Individueel werkplan

Individueel werkplan voor de anderstalige nieuwkomer in de basisschool

sla link op in klembord

Kopieer

Moet je dit opmaken ? 

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als school extra middelen kan aanvragen of reeds ontvangt, moet je voor de beide groepen van anderstalige nieuwkomers (AN en GAN) werk maken van individuele werkplannen.

Zijn er onvoldoende anderstalige nieuwkomers om extra middelen te ontvangen? Dan zal je als school geen AN-leraar kunnen aanstellen en wordt de zorg opgenomen door de klasleraar en het zorgteam. Je bent wettelijk niet verplicht om een individueel werkplan op te stellen. Je zal voor deze leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften een zorgplan opstellen. 

Wie maakt het op ? 

sla link op in klembord

Kopieer

Omdat het over de extra middelen gaat waardoor een AN-leraar in dienst genomen kan worden, zal het de AN-leraar zijn die het initiatief neemt. 

Het spreekt voor zich dat de uiteindelijke zorg gedragen wordt door klasleraar en het zorgteam in de geïntegreerde opvang omdat de anderstalige nieuwkomer ook reguliere lestijden en in vele gevallen SES-middelen genereert en de AN-leraar in de aparte onthaalklas. 

Dit schema geeft dit duidelijk weer.

Wat moet er in staan?

sla link op in klembord

Kopieer

Rekening houdend met de beginsituatie wordt een strategie uitgeschreven om de doelstellingen van het onthaalonderwijs (werken aan taalvaardigheid en sociale integratie) te realiseren. 

Die doelstellingen worden vertaald in concrete acties die uitgezet worden in een planning. Zoals voor alle leerlingen zullen ook voor de anderstalige nieuwkomer de doelen vanuit concrete acties geobserveerd en geëvalueerd worden om het onderwijsleerproces vorm te geven binnen een krachtige leeromgeving .

De evaluatie van de verschillende stappen wordt eveneens opgenomen in het individueel werkplan. Het werkplan geeft dus naast leerelementen ook leerevoluties weer, zowel binnen de aparte als binnen de geïntegreerde opvang van de anderstalige nieuwkomer.

In functie van de beginsituatie en van de leerevolutie van de anderstalige nieuwkomer wordt de onthaalstrategie beschreven en opgevolgd. Die beginsituatie en onthaalstrategie worden ook opgenomen in het werkplan. 

In het leerplan Zin in leren! Zin in leven! vind je bij verschillende doelen voor Taalontwikkeling  een alternatieve leerlijn AN. Deze leerlijn kan je gebruiken bij het opmaken van het werkplan.

Van plan naar planning

sla link op in klembord

Kopieer

Met alle betrokken leraren zal er gezocht worden naar een planning zodat de nieuwkomer kan genieten van alle mogelijke taal-leer-kansen.

Onderwijsarrangementen met een focus op de motorische ontwikkeling bieden een uitgelezen kans om actief schooltaal te verwerven. Onderwijsarrangementen met een focus op muzische ontwikkeling geven ruimte aan de nieuwkomer om zich expressief te uiten en informeel taal te leren. Tijdens deze momenten is het niet aangewezen om de nieuwkomer uit te groep of klas te halen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio