Onderwijsplanning gewoon voltijds secundair onderwijs

De niveauoverstijgende en globale informatie over het item Onderwijsplanning lees je op de pagina Onderwijsplanning: Wat? Waarom? Hoe?

Structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Kopieer

Elk initiatief dat je als schoolbestuur neemt om het onderwijsaanbod in een of meer van je scholen uit te breiden, in te krimpen of te herschikken, vatten we onder de noemer ‘structuurwijzigingen’.

Als je als schoolbestuur een structuurwijziging wil realiseren, kan dat niet ‘zomaar’. Je moet de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de externe planningsprocedure van de overheid volgen. Dit betekent dat je bepaalde stappen moet volgen en de verschillende deadlines moet respecteren.

Soms heb je als bestuur een goedkeuring van de DPCC-so en/of van de Vlaamse regering nodig en moet de structuurwijziging dus aangevraagd worden. In andere gevallen moet je de structuurwijziging gewoon melden aan AGODI. In nog andere gevallen is geen actie vereist.

Programmeren en gedoogjaar

sla link op in klembord

Kopieer

Als jouw school bij de start van het schooljaar een nieuw structuuronderdeel (een nieuwe basisoptie, een nieuwe studierichting in de 2de/3de graad, een nieuw 7de leerjaar,...) wil oprichten, spreken we van programmeren. Programmaties moeten aangevraagd of - in het geval van vrije programmatie - gemeld worden.

Het structuuronderdeel dat geprogrammeerd wordt bij de start van het schooljaar en waarin leerlingen ingeschreven worden op 1 oktober, wordt erkend en gesubsidieerd. Voor structuuronderdelen van de 2de/3de graad is het eerste leerjaar van de graad het ijkmoment voor de inschrijvingen op 1 oktober.

Eens het structuuronderdeel effectief ingericht is, ‘gedoogt’ de overheid daarna dat er gedurende één schooljaar geen leerlingen ingeschreven zijn op 1 oktober. We spreken van een gedoogjaar. Het structuuronderdeel kan één schooljaar later zonder enige procedure georganiseerd worden. Als in het structuuronderdeel het volgende schooljaar op 1 oktober opnieuw -voor de tweede maal dus - geen leerlingen ingeschreven worden, dan is een aanvraag tot (her)programmatie wel nodig.

Ter illustratie: jouw school richt in 2020-2021 de studierichting tweede graad Humane wetenschappen in. Het eerste leerjaar van de tweede graad telt tien leerlingen op 1 oktober 2020. In 2021-2022 worden op 1 oktober 2021 geen leerlingen ingeschreven in het eerste leerjaar van de tweede graad Humane wetenschappen. De tweede graad Humane wetenschappen kan op 1 september 2022 opnieuw ingericht worden. Je moet geen (her)aanvraag indienen.
Als je evenwel op 1 oktober 2022 opnieuw geen leerlingen hebt ingeschreven in het eerste leerjaar van de tweede graad Humane wetenschappen, en je wil Humane wetenschappen terug organiseren vanaf 2023-2024, dan zal je wel een aanvraag tot herprogrammatie moeten indienen.

Nog dit:

 • Een structuuronderdeel waarin op 1 oktober geen leerlingen zijn ingeschreven, kan nadien in de loop van het schooljaar niet meer worden (her)opgestart.
 • Het studieaanbod van een school ligt vast per vestigingsplaats. De toepassing van de gedoogjaren moet je dus telkens bekijken per structuuronderdeel én per vestigingsplaats. Je leest hierover ook onder Vestigingsplaatsen
   

Gedoogjaar ook in geval van concordantie

sla link op in klembord

Kopieer

Het gedoogjaar geldt ook voor de geconcordeerde of de nog te concorderen structuuronderdelen.

Stel dat je de derde graad Handel op 1 september 2023 wil concorderen naar Bedrijfsorganisatie, maar op 1 oktober 2022 heb je geen leerlingen in het 5de jaar Handel. Als je op 1 oktober 2021 wél leerlingen had in het 5de jaar Handel, mag je toch nog concorderen naar Bedrijfsorganisatie op 1 september 2023.

Stel dat je de derde graad Sociale en technische wetenschappen op 1 september 2023 concordeert naar Gezondheidszorg, maar op 1 oktober 2023 is er geen enkele leerling ingeschreven in het 5de jaar Gezondheidszorg. Als je op 1 oktober 2022 wél leerlingen had in het 5de jaar Sociale en technische wetenschappen, mag je op 1 september 2024 toch Gezondheidszorg aanbieden zonder procedure.

Verwittig telkens tijdig je schoolbeheerteam.

Schematisch overzicht

sla link op in klembord

Kopieer

Je vindt voor beide planningsprocedures en voor elke structuurwijziging een samenvatting van alle acties, indiendata en aanvraag-/meldingsformulieren in het schematisch overzicht.

Modernisering secundair onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

De uitrol van de Modernisering so is ingezet vanaf het schooljaar 2019-2020: 

 • vanaf 2019-2020 de eerste graad;
 • vanaf 2021-2022 de tweede graad;
 • vanaf 2023-2024 de derde graad;
 • vanaf 2025-2026 de derde leerjaren van de derde graad (alle zevende leerjaren).

Bij onderwijsplanning maken we hierna een onderscheid tussen studieaanbod dat via concordantie tot stand komt en studieaanbod dat op basis van programmatie gerealiseerd wordt.

Concordantie of omzetting

sla link op in klembord

Kopieer

In het kader van de progressieve modernisering worden de bestaande benamingen van structuuronderdelen verplicht omgezet naar nieuwe benamingen, de zogenaamde ‘concordantie’. Je vindt een overzicht van alle omzettingen in de concordantietabel.

De concordantie kan volgende vormen aannemen:

 • een structuuronderdeel wordt opgeheven zonder omzetting;
 • één structuuronderdeel wordt omgezet in één structuuronderdeel;
 • verschillende structuuronderdelen worden omgezet in één structuuronderdeel;
 • één structuuronderdeel wordt omgezet in verschillende structuuronderdelen.

De concordantie van één bestaande studierichting naar één studierichting van de Modernisering so is een recht en wordt derhalve niet beschouwd als een programmatie.

Concordantie van derde graad naar Se-n-Se of van 7de specialisatiejaar of Se-n-Se naar derde graad

sla link op in klembord

Kopieer

Voor sommige derde graden is een concordantie naar een Se-n-Se mogelijk en voor sommige spcialisatiejaren of Se-n-Se's is een concordantie naar een derde graad mogelijk. Hoe verloopt dat dan concreet?

Concordantie van een derde graad naar een Se-n-Se

sla link op in klembord

Kopieer

Stel dat je de derde graad Koel-en warmtetechnieken (TSO) concordeert naar een Se-nSe na OK4:

 • vanaf september 2023: de studierichting 3de graad Koel-en warmtetechnieken dooft uit (de richting bestaat alleen nog in het 2de jaar van de 3de graad)
 • vanaf september 2025: Se-n-Se start op

Stel dat je het specialisatiejaar Logistiek concordeert naar een derde graad Logistiek (AR):

 • vanaf september 2023: de derde graad Logstiek (AR) start op
 • 2023-2024 en 2024-2025: het specialisatiejaar Logstiek blijft nog twee jaar bestaan in het kader van de studiecontinuïteit voor leerlingen uit de uitdovende onderliggende derde graad

Programmatie

sla link op in klembord

Kopieer

Naast het geconcordeerd studieaanbod kun je het studieaanbod uitbreiden via programmatie. De overheid maakt een onderscheid tussen vrij programmeerbare structuuronderdelen en structuuronderdelen die enkel mét de goedkeuring van de Vlaamse regering geprogrammeerd kunnen worden.

Afbakening interne planningsbevoegdheid

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft de interne planningsbevoegdheid duidelijk afgebakend. Wanneer ligt de planningsbevoegdheid volledig bij de scholengemeenschap? Wanneer ligt de planningsbevoegdheid bij de DPCC? Voor bepaalde structuurwijzigingen heb je als bestuur immers de goedkeuring van de DPCC-so nodig en moet je een aanvraag indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC-so. De aanvraag wordt ingediend door de scholengemeenschap. Een akkoord binnen de scholengemeenschap waartoe jouw school behoort, is vereist. Voor andere structuurwijzigingen, o.m. het leeuwendeel van de concordanties, alle programmaties eerste graad en de programmaties van de niet-niche studierichtingen tweede en derde graad is er geen actie vereist.

Planningsbevoegdheid eerste graad

sla link op in klembord

Kopieer

De planningsbevoegdheid voor de eerste graad ligt integraal bij de scholengemeenschap. De DPCC-so komt niet tussen. Het akkoord binnen de scholengemeenschap is wél een decretale voorwaarde om te kunnen programmeren.

Op het niveau van de scholengemeenschap waartoe jouw school behoort, maak je afspraken over 1A en 1B en over de basisopties A-stroom en B-stroom.

Geen akkoord binnen de scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

Enkel in het geval dat een scholengemeenschap er niet in slaagt om rond een programmatie-initiatief afspraken te maken, kan één van de betrokken schoolbesturen vragen aan de DPCC-so om een bemiddeling op te starten.

Als de bemiddeling geen resultaat oplevert, wordt ten vroegste in het volgende schooljaar de beslissingsbevoegdheid bij de DPCC-so gelegd. Dit geeft de schoolbesturen de kans en de tijd om het initiatief opnieuw samen te bekijken.

Eens de DPCC-so (of de Centrale beroepscommissie als je in beroep bent gegaan) een beslissing heeft genomen, leg je je als aanvrager of als bezwaarmaker, naargelang het geval, neer bij de beslissing. Op die manier kun je als aanvrager of bezwaarmaker niet langer het decretaal vereiste akkoord binnen de scholengemeenschap blokkeren.

Planningsbevoegdheid tweede en derde graad

sla link op in klembord

Kopieer

De planningsbevoegdheid voor de tweede en derde graad ligt deels bij de scholengemeenschap, deels bij de DPCC-so.

Voor de organisatie van de tweede en de derde graad maak je dus ook afspraken op het niveau van de scholengemeenschap waartoe jouw school behoort. Je maakt afspraken zowel over de studierichtingen die via concordantie gerealiseerd worden als over de studierichtingen die bijkomend geprogrammeerd worden.

Het akkoord binnen de scholengemeenschap is de decretale voorwaarde om te kunnen programmeren. Voor de programmatie van de niche-studierichtingen en van - voor jouw school - volledig nieuwe studiedomeinen heb je bovenop het akkoord binnen de scholengemeenschap ook nog de goedkeuring nodig van de DPCC-so.

Algemeen kader interne planning tweede en derde graad

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen legde het volgend algemeen kader vast voor de planning tweede en derde graad:

 • Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijn verdeeld in een 65-tal onderwijsregio’s (zie overzicht in excelbijlage hieronder). Binnen elke onderwijsregio groeperen de vrije katholieke secundaire scholen zich doorgaans in één scholengemeenschap, soms — binnen grote onderwijsregio's — in twee of meer scholengemeenschappen.
 • De planningsbevoegdheid voor het studieaanbod ligt grotendeels bij de scholengemeenschappen. In twee gevallen ligt de planningsbevoegdheid bij de DPCC-so:
  • de programmatie van niche studierichtingen - zie planningstools en matrix secundair onderwijs
  • de programmatie van studierichtingen uit - voor de aanvragende school - volledig nieuwe studiedomeinen. We hanteren hierbij de ruimere visie op studiedomeinen zoals gestipuleerd in de planningstools tweede en derde graad. (De niet-niche domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen hoeven niet voorgelegd te worden aan de DPCC als je reeds domeinoverschrijdende doorstroomrichtingen aanbiedt).

Drie afwijkingen op het Algemeen kader interne planning tweede en derde graad

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijsregio’s met meer dan één scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

In onderwijsregio’s met meer dan één scholengemeenschap kan de integrale planningsbevoegdheid van de respectieve scholengemeenschappen gedelegeerd worden aan een regionaal platform.

Een regionaal platform wordt opgericht zodra minimaal de helft van de betrokken scholengemeenschappen er bij de start van de nieuwe periode van de scholengemeenschappen (begin van het schooljaar 2020-2021) om vraagt. Een scholengemeenschap is 'een betrokken scholengemeenschap' van zodra ze scholen heeft die behoren tot de onderwijsregio. Bij de oprichting van een regionaal platform zullen alle betrokken scholengemeenschappen van de onderwijsregio deel uitmaken van het regionaal platform. Aangezien een regionaal platform strikt verbonden is aan een onderwijsregio, kan het geen bevoegdheden uitoefenen over scholen uit een andere onderwijsregio, ook niet als deze scholen deel uitmaken van één van de betrokken scholengemeenschappen.

Bij de oprichting maken zij afspraken over de organisatie en de werking. Het regionaal platform kan, als de scholengemeenschappen dat wensen, naast de onderwijsplanning ook andere bevoegdheden opnemen ter behartiging van de belangen van het katholiek onderwijs binnen de onderwijsregio.

De besluitvorming binnen een regionaal platform is onverkort gestoeld op de procedure die toegepast wordt in elke scholengemeenschap. Zoals elke scholengemeenschap zal het regionaal platform ernaar streven om in consensus te beslissen.  Om die reden is het van cruciaal belang dat er voldoende draagvlak is voor de werking van het regionaal platform. Dat draagvlak impliceert een klimaat van vertrouwen waarbij de betrokken scholengemeenschappen elkaar voldoende kansen gunnen en elkaar niet onnodig blokkeren inzake onderwijsplanning.

Scholen buiten een scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen gewoon secundair onderwijs die niet tot een scholengemeenschap of tot een regionaal platform behoren, verwerven geen eigen planningsbevoegdheid. Zij moeten al hun programmatie-aanvragen ter goedkeuring voorleggen aan de DPCC.

Scholengemeenschappen met scholen van een aangrenzende onderwijsregio

sla link op in klembord

Kopieer

Als bij de vorming van een scholengemeenschap één of meer scholen uit een aangrenzende onderwijsregio toetreden, zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen in samenspraak met de DPCC-so onderzoeken of de planningsbevoegdheid van die scholengemeenschap het evenwicht tussen het studieaanbod van de twee onderwijsregio’s kan schaden. Ook daar zal het vertrouwen in het planningsbeleid van elke individuele scholengemeenschap blijven primeren. Het toevoegen van een planningsrestrictie bij de goedkeuring van de samenstelling van de scholengemeenschap moet uitzonderlijk blijven. De bijsturing van de planningsbevoegdheid van een scholengemeenschap wordt bekrachtigd door de Raad van Bestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Geen akkoord binnen de scholengemeenschap?

sla link op in klembord

Kopieer

In het geval een scholengemeenschap er niet in slaagt om afspraken te maken rond een programmatie-initiatief dat onder haar planningsbevoegdheid valt, kan één van de betrokken schoolbesturen vragen aan de DPCC-so om een bemiddeling op te starten.

Als de bemiddeling geen resultaat oplevert, wordt ten vroegste in het volgende schooljaar de beslissingsbevoegdheid bij de DPCC-so gelegd. Dit geeft de schoolbesturen de kans en de tijd om het initiatief opnieuw samen te bekijken.

Eens de DPCC-so (of de Centrale beroepscommissie als je in beroep bent gegaan) een beslissing heeft genomen leg je je als aanvrager of als bezwaarmaker, naargelang het geval, neer bij de beslissing van de DPCC-so (of van de Centrale beroepscommissie als je in beroep bent gegaan). Op die manier kun je als aanvrager of bezwaarmaker het decretaal vereiste akkoord binnen de scholengemeenschap niet langer blokkeren.

Planningsbevoegdheid studieaanbod huidige structuur so

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt nog steeds programmeren in de ‘uitdovende’ leerjaren van de huidige onderwijsstructuur so:

 • tot 1 september 2024: de derde leerjaren van de derde graad.

De programmatie van de derde leerjaren van de derde graad (specialisatiejaren bso, Se-n-Se tso en kso) die als niche staan aangeduid in de matrix, is DPCC-materie.

Alle acties, indiendata en aanvraag-/meldingsformulieren voor de structuurwijzigingen aan het studieaanbod van de huidige structuur so vind je op het schematisch overzicht.

Planningsbevoegdheid andere structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Kopieer

Alle acties, indiendata en aanvraag-/meldingsformulieren voor de andere structuurwijzigingen (nieuwe vestigingsplaatsen, nieuwe scholen, fusies, herstructureringen, OKAN …) vind je op het schematisch overzicht..

Aandachtspunt: een aantal scholen investeert in nieuwe schoolinfrastructuur. Andere scholen zien zich bij een stijging van de schoolbevolking genoodzaakt om capaciteit uit te breiden en om te investeren in extra schoolinfrastructuur. Soms kan een school daartoe capaciteitssubsidies aanwenden.

Als deze nieuwe of extra schoolinfrastructuur gerealiseerd wordt op nieuwe locaties, kan er een weerslag zijn op het onderwijsaanbod en/of leerlingenrekrutering van andere scholen.

Het in gebruik nemen van nieuwe locaties of vestigingsplaatsen is DPCC-materie. Het schoolbestuur brengt de DPCC-so zo snel mogelijk - zonder rekening te houden met de voorgeschreven indiendata en zeker vóór de aanvang van de bouwwerken of de aankoop van gronden/gebouwen - op de hoogte van de geplande nieuwe of extra schoolinfrastructuur. De DPCC-so zal alle betrokken scholen voor overleg samen brengen.

Interne planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

Welke stappen houdt de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in? Wat moet je als schoolbestuur concreet doen? Moet je een aanvraag indienen? Volstaat een melding? Of is er helemaal geen actie vereist?

Structuurwijzigingen aanvragen

sla link op in klembord

Kopieer

In kolom 2 van het schematisch overzicht lees je af voor welke structuurwijzigingen je een aanvraag moet indienen bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so. In hetzelfde overzicht vind je telkens ook het juiste aanvraagformulier dat voor de structuurwijziging moet gebruikt worden.

Aanvraagformulier invullen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de aanvraag van een structuurwijziging in het gewoon secundair onderwijs gebruik je het aanvraagformulier gewoon secundair onderwijs. 

De aanvraag gaat uit van de scholengemeenschap. De voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap neemt het initiatief om het aanvraagdossier samen te stellen. In onderlinge afspraak kan hij de coördinerend directeur van de scholengemeenschap mandateren om dat van hem over te nemen.

Dit betekent concreet dat je als scholengemeenschap achtereenvolgens de volgende stappen zet:

 1. Omschrijf en motiveer de aanvraag tot structuurwijziging op het aanvraagformulier - zie Motivatie!.
 2. Leg de aanvraag ter bespreking voor aan het bestuur van de scholengemeenschap.
 3. Leg de aanvraag ter advies voor aan de bevoegde participatieorganen: medezeggenschapscollege (MCSG) en onderhandelingscomité (OCSG). Als er geen MCSG is opgericht, leg je aanvraag ter advies voor aan de schoolraad van de aanvragende school.
 4. Vul alle rubrieken op het aanvraagformulier nauwkeurig in.

Motivatie

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de aanvragen van de niche studierichtingen derde graad die logisch en exclusief aansluiten bij een reeds gerealiseerde studierichting tweede graad (zie exhaustieve lijst hieronder), volstaat het om als motivatie 'studiecontinuïteit' te vermelden.

Exhaustieve lijst van niche structuuronderdelen met een exclusieve relatie tweede graad - derde graad


Tweede graad

Derde graad

Ballet

Ballet

Beweging en sport

Beweging en sport

Creatie en mode

Mode

Dans

Dans

Decor en etalage

Decor, etalage en publiciteit

Diamantbewerking

Diamantbewerking

Fotografie

Fotografie

Muziek

Muziek

Onthaal en recreatie

Onthaal en recreatie

Textiel

Textiel

Textielontwerp en prototyping

Textielontwerp en prototyping

Textielproductietechnieken

Textielproductietechnieken

Topsport

Topsport

Topsport-Economie

Topsport-Economie

Topsport-Natuurwetenschappen

Topsport-Natuurwetenschappen

Woordkunst-drama

Woordkunst-drama

 

Welke documenten voeg je toe aan het aanvraagformulier?

sla link op in klembord

Kopieer

Het protocol van de personeelsonderhandelingen

sla link op in klembord

Kopieer

Het protocol van de personeelsonderhandelingen is het protocol van het LOC, de ondernemingsraad of - bij gebrek aan een LOC of een ondernemingsraad - de personeelsconsultatie.

Het proces-verbaal van de scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

Uit het proces-verbaal van de scholengemeenschap blijkt dat de aanvraag in overeenstemming is met de afspraken die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn en dat de verschillende participatie-organen geraadpleegd werden. Je kunt gebruik maken van het model van proces-verbaal. De handtekening van de coördinerend directeur volstaat.

Uittreksel uit het verslag van het Medezeggenschapscollege of de schoolraad en protocol van niet-akkoord van het OCSG

sla link op in klembord

Kopieer

In geval van verdeeld of ongunstig advies in het OCSG, het Medezeggenschapscollege of de schoolraad voeg je het protocol van niet-akkoord van het OCSG én een uittreksel uit het verslag van het Medezeggenschapscollege of de schoolraad toe.

Zodra het formulier volledig ingevuld is, zet tot slot de voorzitter van het bestuur van de scholengemeenschap zijn handtekening op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier versturen

sla link op in klembord

Kopieer

Je mailt het aanvraagformulier en de verschillende bijlagen in pdf-formaat naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC-so van jouw regio:

 • ten laatste 30 september 2023 voor de programmatie-aanvragen van niche studierichtingen van de tweede en de derde graad
 • ten laatste 30 september 2023 voor de programmatie-aanvragen van studierichtingen uit nieuwe studiedomeinen
 • ten laatste 30 september 2023 voor de programmatie-aanvragen van een nieuwe bovenbouwschool of een nieuwe eerstegraadsschool met niche-basisopties
 • ten laatste 30 september 2023 voor de uitbreiding van een eerstegraadsschool met een bovenbouw
 • ten laatste 30 september 2023 voor het in gebruik nemen van bijkomende vestigingsplaatsen en het herschikken van studieaanbod per vestigingsplaats;
 • ten laatste 30 november 2022 voor alle overige structuurwijzigingen (programmatie eerstegraadsschool zonder niche-basisopties, wijziging samenstelling scholengemeenschap, fusie van scholen,  afschaffing school ...).

De contactgegevens van de bestemmelingen zijn:


Katholiek Onderwijs Vlaanderen

isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen

DPCC Regio Antwerpen

info@voba.vlaanderen

DPCC Regio Limburg

vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be

DPCC Regio Mechelen-Brussel

fons.nuyens@katholiekonderwijs.vlaanderen

DPCC Regio Oost-Vlaanderen

dpcc.so.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen

DPCC Regio West-Vlaanderen

ward.goudenhooft@katholiekonderwijs.vlaanderen

Bezwaar en beroep

sla link op in klembord

Kopieer

Kort na ontvangst van de verschillende aanvraagdossiers laat iedere DPCC-so aan de scholen en scholengemeenschappen van haar regio weten welke aanvragen er werden ingediend. Aanvragen van het ene schoolbestuur kunnen immers gevolgen hebben voor het andere schoolbestuur. Als een aanvraag gevolgen kan hebben op scholen van een aangrenzende regio, zal de DPCC-so ook die scholen informeren.

Als je het als schoolbestuur niet eens bent met een aanvraag van een ander schoolbestuur, kun je dit laten weten aan de DPCC-so. Je moet dan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de DPCC-so van jouw regio en dit binnen een termijn van tien kalenderdagen. Het bezwaar gaat uit van de scholengemeenschap.

De DPCC-so kan, voorafgaand aan haar beslissing, een overleg organiseren tussen de aanvrager en de bezwaarmaker.

De DPCC-so informeert de scholen en de scholengemeenschappen over de beslissingen die ze heeft genomen. Als je in beroep wil gaan tegen een beslissing van de DPCC-so, kun je, hetzij als aanvrager, hetzij als bezwaarmaker, binnen een termijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen bij de Centrale beroepscommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ter attentie van de voorzitter lieven.boeve@katholiekonderwijs.vlaanderen. Het beroep gaat uit van de scholengemeenschap. De Centrale beroepscommissie neemt een eindbeslissing.

In het Statuut van de DPCC vind je alle informatie over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de DPCC en van de Centrale Beroepscommissie.

Heraanvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Het kan zijn dat je als schoolbestuur een gepland en goedgekeurd initiatief uiteindelijk toch niet realiseert op 1 september. Je plande bijvoorbeeld om een studierichting tso Toerisme te programmeren maar door een te geringe belangstelling is de studierichting niet opgericht bij de start van het schooljaar.

Tot schooljaar 2021-2022 moest je in dat geval de structuurwijziging opnieuw aanvragen. Vanaf schooljaar 2022-2023 geldt er echter een genadejaar voor - voor jouw school of centrum - nieuwe structuuronderdelen. Als je dus in het eerste jaar na goedkeuring door de Vlaamse regering op 1 oktober geen leerlingen hebt in de nieuwe richting, mag je die richting het jaar nadien opnieuw aanbieden zonder heraanvraag. Als je na het eerste schooljaar of genadejaar, opnieuw op 1 oktober geen leerlingen hebt voor het nieuwe structuuronderdeel, dan moet je wel opnieuw de interne procedure doorlopen en je aanvraag opnieuw indienen bij DPCC-so en Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Structuurwijzigingen die niet ter goedkeuring moeten worden voorgelegd aan de DPCC

sla link op in klembord

Kopieer

In kolom 2 van het schematisch overzicht lees je af voor welke structuurwijzigingen geen actie moet ondernomen worden. Dat wil zeggen dat er geen aanvraag naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so moet gestuurd worden.

Aandachtspunt: geen actie ondernemen binnen de interne planningsprocedure betekent niet altijd dat er geen actie vereist wordt binnen de externe planningsprocedure (zie verder), én omgekeerd!

Onder deze rubriek vallen o.m. de concordanties en de programmaties die behoren tot de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap zelf.

Uitzondering in geval van concordanties met meer dan één omzettingsmogelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

In verband met de concordanties moet je wel rekening houden met de volgende beperking: in het geval de concordantietabellen voor een bepaalde bestaande studierichting in meer dan één omzettingsmogelijkheid voorzien (een concordantie naar een niet-niche studierichting naast een concordantie naar een niche-studierichting), kan de school concorderen naar de niet-niche studierichting zonder tussenkomst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-so. De concordantie naar de niche studierichting is wel DPCC-materie.

Om zicht te houden op het geheel vragen we je om ons op de hoogte te houden van de structuurwijzigingen die je rechtstreeks indient bij AGODI. Je bezorgt het overzicht - zie hieronder - aan de DPCC van jouw regio en aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen uiterlijk op 30 november of 1 april - zie schematisch overzicht.

Bezwaar en beroep

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt geen bezwaar maken bij de DPCC-so en/of beroep aantekenen bij de Centrale beroepscommissie tegen initiatieven die vallen onder de planningsbevoegdheid van de scholengemeenschap.

Vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuwe vestigingsplaatsen zijn vestigingsplaatsen die nog niet gelinkt zijn aan het instellingsnummer van je school in kwestie.

Elke school die een nieuwe vestigingsplaats in gebruik neemt, dient een aanvraag in bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en bij de DPCC. Ook als scholen van eenzelfde scholengemeenschap gebruik willen maken van mekaars vestigingsplaats, bv. om bestaand studieaanbod te herlokaliseren, wordt een gezamenlijke aanvraag ingediend. Voor alle wijzigingen van vestigingsplaatsen hanteren wij de indiendatum 30 september.

In tegenstelling tot de Vlaamse Regering maken wij dus geen onderscheid tussen vestigingsplaatsen in dezelfde of een aangrenzende gemeente en andere vestigingsplaatsen. De ingebruikname van nieuwe vestigingsplaatsen moet altijd aangevraagd worden aan de DPCC en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. De goedkeuring van de DPCC is de voorwaarde om verdere stappen te zetten naar AGODI.

Externe planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

De overheid wil zicht houden op de evoluties in het onderwijslandschap. Daarom heeft zij een eigen planningsprocedure uitgewerkt. Wij noemen die procedure de ‘externe planningsprocedure’.

Voor sommige structuurwijzigingen moet de overheid expliciet haar goedkeuring geven. Die structuurwijzigingen vraag je aan bij AGODI. Voor andere structuurwijzigingen wil de overheid gewoon op de hoogte gebracht worden. Die structuurwijzigingen meld je aan AGODI. De opstart van een niche pakket in de eerste graad meld je aan je schoolbeheerteam. Voor een beperkt aantal structuurwijzigingen is helemaal geen actie vereist. Raadpleeg zeker ook het schematisch overzicht.

Aandachtspunt: als schoolbestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, kun je de externe planningsprocedure, pas aanvatten nadat je - indien nodig - de interne planningsprocedure doorlopen hebt en de DPCC-so je aanvraag goedkeurde.

Structuurwijzigingen die geen goedkeuring van de Vlaamse Regering vereisen - melding volstaat

sla link op in klembord

Kopieer

Programmatie van vrij programmeerbare structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Tot het schooljaar 2022-2023 waren alleen het eerste leerjaar A en B, de niet-niche basisopties en het Naamloos leerjaar vrij programmeerbaar. Vanaf het schooljaar 2023-2024 komen daar een heel aantal structuuronderdelen bij. Het volledige overzicht vind je hieronder. Hou er wel rekening mee dat het niet mogelijk is om op één vestigingsplaats meer dan één keer een zelfde structuuronderdeel aan te bieden. Dat verbod geldt ook voor de eerste graad.

Welke structuuronderdelen zijn vrij programmeerbaar?

 • het eerste leerjaar A en het eerste leerjaar B  (waren voordien ook vrij programmeerbaar)
 • de niet-niche basisopties van het tweede leerjaar A en B (waren voordien ook vrij programmeerbaar)
 • een niet-niche structuuronderdeel uit een studiedomein én een onderwijsvorm dat de school al organiseert
 • een niet-niche domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO als de school al minstens één domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO organiseert
 • een duaal structuuronderdeel met dezelfde naam als een niet-duaal structuuronderdeel dat de school al organiseert of mag organiseren, en omgekeerd (*)

(*) De vrije programmatie geldt niet bij de programmatie van een niet-duaal structuuronderdeel door een school voor voltijds onderwijs als alleen het CDO, verbonden aan de school, het gelijknamige duale structuuronderdeel al organiseert.

Voor aanvragen met programmatie vanaf schooljaar 2025-2026 komen daar nog de volgende structuuronderdelen bij:

 • één of meer structuuronderdelen van één of meer studiedomeinen als de volgende voorwaarden zijn vervuld:
  • de structuuronderdelen zijn geen niche-structuuronderdelen
  • de programmatie is beperkt tot het strikt noodzakelijke om in een of meer studiedomeinen een domeinschool te werken
  • de programmatie door middel van één geïntegreerd dossier wordt ingediend
 • een domeinoverschrijdend structuuronderdeel ASO op voorwaarde dat de school een domein- of campusschool is

Wanneer en hoe melden aan AGODI?

sla link op in klembord

Kopieer

Je meldt de vrije programmatie uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan de hand van bijlage 8 van omzendbrief SO 61

Aan het meldingsformulier voor vrij te programmeren structuuronderdelen voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Overheveling van structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf 1 september 2024 kunnen structuuronderdelen tussen scholen worden voorgeheveld.

De volgende cumulatieve voorwaarden gelden daarbij:

 • Alle structuuronderdelen komen voor overheveling in aanmerking m.u.v. nichestructuuronderdelen én OKAN
 • De overheveling van een duaal structuuronderdeel impliceert ook de overheveling van de gelijknamige niet-duale variant en omgekeerd én bovendien ook de overheveling van het gelijknamige aanloopstructuuronderdeel.
 • De scholen behoren tot dezelfde scholengemeenschap of hetzelfde schoolbestuur.
 • De school waarnaar wordt overgeheveld, organiseert al het studiedomein of een domeinoverschrijdend ASO-aanbod naargelang van het geval, waartoe het overgehevelde structuuronderdeel behoort.
 • De school waarnaar wordt overgeheveld, mag niet tot fusie of afbouw zijn verplicht doordat de toepasbare rationalistaienorm niet bereikt is.
 • Het schoolbestuur dat overhevelt, communiceert de overheveling uiterljik 1 april voorafgaand aan de ouders en de leerlingen.
 • De school die een structuuronderdeel overhevelt, kan dat structuuronderdeel niet gelijktijdig programmeren

Je meldt de overheveling uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan AGODI. Aan het meldingsformulier voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen van beide betrokken scholen toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats in dezelfde of een aangrenzende gemeente

sla link op in klembord

Kopieer

Tot 2022-2023 moest je de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats altijd aanvragen aan AGODI. Vanaf 2023-2024 is dat niet meer het geval als je een vestigingsplaatsen in gebruik wil nemen in dezelfde of een aangrenzende gemeente.

 • Als je de vestigingsplaats voor minder dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, doe je de melding uiterlijk op het tijdstip van ingebruikname. 
 • Als je de vestigingsplaats voor meer dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, doe je de melding uiterlijk op 30 november samen met de programmatie-aanvraag van de niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant of op uiterlijk 1 april samen met de melding van de vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant. 

Aan het meldingsformulier voeg je het protocol van de personeelsonderhandelingen toe, en ook het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de nieuwe vestigingsplaats conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier 'Proces-verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

Afschaffing of fusie van scholen

sla link op in klembord

Kopieer

 • De afschaffing van een school meld je uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan de hand van bijlage 2 van de omzendbrief SO 51.
 • De fusie van twee of meer scholen meld je uiterljik op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan de hand van bijlage 1 van de omzendbrief SO 51.
De fusie van twee of meer scholen gevolgd door een afsplitsing meld je uiterljik op 1 april van het voorafgaande schooljaar aan de hand van bijlage 1 van omzendbrief SO 51, bijlage 1 van omzendbrief SO61 en bijlage 3 van omzendbrief SO 42.

Wijziging van een scholengemeenschap

sla link op in klembord

Kopieer

De wijziging van een scholengemeenschap meld je uiterljik 31 maart van het voorafgaande schooljaar aan de hand van bijlage 1 van omzendbrief SO 62.

OKAN tijdelijk enkel melden en niet aanvragen

sla link op in klembord

Kopieer

Zolang de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt, is het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers tijdelijk vrij programmeerbaar.

Uiterlijk op de datum van de effectieve opstart, meld je als schoolbestuur, namens de scholengemeenschap, de programmatie bij de afdeling secundair onderwijs van AGODI. Je gebruikt daarvoor de bijlage 2 van omzendbrief SO/2022/01. Je voegt er ook het protocol van de personeelsonderhandelingen aan toe en het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken in de scholengemeenschap.

Als scholengemeenschap bepaal je zelf in welke scholen van de scholengemeenschap je onthaalonderwijs inricht. Je duidt de scholen aan in de bijlage 2.  Als je dat nadien wil wijzigen, meld je dat op voorhand per mail aan AGODI

Hermelding

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als schoolbestuur een gemelde (vrij te programmeren) structuurwijziging toch niet kunt realiseren op 1 september, kun je die niet zomaar verschuiven naar het volgend schooljaar. Je moet die opnieuw melden bij AGODI.

Concordanties kun je niet hermelden. Ze worden éénmalig gerealiseerd in het schooljaar waarop de modernisering so wordt uitgerold, bijvoorbeeld het eerste leerjaar van de derde graad is geconcordeerd op 1 september 2023. Een geconcordeerde studierichting van de derde graad die niet gerealiseerd is in 2023-2024, kun je alsnog realiseren in 2024-2025, zonder procedure. Voorwaarde is wel dat er minstens één leerling ingeschreven was op 1 oktober 2022 in het eerste leerjaar van de derde graad van de te concorderen studierichting. De oprichting op 1 september 2024 moet je gewoon laten weten aan je schoolbeheerteam, liefst ten laatste net na de paasvakantie.

Structuurwijzigingen die een goedkeuring van de Vlaamse Regering vereisen -  aanvraag vereist

sla link op in klembord

Kopieer

De programmatie van niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf het schooljaar 2023-2024 is het aantal vrij programmeerbare structuuronderdelen sterk uitgebreid. Toch blijven er nog structuuronderdelen die alleen programmeerbaar zijn op voorwaarde van goedkeuring door de Vlaamse Regering. Hieronder vind je een overzicht. Raadpleeg zeker ook het schematisch overzicht.

Voor welke structuuronderdelen heb je de goedkeuring van de Vlaamse Regering nodig? 

 • alle niche studierichtingen
 • studierichtingen die tot een - voor jouw school - nieuw studiedomein behoren (*)
 • alle andere studierichtingen (duaal en niet-duaal) die niet aan de voorwaarden van vrij programmeerbare studierichtingen beantwoorden

(*) In tegenstelling tot Katholiek Onderwijs Vlaanderen en de DPCC's hanteert de Vlaamse Regering niet de ruime definitie van studiedomeinen. Als je als school al Humane wetenschappen aanbiedt en je overweegt om Maatschappij-en welzijnswetenschappen in te richten, dan moet je een programmatie-aanvraag indienen bij AGODI.

Hoe en wanneer aanvragen?

sla link op in klembord

Kopieer

Je dient de aanvraag tot programmatie uiterlijk 30 november van het voorafgaande schooljaar in aan de hand van een E-formulier Mijn Onderwijs - zie ook bijlage 9 van omzendbrief SO 61.

Een aanvraag voor OKAN kun je normaal gezien gedurende het hele schooljaar indienen. Maar... zolang de Europese ricthlijn Tijdelijke Bescherming geldt, kun je het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers tijdelijk vrij programmeren!

Aan het aanvraagformulier voeg je de motivering van de aanvraag toe, het advies van het regionaal of provinciaal overlegplatform (voor duale studierichtingen) (*), het protocol van de personeelsonderhandelingen van het lokaal comité en het uittreksel uit het proces-verbaal scholengemeenschap waaruit blijkt dat de programmatie conform de afspraken is die binnen de scholengemeenschap gemaakt zijn. Voor het akkoord binnen de scholengemeenschap kun je het formulier  'Proces verbaal scholengemeenschap' gebruiken.

(*) Elke programmatieaanvraag duaal moet eerst afgestemd worden binnen het Regionaal of Provinciaal Overlegforum waaronder het centrum ressorteert. Ruim vooraf stuur je zelf het aanvraagdossier naar het Regionaal of Provinciaal Overlegforum. Omdat de procedure en timing per Overlegforum verschillen, moet je je op voorhand goed informeren. De bestemmelingen van de Overlegfora vind je in bijlage 5 van de Omzendbrief SO 61.

Heraanvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als schoolbestuur een aangevraagde en goedgekeurde structuurwijziging toch niet kunt realiseren op 1 september, kun je die vanaf schooljaar 2022-2023 verschuiven naar het volgend schooljaar. De Vlaamse regering kent je een 'genadejaar' toe. Als je in het schooljaar na het genadejaar opnieuw geen leerlingen hebt in het nieuwe structuuronderdeel op 1 oktober, dan moet je wél een heraanvraag indienen. Die nieuwe regeling is voor het eerst van toepassing op programmaties die in 2021-2022 goedgekeurd werden.

Melden van niche pakketten eerste graad

sla link op in klembord

Kopieer

Denk er wel aan dat voor sommige pakketten eerste graad een beperking qua aanbod geldt. Die aanbodbeperking is netgebonden. Ze betreft zowel pakketten van het tweede leerjaar A (Maritieme technieken en Textiel, pakketten van de basisoptie Stem-technieken toepassingsgericht) als van het tweede leerjaar B (Mode, pakket van de basisoptie Maatschappij en welzijn en Textiel en Zeevisserij en binnenvaart, pakketten van de basisoptie STEM-technieken).

Als je als school een niche-pakket wil starten, moet je dat ruim op voorhand aan je schoolbeheerteam melden via mail. Als het contingent al vol zou zitten, moet je wachten tot een andere school stopt met het pakket  alvorens je het zelf kunt opstarten.

Ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats in een andere en niet-aangrenzende gemeente

sla link op in klembord

Kopieer

Nieuwe vestigingsplaatsen zijn vestigingsplaatsen die nog niet gelinkt zijn aan het instellingsnummer van je school in kwestie.

Als je een vestigingsplaats, al dan niet tijdelijk en om welke reden dan ook, in gebruik wil nemen die niet in dezelfde of een aangrenzende gemeente gelegen is, moet je een aanvraag indienen bij AGODI. Pas na goedkeuring door de Vlaamse Regering kun je de nieuwe vestigingsplaats gebruiken.

Als je de vestigingsplaats voor minder dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, dien je de aanvraag in principe drie maanden vooraf (uiterljik 1 april) in aan de hand van bijlage 3 van omzendbrief SO 42.
Als je de vestigingsplaats voor meer dan de helft van de uren van de wekelijkse lessentabel zal gebruiken, dien je de aanvraag in uiterlijk op 30 november samen met de aanvraag van de  niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant of uiterlijk op 1 april samen met de melding van de vrij programmeerbare structuuronderdelen die je daar plant. (bijlage 3 van omzendbrief SO 42 en bijlage 8 of 9 van omzendbrief SO 61)

Koppeling vestigingsplaats-studieaanbod

sla link op in klembord

Kopieer

Het studieaanbod van je school of centrum ligt vast per vestigingsplaats. Studieaanbod slaat in dit geval op alle structuuronderdelen waarvan je, voor een groep leerlingen, tenminste de helft van de contacturen, voorzien op de wekelijkse lessentabel, op die vestigingsplaats organiseert. Alleen voor die structuuronderdelen kun je leerlingen inschrijven en promotie voeren. Zie ook omzendbrief SO 42 punt 6.

De koppeling studieaanbod-vestigingsplaats betekent dat je niet alleen bij de melding of aanvraag van een voor jouw school nieuw structuuronderdeel de vestigingsplaats expliciet moet vermelden. Ook als je bestaand aanbod over bestaande of nieuwe vestigingsplaatsen wil herschikken, moet je dat melden en/of aanvragen (afhankelijk van het structuuronderdeel) én expliciet de vestigingsplaats vermelden.

Denk eraan dat een dubbel aanbod op éénzelfde vestigingsplaats niet mogelijk is. Als school A op vestigingsplaats X al Humane wetenschappen organiseert, dan kan geen enkele andere school op vestigingsplaats X nog Humane wetenschappen organiseren. Dat verbod geldt ook voor de eerste graad voor structuuronderdelen die vanaf 1 september 2024 nieuw gerealiseerd worden.

Uitzonderingen

sla link op in klembord

Kopieer

Indien je als school verplicht bent om wegens uitzonderlijke omstandigheden (capaciteitsnoden of infrastructuurproblemen) een nieuwe of bijkomende vestigingsplaats in gebruik te nemen voor één of meerdere structuuronderdelen, dan verstuur je je aanvraagdossier rechtstreeks naar het kabinet t.a.v. Chris Dockx (chris.dockx@vlaanderen.be) én Simon Vandenhende (simon.vandenhende@vlaanderen.be). Zij zullen onderzoeken of er zich daadwerkelijk een overmachtssituatie voordoet en of de school alternatieve oplossingen heeft gezocht.

Nieuwe vestigingsplaatsen OKAN tijdelijk alleen melden

sla link op in klembord

Kopieer

Zolang de Europese richtlijn Tijdelijke Bescherming geldt, hoef je voor de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats voor het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers geen aanvraag in te dienen bij AGODI.

Uiterlijk op het tijdstip van de ingebruikname, meld je als school- of centrumbestuur aan AGODI dat je de nieuwe vestigingsplaats effectief in gebruik neemt voor het Onthaaljaar anderstalige nieuwkomers. Je gebruikt daarvoor de bijlage 1 van omzendbrief SO/2002/01. . Je voegt er ook het protocol van de personeelsonderhandelingen aan toe en het proces-verbaal waaruit blijkt dat de ingebruikname in overeenstemming is met de afspraken in de scholengemeenschap.

Regelgeving 

sla link op in klembord

Kopieer

De regelgeving over vestigingsplaatsen en de koppeling van het studieaanbod aan de vestigingsplaatsen vind je de Omzendbrief SO 42 en in de Omzendbrief SO 61, punt 3.2.

Programmatie nieuwe scholen

sla link op in klembord

Kopieer

Op voorwaarde van het bereiken van de programmatienormen is het onder bepaalde voorwaarden mogelijk om nieuwe scholen te programmeren. Meer informatie daarover vind je in omzendbrief SO 61 onder punt 2.

De aanvraag voor de programmatie van een nieuwe school dien je in aan de hand van bijlage 2 van omzendbrief SO 61 én bijlage 3 van omzendbrief SO 42 - de vestigingsplaats wordt immers altijd als nieuw beschouwd ook al zit er momenteel reeds een andere school:

 • uiterlijk op 1 april van het voorafgaande schooljaar indien het onderwijsaanbod dat je wil aanbieden alleen uit vrij programmeerbare structuuronderdelen bestaat (=eerstegraadsschool zonder niche-basisopties)
 • uiterlijk op 30 november van het voorafgaande schooljaar indien het onderwijsaanbod ook niet-vrij programmeerbare structuuronderdelen omvat (=eerstegraadsschool mét niche-basisopties, bovenbouwschool, zesjarige school ...). Aan de aanvraag van de nieuwe school voeg je dan ook de aanvraag van de nieuwe structuuronderdelen toe (E-formulier Mijn Onderwijs - bijlage 9 van de SO 61). Je mailt in dit tweede geval alle documenten naar Marc Van de Meirssche van AGODI (marc.vandemeirssche@ond.vlaanderen.be). 

Bij de aanvraag voor de nieuwe vestigingsplaats voor de nieuwe school voeg je het protocol van het OCSG toe en het proces-verbaal waaruit blijkt dat de programmatie in overeenstemming is met de afspraken in de scholengemeenschap.

Programmatie structuuronderdelen in combinatie met nieuwe vestigingsplaatsen

sla link op in klembord

Kopieer

Het schema in bijlage geeft een beknopt overzicht van de te zetten stappen (intern én extern) voor wat betreft de programmatie van structuuronderdelen al dan niet in combinatie met de ingebruikname van een nieuwe vestigingsplaats.

Programmeren en minimumnorm voor structuuronderdelen geprogrammeerd vanaf het schooljaar 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Voor programmaties vanaf het schooljaar 2024-2025 geldt per afzonderlijke vestigingsplaats een minimumnorm van vijf regelmatige leerlingen op de eerste lesdag van oktober van het schooljaar van programmatie of het schooljaar nadien. Voor de tweede en derde graad (m.u.v. het derde leerjaar) past men de minimumnorm toe op het eerste leerjaar van de graad in kwestie.

Wat als men de minimumnorm niet bereikt?
Als men de minimumnorm niet bereikt op 1 oktober van het schooljaar van programmatie of het jaar nadien, wordt het structuuronderdeel vanaf 1 september daaropvolgend opgeheven. In de tweede en derde graad verloopt die opheffing geleidelijk, leerjaar na leerjaar.
Bovendien kan de school gedurende drie schooljaren vanaf de volledige opheffing in geen enkele van haar vestgingsplaatsen dat structuuronderdeel opnieuw programmeren. Ook niet door overheveling door een andere school.

Uitzonderingen:

 • Er geldt geen minimumnorm voor structuuronderdelen 'topsport'.
 • Structuuronderdelen die gericht zijn op knelpuntberoepen (te bepalen door de Vlaamse Regering) krijgen drie schooljaren de tijd om de minimumnorm te behalen.
 • De minimumnorm geldt voor de niet-duale variant, de duale variant én de aanloopvariant van een gelijknamig structuuronderdeel samen.
 • De minimumnorm geldt niet voor de programmatie van het BSO 7de leerjaar gericht op hoger onderwijs in 2024-2025.
 • De minimumnorm geldt niet voor de programmatie van een BSO 7de leerjaar gericht op instroom arbeidsmarkt in het kader van studiecontinuïteit in 2024-2025.
 • De minimumnorm geldt niet voor de programmatie van een duaal structuuronderdeel van het derde leerjaar van de derde graad in 2024-2025.
 • De minimumnorm geldt op de eerste lesdag van oktober of op de eerste lesdag van maart als het over een structuuronderdeel gaat dat op semesterbasis georganiseerd wordt.

Opleidingen duaal en aanloopfase schooljaren 2023-2024 en 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Schooljaar 2023-2024

sla link op in klembord

Kopieer

De lijst opleidingen duaal en aanloopfse voor het schooljaar 2023-2024 werd geactualiseerd.

Schooljar 2024-2025

sla link op in klembord

Kopieer

Onder voorbehoud van definitieve goedkeuring vind je hier de nieuwe lijst opleidingen duaal en aanloopfase voor het schooljaar 2024-2025.

Reglementering

sla link op in klembord

Kopieer

De reglementering over de structuurwijzigingen in het gewoon secundair onderwijs lees je in de volgende Ministeriële Omzendbrieven:

 • ministeriële omzendbrief so42 van 21 juni 1995 ‘Scholen voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so51 van 31 juli 1998 ‘Rationalisatienormen’;
 • ministeriële omzendbrief so60 van 5 februari 1999 ‘Studieaanbod voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so61 van 5 februari 1999 ‘Programmatie, omvorming, overheveling en afbouw in het voltijds secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so62 van 30 april 1999 ‘Scholengemeenschappen secundair onderwijs’;
 • ministeriële omzendbrief so/2019/01 van 13 maart 2019 ‘Omzendbrief duaal leren en de aanloopfase’.
 

Contactgegevens

sla link op in klembord

Kopieer

×
Kijkt als...
Niveau
Regio