Addendum

Wat is leersteun en aan wie wordt leersteun geboden?
Elke leersteunvraag vertrekt vanuit een leerling. De aard en de intensiteit van de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften bepalen mee de inzet op leerling-, leraar- en teamgerichte leersteun.

Omkadering kleine en brede types wordt apart aangewend
Naargelang het type dat op het verslag van de leerling staat, krijgt het LSC een andersoortige omkadering en zijn er verschillende regels voor de flexibele aanwending van omkadering.
De omkadering voor de brede types mag niet worden ingezet om leersteun te bieden aan de kleine types, en omgekeerd.

 • Brede types
  Voor de zogenaamde ‘brede types’, zijnde type basisaanbod, type 3 en type 9, krijgt het LSC enveloppefinanciering. Dit is een vast bedrag, uitgedrukt in punten, dat het LSC jaarlijks toegekend krijgt, berekend op het leerlingenaantal en het aantal leerlingen met een GC-, IAC- of OV4-verslag van de scholen die aangesloten zijn bij het LCS.
  De omkadering die het LSC voor de brede types krijgt, kan volledig flexibel worden ingezet op basis van de ondersteuningsnoden die er zijn voor deze leerlingen, hun leerkrachten en schoolteams, over de onderwijsniveaus heen.
 • Kleine types
  Voor de zogenaamde ‘kleine types’, zijnde type 2, type 4, type 6 en type 7, krijgt het LSC leerling-volgende financiering. Dit wil zeggen dat elke leerling met een verslag waarop één van deze types vermeld staat, omkadering voor leersteun genereert. Deze omkadering wordt in punten uitgedrukt. Per type en per onderwijsniveau genereert de leerling een bepaald aantal punten.

  Bij de aanwending van de omkadering wordt een onderscheid gemaakt tussen leerlingen met een IAC-of OV4-verslag enerzijds en leerlingen met een GC-verslag anderzijds
   
  • IAC-verslag of OV4-verslag kleine types
   De omkadering die een leerling met een IAC- of OV4-verslag klein type genereert, moet worden aangewend voor de leersteun voor die leerling, de leerkracht of het schoolteam. Deze omkadering kan enkel flexibel worden aangewend binnen de school voor gewoon onderwijs waar meerdere leerlingen met een IAC- of OV4-verslag van een klein type zijn ingeschreven of over scholen voor gewoon onderwijs heen, na overleg tussen de school, het LCS dat de leersteun biedt, de ouders en - tenzij dat niet mogelijk is - de leerling met een IAC-verslag of OV4-verslag.
   Flexibele aanwending moet, mits het overleg tussen alle betrokkenen, ook ingezet worden voor nieuwe leerlingen met een IAC-verslag of OV4-verslag type 2, 4, 6 of 7 voor wie de omkadering pas zal worden toegekend na de teldag van de eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar.
  • GC-verslag kleine types
   ​​​​​​​De omkadering die leerlingen met een GC-verslag type 2, 4, 6 of 7 genereren kan binnen de school en over de scholen heen flexibel worden aangewend voor alle leerlingen met een verslag ‘klein type', ook voor leerlingen die na 1 oktober een GC-verslag krijgen en voor wie de omkadering pas zal worden toegekend na de teldag van de eerste schooldag van februari van het lopende schooljaar.

  Contact

  Jan Coppieters
  pedagogisch begeleider
    02 507 07 87
    ×
    Kijkt als...
    Niveau
    Regio