Didactiek en leerplannen bao

Digisprong

sla link op in klembord

Kopieer

Digisprong heeft als doel om de digitalisering van de scholen te versnellen. De weg naar de digitalisering van de school loopt via een doordacht, onderbouwd en gedragen ICT-beleid. Katholiek Onderwijs Vlaanderen ondersteunt de Digisprong onder andere via de PRO.-themapagina ICT-beleid. Uit data blijkt dat halverwege de uitrol van de Digisprong een ruime meerderheid van de scholen naar eigen zeggen een visie op ICT heeft die afgestemd is op de context en input van de school.

Om de digitale competenties van de leraren te verhogen, zetten we ook in op een goed professionaliseriseringsbeleid dat rekening houdt met de noden en behoeften van schoolteams. We zetten in op verdere professionalisering van schoolteams om het digitaal onderwijs te versterken. We bieden veel nascholingen aan die didactische ondersteuning als focus hebben.

Inspirerend burgerschap: vormingsconcept in praktijk brengen

sla link op in klembord

Kopieer

Inspirerend burgerschap concretiseert het vormingsconcept van een katholieke dialoogschool. Onze PRO.-website biedt heel wat praktische tools, een online leerpad ‘community service learning’ en andere informatie die lerarenteams kunnen gebruiken om te werken rond inspirerend burgerschap.

Het burgerschapskompas (2021-2022: 70 scholen, ongeveer 10 000 leerlingen uit basis- en secundair onderwijs) geeft scholen meer inzicht in hun aanpak rond inspirerend burgerschap. We ondersteunen deelnemende scholen via een lerend netwerk of hun schoolbegeleiders om met de resultaten aan de slag te gaan.

Leraren secundair onderwijs kunnen in een nascholing leren om aan inspirerend burgerschap te werken. We professionaliseren 25 begeleiders om scholen daarbij te begeleiden. Ook in de basisvorming van alle pedagogisch begeleiders komt inspirerend burgerschap aan bod.

Lezen in Actie!

sla link op in klembord

Kopieer

Lezen in Actie! is een leesbevorderingsproject voor Vlaanderenbrede basisscholen en eerste graad secundair onderwijs en heeft als doel leesmotivatie en leesbegrip effectief aan te pakken en te verbeteren.

We duiden hoe intrinsieke leesmotivatie tot stand komt en hoe we van onze leerlingen strategische lezers maken. We zetten in op de effectieve didactiek van herhaald interactief voorlezen met bijzondere aandacht voor goede denkstimulerende vragen. We brengen input, begeleiden werkmomenten, laten ervaringen uitwisselen en bieden individuele begeleiding.

Daarvoor baseren we ons op onderzoek en inzichten van Aidan Chambers, Gertrud Cornelissen en De 5 leessleutels van VLOR. We werken met kernteams wat implementatie en het leesbeleid ten goede komt.

Netwerken KOALA

sla link op in klembord

Kopieer

We ondersteunen schoolteams om effectief aan de slag te gaan met de resultaten van KOALA. Werkgroepen werken vanuit opgebouwde expertise een gelijkgericht aanbod uit op basis van de 'Bouwstenen voor effectieve taaltrajecten'. Bij de start bieden we een infosessie aan, opgebouwd rond de meest gestelde vragen. De tweede (datagebruik) en zesde (inkanteling in talenbeleid) sessie zijn verplicht binnen het traject. Tussendoor kiezen scholen om aan te sluiten bij de netwerkbijeenkomsten rond Mondelinge interactie, Woordenschat, Voorlezen en Geletterdheid met als doel sterke taaltrajecten te creëren. De ondersteuning van de kleuters concretiseren we vanuit het meerlagig model.

Tussendoor kiezen scholen om aan te sluiten bij de netwerkbijeenkomsten rond Mondelinge interactie, Woordenschat, Voorlezen en Geletterdheid met als doel sterke taaltrajecten te creëren. De ondersteuning van de kleuters concretiseren we vanuit het meerlagig model.

IDP-resultaten

sla link op in klembord

Kopieer

Experten van de KU Leuven onderzochten op basis van de gevalideerde toetsen basisonderwijs (IDP 2021) hoe de leerprestaties van leerlingen en de ongelijkheid binnen scholen een jaar na de schoolsluitingen door COVID-19 veranderd zijn.

Uit de statistische analyse blijkt dat de significante leervertraging in 2021 gestopt is voor wiskunde. De toetsscores beginnen voorzichtig te verbeteren voor Wetenschappen & Techniek, en verbeterden significant voor Mens & Maatschappij. Voor Nederlands is de leervertraging daarentegen verder toegenomen. In 2021 stellen we een lichte (maar niet significante) verbetering van de leerprestaties van de meest kwetsbare leerlingen vast. De toetsscores voor wiskunde van de best presterende leerlingen op een school zijn evenwel significant gedaald.

Implementatie Zin in leren! Zin in leven!

sla link op in klembord

Kopieer

We ontwikkelen een brede waaier aan begeleidings- en nascholingsactiviteiten om maximaal in te spelen op het implementatietempo in elke basisschool. Teamgerichte ondersteuning krijgt daarbij de bovenhand op basis van wetenschappelijke inzichten rond duurzaam implementeren van vernieuwingen. Doordat we nascholingssessies bewust inbouwen in onze begeleidingstrajecten, bieden we scholen meer kansen tot inhoudelijke verdieping en verbreding De pedagogisch begeleider samen met het team zet sterker in op verankering in de concrete context van de school. Individugerichte nascholingen en lerende netwerken via pedagogische begeleiding vervolledigen het aanbod vanuit Zill.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio