Politieke kwesties

Kwaliteitsdecreet

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet-akkoord over het voorontwerp van programmadecreet 2022, waarin belangrijke wijzigingen worden opgenomen door de kerntaken en financiering van de pedagogische begeleidingsdiensten.

De diverse deelthema’s zijn te belangrijk om via een programmadecreet, dat alleen hoort te focussen op de begroting, te regelen.

Nieuwe, gekleurde middelen compenseren onvoldoende de besparingen op de pedagogische begeleiding, waardoor haar goede werking in gevaar komt.

We betreuren de toegenomen verantwoordings- en rapporteringsdruk.

Decreet dringende maatregelen lerarenambt

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft een protocol van niet-akkoord bij het voorontwerp van decreet over de herwaardering van het lerarenambt in het basis- en secundair onderwijs.

De omzetting van maximaal 20% van de lestijden/uren-leraar in ambten van het beleids- en/of ondersteunend personeel bij een lerarentekort is niet mogelijk, wanneer dat tekort zich voordoet in de loop van het schooljaar, terwijl net dán interimopdrachten niet ingevuld worden door het lerarentekort.

Het is ook een gemiste kans om de omzetting van maximaal 20% lestijden/uren-leraar niet mogelijk te maken in ambten van het orthopedagogisch en paramedisch personeel in het buitengewoon onderwijs.

In een ideaal scenario trekken we de omzetting door naar ‘werkingsmiddelen’ zodat scholen vanuit werkingsmiddelen keuzes kunnen maken in de aanwerving van personeel voor een brede schoolwerking.

Arrest Grondwettelijk Hof eindtermen

sla link op in klembord

Kopieer

Op 16 juni 2022 spreekt het Grondwettelijk Hof zich uit over de vraag tot vernietiging van de eindtermen tweede en derde graad secundair onderwijs. Die vraag diende Katholiek Onderwijs Vlaanderen samen met 113 schoolbesturen en ouders en leerlingen in. Het Hof volgt de argumentatie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen over de hele lijn en beslist de eindtermen te vernietigen. Dit is een historisch arrest: het Grondwettelijk Hof bevestigt met het hoogste gezag dat de vrijheid van onderwijs een van de steunpilaren is van de Belgische democratische rechtstaat.

We roepen de onderwijspartners op om zo snel mogelijk in gesprek te gaan over nieuwe eindtermen. Zo kan de overgangsperiode waarin het arrest voorziet minimaal gehouden worden.

Inschrijvingsdecreten

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds het einde van de Vlaamse legislatuur 2014-2019 vertoont het decretale dossier van het inschrijvingsrecht een heel hobbelig parcours, mét vervelende planlast voor de scholen. In februari 2022 worden eindelijk drie ontwerpdecreten ter zake aangenomen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen keurt het Vlor-advies in kwestie mee goed. De nieuwe regels verhogen de transparantie, verminderen de planlast en vergroten de vrije schoolkeuze.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen vindt het echter geen goed idee dat het gemeentebestuur de LOP-afspraken over de toepassing van voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen moet bekrachtigen. Als regisseur van het hele onderwijsaanbod in hun gemeente en als onderwijsverstrekker van het officieel gesubsidieerd onderwijs hebben gemeentebesturen immers een gemengde rol. De LOP’s, waarin de lokale besturen ook vertegenwoordigd zijn, zijn het best geplaatst om een lokale aanpak uit te werken voor zo’n voorrangsregeling.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen gaat akkoord met de regeling waarbij de onderwijspartners kunnen beslissen over de aanmeldingsprocedure en de voorrang voor ondervertegenwoordigde groepen.

Wél jammer is dat er nog geen regeling is voor het buitengewoon onderwijs, een dringende noodzaak, waarvoor Katholiek Onderwijs Vlaanderen blijft ijveren.

Rapport-Brinckman gedachtewisselingen

sla link op in klembord

Kopieer

Op 27 januari en 2 juli 2022 wisselt de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement van gedachte met de commissie Beter Onderwijs (onder leiding van Philip Brinckman) over diens rapport. Op 31 januari 2022 al doet Katholiek Onderwijs Vlaanderen hetzelfde, en wel op een constructief-kritische manier. Uit de aanvankelijk 58 aanbevelingen puurt de commissie Beter Onderwijs zelf 13 prioritaire adviezen. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wacht niet op het rapport om bepaalde van die acties te ondernemen. In andere acties wordt minder heil gezien. Het valt af te wachten hoe het volgens minister Ben Weyts belangrijke voorstel van een kenniscentrum precies geoperationaliseerd zal worden, want in het kader van de vrijheid van onderwijs is dat voor scholen inderdaad een belangrijke kwestie. Dat die vrijheid deze Vlaamse legislatuur onder druk staat, hoeft geen betoog meer.

Hoorzitting lerarentekort met Lieven Boeve

sla link op in klembord

Kopieer

Op 14 juli 2022 vindt in de Onderwijscommissie van het Vlaams Parlement de zoveelste hoorzitting over het lerarentekort plaats. Nu met onder anderen Lieven Boeve. De hoorzitting is rechtstreeks te verbinden met zijn opiniebijdrage (samen met Koen Pelleriaux van het GO!) in De Standaard van 7 juni 2022, waarin ze, niet voor het eerst, diverse voorstellen doen om het lerarentekort te helpen oplossen. Dé grote resterende vraag luidt: zal er met deze hoorzitting meer gedaan worden dan met alle voorgaande over hetzelfde thema?

Energiecrisis

sla link op in klembord

Kopieer

De energiecrisis is een financiële molensteen om de nek van het onderwijs. De sterke prijsstijgingen van energie en grondstoffen sparen onze scholen niet. Zij zien zich genoodzaakt om investeringen in didactisch materiaal of infrastructuur uit te stellen of zelfs te schrappen. Meermaals waarschuwt Katholiek Onderwijs Vlaanderen de minister voor de noodsignalen die het onderwijsveld uitstuurt.

Omdat de minister geen gevolg geeft aan onze vraag, zoeken we de media op en laten we onze scholen zelf hun verhaal brengen. Ook berekenen we de historische onderfinanciering in het onderwijs sinds de invoering van het nieuwe financieringsmechanisme in 2008, wat een koopkrachtverlies van 300 miljoen euro betekent. In oktober 2022 doet de Vlaamse regering alsnog een inspanning om de financiële pil enigszins te verzachten.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio