Wat?

De wetgever definieert een overheidsopdracht als ‘een overeenkomst onder bezwarende titel die wordt gesloten tussen een of meer ondernemers en een of meer aanbesteders en die betrekking heeft op het uitvoeren van werken, leveren van goederen of het verlenen van diensten’ (artikel 2 17° Wetgeving Overheidsopdrachten of WOO). ‘Onder bezwarende titel’ betekent dat het gaat over een wederkerige overeenkomst waarbij elke partij iets moet presteren. Een koopovereenkomst is een voorbeeld van een dergelijke overeenkomst.

De partijen moeten daarbij twee essentiële beginselen respecteren:

 • Het gelijkheids-, niet-discriminatie-, transparantie- en proportionaliteitsbeginsel (artikel 4 WOO). Dat betekent dat je als aanbestedend bestuur de kandidaten en hun offertes op een gelijke en niet-discriminerende manier moet behandelen en dat je transparant en proportioneel moet handelen.
 • Het forfaitair beginsel (artikel 9 WOO). Dat betekent dat er een vaste prijs wordt bepaald voor een duidelijk vastgelegde inhoud. Bij de uitvoering van de opdracht kan de prijs dus niet wezenlijk meer wijzigen tenzij in uitzonderlijke gevallen vastgelegd door de koning.

Wettelijke basis

sla link op in klembord

Kopieer

en aantal wetten en besluiten vormen samen de reglementering rond overheidsopdrachten zoals die van toepassing is voor besturen van het vrij gesubsidieerd onderwijs:

 • De wet inzake overheidsopdrachten of de WOO van 17 juni 2016. Die wet is de basiswet en bepaalt het algemeen kader voor de gunning en uitvoering van overheidsopdrachten.
 • Het KB plaatsing van 18 april 2017. Dat KB regelt de periode voorafgaand aan het sluiten van het contract.
 • Het KB uitvoering van 14 januari 2013 en aangepast op 22 juni 2017.Dat KB beschrijft de regels met betrekking tot de uitvoering van een overheidsopdracht.
 • De rechtsbeschermingswet van 17 juni 2013. Die wet bepaalt de motivatie- en informatieverplichtingen die je als bestuur in het kader van de plaatsing van een overheidsopdracht moet respecteren.
 • Het KB reparatie of multi-KB van 15 april 2018. Dat KB verhelpt een aantal toepassingsproblemen en onduidelijkheden van vroegere Koninklijke Besluiten.
 • De wet e-facturatie van 7 april 2019. Die wet gaat over de elektronische handtekening en e-facturatie. Zij verplicht alle aanbestedende overheden, dus ook jou als schoolbestuur, om elektronische facturen te aanvaarden en te verwerken.
 • Het KB aanpassing drempelbedragen van 20 december 2019.

Op alle overeenkomsten van toepassing?

sla link op in klembord

Kopieer

Niet van toepassing

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur hoef je niet voor alle overeenkomsten die je afsluit rekening te houden met de WOO. De WOO is bijvoorbeeld niet van toepassing op :

 • arbeidsovereenkomsten;
 • lidmaatschap van een vereniging;
 • diensten inzake arbitrage en bemiddeling;
 • diensten betreffende het gebruik of de verwerving van onroerende goederen of rechten op onroerende goederen (gewone huur, opstal, erfpacht, aankoop van grond en gebouwen);
 • financiële diensten.

Het volledige overzicht vind je in artikel 28 van de WOO.

Wel van toepassing

sla link op in klembord

Kopieer

Om te bepalen of je voor andere opdrachten al dan niet moet rekening houden met de WOO, kijkt de wetgever naar de aard van de opdracht enerzijds en naar de aard van de opdrachtgever anderzijds.

Aard van de opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als bestuur met het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) gewerkt hebt, dan heb je al ervaring met opdrachten waarvan de aard bepaalt dat je de WOO moet volgen. Alle werken die AGION (voor meer dan 50%) subsidieert, moet je immers verplicht gunnen volgens de WOO. Die regel was dus al van toepassing vooraleer je als bestuur voor alle opdrachten aan de WOO onderworpen was.

Aard van de opdrachtgever

sla link op in klembord

Kopieer

Als je ‘aard’ als opdrachtgever voldoet aan de definitie van een 'aanbestedende overheid’, dan moet je de WOO volgen. Een aanbestedende overheid (artikel 2 °1 WOO ) ben je als je tegelijkertijd:

 • rechtspersoonlijkheid hebt;
 • voorziet in behoeften van algemeen belang;
 • onder overheersende overheidsinvloed staat.

Die overheersende overheidsinvloed bestaat wanneer de overheid voor meer dan vijftig procent de werking van jouw vereniging financiert met overheidsmiddelen of wanneer de overheid de werking van je bestuur structureel controleert. Om dat percentage te bepalen, kijkt de wetgever niet enkel naar de werkingstoelagen, maar naar alle inkomsten van de vereniging. Dus ook de door de overheid betaalde salarissen van gesubsidieerde personeelsleden.

Als bestuur van het gesubsidieerd onderwijs voldoe je tegelijkertijd aan de drie voorwaarden en is jouw vzw dus een aanbestedende overheid. Dat betekent heel concreet dat jouw vzw de WOO moet volgen.

Werken, leveringen of diensten?

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als bestuur een opdracht plant, is het belangrijk te weten of het gaat om een opdracht van werken, van leveringen of van diensten. Ieder type opdracht brengt voor jou als aanbestedende overheid immers andere verplichtingen met zich mee op het vlak van:

 • bekendmaking
 • betalingsmodaliteiten
 • borgstelling
 • keuringsmodaliteiten
 • erkenningsverplichting

De laatste verplichting geldt niet voor opdrachten van leveringen of diensten, maar uitsluitend voor opdrachten van werken boven een gunningsbedrag van 50 000 euro excl. btw. Om dat werk te mogen uitvoeren, moet de kandidaat (aannemer) een erkenning hebben.

Vaak zal een opdracht zowel werken, leveringen als diensten omvatten. Toch moet je elke opdracht onder een van de drie kwalificaties onderbrengen. Het opdrachtonderdeel met de hoogste kostprijs zal in dat geval de kwalificatie van de hele opdracht (artikel 20 WOO) bepalen.

Werken?

sla link op in klembord

Kopieer

Een opdracht van werken gaat over infrastructuurwerken (artikel 2 18° WOO): nieuwbouw of renovatie al dan niet samen met het ontwerp, schilderwerken, dakwerken, elektrische en sanitaire installaties … In bijlage I van de WOO vind je een volledig overzicht van alle werkzaamheden die onder de kwalificatie ‘werk’ vallen.

Komt de opdracht in die lijst voor, dan gaat het om werken. Stel dat je als bestuur een nieuw sanitair blok wil laten bouwen, dan zal je de verplichtingen die horen bij een opdracht van werken moeten volgen.

Diensten?

sla link op in klembord

Kopieer

Een opdracht is een opdracht van diensten indien ze betrekking heeft op andere diensten dan die bedoeld onder de bepaling van werken. Als je als bestuur een poetsbedrijf wil inschakelen, dan zul je de verplichtingen die horen bij een opdracht van diensten moeten volgen.

Leveringen?

sla link op in klembord

Kopieer

We spreken van een opdracht van leveringen als het niet gaat om diensten en ook niet om werken. Een opdracht van leveringen kan betrekking hebben op aankoop, huur, huurkoop of leasing en dat met of zonder koopoptie (artikel 2 °21 WOO). Als je als bestuur papier of printers wil aankopen, dan zul je de verplichtingen voor een opdracht van leveringen moeten volgen.

De opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Inhoud van de opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Geheel van werken, leveringen en/of diensten

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de bepaling van de inhoud van de opdracht moet je altijd rekening houden met het geheel van werken, leveringen en/of diensten die er bij komen kijken. Of je de verschillende onderdelen van de opdracht nadien gezamenlijk of afzonderlijk in percelen zult aanbesteden, heeft dus geen invloed op de inhoud van de opdracht.

Bij een opdracht van werken moet je ook rekening houden met de notie van een ‘economisch technisch geheel’. Dat betekent dat je alle specialisaties die er aan te pas komen, moet samenvoegen om de juiste inhoud van de opdracht te kennen. Bij de opdracht voor de realisatie van een nieuw schoolgebouw bijvoorbeeld moet je dus niet alleen rekening houden met ruwbouw en afwerking, maar ook met de elektriciteit, de verwarming, de ventilatie en luchtbehandeling, de eerste uitrusting, de omgevingswerken …

Al die specialisaties samen vormen de inhoud van de opdracht. Als bestuur ben je wel vrij om uiteindelijk die opdracht in één enkel perceel toe te wijzen aan één algemene aannemer of ze verder op te splitsen in percelen per specialisatie.

Ruim of opgesplitst?

sla link op in klembord

Kopieer

Als bestuur bepaal je zelf de inhoud van je opdracht. Financieel, procedureel en qua dienstverlening kun je er als bestuur belang bij hebben om een opdracht eerder ruim te bekijken. Door de opdracht op die manier af te bakenen, realiseer je vaak efficiëntiewinsten.

Als bestuur kun je een opdracht ook opsplitsen. Hou er wel rekening mee dat de wetgever heel duidelijk stelt dat je een globale opdracht niet kunstmatig mag opsplitsen in verschillende kleinere opdrachten om specifieke verplichtingen voor duurdere opdrachten te ontlopen. Die werkwijze noemt men soms ook wel eens 'saucissoneren' ( artikel 7 KB Plaatsing).

De opsplitsing zelf is wel toegelaten, maar je kunt er geen basis in vinden om een procedure te volgen die alleen wordt toegestaan voor opdrachten van een beperkter omvang. Soms kies je dan toch beter voor een zwaardere procedure zodat men je geen kunstmatige opsplitsing met het oog op het ontwijken van bepaalde drempelbedragen kan verwijten.

Voorafgaande marktconsultatie

sla link op in klembord

Kopieer

Een voorafgaande marktconsultatie (artikel 51 WOO) betekent dat je eerst zoveel mogelijk informatie inwint en inzicht in de opdracht krijgt voordat je aan een bestek begint te schrijven. Die informatie kan je helpen om de opdracht correct af te bakenen én om het bestek zo nauwkeurig mogelijk op te stellen. Je leert je behoefte beter kennen én je leert hoe de markt op een gepaste wijze je vraag kan beantwoorden. Hoe preciezer het bestek, hoe beter de mededinging zal kunnen werken en hoe vlotter de gunningsprocedure zal verlopen.

Veel besturen lijken koudwatervrees te hebben om informatie in te winnen bij mogelijke contractanten voor de opstart van een gunningsprocedure. Zij vrezen dat die contractanten nadien geen offerte meer zullen mogen indienen. Dat is niet correct. Zij kunnen wel degelijk nog altijd een offerte indienen.

Als je een bestek wil opstellen voor een opdracht van werken, kun je vaak een beroep doen op een ontwerper (architect, ingenieur). Soms is dat zelfs verplicht.

Kostprijs van de opdracht

sla link op in klembord

Kopieer

De totale kostprijs van de opdracht bepaalt in belangrijke mate welke procedure je als aanbestedende overheid zal moeten en mogen volgen. De berekening van de juiste kostprijs is dan ook cruciaal. Die totale kost wordt altijd uitgedrukt in bedragen exclusief btw.

Voor de raming van de kostprijs van de opdracht moet je je baseren op haar totale duur en waarde (artikel 7 KB plaatsing), met inbegrip van:

 • alle verplichte of toegestane opties
 • alle percelen
 • alle herhalingen
 • alle gedeelten
 • alle premies
 • alle herzieningsbepalingen
 • alle verlengingen

Kostprijs opdracht van werken

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de kostprijsbepaling van een opdracht van werken moet je ook rekening houden met de waarde van de materialen die je als bestuur ter beschikking stelt van de aannemer (artikel 7 KB plaatsing).

Kostprijs opdracht van leveringen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de kostprijsbepaling van een opdracht van leveringen moet je niet alleen rekening houden met de eerste levering, maar met de regelmaat en de eventuele geplande hernieuwing van de leveringen:

 • Voor opdrachten met een looptijd van minder dan een jaar: je telt de kostprijs op van alle leveringen over de eerste twaalf maanden vanaf de eerste levering.
 • Voor opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar: je telt alle leveringen over die volledige looptijd op (artikel 7 KB plaatsing).

Voor de kostprijsbepaling van een opdracht voor de leasing, huur of huurkoop van producten ga je als volgt te werk (artikel 7 KB plaatsing):

 • Bij opdrachten met een bepaalde duur van ten hoogste twaalf maanden: je neemt de totale geraamde waarde voor de gehele looptijd in rekening.
 • Bij opdrachten met een bepaalde duur van meer dan twaalf maanden: je neemt de totale waarde voor de hele looptijd in rekening met inbegrip van de geraamde restwaarde.
 • Bij opdrachten voor onbepaalde duur of waarvan je de looptijd niet kunt bepalen: je vermenigvuldigt het maandelijks te betalen bedrag met achtenveertig.

Kostprijs opdracht van diensten

sla link op in klembord

Kopieer

Ook voor de kostprijsbepaling van een opdracht van diensten neem je niet alleen de eerste prestatie in aanmerking. (artikel 7 KB plaatsing). Als de opdracht van diensten een bepaalde regelmaat vertoont of een hernieuwing gepland is, dan ga je als volgt te werk:

 • Voor opdrachten met een looptijd van minder dan een jaar: je telt de kostprijs op van alle prestaties over de eerste twaalf maanden vanaf de eerste prestatie.
 • Voor opdrachten met een looptijd van meer dan een jaar: je telt alle leveringen over die volledige looptijd op.

Diensten die geen totaalprijs vermelden:

 • Voor opdrachten met een bepaalde duur van minder dan 48 maanden: je bepaalt de totaalprijs over de hele looptijd van de opdracht.
 • Voor opdrachten met een bepaalde duur van meer dan 48 maanden of van onbepaalde duur: je bepaalt de waarde van de opdracht door de kost te bepalen voor de eerste 48 maanden.

Niet saucissoneren

sla link op in klembord

Kopieer

De wetgever bepaalt duidelijk dat je een opdracht niet kunstmatig mag opsplitsen of ‘saucissoneren’, louter om bepaalde spilbedragen te omzeilen. Saucissoneren is dus bij wet verboden.

Dat verbod betekent niet dat je wettelijk verplicht bent om alle opdrachten heel ruim en over meerdere jaren te bekijken. Het belangrijkste is dat je de opdracht zo efficiënt mogelijk op de markt zet. In geval van twijfel zorg je voor een uitgebreidere motivatie voorafgaand aan de opstart van een procedure. Of je kunt op veilig spelen en sowieso kiezen voor een iets ‘zwaardere’ procedure.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio