Onderwijsplanning deeltijds secundair onderwijs

De niveauoverstijgende en globale informatie over het item Onderwijsplanning lees je onder Onderwijsplanning: Wat? Waarom? Hoe?.

Structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Kopieer

Elk initiatief dat je als schoolbestuur neemt om het onderwijsaanbod in jouw centrum voor deeltijds beroepssecundair onderwijs uit te breiden, in te krimpen of te herschikken, vatten we onder de noemer ‘structuurwijzigingen’.

Als we hierna ‘centra’ vermelden, bedoelen we altijd zowel de autonome als de niet-autonome centra voor deeltijds beroepssecundair onderwijs.

Als je als schoolbestuur een structuurwijziging wil realiseren, kan dat niet 'zomaar'. Soms moet je de structuurwijziging aanvragen. In andere gevallen moet je de structuurwijziging melden. In nog andere gevallen is geen actie vereist. Katholiek Onderwijs Vlaanderen maakt een onderscheid tussen een interne planningsprocedure (DPCC) en een externe planningsprocedure (AGODI). 

Te onderscheiden structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • programmatie van een opleiding niet-duaal binnen een bestaande cluster (= vrije programmatie)
 • programmatie van een opleiding niet-duaal binnen een nieuwe cluster of binnen cluster 32
 • programmatie van een opleiding duaal
 • overheveling van structuuronderdelen
 • concordantie
 • autonoom worden van een niet-autonoom centrum
 • oprichting van een nieuw centrum (Het vrij katholiek onderwijs heeft 24 centra. Daarmee is het decretaal vastgelegd contingent volledig ingevuld. Er kunnen geen nieuwe centra opgericht worden).
 • ingebruikname van een bijkomende vestigingsplaats in een zelfde, aangrenzende of andere en niet-aangrenzende gemeente
 • afschaffing van een vestigingsplaats

Inkanteling van leren en werken  in duaal leren

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 september 2022 is het studieaanbod deeltijds beroepssecundair onderwijs gefaseerd vervangen door een studieaanbod duaal leren. Dat betekent dat nieuwe leerlingen die instapten in het eerste jaar van de tweede graad vanaf 1 september 2022, ingeschreven werden in een duale opleiding van de tweede graad (OK2 duaal). Vanaf 1 september 2023 moeten nieuwe leerlingen op niveau van het eerste jaar van de derde graad ingeschreven worden in de derde graad.

De centra hebben het recht om het huidige studieaanbod in het deeltijds beroepssecundair onderwijs te concorderen naar een duaal studieaanbod.

Op de website van het Departement Onderwijs en Vorming vind je de laatste stand van zaken over de transitie van leren en werken naar duaal leren.

Je vindt er onder meer de volgende tijdlijn terug:

Een volledig overzicht van de opleidingen die geschrapt worden en bijhorende timing én de concordanties en de omzettingen van leren en werken naar duaal leren vind je in bijlage 13 van de omzendbrief SO/2008/08.

Vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuwe vestigingsplaatsen zijn vestigingsplaatsen die nog niet gelinkt zijn aan het instellingsnummer van je school of centrum in kwestie.

Aanvraag of melding vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Kopieer

Tot 2022-2023 moest je als centrum leren en werken de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats aanvragen aan AGODI. Vanaf 2023-2024 is dat niet meer het geval. Als je een vestigingsplaats in gebruik wil nemen in dezelfde of een aangrenzende gemeente, moet je dat uiterlijk op het moment van ingebruikname alleen melden aan AGODI. Als je een vestigingsplaats in een andere, niet-aangrenzende, gemeente in gebruik wil nemen, moet je dat in principe drie maanden vooraf aanvragen aan AGODI.

Koppeling onderwijsaanbod aan vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Kopieer

Duale richtingen zijn vastgelegd per vestigingsplaats, richtingen deeltijds beroepsonderwijs niet. Als je dus een duale richting in een andere of een bijkomende vestigingsplaats wil aanbieden, moet je daar bepaalde stappen voor zetten naar AGODI.

Onder ‘aanbieden’ begrijpen we dat je voor een groep leerlingen gemiddeld ten minste de helft van de contacturen, voorzien op de wekelijkse lessentabel, op die vestigingsplaats organiseert. Als je dus minder dan de helft van de contacturen op de nieuwe vestigingsplaats wil organiseren, hoef je het onderwijsaanbod niet aan de vestigingsplaats te koppelen. Zie ook omzendbrief SO 42 punt 6.

Schematisch overzicht

sla link op in klembord

Kopieer

Voor elke structuurwijziging vind je een samenvatting van alle acties, indiendata en aanvraag- en meldingsformulieren in het schematisch overzicht.

Interne planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

Het aanbod van de centra is niet onderworpen aan de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Dat betekent dat je geen aanvragen of meldingen moet sturen naar de DPCC.

Externe planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de externe planningsprocedure moet je wel bepaalde stappen volgen en verschillende deadlines respecteren.

Voor sommige structuurwijzigingen moet de overheid expliciet haar goedkeuring geven. Die structuurwijzigingen vraag je aan bij AGODI. Andere structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar en moet je gewoon melden aan AGODI.

Opleidingen duaal en aanloopfase schooljaar 2023-2024 en 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Schooljaar 2023-2024

sla link op in klembord

Kopieer

De lijst opleidingen duaal en aanloopfase voor het schooljaar 2023-2024 werd geactualiseerd.

Schooljaar 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring vind je hier de nieuwe lijst opleidingen duaal en aanloopfase voor het schooljaar 2024-2025.

Structuurwijzigingen voorleggen aan het Regionaal of Provinciaal Overlegforum

sla link op in klembord

Kopieer

Elke programmatieaanvraag, zowel de aanvraag waarvoor je de goedkeuring van de Vlaamse Regering nodig hebt als de aanvraag waarvoor je die niet nodig hebt, moet eerst afgestemd worden binnen het Regionaal of Provinciaal Overlegforum waaronder het centrum ressorteert.
Ruim vooraf stuur je zelf het aanvraagdossier naar het Regionaal of Provinciaal Overlegforum. Omdat de procedure en timing per Overlegforum verschillen, moet je je op voorhand goed informeren. De contactpersonen van de Overlegfora vind je in bijlage 5 van de Omzendbrief SO 61.

Programmeren en minimumnorm voor structuuronderdelen geprogrammeerd vanaf het schooljaar 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Voor programmaties vanaf het schooljaar 2024-2025 geldt per afzonderlijke vestigingsplaats een minimumnorm van vijf regelmatige leerlingen op de eerste lesdag van oktober van het schooljaar van programmatie of het schooljaar nadien. Voor de tweede en derde graad (m.u.v. het derde leerjaar) past men de minimumnorm toe op het eerste leerjaar van de graad in kwestie.

Wat als men de minimumnorm niet bereikt?

sla link op in klembord

Kopieer

Als men de minimumnorm niet bereikt op 1 oktober van het schooljaar van programmatie of het jaar nadien, wordt het structuuronderdeel vanaf 1 september daaropvolgend opgeheven. In de tweede en derde graad verloopt die opheffing geleidelijk, leerjaar na leerjaar.
Bovendien kan de school gedurende drie schooljaren vanaf de volledige opheffing in geen enkele van haar vestgingsplaatsen dat structuuronderdeel opnieuw programmeren. Ook niet door overheveling door een andere school.

Uitzonderingen

sla link op in klembord

Kopieer

 • Er geldt geen minimumnorm voor structuuronderdelen 'topsport'.
 • Structuuronderdelen die gericht zijn op knelpuntberoepen (te bepalen door de Vlaamse Regering) krijgen drie schooljaren de tijd om de minimumnorm te behalen.
 • De minimumnorm geldt voor de niet-duale variant, de duale variant én de aanloopvariant van een gelijknamig structuuronderdeel samen.
 • De minimumnorm geldt op de eerste lesdag van oktober of op de eerste lesdag van maart als het over een structuuronderdeel gaat dat op semesterbasis georganiseerd wordt.

Genadejaar

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als schoolbestuur een aangevraagde en goedgekeurde structuurwijziging toch niet kunt realiseren op 1 september, kun je die vanaf schooljaar 2022-2023 verschuiven naar het volgend schooljaar. De Vlaamse regering kent je een 'genadejaar' toe. Als je in het schooljaar na het genadejaar opnieuw geen leerlingen hebt in het nieuwe structuuronderdeel op 1 oktober, dan moet je wél een heraanvraag indienen bij AGODI. Die nieuwe regeling is voor het eerst van toepassing op programmaties die in 2021-2022 goedgekeurd werden.

Gedoogjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Eens het structuuronderdeel effectief ingericht is, ‘gedoogt’ de overheid daarna dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. We spreken van een gedoogjaar. Het structuuronderdeel kan één schooljaar later zonder enige procedure georganiseerd worden. Als in het structuuronderdeel het volgende schooljaar op 1 oktober opnieuw -voor de tweede maal dus - geen leerlingen ingeschreven worden, dan is een aanvraag tot (her)programmatie wel nodig.

In de overgang van het systeem van vrije programmatie naar de programmatieprocedure werd er voor het schooljaar 2022-2023 nog een zekere flexibiliteit aan de dag gelegd door niet louter te kijken naar 1 oktober van de twee voorgaande jaren, maar ook naar het aanbod gedurende de rest van het schooljaar 2020-2021.

Concreet: een opleiding die een centrum beoogde te organiseren op 1 september 2022, moest worden geherprogrammeerd als er in die opleiding binnen een bestaande cluster noch in het schooljaar 2020-2021, noch op 1 oktober 2021  minstens één regelmatige leerling zat.
Vanaf het schooljaar 2022-2023 zal er gekeken worden naar de referentiedatum van 1 oktober van de voorafgaande schooljaren.

Structuurwijzigingen die geen goedkeuring van de Vlaamse Regering vereisen – een melding volstaat

sla link op in klembord

Kopieer

Vrij programmeerbare structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Tot en met het schooljaar 2022-2023 waren alleen het eerste leerjaar A en B, de niet-niche basisopties en het Naamloos leerjaar vrij programmeerbaar. Vanaf het schooljaar 2023-2024 komen daar een heel aantal structuuronderdelen bij. Ook duale structuuronderdelen zijn onder bepaalde voorwaarden vrij programmeerbaar.

Welke structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar?

sla link op in klembord

Kopieer

 • het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B  (waren voordien ook vrij programmeerbaar)
 • de niet-niche basisopties van het tweede leerjaar A en B (waren voordien ook vrij programmeerbaar)
 • een niet-niche structuuronderdeel uit een studiedomein én een onderwijsvorm dat de school al organiseert
 • een niet-niche domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO als de school al minstens één domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO organiseert
 • een school die een duaal structuuronderdeel organiseert, mag de niet-duale gelijknamige variant vrij programmeren en omgekeerd. De vrije programmatie van de niet-duale variant geldt niet voor de school voor voltijds secundair onderwijs indien alleen het CDO verbonden aan de school in kwestie de gelijknamige duale variant organiseert. 
 • bijkomende opleidingen deeltijds onderwijs binnen bestaande clusters

Welke stappen naar AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

De vrije programmatie van een structuuronderdeel meld je uiterlijk 1 april aan AGODI aan de hand van bijlage 8 van omzendbrief SO 61. Indien je het structuuronderdeel wil organiseren op een bijkomende en nieuwe vestigingsplaats, moet je daar ook bepaalde stappen voor ondernemen – zie verder.

Aan het (nog te ontwikkelen) meldingsformulier voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de nieuwe vestigingsplaats conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Hermelding

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als schoolbestuur een gemelde structuurwijziging toch niet kunt realiseren op 1 september, kun je die niet zomaar verschuiven naar het volgend schooljaar. Je moet die onpieuw melden bij AGODI.  

Ingebruikname van een vestigingsplaats in dezelfde of een aangrenzende gemeente

sla link op in klembord

Kopieer

Tot 2022-2023 moest je de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats altijd aanvragen aan AGODI. Vanaf 2023-2024 is dat niet meer het geval als je een vestigingsplaatsen in gebruik wil nemen in dezelfde of een aangrenzende gemeente.

 • Als je de vestigingsplaats voor minder dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, doe je de melding uiterlijk op het tijdstip van ingebruikname
 • Als je de vestigingsplaats voor meer dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, doe je de melding uiterlijk op 30 november samen met de programmatie-aanvraag van de niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant of op uiterlijk 1 april samen met de melding van de vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant. 

Welke stappen naar AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

Aan het (nog te ontwikkelen) meldingsformulier voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de nieuwe vestigingsplaats conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Overheveling van bepaalde structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 september 2024 kunnen structuuronderdelen tussen scholen worden overgeheveld.

De volgende cumulatieve voorwaarden gelden daarbij:

 • Alle structuuronderdelen komen voor overheveling in aanmerking m.u.v. nichestructuuronderdelen én OKAN
 • De overheveling van een duaal structuuronderdeel impliceert ook de overheveling van de gelijknamige niet-duale variant en omgekeerd én bovendien ook de overheveling van het gelijknamige aanloopstructuuronderdeel.
 • De scholen behoren tot dezelfde scholengemeenschap of hetzelfde schoolbestuur.
 • De school waarnaar wordt overgeheveld, organiseert al het studiedomein of een domeinoverschrijdend ASO-aanbod naargelang van het geval, waartoe het overgehevelde structuuronderdeel behoort.
 • De school waarnaar wordt overgeheveld, mag niet tot fusie of afbouw zijn verplicht doordat de toepasbare rationalistaienorm niet bereikt is.
 • Het schoolbestuur dat overhevelt, communiceert de overheveling uiterljik 1 april voorafgaand aan de ouders en de leerlingen.
 • De school die een structuuronderdeel overhevelt, kan dat structuuronderdeel niet gelijktijdig programmeren

Welke stappen naar AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

Je meldt de overheveling uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan AGODI. Aan het meldingsformulier voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen van beide betrokken scholen toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Autonoom maken van een centrum

sla link op in klembord

Kopieer

Een niet-autonoom centrum kan vanaf 260 leerlingen autonoom worden. De behoudsnorm is 240 leerlingen.

Welke stappen naar AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

Uiterlijk 1 april meld je per gewoon schrijven het autonoom worden van het centrum. Aan de melding voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen en het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn toe. Je voegt ook  het advies van het Regionaal of Provinciaal Overlegforum toe én bijlage 3 van omzendbrief SO 42.

Structuurwijzigingen die wél een goedkeuring van de Vlaamse Regering vereisen (aanvraag nodig)

sla link op in klembord

Kopieer

Niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

De structuurwijzigingen waarvoor je de goedkeuring nodig hebt van de Vlaamse Regering vraag je uiterlijk 30 november aan bij AGODI.

Welke stappen naar AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

De programmatie van een niet-vrij programmeerbaar structuuronderdeel vraag je aan bij AGODI aan de hand van bijlage 9 van omzendbrief SO 61. Indien je het structuuronderdeel wil organiseren op een bijkomende en nieuwe vestigingsplaats, moet je daar ook bepaalde stappen voor ondernemen – zie verder.

Aan het aanvraagformulier voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen en het uittreksel uit het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn toe. Voor de niet-vrije programmaties voeg je ook het advies van het Regionaal of Provinciaal Overlegforum toe.

Ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats in een andere, niet-aangrenzende, gemeente

sla link op in klembord

Kopieer

Als je een vestigingsplaats, al dan niet tijdelijk en om welke reden dan ook, in gebruik wil nemen die niet in dezelfde of een aangrenzende gemeente gelegen is, moet je een aanvraag indienen bij AGODI. Pas na goedkeuring door de Vlaamse Regering kun je de nieuwe vestigingsplaats gebruiken.

 • Als je de vestigingsplaats voor minder dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, dien je de aanvraag in principe drie maanden vooraf (uiterljik 1 april) in aan de hand van bijlage 3 van omzendbrief SO 42.
 • Als je de vestigingsplaats voor meer dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, dien je de aanvraag in uiterlijk op 30 november samen met de aanvraag van de  niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant of uiterlijk op 1 april samen met de melding van de vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant. (bijlage 3 van omzendbrief SO 42 en bijlage 8 of 9 van omzendbrief SO 61)

Combinatie van programmatie en bijkomende vestigingsplaats

sla link op in klembord

Kopieer

Het schema in bijlage geeft een beknopt overzicht van de te zetten stappen (intern én extern) voor wat betreft de programmatie van structuuronderdelen al dan niet in combinatie met de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats.

Reglementering

sla link op in klembord

Kopieer

De reglementering over de structuurwijzigingen in het gewoon secundair onderwijs lees je in de volgende ministeriële omzendbrieven:

 • ministeriële omzendbrief so42 van 21 juni 1995 ‘Scholen voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so61 van 5 februari 1999 ‘Programmatie, omvorming, overheveling en afbouw in het voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so/2019/01 van 13 maart 2019 ‘Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase’.
 • ministeriële omzendbrief so/2008/08 van 8 augustus 2008 ‘Stelsel van leren en werken’.

Contact

Koen Stassen
pedagogisch begeleider
   02 507 07 30
   0486 60 19 84
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio