Onderwijsplanning: Wat? Waarom? Hoe?

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijsplanning betekent het aansturen van alle programmatie- en rationalisatie-initiatieven van de scholen, centra, internaten en besturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Die aansturing draagt bij tot een transparant en geordend onderwijslandschap.

Met programmatie bedoelen we een uitbreiding van het bestaande onderwijsaanbod.

Voorbeelden van structuurwijzigingen programmatie:

 • Een school voor gewoon lager onderwijs richt het niveau kleuters op.
 • Een school buitengewoon secundair onderwijs splitst op in twee autonome scholen.
 • Een centrum deeltijds onderwijs programmeert drie opleidingen duaal leren.
 • Een meisjesinternaat wordt opengesteld voor jongensinternen.

Rationalisatie slaat dan weer op de inkrimping of een betere ordening van het bestaande onderwijsaanbod.

Voorbeelden van structuurwijzigingen rationalisatie:

 • Een school buitengewoon basisonderwijs sluit één van haar kleine vestigingsplaatsen.
 • Een school gewoon secundair onderwijs fuseert met een andere school.
 • Twee centra voor volwassenenonderwijs hergroeperen onderling hun opleidingen per studiegebied.

Al die programmatie- en rationalisatie-initiatieven samen noemen we structuurwijzigingen.

Waarom?

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen telt zeer veel onderwijsinstellingen met nog meer vestigingsplaatsen. De onderstaande tabel geeft dit duidelijk weer.

Wijzigingen aan het studieaanbod of de structuur van de ene onderwijsinstelling hebben onvermijdelijk gevolgen voor andere onderwijsinstellingen in de omgeving. Als netwerkorganisatie wil Katholiek Onderwijs Vlaanderen waken over het broze evenwicht tussen al haar onderwijsinstellingen onderling voor wat betreft bepaalde structuuronderdelen en structurele ingrepen. Daarom heeft zij voor haar leden een planningsprocedure uitgewerkt.

Concreet betekent dit dat onderwijsinstellingen die hun studieaanbod en/of structuur willen wijzigen, een aantal planningsregels moeten volgen. Die planningsregels vormen samen de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Ook de overheid wil zicht houden én controle op de bewegingen in het onderwijslandschap en heeft een eigen planningsprocedure. Die noemen we de externe planningsprocedure.

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Schoolbesturen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen moeten zowel de interne als de externe planningsprocedure volgen.

Zowel de interne als de externe planningsprocedure verschillen volgens onderwijsniveau en volgens de aard van de structuurwijziging. Soms heb je als bestuur een goedkeuring nodig. In andere gevallen moet je de structuurwijziging gewoon melden. Voor een beperkt aantal structuurwijzigingen moet je als bestuur helemaal niets ondernemen. Meer concrete informatie vind je op de andere pagina’s:

Interne planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

De interne planningsprocedure is eigen aan het katholiek onderwijs. Elk schoolbestuur dat lid is van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en dat leerplicht (inclusief internaten)- of volwassenenonderwijs organiseert, volgt ze. Alleen schoolbesturen van het katholiek hoger onderwijs hoeven ze niet te volgen.

De interne planningsprocedure gaat altijd vooraf aan de externe planningsprocedure. Onderwijsinstellingen kunnen de externe planningsprocedure maar volgen nadat zij de interne planningsprocedure doorlopen hebben met - indien vereist - een goedkeuring van de aanvraag.

Leerplichtonderwijs en internaten

sla link op in klembord

Kopieer

De procedure houdt in dat het schoolbestuur voor een bepaalde vastgelegde datum zijn aanvraag tot structuurwijziging indient bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de diocesane plannings- en coördinatiecommissie (DPCC). De aanvraag gaat uit van het schoolbestuur (voor basisscholen en scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap) of van de scholengemeenschap (voor secundaire scholen).

In sommige gevallen heb je als bestuur een goedkeuring nodig en moet de structuurwijziging dus aangevraagd worden. In andere gevallen is er geen actie vereist.

Als de aanvraag een goedkeuring vereist, is het de DPCC die beslist op basis van

 • een advies van de participatie-organen van de school en/of scholengemeenschap (schoolraad, lokaal comité (LOC), medezeggenschapscollege (MCSG), onderhandelingscomité (OCSG));
 • een advies van de adviesraad bao, buo, so of internaten van Katholiek Onderwijs Vlaanderen (initiatieven van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden ook voor advies voorgelegd aan de adviesraad Brussel).

Iedere regio (Antwerpen, Limburg, Mechelen-Brussel, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen) heeft een DPCC voor het gewoon en het buitengewoon basisonderwijs (inclusief internaten) of de DPCC-bao en een DPCC voor het gewoon en het buitengewoon secundair onderwijs (inclusief internaten) of de DPCC-so.

Bezwaar en beroep

sla link op in klembord

Kopieer

Als een schoolbestuur het niet eens is met een aanvraag van een ander schoolbestuur, dan kan het bij de DPCC bezwaar aantekenen. Het bezwaar gaat uit van het schoolbestuur (voor basisscholen en scholen die niet behoren tot een scholengemeenschap) of van de scholengemeenschap (voor secundaire scholen).

Een schoolbestuur dat het vervolgens niet eens is met de beslissing van de DPCC, kan er tegen in beroep gaan bij de Centrale beroepscommissie. Zowel het bestuur dat de aanvraag heeft ingediend, als het bestuur dat het bezwaar heeft aangetekend, kunnen die stap zetten.

Statuut DPCC

sla link op in klembord

Kopieer

In het Statuut van de DPCC (zie tekst hieronder) vind je alle informatie over de samenstelling, bevoegdheden en werking van de DPCC zelf en van de Centrale beroepscommissie.

Volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De schoolbesturen die volwassenenonderwijs organiseren, volgen een eigen interne planningsprocedure. De adviesraad volwassenenonderwijs brengt een niet-bindend advies uit over de aanvragen. Aanvragen volwassenenonderwijs zijn geen DPCC-materie.

Externe planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

De externe planningsprocedure is een bevoegdheid van de overheid. Zij is identiek voor het leerplichtonderwijs (inclusief internaten) en het volwassenenonderwijs.

De procedure houdt in dat het schoolbestuur voor een bepaalde vastgelegde datum zijn aanvraag tot structuurwijziging indient bij de overheid:

 • Het leerplichtonderwijs (inclusief internaten) dient de aanvragen in bij het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AGODI).
 • Het volwassenenonderwijs dient de aanvragen in bij het Agentschap voor Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

In sommige gevallen heb je als bestuur een goedkeuring nodig, in andere gevallen moet je de structuurwijziging gewoon melden. In nog andere gevallen is er helemaal geen actie vereist.

Als de aanvraag een goedkeuring vereist, is het de Vlaamse regering die beslist op basis van een advies van

 • de Vlaamse onderwijsraad (VLOR);
 • de onderwijsadministratie en de onderwijsinspectie.
 • de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV) in geval van een structuuronderdeel met dubbele of arbeidsmarkgerichte finaliteit

Als een schoolbestuur het niet eens is met een beslissing van de Vlaamse regering, kan het in beroep gaan bij de Raad van State.

Samenvatting

sla link op in klembord

Kopieer

Leerplichtonderwijs en internaten

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de structuurwijzigingen die de DPCC en de Vlaamse regering moeten goedkeuren:

Volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de structuurwijzigingen die de Vlaamse regering moet goedkeuren

Onderwijsplanning: minder of meer reguleren?

sla link op in klembord

Kopieer

Het onderwijsplanningsbeleid eigen voor het katholiek onderwijsnet bestaat al van bij de oprichting van de koepel, nu netwerkorganisatie Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook de overheid vindt onderwijsplanning nodig. In 2020 werd reeds de vraag gesteld of er méér dan wel minder onderwijsplanning nodig was. Je leest erover in bijgevoegd artikel. In 2023 worden zowel op het vlak van de interne als de externe procedure een aantal belangrijke wijzigingen doorgevoerd.

Contactgegevens

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het gewoon en buitengewoon basisonderwijs en het buitengewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het gewoon secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio