Algemeen

Het decreet Leersteun dat op 1 september 2023 in werking trad, bevestigt nogmaals dat het eigenaarschap en de regie van de leerlingenbegeleiding bij de school ligt. Het voegt de leersteuncentra (LSC) toe als partner van de school. Voortaan staan vier partners samen in voor de realisatie van kwaliteitsvolle leerlingenbegeleiding op school: de school zelf, de pedagogische begeleiding (PBD), het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en het leersteuncentrum (LSC).

Dit bouwt verder op het decreet van 2018 betreffende de leerlingenbegeleiding in het basisonderwijs, het secundair onderwijs en de CLB. Het decreet is van toepassing op het gewoon en buitengewoon onderwijs. De school ontwikkelt, implementeert en evalueert haar beleid op leerlingenbegeleiding. Het spreekt voor zich dat een goede samenwerking tussen de vier partners de begeleiding van de leerlingen ten goede zal komen. Op deze PRO-pagina beperken we ons tot de samenwerking tussen de school voor gewoon onderwijs, de PBD, het CLB en de LSC.

Onder leerlingenbegeleiding verstaan we een geheel van preventieve en begeleidende maatregelen, die zich op vier domeinen situeren: de onderwijsloopbaan, leren en studeren, psychisch en sociaal functioneren en preventieve gezondheidszorg. De maatregelen vertrekken steeds vanuit een geïntegreerde en holistische benadering voor de vier begeleidingsdomeinen en dit vanuit een continuüm van zorg. Het decreet op de leerlingenbegeleiding wil de rollen en taken tussen de verschillende actoren verscherpen en de werking van de leerlingenbegeleiding optimaliseren.

We geven toelichting bij de poster ‘Opdracht en rol van elke partner: doelgerichte samenwerking tussen school gewoon onderwijs, pedagogische begeleiding (PBD), centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) en leersteuncentrum (LSC) op vlak van leerlingenbegeleiding’, waarin we de rol van elke partner verhelderen. Werken met een poster heeft het voordeel dat in één oogopslag een aantal dingen geduid kunnen worden. Een mogelijk nadeel is dat de nuancering wat verloren gaat.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen en Vrij CLB Netwerk pleiten ervoor om constructief samen te werken, met respect voor elkaars eigenheid. Hoewel we de samenwerking met ouders, leerlingen en mogelijk nog andere betrokkenen op deze pagina niet bespreken, houden we altijd ook het belang van de leerling en zijn thuiscontext voor ogen. In alles wat de school doet, staat transparante communicatie voorop. We vinden het belangrijk om ook met de ouders en de leerling in dialoog te gaan.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio