Didactiek en leerplannen

LEAH – Ontwikkeling van en toeleiding naar een aanbod van 100 % afstandsonderwijs in het volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Naar aanleiding van de Edusprongoproep van minister Ben Weyts hebben acht van onze centra voor volwassenenonderwijs een beroep gedaan op de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen om een project uit de grond te stampen dat een dubbel doel nastreeft, namelijk de ontwikkeling van en de toeleiding naar een aanbod van 100 % afstandsonderwijs.

Met dit project willen we de doelgroep van volwassenen met een duidelijke voorkeur voor 100 % afstandsonderwijs op systematische en structurele basis benaderen en bereiken. We hebben daarbij ook bijzondere aandacht voor de groep van ongekwalificeerde jongeren, waarvan we verwachten dat een deel van deze doelgroep hierin een aangepast aanbod vindt. Hiertoe ontwikkelen we en voeren we specifieke communicatiecampagnes, en ontwerpen we een toeleiding en look and feel.

LEAH – LEarning At Home is de naam van het nieuwe online platform dat mensen moet toe leiden naar een waaier van opleidingen die ze uitsluitend kunnen volgen via 100 % afstandsonderwijs in het volwassenenonderwijs.

Met LEAH geven de centra voor volwassenenonderwijs het aanbod 100 % afstandsonderwijs een structurele plaats binnen hun bestaande aanbod. Ze ontwikkelen het aanbod volledig vanuit het perspectief en de methodiek van 100 % afstandsonderwijs.

De ontwikkeling gebeurt op basis van een uitgebreide analyse van het bestaande aanbod en vastgestelde hiaten. In de loop van het LEAH-project bouwen de betrokken centra een degelijke expertise op over de ontwikkeling van 100 % afstandsonderwijs.

Door LEAH bieden onze centra voor volwassenenonderwijs samen een antwoord op het relanceplan 'Vlaamse Veerkracht'. Bovendien krijgen de centra met LEAH een grotere naamsbekendheid bij het brede publiek, zodat ze gemakkelijker de weg vinden naar het volwassenenonderwijs. LEAH wil ook een antwoord bieden op de eenentwintigste -eeuwse uitdagingen binnen onze samenleving: flexibiliteit, innovatie en duurzame verankering.

Ontwikkelcommissies nieuwe eindtermen basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen is vertegenwoordigd in zeven ontwikkelcommissies om de nieuwe eindtermen en ontwikkelingsdoelen te realiseren.

Twee zaken zijn daarbij essentieel voor onze scholen: er moet naast die minimumdoelen voldoende ruimte zijn voor het eigen pedagogisch project en voor de inbreng van de leraar. Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) is en blijft de wijze waarop we het pedagogisch project binnen de geboden onderwijsvrijheid willen vormgeven in scholen en klassen.

We informeren vanuit de interne stuurgroep de directiecommissie en adviesraad basisonderwijs, de directies informeren we via de inforondes, en het werkveld informeren we via onze Vlaanderenbrede nieuwsbrief en PRO.-website. Met de commissieleden overleggen we. De werkzaamheden van de ontwikkelcommissies liggen sinds december 2021 stil, maar we verlenen medewerking aan de heropstart.

PRO.-site met visie en materialen rond krachtige leeromgevingen vanuit Zill

sla link op in klembord

Kopieer

Onze basisscholen kijken dankzij het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) meer dan ooit kritisch naar hun pedagogisch-didactische werking. Een krachtige leeromgeving vormgeven staat daarbij centraal. Op de PRO.-themapagina didactiek en leerplannen basisonderwijs bundelen we ondersteunende materialen om als schoolteam zelfstandig of met ondersteuning van de pedagogische begeleiding mee aan de slag te gaan.

Via vijf thema’s zijn visie en (downloadbare) materialen geordend:

  1. Materialen gelinkt aan de concrete implementatie van Zill.
  2. Vormgeven aan krachtige leeromgevingen voor de decretale leergebieden vanuit Zill.
  3. Specifieke thema’s benaderd vanuit Zill (bijvoorbeeld kleuteronderwijs, thematisch werken, leren leren, STEM …).
  4. Beleidsthema’s, zoals evalueren, differentiëren, bewegingsgezinde school, talenbeleid.
  5. Specifiek voor het buitengewoon basisonderwijs maakten we een themapagina rond handelingsplanning en Zill.

Inspirerend burgerschap: van projectwerking naar structurele begeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

De projectwerking om persoonsvorming in de katholieke dialoogschool concreet te maken behaalde ondanks corona gunstige resultaten. We rondden de proeftuintrajecten inspirerend burgerschap in het basis- en secundair onderwijs af. Het lerend netwerk met ongeveer 25 directies rond community service learning in het secundair onderwijs vond digitaal plaats.

Bijna 9000 leerlingen (derde graad basisonderwijs en eerste graad secundair onderwijs) namen deel aan de eerste editie van het burgerschapskompas. Voor het secundair onderwijs staat een massive open online course (MOOC) rond inspirerend burgerschap en community service learning online. De nieuwe inzichten en materialen van de projectwerking verder inbedden in de structurele werking van (de pedagogische begeleiding van) Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal een belangrijke impuls geven aan de inclusieve samenleving waar katholiek onderwijs zich voor inzet.

Digitale leerpaden voor verdieping in het leerplan Zill

sla link op in klembord

Kopieer

Digitale leerpaden zijn niet meer weg te denken uit het palet van professionaliseringsactiviteiten. De pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelt een aantal digitale leerpaden om directies en leraren verder te professionaliseren. Een digitaal leerpad is een vorm van online professionalisering waarbij we verschillende leeractiviteiten en evaluatie/feedback gestructureerd aanbieden, zodat leraren ze zelfstandig kunnen verwerken.

Het lesmateriaal staat online en de procesbegeleiders volgen de opdrachten in het leerpad op. Deze begeleiders kunnen op elk moment de voortgang volgen en actief ingrijpen in het leerproces van de deelnemers tijdens gezamenlijke online contactmomenten tussen deelnemers en procesbegeleiders. Professionalisering wordt zo nog toegankelijker.

Leerplanimplementatietrajecten tweede graad secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Samen met 450 leraren schrijven we ongeveer 120 leerplannen voor de tweede graad. Die leerplannen lanceren we via digitale leerpaden (waarin we teksten, filmpjes en ander blijvend materiaal afwisselen met digitale live sessies. De leerpaden worden meer dan 30 000 bezocht en de evaluaties (ingevuld door ongeveer 1 000 deelnemers) zijn erg positief: we krijgen 7,27 op 10 op de rubriek inhoudelijke waardering.

Vanuit die leerpaden ontstaan voor veel leerplannen of groepen van leerplannen lerende netwerken die we ook grotendeels digitaal vormgeven.

Leerplancommissies tweede graad secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In augustus 2020 gaan zo’n 450 leraren van het secundair onderwijs en vakexperten uit het hoger onderwijs aan de slag in leerplancommissies. Eind december zijn de ontwerpleerplannen van de tweede graad voor alle leraren beschikbaar.

Aanvullend ontwikkelen we documenten die directeurs, coördinatoren en leraren ondersteunen in schooleigen keuzes voor bepaalde organisatievormen. Voor de algemene vorming in de A-finaliteit resulteert dat in diverse organisatiemodellen. Na de paasvakantie ontwikkelen we met leraren uit de Centra voor leren en werken leerplannen voor de beroepsgerichte vorming van de nieuwe opleidingen OK2 duaal. De positieve feedback van leraren geeft aan dat deelnemen aan leerplancommissies heel waardevolle kansen tot intervisie en professionalisering biedt.

Na de paasvakantie ontwikkelen we met leraren uit de Centra voor leren en werken leerplannen voor de beroepsgerichte vorming van de nieuwe opleidingen OK2 duaal. De positieve feedback van leraren geeft aan dat deelnemen aan leerplancommissies heel waardevolle kansen tot intervisie en professionalisering biedt.

ESF-project 'Duaal leren voor profs'

sla link op in klembord

Kopieer

Met projectmiddelen van ESF werken we vanaf 1 januari 2021 aan de professionalisering van de ondersteuning van scholen en centra leren en werken die duaal leren aanbieden. Dat doen we door de verschillende stappen die nodig zijn ter voorbereiding van en tijdens een duale opleiding in de diepte uit te werken voor verschillende opleidingen.

In lerende netwerken gaan we aan de slag met scholen om te komen tot kwaliteitsvolle trajecten. De opgedane ervaring blijft niet beperkt tot de betrokken opleidingen, maar is de basis voor een begeleidingsconcept van duaal leren dat we voor alle opleidingen kunnen inzetten. Daardoor kunnen we de drempels verlagen voor scholen om kwaliteitsvolle duale trajecten aan te bieden.

Scholen voor buitengewoon onderwijs efficiënt begeleiden

sla link op in klembord

Kopieer

De coronaperiode wordt aangegrepen om de begeleiding van scholen voor buitengewoon onderwijs efficiënter te organiseren. Onze pedagogisch begeleiders met specifieke expertise buitengewoon onderwijs zijn bereikbaar, aanspreekbaar en beschikbaar.

Het uitgangspunt daarbij zijn de scholen zelf. Een school stelt een vraag aan een pedagogisch begeleider. De vraag kan daarbij nooit verkeerd gesteld worden. De begeleider bekijkt welke nood overheerst en zoekt daarvoor de gepaste expertise binnen het team of binnen de organisatie. Scholen zelf zijn in staat om expertise met elkaar te delen en elkaar te versterken. We faciliteren en versterken dit proces vanuit de noden die daarbij komen bovendrijven.

De modernisering so in buitengewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In voorbereiding van de uitrol van de modernisering so ontwikkelen werkgroepen servicedocumenten die buso-scholen ondersteunen in de implementatie van de vernieuwingen. Deze documenten geven richting aan de uitrol van een schooleigen ontwikkellijn om een getuigschrift en ontwikkelingsdoelen te bereiken. We vertrekken daarbij vanuit het cyclisch proces van handelingsplanning.

Onze begeleiders blijven tijdens corona in verbinding met de scholen buitengewoon onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

We kunnen niet fysiek aanwezig zijn op scholen. Dat dwingt ons om andere kanalen in te zetten om in verbinding te blijven met de scholen en hun noden. We beantwoorden op onze website de vele specifieke vragen die we krijgen. Specifieke thema's, zoals emotioneel welbevinden voor kinderen met specifieke opvoedings- en onderwijsbehoeften en het leerlingenvervoer, komen uitvoerig aan bod en worden veel geraadpleegd.

Een groot deel van de opdracht van onze pedagogisch begeleiders met specifieke expertise buitengewoon onderwijs bestaat erin om de eigenheid van het buitengewoon onderwijs in beslissingen voor de grote groep van onderwijs te nuanceren en die specificiteit aan te kaarten en mogelijke oplossingen aan te reiken. We zijn in staat om kort op de bal te spelen en vlot te communiceren met directies via verschillende kanalen.

Leerondersteuning

sla link op in klembord

Kopieer

De coronapandemie stelt zorgen en kwetsbaarheden scherp. Om scholen hierin zo goed mogelijk bij te staan, stellen we een team van 'begeleiders leerondersteuning' samen. Dit team focust expliciet op het versterken van leraren om leervertraging om te buigen naar leerwinst en groeiend welbevinden.

Uit een bevraging bij leraren krijgen we zicht op de noden. Met thema's als Bijsprong, digitale didactiek, moeilijk begrijpbaar gedrag, motivatie, leerlingen in quarantaine, Nederlands, wiskunde, krachtige speel- en leerplekken, domeinspecifieke vakken STEM, Maatschappij en welzijn en Economie en organisatie bereiken we meteen 1000 leraren. In de verdere schoolnabije werking willen we nog meer aan de slag vanuit de concreet ervaren noden en vragen in onze onderwijsinstellingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio