Studiedag: Persoonlijke groei. Sleutel tot succes en welzijn in het leven

Op 3 mei organiseert Katholiek Onderwijs Vlaanderen een studiedag over zin en onzin van sociale vaardigheden, “soft skills” en persoonsvorming in onderwijs. Je leest hier waarover de studiedag gaat en waarom we jou hier graag voor uitnodigen. Onderaan vind je verdere informatie over het programma en hoe je je kunt inschrijven.

In november stuurden we met een werkgroep rond 'sociale vaardigheden' een oproep uit aan een aantal mensen. Elk van deze mensen engageert zich op een bijzondere manier voor een betere samenleving, als vrijwilliger, onderzoeker of ondernemer (of een combinatie van deze rollen). Ze zetten zaken in beweging waardoor mensen aangemoedigd worden om te groeien én zich aanvaard voelen zoals ze zijn. Ze organiseren een onderneming op zo’n manier dat winst een zaak van financieel én sociaal kapitaal wordt. Ze brengen mensen samen zodat een verschil van mening een aanleiding tot verbindend gesprek wordt in plaats van een splijtend conflict.

Daarom vroegen we hen om voor ons te getuigen en ons vanuit hun ervaring te inspireren. Want wie al eens in een school komt, merkt hoe schoolteams soms tussen hamer en aambeeld zitten in discussies over onderwijs.

Moeten schoolprestaties prioriteit krijgen, of gaat het in de eerste plaats om welzijn en welbevinden? Behoren ‘sociale vaardigheden’ tot de opvoeding die kinderen en jongeren ‘van thuis uit’ moeten meekrijgen, of is dat een taak voor de school? Is ‘persoonsontwikkeling’ een vage vakterm voor dromers of een fundamenteel doel voor wie het verschil wil maken?

Daarom dus deze studiedag. De titel op zich kan al voer voor discussie opleveren. Want wat bedoelen we met ‘succes’ en wat verstaan we onder ‘welzijn’? En wat suggereren we over ‘persoonlijke groei’ met een beeld - één van de ontwerpen voor een affiche - waarin een man in maatpak een trap opstapt? We spitten het uit in een keynote, gegeven door Wouter Torfs, en doorheen verschillende getuigenissen en reflecties.

We willen op deze studiedag geen definitieve antwoorden formuleren maar als onderwijsmensen ons oor te luisteren leggen bij mensen vanuit de brede samenleving. Mensen die door hun ervaring, hun expertise en hun engagement die samenleving mee kleuren en richting geven. Door hun uitgesproken (misschien zelfs uitdagende) argumenten en getuigenissen willen we het denken en doen van leraren, directies, pedagogische begeleiders en andere actoren in onderwijs voeden.

Dat geldt ook voor ons eigen professionele denken en doen. Wat de sprekers op deze studiedag ons vertellen, willen we als inspiratie meenemen bij ons werk in en voor onderwijs. Het is dus beslist geen vrijblijvende intellectuele oefening. De gesprekken op deze dag leggen wat ons betreft de fundamenten voor goed begeleidingswerk rond sociale en emotionele vaardigheden in de komende maanden en jaren.

Daarom nodigen we ook jou van harte uit om met ons mee te luisteren en in gesprek te gaan. Laat ons horen wat jij over dit thema denkt. Benieuwd naar wie onze sprekers zijn? Check het programma hieronder! Afspraak op 3 mei?

Praktische informatie

sla link op in klembord

Kopieer

Programma

sla link op in klembord

Kopieer

 • 09:00-09:30 - onthaal
 • 09:30-10:00 - welkom en inleiding 
 • 10:00-11:00 - keynote, Wouter Torfs
 • 11:00-11:30 - koffiepauze
 • 11:30-12:30 - parallelsessies
  • Koen Trappeniers, directeur Welzijnszorg
   • Titel sessie: Je engagement volhouden in weerbarstige tijden
   • Korte inhoud: Vanuit mijn professionele ervaring in jongerenpastoraal, het vormingswerk voor mensen met een beperking bij Pasform vzw en vanuit de strijd tegen armoede die we met Welzijnszorg voeren, combineer ik in deze sessie ervaringsberichten met kennis en inzichten. Welke grondstroom kun je als organisatie aanbieden van waaruit engagement ‘zin geeft’. Welke competenties zijn belangrijk? Met welke basishouding kun je in het leven staan om engagementen vol te houden? Welke permanente vorming, opleiding en coaching geef je aan beroepskrachten en vrijwilligers? De sessie is doorweven met kleine reflectiemomenten voor de deelnemers, zowel naar hun persoonlijk engagement als naar de onderwijscontext.
  • prof. Dr. Jan De Volder, Cusanus Leerstoel "Religie, Conflict en Vrede", Faculteit Theologie en Religiewetenschappen
   • Titel sessie: Overtuiging en dialogische vaardigheden. Van interlevensbeschouwelijke dialoog tot conflictresolutie. De ervaring van de gemeenschap van Sant'Egidio.
   • Korte inhoud: In deze sessie reflecteert Jan De Volder over zijn persoonlijke ervaringen in de Gemeenschap van Sant'Egidio. Die is bekend voor haar engagement inzake interreligieuze en interlevensbeschouwelijke dialoog "in de geest van Assisi". Dat engagement vertaalt zich ook in diplomatieke inspanningen bij het voorkomen en oplossen van gewapende conflicten. Vanuit zijn persoonlijke betrokkenheid zal Jan De Volder getuigen over het belang van dialogische vaardigheden.
  • Hanna Vandenbussche, filosofe & atlete, pedagogisch begeleider Katholiek Onderwijs Vlaanderen
   • Titel sessie: Zelfzorg en veerkracht vanuit een filosofisch perspectief
   • Korte inhoud: Zelfzorg, persoonlijke groei en autonomie: het zijn woorden die we vaak in de mond nemen, maar waarvan we de eigenlijke betekenis soms zijn vergeten. Ze worden vaak geassocieerd met de maakbaarheidsgedachte - ‘‘ik’ moet hét maken in dit leven’- en verwijzen hierdoor enkel naar de verlangens van het individu. Meer dan ooit lijken we ons vandaag als helden te moeten profileren die met hun prestaties tot de verbeelding spreken. In deze sessie gaan we in op twee domeinen, sport en onderwijs, waar men steeds langer de nadruk legt op prestaties. Vanuit een filosofisch perspectief stellen we die prestatiegerichtheid in vraag en zoeken we naar een alternatieve benadering en taal waar verbondenheid centraal staat.
  • Frank Van Wolvelaer, Bestuurder/vrijwilliger van Vluchtelingen Ondersteuning Sint-Niklaas (VLOS)
   • Titel sessie: Correct omgaan met leerlingen zonder wettig verblijf is geen pleidooi voor ‘pretpedagogiek’!
   • Korte inhoud: Het is correct dat leerlingen zonder wettig verblijf recht hebben op onderwijs. Dit onderwijsproces vraagt echter veel inspanningen van alle partijen. Niet alleen de taalachterstand is een grote drempel. Ook voor het juist inschatten van talenten en competenties hebben we gedreven onderwijsmensen nodig die hiernaar op zoek willen gaan, doorheen de specifieke kwetsuren van deze kinderen en hun gezinnen. Door te luisteren naar hun levensverhalen krijgen we zicht op de noden van deze jonge mensen op weg naar volwassenheid in een diverse samenleving. In dit leer- en groeiproces zal voldoende aandacht nodig zijn voor sociale en emotionele vaardigheden. Laat hen geloven in zichzelf, in de ander en in een humane toekomst. Dan is ons onderwijs geslaagd!
 • 12:30-13:30: lunch, voorstelling vormingsaanbod
 • 13:30-14:30: parallelsessies
  • Roger Boonen, ere-lector opvoedkundige wetenschappen aan de Karel De Grote-Hogeschool in Antwerpen, ere-VLO-coördinator en pedagogische opdrachthouder van het bisdom Antwerpen
   • Titel sessie: Hoe kun je gelukkig zijn of worden in onzekere tijden?
   • Korte inhoud: Mensen die nadenken over het gelukkig zijn (of worden) stellen zich pertinente vragen zoals: Heeft gelukkig zijn (of worden) te maken met erfelijkheid of eerder met milieuomstandigheden of toevalsfactoren? Welk soort leven willen we leiden om gelukkig te zijn of te worden? Hoe verhoudt de ethiek of de leer van het goede leven zich tot een gelukkig en zinvol bestaan? Ben je verantwoordelijk voor je eigen geluk of ongeluk? In deze lezing worden verschillende mogelijke antwoorden onderzocht die doorheen de geschiedenis op deze vragen werden gegeven. De vragen uit het publiek proberen we te beantwoorden in het besef dat het verlangen om gelukkig te zijn (of te worden) de mensheid bijeen houdt. Dat veronderstelt ook te-vrede-n zijn met de gemaakte levenskeuzes.
  • Chris Wyns
   • Titel sessie: Wij-zij denken omarmen
   • Korte inhoud: Polarisatie hoort erbij, in onze maatschappij, in onze straat, in onze school. Waarom leren we onze jongeren niet om ermee om te gaan, eerder dan het te willen uitroeien? Van mijn persoonlijke identiteit naar wij-zij denken en van wij-zij denken naar toxische polarisatie is maar twee stappen. Hoe kan ik zelf leren om daarmee om te gaan en hoe kan ik leerlingen leren om daarmee om te gaan? Moeten we altijd voor de consensus gaan als we het over moeilijke onderwerpen hebben, of mogen we het oneens blijven op voorwaarde dat we naar elkaar geluisterd hebben? Waarom gaat het zo dikwijls fout in onze lessen als we naar die consensus streven? Welk kader kan ons helpen om over moeilijke onderwerpen met elkaar in gesprek te gaan? Waarom is het zo belangrijk dat we dat in vredestijd leren? Polarisatie omarmen is werken aan verbinding door naar elkaar te leren luisteren.
  • dr. Bart Derre, directeur HOGENT E(ntrepreneurial)-Lab, consultant
   • Titel sessie: Het belang van socio-emotioneel leren voor het stimuleren van een ondernemende mindset bij studenten hoger onderwijs
   • Korte inhoud: Sociale en emotionele vaardigheden zijn van onschatbare waarde voor succesvol ondernemend handelen, omdat het studenten in staat stelt om zichzelf en anderen beter te begrijpen, effectiever te communiceren, relaties op te bouwen en te onderhouden en zich aan te passen aan veranderende omstandigheden in een steeds dynamischere en veeleisender wordende omgeving. Tijdens de lezing wordt dieper ingegaan op de rol van socio-emotioneel leren bij het aanzwengelen van ondernemende mindset en gedrag bij studenten hoger onderwijs. Er wordt stilgestaan bij de wetenschappelijke onderbouw van deze stellingen alsook de praktische vertaalslag naar de dagelijkse praktijk.
 • 14:40-15:10 - panelgesprek
 • 15:10-15:45 - afsluiting, voorstelling vormingsaanbod

  OVER DEZE BLOG

  Inspirerend burgerschap is een project van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ontstaan vanuit de visie van een katholieke dialoogschool. Hiermee willen we leerlingen laten groeien tot geïnspireerde en inspirerende burgers die vanuit zichzelf verantwoordelijkheid opnemen voor een open, zinvolle, verdraagzame, duurzame samenleving.

  ×
  Kijkt als...
  Niveau
  Regio