Begeleiding van leerlingen

Overgang kleuteronderwijs naar lager onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds 1 september 2021 gelden er nieuwe toelatingsvoorwaarden voor het lager onderwijs. De klassenraden kleuteronderwijs en lager onderwijs krijgen een formeler karakter. Ter ondersteuning van scholen ontwikkelen we een PRO.-themapagina overgang kleuter – lager waar we de nieuwe regelgeving gebald en visueel toelichten.

We koppelen de regelgeving aan onze visie op harmonieuze ontwikkeling binnen Zin in leren! Zin in leven!. Daarnaast werken we met veelgestelde vragen op basis van de concrete bezorgdheden die directies ons signaleerden. Ten slotte bieden we modellen aan die de klassenraden vrij kunnen gebruiken.

Op de inforonde voor het basisonderwijs brachten we directies over deze nieuwe regelgeving op de hoogte en kaderden we de nieuwe regelgeving in het belang van een brede beeldvorming over de leerling.

Nieuwe structuur en lay-out voor model van schoolreglement gewoon basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Via een ad hoc-werkgroep ontwikkelen stafmedewerkers van Dienst Lerenden en een vertegenwoordiging vanuit de directiecommissie basisonderwijs een nieuw model van schoolreglement.

Het model van schoolreglement gewoon basisonderwijs bestond uit twee delen: een model van schoolreglement en een infobrochure onderwijsregelgeving. Vaak zat er overlap tussen de twee documenten. Daarom beslisten we om beide documenten te integreren. Daarnaast bekijken we kritisch welke informatie we minimaal in het schoolreglement moeten opnemen en schrapten we overbodige informatie. Op die manier hopen we het model van schoolreglement ook toegankelijker te maken. Kinderrechten kregen ten slotte een uitdrukkelijke plaats in het model van schoolreglement.

We ontwikkelen drie aparte modellen op maat:

 • een model schoolreglement voor een basisschool;
 • een model schoolreglement voor een autonome lagere school;
 • een model schoolreglement voor een autonome kleuterschool.

We geven het model een nieuwe structuur. Het bestaat nu uit vier grote delen:

 • Algemene informatie over onze school.
 • Wat mag je van ons verwachten?
 • Wat verwachten we van jou als ouder?
 • Wat verwachten we van je kind?

Ook bieden we verschillende bijlagen aan die scholen kunnen ondersteunen om over het schoolreglement te communiceren met ouders:

 • handleiding schoolreglement gewoon basisonderwijs;
 • brochure praktische informatie school;
 • trefwoordenlijst;
 • schoolreglement in ’t kort;
 • schoolkalender;
 • tekst engagementsverklaring Katholiek Onderwijs Vlaanderen;
 • goedkeuring opvoedingsproject en schoolreglement.

Het schoolreglement en de bijlagen vind je terug op schoolreglement.

Wijzigingen aan het gelijkeonderwijskansenbeleid als gevolg van nieuwe regelgeving

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 september 2021 wijzigt de regelgeving voor geïntegreerde ondersteuningsaanbod gelijke onderwijskansen.

Om scholen te informeren over deze gewijzigde regelgeving én om hun kwaliteitsbeleid te versterken, organiseerde de pedagogische begeleiding in de loop van juni 2021 informatiesessies voor elke niveau apart van het gewoon en buitengewoon onderwijs. We hielden rekening met de handelingsruimte en de rol van de doelgroep en voorzagen informatie voor zowel directies als middenkader, zoals zorg- en leerlingbegeleiders en GOK-coördinatoren. We bereikten maar liefst 615 personeelsleden.

Realiseren van de inclusieve school in verbindende samenwerking met alle partners

sla link op in klembord

Kopieer

Het voorbije jaar focusten de pedagogisch begeleiders competentieontwikkeling (PBC) verder op de realisatie van inclusief onderwijs in verbindende samenwerking. Daarbij zetten we verder in op:

 • het vasthouden en toepassen van een inclusieve visie en aanpak, bijvoorbeeld bij complexe en kwetsbare casuïstiek;
 • de realisatie van het recht op redelijke aanpassingen, waarbij bijvoorbeeld de SOS-kaarten redelijke aanpassingen zijn gebruikt;
 • correcte afwegingen in situaties waarbij de vraag zich stelt of een leerling al dan niet nog kan aansluiten bij het gemeenschappelijk curriculum of de overgang gemaakt moet worden naar de opmaak van een verslag met de daarbij horende keuze buitengewoon onderwijs of een IAC. Waar nodig zijn daarbij collega’s van curriculum betrokken, bijvoorbeeld vakbegeleiders;
 • kwaliteitsvolle inclusietrajecten, we actualiseerden de handleiding rond Individueel aangepaste curricula (IAC);
 • professionalisering van ondersteuners, schoolteams … via de (geactualiseeerde) basissokkel voor nieuwe ondersteuners, de nascholing samen inclusie op stap voor schoolteams gewoon onderwijs, lerend netwerk rond individueel aangepast curriculum rond IAC …;

De werking van de ploeg pedaogisch begeleiders competentieontwikkeling evolueert meer en meer naar een Vlaanderenbrede werking waarin leren met en van elkaar centraal staat en we specifieke deskundigheid Vlaanderenbreed kunnen inzetten Zo hebben we:

 • via sessies van collegiale consultatie Vlaanderenbreed rond het realiseren van IAC, 350 ondersteuners gecoacht en ondersteund door PBC;
 • 6 interviews afgenomen van scholen die met een IAC aan de slag zijn. Wat zijn de effecten van een IAC op de onderwijspraktijk, het zorgbeleid en de visie op inclusie van de school ? Welke bijdrage heeft de PBC daarin wel of niet gespeeld? Op dit moment analyseren we de interviews. De bevindingen delen we op een later tijdstip.

PBC zijn als inclusieambassadeurs, met de nodige inclusiedeskundigheid, blijvend ingezet op het coachen, ondersteunen en professionaliseren van de onderwijspraktijk en dit vanuit een onvoorwaardelijk geloof in inclusie. Naar de toekomst willen we de inclusieve visie verder verankeren in Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ondersteuning van schoolteams op het vlak van effectieve feedback

sla link op in klembord

Kopieer

We ondersteunen schoolteams uit het basisonderwijs en het secundair onderwijs om hun onderwijsleerpraktijk met betrekking tot het geven van effectieve feedback te versterken. De teams maakten kennis met een aantal belangrijke aspecten van feedback. Zo leerden ze te vertrekken vanuit heldere doelen en succescriteria.

Ze oefenden in het geven van ontwikkelingsgerichte feedback door een antwoord te formuleren op de drie feedbackvragen, waarbij die feedback zowel gericht kan zijn op het product, het proces als de zelfregulatie. De schoolteams stonden daarbij stil bij het belang van een feedbackcultuur die oog heeft voor een klimaat van veiligheid en vertrouwen en waarbij de lerende motivatie ervaart. Om de feedback integraal deel te laten uitmaken van het onderwijsleerproces, bestond de ondersteuning naast een professionalisering voor het team uit gerichte, procesmatige begeleiding.

Effectonderzoek zorg en kansen

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de begeleiding van individueel aangepaste curricula (IAC’s) hebben we momenteel zes interviews afgenomen bij scholen die een IAC opstarten. Het doel is om te onderzoeken wat er nodig is om samen kwaliteitsvolle IAC-trajecten te blijven realiseren. Daarnaast zijn we benieuwd of de begeleiding in het kader van een IAC-traject een effect heeft op het zorgbeleid van de school en welke bijdrage de pedagogische begeleiding daarin had. Meer info volgt later wanneer de interviews geanalyseerd zijn. We geven jullie als smaakmaker alvast de volgende twee quotes uit de interviews mee:

Voor mij is inclusie samenwerken. Samenwerken en kansen geven. En ook een beetje vallen en opstaan. - Zorgteam en pedagogische begeleiding
Ik denk dat dat ook terecht is dat de mensen die ons begeleid hebben, dat dat allemaal heel enthousiaste mensen waren. Heel warme mensen, klaar om te helpen, om te ondersteunen, niet doordravend maar gewoon concreet op de werkvloer, ik denk dat onze leerkrachten er heel veel aan gehad hebben, aangename mensen. - Directeur gewone school

Pedagogisch begeleiders die deelnemen aan het Vlaanderenbrede overleg zorg en kansen, belden scholen op om een enquête af te nemen met als focus de dienstverlening van Katholiek Onderwijs Vlaanderen tijdens de coronacrisis. Hieronder vind je het resultaat van deze bevraging

Hoewel de uiterst kleine steekproef ervoor zorgt dat we zeer voorzichtig moeten zijn met het trekken van conclusies uit de bevraging, doen we toch enkele interessante vaststellingen.

Elke bevraagde school deed minstens voor één van de thema's die onder zorg en kansen ressorteren een beroep op Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat wijst erop dat we voorzichtig mogen veronderstellen dat ons aanbod relevant is. Tijdens de coronacrisis vonden de scholen het vaakst de weg naar het digitale aanbod rond 'Schoolorganisatie' en 'Afstandsleren en heropstart', gevolgd door 'Evalueren en delibereren' en 'Digisprong/laptopactie'.

De informatie bereikt onze scholen het vaakst via een pedagogisch begeleider, gevolgd door de nieuwsbrief en de website van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Het lijkt erop dat het persoonlijke contact met een pedagogisch begeleider nog altijd primeert. Dat wordt bevestigd door antwoorden op meerdere vragen van de enquête. Een aantal scholen vindt de telefonische bereikbaarheid van de collega's met standplaats in Brussel onvoldoende.

De meningen over de website zijn verdeeld. Als er kritiek klinkt, gaat dat vooral over het gebrek aan gebruiksvriendelijkheid. De vernieuwde nieuwsbrief krijgt inhoudelijk veel lof, maar kan overzichtelijker.

Onze scholen doen niet alleen een beroep op Katholiek Onderwijs Vlaanderen, maar ook op een waaier van andere organisaties.

Leerondersteuning: helpende handen voor leraren

sla link op in klembord

Kopieer

De coronapandemie stelt zorgen en kwetsbaarheden scherp. Om scholen hierin zo goed mogelijk bij te staan, stellen we een team van 'begeleiders leerondersteuning' samen. Dit team focust expliciet op het versterken van leraren om leervertraging om te buigen naar leerwinst en groeiend welbevinden.

Uit een bevraging bij leraren krijgen we zicht op de noden. Met thema's als Bijsprong, digitale didactiek, moeilijk begrijpbaar gedrag, motivatie, leerlingen in quarantaine, Nederlands, wiskunde, krachtige speel- en leerplekken, domeinspecifieke vakken STEM, Maatschappij en welzijn en Economie en organisatie bereiken we meteen 1000 leraren. In de verdere schoolnabije werking willen we nog meer aan de slag vanuit de concreet ervaren noden en vragen in onze onderwijsinstellingen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio