Kwaliteitsontwikkeling

Lerende netwerken kwaliteitsbeleid

sla link op in klembord

Kopieer

Vele scholen willen hun kwaliteitsbeleid versterken. Via delende en lerende netwerken voorzien we input vanuit de pedagogische begeleiding en geven we ruimte tot onderling delen van ervaringen. Afhankelijk van vragen van deelnemers focussen we op het referentiekader voor onderwijskwaliteit (OK), leerwinstmonitoring, systematische evaluatie van kwaliteit inzake onderwijsleerpraktijk, praktijkonderzoek, visievorming en participatieve dialogale beleidsvoering.

In opvolgmomenten delen directies en middenkaderleden hun concrete acties, met veel aandacht voor de succesfactoren. Door corona gaan we over op een online werking. Een globale evaluatie toont grote tevredenheid, een groot leereffect maar ook een impact op de concrete praktijk van vooral beginnende kwaliteitsmedewerkers.

Aan de slag met een kwaliteitscoördinator

sla link op in klembord

Kopieer

Steeds meer scholen of scholengroepen kiezen ervoor om een kwaliteitscoördinator aan te stellen. Vaak zijn de verwachtingen over deze functie vaag. In deze sessie verkennen deelnemende (coördinerende) directies, kwaliteitscoördinatoren en beleidsmedewerkers wat de verschillende rollen van deze functie kunnen zijn.

We werken vanuit een overzichtsdocument met verschillende rollen die doorheen concrete casussen betekenis krijgen in de praktijk. Door onderlinge reflectie en uitwisseling krijgen deelnemers ook zicht op de huidige sterktes in hun context en de lacunes in hun werking (met het OK als referentiekader) waarop ze extra kunnen inzetten.

Onderzoek naar de effecten van de COVID-19-crisis en het sluiten van scholen op leerlingenprestaties

sla link op in klembord

Kopieer

Het sluiten van de scholen door COVID-19 leidde tot een verstoring van het onderwijsaanbod met vrees voor een afname van leerprestaties en toename van ongelijkheid. We vragen experten van de KU Leuven om op basis van de gevalideerde toetsen basisonderwijs (IDP 2020) na te gaan of die vrees terecht is.

Uit de statistische analyse blijkt dat leerlingen door de coronacrisis significante leerverliezen leden. De leerverliezen en toename van de ongelijkheid zijn groter in scholen met meer kwetsbare leerlingen. Het herhaalonderzoek op data van IDP 2021 toont gedeeltelijk herstel, maar verdere vertraging voor Nederlands. Dit onderzoek helpt het ruimere onderwijsveld om zicht te krijgen op de effecten van de COVID-19-crisis.

Nascholing datawijs schoolbeleid

sla link op in klembord

Kopieer

We bieden een blended traject aan rond datageletterdheid voor basisscholen. We gaan uit van een concrete praktijkvraag van de school. Via een combinatie van een online leeromgeving (met instructievideo’s, praktijkvoorbeelden en concrete instrumenten) en drie contactmomenten begeleiden we scholen in het afbakenen van een onderzoeksvraag en in het verzamelen, analyseren en interpreteren van de geschikte databronnen. Deelnemers verwerven zo een overzicht van verschillende databronnen en vaardigheden om hiermee om te gaan. Deze doelstellingen werden ruim bereikt. Uit de evaluaties blijkt een waardering voor het rijke materiaal op de online leeromgeving en voor de praktijkgerichte insteek.

Kwaliteitsvol besturen

sla link op in klembord

Kopieer

Vandaag verenigt onze ledenorganisatie 528 besturen. De voorbije jaren stapten verschillende besturen in een fusieproces, een versterking van een samenwerkingsverband of ze optimaliseerden hun werking.  Sinds 2015 zet Katholiek Onderwijs Vlaanderen actief in op het ondersteunen en begeleiden van processen tot optimalisering.

Naast de procesbegeleiding trekken we de kaart van de professionalisering, met jaarlijks een keuze uit ongeveer 50 verschillende vormingen, georganiseerd Vlaanderenbreed, per regio of op maat. Zo bereikten we in 2020-2021 3 864 deelnemers, goed voor 2 230 verschillende leidinggevenden, vertegenwoordigers van 1 273 instellingen en 250 besturen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio