Inspirerend burgerschap: beter leren door samen leren

De pijler ‘verbindend dialogeren’ van inspirerend burgerschap brengt het hele gamma aan sociale vaardigheden onder de aandacht. Maar deze pijler bekijken we altijd in samenhang met andere pijlers, zoals ‘onderzoeken’, net zoals we in Zill persoons- en cultuurgebonden ontwikkeling zoveel mogelijk samen benaderen.

Dat inspireerde ons om volgend schooljaar een navorming voor basisonderwijs aan te bieden waarin we de pijlers van inspirerend burgerschap toepassen op vormen van samen leren. Uit onderzoek blijkt immers dat samen leren een gunstig effect heeft op het leren van kinderen. Voorwaarde is wel dat dit op de juiste manier wordt aangepakt om het leereffect te bekomen. De winst is dan potentieel groot: drie tot vijf maanden leerwinst per schooljaar voor rekenen en taal, een gunstig effect op sociale vaardigheden, een gunstig effect op onderzoekende houding, …

Met deze navorming doen we meteen aan doorontwikkeling van een belangrijk aspect van inspirerend burgerschap: leren omgaan met verschil door samen te doen. Als je samenwerkt rond een gezamenlijk probleem leer je elkaar beter kennen en waarderen, is één van onze vooronderstellingen. Daardoor kan je ook makkelijker verbindend in dialoog (blijven) gaan over fundamentele punten van verschil.

Dat willen we in praktijk brengen met aandacht voor vijf sleutelbevindingen uit onderzoek (zie: key findings):

1. Goed samen leren heeft een positieve impact op het doelgericht werken van leerlingen.

2. Leerlingen hebben ondersteuning en oefentijd nodig om goed te leren samenwerken. Dat betekent dat leraren zelf ook moeten leren om het samen leren van leerlingen goed aan te sturen.

3. Opdrachten en activiteiten moeten goed ontworpen worden – zoals we in het kader van de krachtige leeromgeving ook altijd vooropstellen – zodat samen leren efficient en effectief gebeurt. Meta-cognitie, kunnen verwoorden wat je doet en waarom, is ook belangrijk. Hier ligt een link met de pijler ‘reflecteren’ van inspirerend burgerschap.

4. Er moet aandacht zijn voor een goed evenwicht tussen competitive tussen groepen en onderlinge samenwerking, zodat de focus op het leren blijft liggen.

5. Groepen van drie tot vijf leerlingen met een gezamenlijk doel zijn het meest effectief voor het leren van alle leerlingen.

Meer informatie over deze nascholing en de mogelijkheid om in te schrijven vind je op onze website.

OVER DEZE BLOG

Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio