Didactiek en leerplannen so

ESF-project ‘Duaal leren voor profs’

sla link op in klembord

Kopieer

Met projectmiddelen van ESF werken we voort aan de professionalisering van leraren/directies en aan de ondersteuning van scholen en Centra Leren en Werken die duaal leren aanbieden of van plan zijn dit te doen. Daarbij zetten we in op visieontwikkeling, de organisatie van een duaal leertraject, arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid als onderdeel van onderwijsloopbaanbegeleiding, screening en matching, het afstemmen van het leertraject op school en de werkplek, begeleiding en evaluatie.

In samenwerking met de pedagogische begeleiders van de overleggroep duaal leren ontwikkelen we nieuwe handvatten, inspirerende documenten en nuttige tools voor de themapagina duaal leren.

We hopen met het project zoveel mogelijk drempels voor scholen weg te werken zodat zij voor verschillende opleidingen kwaliteitsvolle duale trajecten kunnen aanbieden.

Implementatie leerplannen 2de graad duaal

sla link op in klembord

Kopieer

In de tweede graad van het secundair onderwijs zijn er ook duale trajecten mogelijk. Dit specifiek aanbod kan in principe elke school aanbieden, maar in de praktijk zijn het vooral Centra voor Werken en Leren die dit aanbod realiseren. Leerplannen zijn in de centra voor leren en werken al ingeburgerd voor de algemene vorming, maar zullen nu ook voor het specifiek gedeelte in hun intrede doen.

In de tweede graad van het secundair onderwijs zijn er ook duale trajecten mogelijk. Dit specifiek aanbod kan in principe elke school aanbieden, maar in de praktijk zijn het vooral Centra voor Werken en Leren die dit aanbod realiseren. Leerplannen zijn in de centra voor leren en werken al ingeburgerd voor de algemene vorming, maar zullen nu ook voor het specifiek gedeelte in hun intrede doen. In het schooljaar 2021-2022 zetten we daarom sterk in op de implementatie van deze leerplannen via algemene sessies, leerpaden en lerende netwerken. Vooral de vertaling van het leerplan naar een opleidingsplan dat school, leerling en leerwerkplek samen afspreken, vraagt bijzondere aandacht, ook de komende schooljaren.

Basisgeletterdheid

sla link op in klembord

Kopieer

De doelen basisgeletterdheid zijn te bereiken op individueel leerlingenniveau. Dat vormt, zowel op lerarenniveau als op beleidsniveau, een nieuw gegeven voor onze scholen.

Om onze visie op een geïntegreerde benadering te bewaken, maken we vanuit de klankbordgroep afspraken met de andere onderwijsverstrekkers en de inspectie. Die afspraken monden uit in een FAQ modernisering.

We voorzien in webinars, zowel op schoolbeleidsniveau als voor vakleraren, om scholen te ondersteunen. Daarnaast ontwikkelen we een leidraad met reflectievragen op beleidsniveau rond de implementatie van basisgeletterdheid.

Aangezien de inspectie nagaat in welke mate scholen hun kwaliteit rond basisgeletterdheid ontwikkelen, is deze begeleiding van belang.

Evaluatiebeleid

sla link op in klembord

Kopieer

In navolging van de implementatie van nieuwe leerplannen in het kader van de modernisering secundair onderwijs, willen we scholen een antwoord kunnen bieden op vragen rond het evalueren van die nieuwe leerplannen. We proberen de visie op evalueren te verzamelen en ontwikkelen op basis van bestaand begeleidingsmateriaal drie onepagers:

  • ‘breed evalueren’
  • ‘rapporteren’
  • ‘effectieve feedback’

Die delen we met begeleiders zodat we allemaal vanuit dezelfde visie en begrippenkader begeleidingstrajecten over evalueren kunnen opzetten. In deze onepagers linken we naar visieteksten en reflectiedocumenten voor scholen. Die instrumenten delen we ook via de PRO.-website met onze scholen.

Implementatie modernisering so voor scholen

sla link op in klembord

Kopieer

We ontwikkelen een reflectiedocument om scholen eerste graad te helpen bij een eerste reflectie over de keuzes die ze maken bij de invoering van de modernisering.

In een inleiding lichten we toe hoe een dergelijke (tussentijdse) evaluatie op kwaliteitsvolle en participatieve wijze kan gebeuren. Het reflectiedocument zelf bouwt verder op de 'leidraad modernisering eerste graad', die scholen twee jaren daarvoor konden gebruiken om keuzes te maken. Er is een versie voor het beleid (schoolteam) en een versie die vakgroepen kunnen gebruiken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio