Materialenbank

Filter

Ontwikkelthema
Aspecten van taalontwikkeling

Zevenpuntenplan voor begrijpend lezen

Het zevenpuntenplan voor begrijpend lezen zoomt in op één generiek doel: een schriftelijke boodschap verwerken. Dit lijkt eng, maar alle lagen van het leesbeleid zitten wel verwerven in deze zeven punten zoals: Hoe passen we de effectieve leesdidactiek toe in de klas? Welke aandacht is er voor lezen in de kleuterschool? Hoe leren alle leerlingen vlot lezen? Hoe ziet de leesomgeving en de socio-culturele context eruit? Hoe evalueren we de leesvaardigheid van onze leerlingen op een brede en onderbouwde manier? Wat doen we met deze resultaten?

Dossier taaltrajecten

Voor leerlingen die nood hebben aan extra taalondersteuning na de taalscreening, KOALA, zet de school duurzame en intentionele taaltrajecten op vanuit een krachtige leeromgeving. Wat is een taaltraject? Hoe beginnen we eraan? Hoe passen die taaltrajecten binnen de krachtige leeromgeving en het talenbeleid? Hoe plannen we ze?

Wegwijzer vreemdetalenaanbod in de basisschool

Hieronder lees je ons advies over het talenaanbod in de basisschool. Dit advies is gebaseerd op de mogelijkheden die de regelgeving biedt, onze visie op goed onderwijs en de concretisering van de Katholieke Dialoogschool, onderzoeksgegevens en een Vlaanderenbrede bevraging van pedagogisch begeleiders en directies.

Taal op de speelplaats

Leerlingen leren niet alleen taal in de klas. Ze ontwikkelen ook op een spontane manier hun taalvaardigheid op de speelplaats. De school kan met een schooleigen talig speelplaatsbeleid de taalontwikkeling bij haar leerlingen stimuleren. In dit artikel vind je achtergrondinformatie en praktijkvoorbeelden. Natuurlijk verduidelijken we ook het verband met Zin in leren! Zin in leven!

Leeswijzer alle leerlingen meertalig

Deze tekst bevat achtergrondinformatie bij de tekst ‘wegwijzer voor vreemdetalenaanbod in de basisschool’.

Leeslessen

In dit artikel lees je de ervaringen van een school uit Essen die een leesbeleid op poten zette om kinderen vrij te laten lezen.

Leesbeleid op je school

In dit artikel lees je wat de ingrediënten zijn van een leesbeleid en hoe je op je school het leesbeleid vorm kunt geven.

Kijkwijzer leermiddelen taalontwikkeling

In de Kijkwijzer leermiddelen taalontwikkeling helpen we je om doordacht een taalmethode te kiezen. Het kan ook interessant zijn om bij een aantal aspecten stil te staan bij de aankoop andere leermiddelen.

Woordenschatverwerving bij (jonge) kinderen

‘Wat betekent woordverwerving? Welke woorden moeten dan op die expliciete wijze worden verworven? En is die expliciete woordenschatverwerving de enige weg die naar succes leidt?’ In dit artikel bespreken we de verschillende vormen van woordenschatverwerving en kijken we naar welke vorm de beste resultaten oplevert, als je werkt met kinderen met een lage socio-economische status of een andere thuistaal dan het Nederlands.

Zevenpuntenplan voor spellingvertraging

Dit zevenpuntenplan geeft handvatten voor een krachtige spellingdidactiek binnen het schrijfonderwijs. Met aandacht voor de krachtige leeromgeving, differentiatie, spellingbewustzijn en de integratie in schrijven.

Tienpuntenplan voor leesvertraging

Elke leerling kan leren lezen. Om vlot te leren lezen besteedt de leraar aandacht aan de tien volgende punten. Samen zorgen ze voor een krachtige leeromgeving, met aandacht voor elke leerling door een sterke differentiatie.

Taalontwikkeling Nederlands van leerlingen evalueren

Hoe kunnen we door onze manier van evalueren onze leerlingen helpen om beter te leren en zich beter te ontplooien? Hoe kunnen we doorheen alle ontwikkelvelden ervoor zorgen dat door de manier waarop we evalueren onze leerlingen uitgroeien tot betere taalgebruikers? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ze al luisterend, sprekend, lezend en schrijvend doeltreffender kunnen communiceren? Dat ze hun belevingswereld met meer zeggingskracht kunnen uitdrukken? M.a.w. hoe evalueren we de leeruitkomst van de taalontwikkeling Nederlands. We geven enkele voorbeelden van taalsituaties.

Kijkwijzer mondelinge taalvaardigheid eigen praktijk

Deze kijkwijzer geeft je aan de hand van vragen inzicht in de eigen praktijk of van je collega m.b.t. de mondelinge taalvaardigheid vanuit de drie cirkels: positief en veilig klimaat, betekenisvolle taken en ondersteuning.

Kijkwijzer leesbeleid

Een leesbeleid is een specifieke invulling van een talenbeleid: de belangrijkste doelstelling ervan is de leesvaardigheid van leerlingen verbeteren. De leesscan stelt het kernteam of het team belangrijke vragen die peilen naar de verschillende aspecten van een leesbeleid. De leesscan is een ontwerp van de Taalunie

Effectief woordenschatonderwijs

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor woordenschatonderwijs: alledaagse taal, school- en instructietaal, vaktaal.

Effectief vlot leren lezen

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor vlot lezen vanuit de schriftelijke taalvaardigheid Nederlands.

Effectief spellingonderwijs

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor spellingonderwijs vanuit de schriftelijke taalvaardigheid Nederlands en taalbeschouwing.

Effectief schrijfonderwijs

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor schrijfonderwijs vanuit de schriftelijke taalvaardigheid Nederlands.

Effectief onderwijs in taalbeschouwing

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor taalbeschouwing: nadenken over taalgebruik en taalsysteem.

Effectief luisteren en spreken

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor mondelinge taalvaardigheid: luisteren, spreken, interactie.

Effectief leren lezen met begrip

In deze toelichting lees je hoe je op basis van de doelen uit het leerplan een effectieve didactiek ontwikkelt voor begrijpend lezen, of lezen met begrip, vanuit de schriftelijke taalvaardigheid Nederlands.

Differentiatie binnen taalontwikkeling Nederlands

Binnenklasdifferentiatie wil zeggen dat je als leraar proactief, planmatig en positief omgaat met de verschillen in de klas of de groep met het oog op het grootst mogelijke leerrendement voor elke leerling. Op basis van het schema differentiatie geven we tal van voorbeelden voor de differentiatie in functie van de taalontwikkeling Nederlands binnen een krachtige leeromgeving.

Breed evalueren taalontwikkeling Nederlands

Het schema ‘Breed evalueren’ brengt de verschillende lagen van evalueren in beeld. We passen het exemplarisch toe op taalontwikkeling Nederlands.

Taalontwikkeling Nederlands van leerlingen evalueren – kijk vanuit het curriculum

We ontwikkelden ondersteunende vragen om de synthese of brede beeldvorming te maken voor de taalontwikkeling Nederlands. Ze zijn gebaseerd op de ontwikkelthema’s, de leeruitkomsten, doelen en leerlijnen uit het leerplan Zin in leren! Zin in leven!. Die doelen vind je nog eens samengevat in de mindmap in dit document.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio