Aanbevelingen t.a.v. alle partners

We beogen een optimale samenwerking tussen de vier partners op vlak van leerlingenbegeleiding. Hieronder doen we een aantal suggesties die de verbindende samenwerking kunnen versterken op het niveau van de school, het niveau van de leersteunraad en op het regionale niveau.

Verbindend samenwerken op schoolniveau

sla link op in klembord

Kopieer

De school en het CLB maken afspraken over de schoolspecifieke samenwerking. Overweeg om de samenwerkingsafspraken te verbreden naar de 4 partners.

De overheid verwacht dat de school een structureel overleg organiseert met de PBD, het CLB en eventueel het LSC. Tijdens dat overleg kun je samen reflecteren over data (vanuit datawijzer, leersteunwijzer, data aangereikt door het CLB …) of afspraken maken over gezamenlijke begeleidings- en professionaliseringsnoden op het vlak van beleid op leerlingenbegeleiding.

We stellen vast dat de continue toename van leersteunvragen extra druk zet op de LSC en hen noodzaakt om vragen te clusteren of te werken met een prioritering. Soms vraagt men om leervragen over bepaalde onderwijsbehoeften te clusteren zodat het LSC hier meer leerkracht- of schoolteamgericht mee aan de slag kan gaan. Wanneer leerlinggerichte leersteun nodig is, zal het LSC dit bieden in overleg met de school, de ouders en indien mogelijk de leerling. Ook over welke competenties het LSC dient in te zetten, de aard en de hoeveelheid leersteun, overlegt het LSC met de school, de ouders en indien mogelijk de leerling. Concretiseer de afspraken over het on hold zetten of opheffen van een GC-, IAC-, of OV4-verslag.

Zorg voor een transparante communicatie en duidelijke afspraken.

Aandachtspunten

 • De school voor gewoon onderwijs informeert haar CLB, haar PBD en andere relevante partners waarmee ze samenwerkt over het LSC waarbij de school is aangesloten.
 • Maak afspraken rond ‘knipperlichtsituaties’ waarin het belangrijk is om het CLB tijdig te betrekken. Hoe je het begrip ‘tijdig’ invult, kun je best op lokaal niveau concretiseren. We geven enkele voorbeelden:
  • er zijn aanwijzingen dat een wijziging van expertise of type nodig is
  • er zijn aanwijzingen dat het GC niet meer haalbaar is en er mogelijks nood is aan de opmaak van een IAC-verslag
  • er zijn aanwijzingen dat een IAC niet meer nodig is en het GC terug haalbaar wordt
  • er zijn aanwijzingen dat er een verwijzing naar externe diensten/IJH/… nodig is.
 • Maak afspraken over het opmaken van een zorg- of begeleidingsplan IAC en wie daarbij ondersteuning kan bieden.

Ga na hoe je de samenwerking met externe partners (bv welzijn, maatwerkbedrijven ...) kunt versterken.

Verbindend samenwerken op niveau van de leersteunraad

sla link op in klembord

Kopieer

Elk LSC moet een leersteunraad oprichten waarin alle scholen gewoon onderwijs die bij het LSC zijn aangesloten vertegenwoordigd zijn. De scholen gewoon onderwijs zijn de belangrijkste stakeholders van de LSC en beslissen mee over het beleid ervan. Zo bepaalt de leersteunraad onder meer hoe de leersteun wordt toegewezen. De aangesloten scholen zitten dus mee in de "driver's seat". Omdat de beslissingen op de leersteunraad een direct effect kunnen hebben op de leerlingenbegeleiding op de school, is het belangrijk om de nodige aandacht aan dit overleg te besteden.

De leersteunraad kan ook andere partners betrekken zoals CLB, scholen voor buitengewoon onderwijs, welzijnspartners, een vertegenwoordiging van ouders, een vertegenwoordiging van leerlingen, een vertegenwoordiging van leraren, een vertegenwoordiging van leerondersteuners, ervaringsdeskundigen of andere relevante partners. De leersteunraad kan zo worden uitgebouwd tot een participatief overlegorgaan waarin alle stakeholders mee instaan voor kwaliteitsvolle leersteun.

Hou er rekening mee dat:

 • de leersteunraad ook advies verleent over een eventuele structurele samenwerking met een specifiek LSC of een ander LSC voor leersteun type 4, 6 of 7.
 • de leersteunraad van het LSC jaarlijks het aantal GC-, IAC- en OV4-verslagen van de aangesloten scholen moet meedelen en bespreken in aanwezigheid van de betrokken CLB’s. Deze verplichting geldt niet voor de specifieke leersteuncentra.
 • de omkadering voor de brede types niet mag worden ingezet om leersteun te bieden aan leerlingen met een GC, IAC of OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7 en omgekeerd. Meer informatie over hoe de omkadering in elkaar zit en hoe ze ingezet moet worden vind je onderaan de pagina (klik hier).

Een specifiek LSC richt eveneens een leersteunraad op waarin alle scholen waaraan het leersteun biedt, vertegenwoordigd zijn. De leersteunraad van een specifiek leersteuncentrum geeft minstens advies over de organisatie en het bieden van leersteun in de scholen gewoon onderwijs waar het specifiek leersteuncentrum leersteun biedt.

Belang van verbindend samenwerken op regionaal niveau

sla link op in klembord

Kopieer

Mogelijkheden om samen te werken op regionaal niveau zijn:

 • het organiseren van structureel overleg op directieniveau
 • het gezamenlijk participeren aan overleg met andere stakeholders
 • het voor elkaar openstellen van professionaliseringsinitiatieven
 • het inzetten op lokale initiatieven, zoals bv. gezondheidsoverleg, aanpak van problematisch gedrag …
 • het organiseren van netwerken van pedagogisch begeleiders rond zorg en gelijke onderwijskansen, waar ook CLB medewerkers aan participeren (BaSO-overleg, preventie en aanpak van spijbelen/schooluitval …)
 • het ontwikkelen van een gezamenlijke visie en beleid rond  het opheffen van verslagen.

Contact

Jan Coppieters
pedagogisch begeleider
   02 507 07 87
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio