Schoolorganisatie

Onderwijsplanning

sla link op in klembord

Kopieer

De organisatie van het eerste leerjaar van de tweede graad in de modernisering so, te realiseren vanaf 1 september 2021, behoort tot de planningsbevoegdheid van elke scholengemeenschap so. Scholengemeenschappen maken afspraken over de keuze van de studierichtingen, de Vlaamse regering spreekt zich vervolgens uit over alle programmaties. De DPCC moet vooraf een aantal van deze programmaties goedkeuren.

Andere structuurwijzigingen in het basis- en het buitengewoon onderwijs en internaten zijn besproken in de adviesraden en de DPCC. In het kader van het kerntakendebat reflecteerde het Projectteam Planning en programmatie over de toekomstige interne planning.

Capaciteit

sla link op in klembord

Kopieer

Ook in 2020-2021 stond capaciteit hoog op de agenda.

De dringende behoefte aan extra capaciteit voor het buitengewoon onderwijs leidde tot een Vlaanderenbrede bevraging vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen naar onze instellingen buitengewoon onderwijs. Waar werd behoefte aan extra capaciteit gedetecteerd, eventueel alleen voor een aantal types en opleidingsvormen? Waar kunnen we die extra capaciteit realiseren door een investeringssubsidie? Vlaanderen maakte hiervoor een beperkt bedrag vrij. Daarmee konden slechts enkele van de ingediende capaciteitsaanvragen geselecteerd worden.

Elke drie jaar zorgt Statistiek Vlaanderen voor een geactualiseerde bevolkingsprognose. Daarmee gaat een onderzoeksteam aan de slag. De prognose van Statistiek Vlaanderen wordt verrijkt met gegevens over leerlingenstromen, leervertraging … om de capaciteitsbehoefte per regio per type onderwijs in kaart te brengen. Daarnaast loopt een bevraging van alle betrokken scholen naar de beschikbare capaciteit. Uit de vergelijking van beide blijkt welk tekort we voor welk type onderwijs kunnen verwachten. Die informatie verzamelen we in de driejaarlijkse capaciteitsmonitor.

Een volgende capaciteitsmonitor loopt in 2020-2021, al verwachten we de resultaten pas eind 2021. De overheid beslist vervolgens welke regio’s (volgens welke afbakening) voor welk type aanbod welke middelen krijgen om fysiek extra stoeltjes te voorzien. Dan volgt een capaciteitsoproep voor een volgende periode van drie jaar.

In afwachting van die oproep werd in 2020 extra geld vrijgemaakt en een tussentijdse capaciteitsoproep gelanceerd, vooral voor het secundair onderwijs. Voor die oproep werden de onderwijsregio’s als relevante geografische afbakening naar voren geschoven. De lokale taskforces per gemeente die we sinds 2010 kenden, werden vervangen door bovengemeentelijke taskforces. Deze beperkte tussentijdse oefening met een bescheiden budget leerde ons veel bij om de nieuwe oproep voor te bereiden.

Brusselwerking

sla link op in klembord

Kopieer

De Brusselwerking ondersteunt en vertegenwoordigt Brusselse scholen rond grootstedelijke thema’s als capaciteit, lerarentekort, gelijke onderwijskansen, meertaligheid en polarisering. De Brusselwerking werkt samen met Katholieke Onderwijscel Brussel (KOCB) en wordt begeleid door een niveauoverschrijdende adviesraad Brussel.

Adviezen rond de aanpak van corona, verdeling van capaciteitsmiddelen en het nieuwe inschrijvingsdecreet zijn prioriteiten. Verdere aandacht gaat naar de kruisbestuiving tussen kerk en onderwijs in de diversiteit van de grootstad. Ook samenwerking tussen leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en internaat rond taalontwikkeling en breed leren komt aan bod.

Corona-ondersteuning van besturen en hun onderwijsinstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Ook in 2020-2021 stelde de coronacrisis onze besturen, scholen en internaten voor ongeziene problemen en uitdagingen. We nemen deel aan het sociaal overleg en gebruiken daar ons gewicht tijdens de onderhandelingen om te komen tot een goede balans in het afsprakenkader tussen gezondheid, organiseerbaarheid, pedagogische noden en welbevinden.

Alle nuttige en nodige informatie bundelen we overzichtelijk op onze PRO.-website en in een FAQ. We organiseren digitale infosessies en communiceren over nieuwe maatregelen en inzichten via de nieuwsbrief. Speciaal opgerichte coronateams beantwoorden de talrijke vragen via e-mail en telefoon.

De publicatie van de resultaten van een enquête bij onze leden over de kosten en gederfde inkomsten van corona van schooljaar 2019-2020 hebben bijgedragen aan corona-tegemoetkomingen van de Vlaamse overheid voor het Vlaamse onderwijs in de schooljaren 2019-2020 en 2020-2021. In schooljaar 2020-2021 bedroegen die tegemoetkomingen 93 miljoen euro in het basis-, secundair en volwassenenonderwijs, de internaten en de clb’s.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio