Concreet aan de slag

Filter

Filter

Netwerkdag Duaal Leren: Flexibele organisatie van duale opleidingstrajecten

Tijdens de netwerkdag duaal leren van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (17 november 2022) werd de sessie 'Flexibele organisatie van duale opleidingstrajecten' georganiseerd. Bekijk de presentaties in bijlage.

Netwerkdag Duaal Leren: Kwaliteitsvol evalueren

Tijdens de netwerkdag duaal leren van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (17 november 2022) werd de sessie 'Kwaliteitsvol evalueren' georganiseerd. Bekijk de presentatie in bijlage.

Netwerkdag Duaal Leren: Afstemmen van het duale leertraject op school en op de werkplek: een uitdagende taak voor de trajectbegeleider

Tijdens de netwerkdag duaal leren van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (17 november 2022) werd de sessie 'Afstemmen van het duale leertraject op school en op de werkplek: een uitdagende taak voor de trajectbegeleider' georganiseerd. Bekijk de presentatie in bijlage.

Netwerkdag Duaal Leren: Aan de slag met de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid tijdens de screening in de aanloopfase en als onderdeel van onderwijsloopbaanbegeleiding

Tijdens de netwerkdag duaal leren van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (17 november 2022) werd de sessie 'Aan de slag met de concepten arbeidsrijpheid en arbeidsbereidheid tijdens de screening in de aanloopfase en als onderdeel van onderwijsloopbaanbegeleiding' georganiseerd. Bekijk de presentaties in bijlage.

Naar een onderbouwd advies over de arbeidsrijpheid en de arbeidsbereidheid

Het document 'Naar een onderbouwd advies over de arbeidsrijpheid en de arbeidsbereidheid' kan je inspireren om het verplicht advies een plaats te geven in het beleid van onderwijsloopbaanbegeleiding. Er wordt vertrokken vanuit de regelgeving. Het model in deze nota ondersteunt scholen bij het geven van een kwaliteitsvol advies zonder veel extra planlast te genereren.In het document ‘Doelstellingen GFL en dimensies van arbeidsrijpheid en-arbeidsbereidheid’ vind je de koppeling van de dimensies uit de studie van de universiteit Antwerpen aan de doelstellingen van het GFL.

Reflectiedocument 'Kwaliteitsvol evalueren'

In het duale leertraject staan school en werkplek gezamenlijk in voor de evaluatie van het leertraject van de leerling. Om na te gaan of de evaluatie van het duaal leertraject kwaliteitsvol verloopt, is het zinvol om stil te staan bij een aantal criteria. In het reflectiedocument in bijlage vind je enkele richtinggevende stellingen als aanzet tot reflectie.

Van leren en werken naar duaal leren

De komende jaren vervangt duaal leren het stelsel van leren en werken. Welke gevolgen heeft die overgang voor de centra voor deeltijds onderwijs?

Missie, visie en kernwaarden - Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Op de themapagina 'missie, visie en kernwaarden' vind je een een antwoord op de vragen wat, waarom, hoe, van waaruit een visie en kernwaarden. Daarnaast vind je inspirerende voorbeelden en een praktijkgetuigenis.

Leerlingen, leraren, ouders en bedrijven informeren over duaal leren

Om een duale opleiding succesvol te organiseren, is het belangrijk dat bij de start zowel leerlingen, leerkrachten, ouders en bedrijven goed geïnformeerd zijn over de eigenheid van een duaal leertraject. Hier is heel wat ondersteunend materiaal beschikbaar.

TOPunt Gent

De website van Topunt Gent (duaaltopuntgent.be) wil scholen informeren en ondersteunen in de uitbouw van duale leertrajecten. Bij verschillende bouwstenen van het duale leertraject (informeren, oriënteren en screenen, matchen, begeleiden en evalueren) vind je praktische informatie en tools.

Tool 'visieontwikkeling duaal leren'

De tools 'visieontwikkeling duaal leren' voor het gewoon secundair onderwijs en het centrum leren en werken zetten aan tot reflectieve dialoog. De reflectiekaarten zijn hulpmiddelen om gezamenlijk op zoek te gaan hoe duale opleidingen kwaliteitsvol ingericht kunnen worden.

Opleidingsplan

Het opleidingsplan wordt op maat van de leerling, de school en de leerwerkplek gemaakt, maar er kan vertrokken worden van bestaande instrumenten aangereikt door de pedagogische begeleidingsdienst, de sector … Inspirerende sjabloons, links naar voorbeelden van de sector, aandachtpunten bij de de concrete opmaak van het opleidingsplan geven ondersteuning.

Rotatie tussen leerwerkplekken

Wil je graag meer weten over de mogelijke voor-en nadelen van rotatie tussen werkplekken voor leerling, school en werkplek? Zoek je praktijkvoorbeelden van rotatie in Vlaanderen?

Mentor

De rol van mentoren is belangrijk bij het succesvol maken van alternerende opleidingen. Op het kennisplatform ODIN (Departement Werk en Sociale Economie) verschenen hierover twee bijdragen.

Administratieve aandachtspunten

Bij de start van een duale opleiding is een grondige voorbereiding cruciaal. In onderstaand document geven we toelichting bij enkele administratieve aandachtspunten. Daarnaast verwijzen we naar ondersteunende webinars en tutorials waar verschillende facetten van de werkplekcomponent in alternerende opleidingen aan bod komen.

De duale leerkracht als duizendpoot in een duaal leertraject

Krijgt je job als leraar bij duaal leren een andere invulling? Lees het artikel 'De duale leerkracht, van duizendpoot tot kameleon' (Kennisplatform ODIN - departement Werk en Sociale Economie).

Coach-de-Coach Werkplekleren

De Coach-de-Coach Werkplekleren is een tool ontwikkeld door Agoria en mtech+. Het trainingstraject is gemaakt voor mentoren en coaches van werknemers, leerlingen en studenten, maar kan ook gevolgd worden door trajectbegeleiders. De Coach-de-Coach-scan brengt bij de start van het traject je coachingsvaardigheden in kaart. Daarna krijg je gedurende 8 weken een email met tips op maat waar één van de dimensies van zelfsturend leren aan bod komt. Via deze kosteloze digitale training leer je in te grijpen op de dimensies die belangrijk zijn om zelfsturend leren bij leerlingen te stimuleren: het stellen van doelen en plannen, organiseren en hervormen, vragen om hulp, informatie zoeken, zelfevaluatie, zelfeffectiviteit, doorzettingsvermogen en motivatie.

Trajectbegeleiding

Ben je een startende trajectbegeleider en heb je graag een overzicht van de verschillende stappen in een duaal leertraject? Wil je weten waar je extra informatie kan opzoeken over een bepaald thema? Of wil je gewoon jouw kennis even opfrissen? In 'eerste hulp voor startende trajectbegeleiders' vind je de ‘eerstehulpinformatie’ voor een startende trajectbegeleider.

Ondersteuningsaanbod van sectoren voor scholen

Raadpleeg de infofiches per sector. De fiches geven een overzicht van het ondersteuningsaanbod van de sector, het opleidingsaanbod en het aanbod lesmaterialen en educatieve tools.

Afstemmen van het leertraject school - werkplek: reflectiedocumenten voor trajectbegeleiding

Bij duaal leren is het belangrijk dat het leren op de werkplek en het leren op school/in het centrum goed op elkaar afgestemd zijn. De reflectiedocumenten gaan dieper in op hoe de trajectbegeleiding de afstemming school - werkplek tijdens de verschillende stappen van het leertraject kan bewaken met aandacht voor de specifieke noden van alle partijen en met ondersteuning van het opleidingsplan.​​​​

Stappenplan voor een kwaliteitsvolle screening

Om het screeningsproces in de school kwaliteitsvol vorm te geven, werken we in vier fasen: uittekenen van het screeningsproces, uitvoeren van het screeningsproces, het advies, naar een vervolgtraject. De reflectiekaart reikt voor elke fase in het proces mogelijke hulpvragen aan waarover het schoolteam zich kan beraden.

Leerling voorbereiden op de start: werkplek zoeken

De leerling zoekt met ondersteuning van de school een werkplek. Welke stappen worden er gezet?

Ondersteunend materiaal personenzorg

Hieronder kun je - ter inspiratie - enkele documenten vinden die kunnen helpen bij het opstellen van een individueel opleidingsplan voor een duale opleiding binnen het studiegebied personenzorg.

Gevalideerde screeningtools

De gevalideerde screeningtools worden gebruikt tijdens de screening voor de aanloopfase. Deze instrumenten kunnen ook ingezet worden bij het werken aan generieke competenties buiten de context van de aanloopfase.

Warm onthaal

Enkele uitgewerkte documenten die helpen om een warm onthaal op de werkplek te verzekeren.

ODIN Kennisplatform

ODIN (Ondernemerscompetenties en Duaal leren INsights) is een kennisplatform dat inzicht biedt in ondernemerscompetenties en duaal leren. Het verschaft actuele en diepgaande informatie over deze thema’s, in de vorm van korte en krachtige bijdrages. Schrijf in voor de nieuwsbrief.

Loopbaankit

Een document van Vernieuwenderwijs (Nl) met hulpmiddelen om vmbo leerlingen te ondersteunen bij loopbaanoriëntatie en -begeleiding. De hulpmiddelen zijn gebaseerd op de loopbaancompetenties, waar leerlingen in het vmbo onderwijs aan werken om een meer weloverwogen keuze voor hun vervolgopleiding te kunnen maken. Laat je inspireren door de uitgewerkte loopbaankaarten!

Klaar voor duaal?

Klaar voor duaal ontwikkeld in samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en het Provinciaal Onderwijs.

Jongeren- en bedrijfspaspoort

Een jongeren- en bedrijfspaspoort kan je inzetten om een goede matching tot stand te brengen. Dit materiaal werd uitgewerkt door Duoplus (Topunt).

Blauwdruk, Duaal Leren Slim Organiseren

De ESF-publicatie 'Blauwdruk, Duaal Leren Slim Organiseren' van Agoria biedt heel wat inspiratie bij de visie-gedreven vormgeving van duaal leren waar ook aandacht besteed wordt aan de rollen- en taakverdeling binnen een duaal leertraject.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio