteit opbouwen én waarbinnen zij hun rechten kunnen laten gelden. Zij hebben met andere woorden de mogelijkheid om in een ruimer geheel van scholen anciënniteit op te bouwen. Ook kunnen zij hun rechten laten gelden in dat ruimer geheel van scholen. Het gaat dan onder andere over TADD (tijdelijke aanstelling van doorlopende duur), vacantverklaring, vaste benoeming, reaffectatie …

TADD

sla link op in klembord

Kopieer

Als een personeelslid recht heeft op TADD in een wervingsambt, krijgt het voor een tijdelijke aanstelling in een vacante of niet-vacante betrekking voorrang op de personeelsleden die dat recht nog niet hebben. Bovendien loopt een tijdelijke aanstelling van doorlopende duur over de schooljaren heen. Een TADD-aanstelling is tot slot ook één van de mogelijke voorwaarden om vast benoemd te worden in een wervingsambt (artikel 23bis en 77ter van het Decreet Rechtspositie).

Anciënniteit

sla link op in klembord

Kopieer

Welke prestaties tellen mee voor de opbouw van het recht op TADD?

sla link op in klembord

Kopieer

 • voor personeelsleden van een school die tot een scholengemeenschap behoort: tellen de prestaties in dat bepaalde ambt (en voor de leraar eventueel: in dat VO-vak of die VO-specialiteit) in alle scholen van de scholengemeenschap mee;
 • voor personeelsleden van scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren: tellen alleen de prestaties mee in dat bepaalde ambt (en voor de leraar eventueel: dat VO-vak of die VO-specialiteit), geleverd in de scholen van hetzelfde schoolbestuur, maar dan alleen in die scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren.

In welke scholen kunnen de personeelsleden hun recht op TADD laten gelden?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Voor personeelsleden van een school die tot een scholengemeenschap behoort: als het personeelslid het recht op TADD in een bepaald ambt (en VO-vak of VO-specialiteit) heeft verworven in één of meerdere scholen van die scholengemeenschap, dan geldt dat recht op TADD in alle scholen van de scholengemeenschap ongeacht het schoolbestuur waartoe de scholen behoren. Dat recht blijft ook behouden. Het is dus niet zo dat het personeelslid dat recht jaarlijks opnieuw moet aanvragen. Alleen indien het personeelslid gedurende vijf opeenvolgende schooljaren niet meer aangesteld geweest is in één van de scholen van de scholengemeenschap vervalt zijn recht op TADD.
 • Voor personeelsleden van scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren? Als het personeelslid dat recht op TADD in een bepaald ambt (en VO-vak of VO-specialiteit) verworven heeft in één of meer scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap, dan geldt dat recht in alle scholen van het schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.

Voor het personeel is het dus gunstiger om in een school te werken die tot een scholengemeenschap behoort.

Zie ook art. 23, 23bis, 77bis en 77ter van het Decreet Rechtspositie.

Vacantverklaringen en vaste benoeming

sla link op in klembord

Kopieer

Aan wie moet een schoolbestuur de vacante betrekkingen in wervingsambten meedelen?

sla link op in klembord

Kopieer

Indien de betrekkingen zich voordoen in zijn scholen die tot een scholengemeenschap behoren, dan deelt het bestuur ze mee aan alle personeelsleden van die scholengemeenschap. Dit betekent concreet dat de vacante betrekkingen ook meegedeeld worden aan personeelsleden van andere schoolbesturen van de scholengemeenschap. Heeft het schoolbestuur dat de vacante betrekkingen wil meedelen nog andere scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren, dan deelt het die betrekkingen niet mee aan die laatste scholen. De scholengemeenschap blijft dus het kader/de grens voor de vacantverklaringen.

Wie kan zich kandidaat stellen om vast benoemd te worden?

sla link op in klembord

Kopieer

Alleen de personeelsleden die tewerkgesteld zijn in één van de scholen van de scholengemeenschap en die aan de voorwaarden van vaste benoeming voldoen, kunnen zich kandidaat stellen voor deze vacante betrekkingen. Aan de decretale benoemingsvoorwaarden kan eventueel ook de eis worden toegevoegd dat de kandidaten een zekere anciënniteit moeten verworven hebben bij het schoolbestuur dat de benoeming toekent.

De personeelsleden van de scholen van een schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren, kunnen zich enkel kandidaat stellen voor vacante betrekkingen in de scholen van hun bestuur die evenmin tot een scholengemeenschap behoren.

Zie ook artikel 33 van het Decreet Rechtspositie voor de juridische onderbouw van dit thema.

Reaffectatie en wedertewerkstelling

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen die behoren tot een scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Als er in de eigen school te weinig uren blijken te zijn voor een vastbenoemd personeelslid van een school dat tot een scholengemeenschap behoort en een terbeschikkingstelling dreigt, dan start zijn werkgever (= het schoolbestuur) een aantal stappen op:

 • In eerste instantie biedt het schoolbestuur een nieuwe affectatie aan in de vacante betrekkingen van de andere scholen van het schoolbestuur die én tot dezelfde scholengemeenschap behoren én in dezelfde fusiegemeente liggen. Het personeelslid mag deze nieuwe affectatie weigeren.
 • Als er geen vacante betrekking is in die scholen of als het personeelslid de nieuwe affectatie weigert, dan zal in tweede instantie het schoolbestuur het personeelslid verplicht reaffecteren in de eigen school in een niet-vacante betrekking van “hetzelfde ambt”.
 • Als dat ook niet kan, zal het schoolbestuur het personeelslid verplicht reaffecteren in “hetzelfde ambt” binnen de andere scholen van het schoolbestuur die tot dezelfde scholengemeenschap behoren, bij voorrang in een vacante betrekking.
 • Als die reaffectatie ook niet kan, zal het schoolbestuur het personeelslid van het gewoon onderwijs vrijwillig wedertewerkstellen in dezelfde personeelscategorie in één van zijn scholen die tot dezelfde scholengemeenschap behoren. Voor een personeelslid van het buitengewoon onderwijs is deze wedertewerkstelling verplicht, althans in een ambt van dezelfde personeelscategorie waarvoor het personeelslid een vereist bekwaamheidsbewijs heeft.
 • Als dat tot slot ook niet kan, start de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap haar activiteiten. Zij zal binnen alle scholen van de scholengemeenschap op zoek gaan naar een reaffectatie- of wedertewerkstellingsmogelijkheid binnen de eigen personeelscategorie.
 • Zo lang dit laatste niet mogelijk is, wijst de reaffectatiecommissie van de scholengemeenschap het personeelslid toe in een niet-organieke betrekking aan een school van de scholengemeenschap in het ambt waarin het personeelslid ter beschikking werd gesteld.

Ook voor reaffectatie en wedertewerkstelling vormt de scholengemeenschap dus het kader/de grens waarbinnen alles geregeld wordt. Meer info bij Reaffectatie en wedertewerkstelling.

Scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Wat dan met vastbenoemde personeelsleden van scholen die niet tot een scholengemeenschap behoren en voor wie terbeschikkingstelling dreigt?

Hun schoolbesturen/werkgevers zullen voor hen ook een reaffectatie of wedertewerkstelling proberen te vinden in de eigen school of in een andere school van het bestuur die niet tot een scholengemeenschap behoort. De reaffectatie naar of wedertewerkstelling in een school die wel tot een scholengemeenschap behoort, kan pas na de werking van de reaffectatiecommissie van die scholengemeenschap en nadat de betrekkingen zijn aangeboden aan de TADD'ers van de scholengemeenschap.

Als dat niet lukt, zal de Vlaamse reaffectatiecommissie overnemen. Zij zal het personeelslid dan reaffecteren of weder te werkstellen in een andere school. De afstand tussen de verblijfplaats van het personeelslid en die school mag maximaal 60 km bedragen.

Waar een personeelslid van een school die tot een scholengemeenschap behoort, zeker is van zijn tewerkstelling binnen de grenzen van de scholengemeenschap, is het voor andere personeelsleden minder duidelijk. Zij kunnen, na tussenkomst van de Vlaamse reaffectatiecommissie, in een totaal andere omgeving terechtkomen bij reaffectatie of wedertewerkstelling.

Uitwisseling van personeelsgegevens

sla link op in klembord

Kopieer

De scholengemeenschap is de grens waarbinnen personeelsleden hun TADD-rechten opbouwen en kunnen uitoefenen. Maar hoe hou je binnen de scholengemeenschap zicht op de situatie van al die personeelsleden? Op welke manier zorg je ervoor dat je als bestuur-werkgever je verplichtingen tegenover de personeelsleden kan nakomen? Hoe weet je bijvoorbeeld of een tijdelijk personeelslid dat je wil aanwerven al anciënniteit verworven heeft bij andere schoolbesturen van de scholengemeenschap? Dit kan belangrijke informatie zijn met het oog op de verwerving van het recht op TADD.

Voor scholengemeenschappen waarvan alle scholen tot één zelfde schoolbestuur behoren, is de situatie vrij eenvoudig. Het schoolbestuur of de enige werkgever kan over de gegevens van al zijn personeelsleden beschikken.

Indien er meerdere besturen betrokken zijn bij een scholengemeenschap, dan wordt het complexer. In principe beschik je immers alleen over de gegevens van je eigen schoolbestuur.

OD XXIX heeft het wettelijk mogelijk gemaakt om vanaf 1 september 2019 binnen de scholengemeenschap personeelsgegevens uit te wisselen tussen verschillende schoolbesturen. Het artikel 23 bis van het Decreet Rechtspositie werd hiervoor uitgebreid met een extra bepaling in paragraaf 17. Die bepaling kan nu als verwerkingsgrond ingeroepen worden voor het uitwisselen van personeelsgegevens in de scholengemeenschap. Schoolbesturen kunnen deze verwerkingsgrond gebruiken om zich in orde te stellen met de Algemene Gegevens Verordening - zie voor meer informatie Privacy op school.

Wat staat er dan concreet in die extra bepaling?

Over tijdelijke personeelsleden die voor bepaalde duur zijn aangesteld, dus niet over vastbenoemden of TADD’ers, kunnen schoolbesturen binnen de scholengemeenschap gegevens uitwisselen. Het gaat dan om die gegevens die relevant zijn voor het naleven van de rechten en verplichtingen ten aanzien van die personeelsleden op het vlak van TADD:

 • de identificatiegegevens;
 • de opdracht(en) en betrekking(en);
 • de dienstanciënniteit;
 • de school en het schoolbestuur;
 • verslagen van functionerings- en evaluatiegesprekken;
 • verslagen in functie van de beoordeling.

Merk op dat de verslagen waarvan sprake alleen mogen uitgewisseld worden tussen die scholen van de scholengemeenschap waarvoor het personeelslid ook diensten presteert.

Gevolgen van de wijziging van de samenstelling van de scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Wat gebeurt er dan met de personeelsleden wanneer hun school in september 2020 van scholengemeenschap zou veranderen? Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn in september 2020 bij de start van de nieuwe scholengemeenschappen of in twee uitzonderlijke gevallen tijdens de looptijd van de scholengemeenschappen. Zie ook pagina Scholengemeenschappen ‘Oprichting en beheer’ basisonderwijs en secundair onderwijs. Welke impact heeft deze wijziging van scholengemeenschap op hun opgebouwde anciënniteit en op hun rechten? Wat betekent het voor hen wanneer ze al aangesteld zijn voor doorlopende duur?

Wat als een school nog niet tot een scholengemeenschap behoorde, maar toetreedt tot een scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

 • ​​​​​​Opbouw anciënniteit: het personeelslid neemt de anciënniteit die het opgebouwd heeft in de school die toetreedt, volledig mee. De diensten die het in die school gepresteerd heeft voor de toetreding tot de scholengemeenschap worden dus volledig beschouwd als gepresteerd te zijn in de scholengemeenschap.
 • Aanstelling voor doorlopende duur: als het personeelslid in de loop van het voorgaande schooljaar aangesteld was voor doorlopende duur in de school die toetreedt, behoudt het zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur bij toetreding tot de scholengemeenschap.
 • Recht op TADD: het recht op TADD van het personeelslid geldt vanaf het ogenblik van toetreding van zijn school tot de scholengemeenschap voor alle scholen van die scholengemeenschap.
 • Vaste benoeming en affectatie: als het personeelslid uiterlijk op het einde van het schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is aan een school die toetreedt tot een scholengemeenschap, dan behoudt het in deze scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming. Het gaat dan meer concreet om de voorrang van de deeltijds vastbenoemden onder de personeelsleden met recht op TADD en om de voorrang op uitbreiding van vaste benoeming.
 • Kandidaatstelling voor aanstelling van doorlopende duur: de kandidaatstelling die het personeelslid heeft ingediend bij het schoolbestuur van de school die zal toetreden tot een scholengemeenschap, geldt ook als kandidaatstelling bij het schoolbestuur van elke school van die scholengemeenschap.

Wat als een school wijzigt van scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Opbouw anciënniteit: het personeelslid neemt de anciënniteit die het opgebouwd heeft in de school die van scholengemeenschap wijzigt, volledig mee. De diensten die het in die school gepresteerd heeft voor de wijziging van scholengemeenschap worden dus volledig beschouwd als ook gepresteerd te zijn in de nieuwe scholengemeenschap. Bovendien blijven die diensten ook in aanmerking komen in de scholen van de ‘oude’ scholengemeenschap. De diensten die het gepresteerd zou hebben in andere scholen van de oude scholengemeenschap, kan het echter niet in aanmerking nemen in de nieuwe scholengemeenschap.
 • Aanstelling voor doorlopende duur: als het personeelslid in de loop van het voorgaande schooljaar aangesteld was voor doorlopende duur in de school die van scholengemeenschap wijzigt, behoudt het zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur bij toetreding tot de nieuwe scholengemeenschap.
 • Recht op TADD: het recht op TADD van het personeelslid geldt vanaf het ogenblik van wijziging van zijn school naar een nieuwe scholengemeenschap in alle scholen van de nieuwe scholengemeenschap. In de nieuwe SG heeft het personeelslid recht op TADD indien het daar voldoende anciënniteit kan inbrengen of als het in het schooljaar vóór de wijziging was aangesteld voor doorlopende duur in de school die toetreedt tot een nieuwe scholengemeenschap. Bovendien blijft zijn recht ook gelden in alle scholen van de ‘oude’ scholengemeenschap. Pas wanneer het personeelslid gedurende vijf opeenvolgende schooljaren helemaal geen diensten presteert in een scholengemeenschap, verlies het zijn recht op TADD in die scholengemeenschap.
 • Vaste benoeming en affectatie: als het personeelslid uiterlijk op het einde van het schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is aan een school die wijzigt van scholengemeenschap, dan behoudt het in de nieuwe scholengemeenschap alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming. Het gaat dan meer concreet om de voorrang van de deeltijds vastbenoemden onder de personeelsleden met recht op TADD en om de voorrang op uitbreiding van vaste benoeming.
 • Als het personeelslid deeltijds vastbenoemd is in de school die van scholengemeenschap wijzigt, dan behoudt het wel zijn anciënniteit en zijn recht op TADD in de ‘oude’ scholengemeenschap, maar niet het voorrangsrecht van de deeltijds vastbenoemden (voorrang op personeelsleden met recht op TADD en voorrang op uitbreiding van vaste benoeming).
 • Kandidaatstelling voor aanstelling van doorlopende duur: de kandidaatstelling die het personeelslid heeft ingediend bij het schoolbestuur van om het even welke school van zijn ‘oude’ scholengemeenschap, geldt ook als kandidaatstelling bij het schoolbestuur van elke school van de nieuwe scholengemeenschap.
 • Let wel dat deze kandidaatstelling in de nieuwe scholengemeenschap alleen maar rechtsgeldig is wanneer het personeelslid daar de nodige dienstanciënniteit in aanmerking kan nemen – zie 'Opbouw ancienniteit'.

Je vindt hier een aantal scenario's kort toegelicht. Voor meer diepgaande informatie verwijzen we je graag naar de mededeling 'TADD, vaste benoeming en reaffectatie bij wijziging van de samenstelling van de scholengemeenschap voor basisonderwijs of secundair onderwijs'.

Wat als een school uit een scholengemeenschap stapt en niet aansluit bij een andere?

sla link op in klembord

Kopieer

 • Opbouw anciënniteit: het personeelslid neemt de anciënniteit die het opgebouwd heeft in de school die uit de scholengemeenschap stapt mee naar de scholen van zijn schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren. De gepresteerde diensten in die school blijven ook in aanmerking komen in de scholen van de scholengemeenschap waartoe zijn school aanvankelijk behoorde. De diensten die het gepresteerd zou hebben in andere scholen van de scholengemeenschap, kan het echter niet in aanmerking nemen in de scholen van zijn schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.
 • Aanstelling voor doorlopende duur: als het personeelslid in de loop van het voorgaande schooljaar aangesteld was voor doorlopende duur in de school die uit de scholengemeenschap stapt, behoudt het zijn tijdelijke aanstelling van doorlopende duur bij het verlaten van de scholengemeenschap.
 • Recht op TADD: het recht op TADD van het personeelslid geldt vanaf het ogenblik van uitstap van zijn school uit de scholengemeenschap in alle scholen van zijn schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren. In de scholen van het bestuur die niet tot een SG behoren heeft het personeelslid recht op TADD indien het daar voldoende anciënniteit kan inbrengen of als het in het schooljaar vóór de wijziging was aangesteld voor doorlopende duur in de school die uit de scholengemeenschap treedt. Bovendien blijft zijn recht ook gelden in alle scholen van de scholengemeenschap waartoe zijn school aanvankelijk behoorde. Pas wanneer het personeelsid gedurende vijf opeenvolgende schooljaren helemaal geen diensten presteert in een scholengemeenschap, verlies het zijn recht op TADD in die scholengemeenschap. Hetzelfde geldt voor de scholen van je schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren: als het personeelslid daar gedurende vijf opeenvolgende jaren helemaal geen diensten heeft gepresteerd, verlies het ook daar zijn recht op TADD.
 • Vaste benoeming en affectatie: als het personeelslid uiterlijk op het einde van het schooljaar vastbenoemd en geaffecteerd is aan een school die uit een scholengemeenschap stapt en niet toetreedt tot een andere, dan behoudt het in deze school alle rechten en plichten die verbonden zijn aan deze vaste benoeming. Het gaat dan meer concreet om de voorrang van de deeltijds vastbenoemden onder de personeelsleden met recht op TADD en om de voorrang op uitbreiding van vaste benoeming. En deze rechten en plichten gelden dan ook voor alle andere scholen van zijn schoolbestuur die niet tot een scholengemeenschap behoren.
 • Als het personeelslid deeltijds vastbenoemd is in de school die uit de scholengemeenschap stapt, dan behoudt het wel zijn anciënniteit en zijn recht op TADD in de scholengemeenschap die zijn school verlaat, maar niet het voorrangsrecht van de deeltijds vastbenoemden (voorrang op personeelsleden met recht op TADD en voorrang op uitbreiding van vaste benoeming).
 • Kandidaatstelling voor aanstelling van doorlopende duur: de kandidaatstelling die het personeelslid heeft ingediend bij het schoolbestuur van om het even welke school van de scholengemeenschap, geldt zowel voor de schoolbesturen van de scholen die in de scholengemeenschap blijven als voor de schoolbesturen die met hun scholen uit de scholengemeenschap stappen.
 • Let wel dat deze kandidaatstelling in de nieuwe scholengemeenschap alleen maar rechtsgeldig is wanneer het personeelslid daar de nodige dienstanciënniteit in aanmerking kan nemen – zie 'Opbouw ancienniteit'.

Directeur-coördinatie en coördinerend directeur

sla link op in klembord

Kopieer

Zowel in een scholengemeenschap basisonderwijs als in een scholengemeenschap secundair onderwijs kunnen de betrokken besturen een directeur bij mandaat aanstellen om de werking van de scholengemeenschap te coördineren. In het basisonderwijs spreekt men over een directeur-coördinatie. In het secundair onderwijs over een coördinerend directeur.

Contact

Sarah Claeys
stafmedewerker
   02 507 06 44
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio