Onderwijsplanning volwassenenonderwijs

De niveauoverstijgende en globale informatie over het item Onderwijsplanning lees je op de pagina Onderwijsplanning: Wat? Waarom? Hoe?

De onderwijsplanning in het volwassenenonderwijs volgt andere regels en procedures dan in het leerplichtonderwijs.

Opleidingen en studiegebieden

sla link op in klembord

Kopieer

Het onderwijsaanbod van het secundair volwassenenonderwijs bestaat uit een brede waaier van opleidingen verdeeld over vijftig verschillende studiegebieden.

Onderwijsbevoegdheid

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als centrumbestuur een opleiding wilt organiseren in één van je vestigingsplaatsen, dan kun je dat maar als je voor die vestigingsplaats de onderwijsbevoegdheid hebt voor het studiegebied waartoe die opleiding behoort. Sinds 1 september 2017 kent de Vlaamse Regering die onderwijsbevoegdheid voor een bepaald studiegebied toe per centrumbestuur en per vestigingsplaats. Het hebben van een onderwijsbevoegdheid voor een studiegebied betekent dus niet dat je de opleidingen van dat gebied zo maar in al je vestigingsplaatsen kunt organiseren. De onderwijsbevoegdheid geldt heel strikt per vestigingsplaats. De overheid beschouwt in dat verband een penitentiaire instelling waar je als centrumbestuur opleidingen organiseert als een afzonderlijke vestigingsplaats.

Programmatie bijkomende onderwijsbevoegdheid

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe?

sla link op in klembord

Kopieer

Als centrumbestuur kun je op twee manieren een bijkomende onderwijsbevoegdheid verwerven:

 • Je vraagt bij de Vlaamse Regering de onderwijsbevoegdheid aan voor een bijkomend studiegebied in een bepaalde vestigingsplaats.
 • Je vraagt een ander centrum om de onderwijsbevoegdheid voor een bijkomend studiegebied in één of meer vestigingsplaatsen over te hevelen naar jou.

Wettelijke basis

sla link op in klembord

Kopieer

De wettelijke basis voor de programmatie van onderwijsbevoegdheid in het volwassenenonderwijs vind je terug in het Decreet betreffende het volwassenenonderwijs in artikels 64 en 65. Ook in de omzendbrief VWO/2011/01 vind je een uitgebreide toelichting.

Procedure?

sla link op in klembord

Kopieer

De procedure die je als centrumbestuur moet volgen is verschillend voor de aanvraag tot bijkomende programmatie enerzijds en de aanvraag tot overheveling anderzijds.

Bijkomende onderwijsbevoegdheid aanvragen

sla link op in klembord

Kopieer

De aanvraag tot bijkomende onderwijsbevoegdheid verloopt in twee stappen. Eerst informeer je Katholiek Onderwijs Vlaanderen over je intentie om een bijkomende onderwijsbevoegdheid aan te vragen. In een volgende stap dien je een gemotiveerde aanvraag in bij het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Overheveling aanvragen

sla link op in klembord

Kopieer

De procedure voor een aanvraag tot overheveling binnen een zelfde vestigingsplaats is verschillend van de procedure voor een overheveling naar een andere vestigingsplaats. Met ‘vestigingsplaats’ bedoelt de decreetgever de ‘verzameling van alle lesplaatsen van een centrum gelegen op het grondgebied van een zelfde gemeente of van het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad’. ‘Binnen een zelfde vestigingsplaats’ betekent dus vaak hetzelfde als ‘binnen een zelfde gemeente’.

Overheveling binnen de zelfde vestigingsplaats

sla link op in klembord

Kopieer

Voor een overheveling van het ene centrum naar het andere binnen een zelfde vestigingsplaats is geen goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist. Een verklaring van de betrokken centrumbesturen volstaat.

Overheveling buiten de vestigingsplaats

sla link op in klembord

Kopieer

Voor een overheveling van het ene centrum naar het andere én naar een andere vestigingsplaats is wel goedkeuring van de Vlaamse Regering vereist. De procedure verloopt in twee stappen. Eerst informeer je Katholiek Onderwijs Vlaanderen over je intentie om de overheveling van een bijkomende onderwijsbevoegdheid aan te vragen. In een volgende stap dien je een gemotiveerde aanvraag in bij het Agentschap Hoger Onderwijs, Volwassenenonderwijs, Kwalificaties en Studietoelagen (AHOVOKS).

Stappen naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Kennisgeving intentie

sla link op in klembord

Kopieer

Eén maand voor de deadline van indiening bij AHOVOKS laat je via mail weten voor welk studiegebied en voor welke vestigingsplaats je een bijkomende onderwijsbevoegdheid wilt aanvragen of overhevelen. Die bekendmaking gebeurt volgens het ‘gesloten enveloppe’ principe. Dat betekent concreet dat je in principe enkel en alleen het team Post Initieel Onderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen of PIO informeert. En dat om de vermijden dat collega’s-centrumbesturen plots concurrerende intenties zouden indienen. De bekendmaking mag uiteraard breder als je dat als centrumbestuur zou verkiezen.

Timing kennisgeving intentie

sla link op in klembord

Kopieer


Deadline indiening AHOVOKS

Deadline mededeling intentie aan Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Mailadres Katholiek Onderwijs Vlaanderen

Ronde 15 februari

Eerste werkweek januari

eddy.demeersseman@katholiekonderwijs.vlaanderen

Ronde 30 september

Eerste week van juni

eddy.demeersseman@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Behandeling intentie

sla link op in klembord

Kopieer

Na een eerste bespreking van de intentie op de adviesraad volwassenenonderwijs van Katholiek Onderwijs Vlaanderen voorzien wij ruimte voor overleg en gesprek. Een vertegenwoordiger van het team PIO kan dat gesprek begeleiden.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal bij de bespreking van de verschillende aanvragen op de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR)  alleen die aanvragen verdedigen die met een consensus zijn ingediend. Als de adviesraad volwassenenonderwijs de intentie negatief adviseert en de betrokkenen bereiken nadien geen consensus, dan zal Katholiek Onderwijs Vlaanderen de aanvraag tijdens de bespreking op de VLOR niet verdedigen.

Stappen naar AHOVOKS

sla link op in klembord

Kopieer

Als centrumbestuur dien je je gemotiveerde aanvraag in bij AHOVOKS en dat voor 15 februari of voor 30 september. Je gebruikt daarvoor de volgende documenten:

De Vlaamse Regering vraagt advies over je aanvraag bij de VLOR. Zij is daar wettelijk toe verplicht sinds OD XXV. De VLOR telt een vertegenwoordiger van Katholiek Onderwijs Vlaanderen onder zijn leden.

De Vlaamse Regering baseert haar beslissing niet alleen op het advies van de VLOR, maar ook op dat van een administratieve werkgroep samengesteld uit medewerkers van het departement, het AHOVOKS en het Agentschap Inburgering en Integratie. 

De Vlaamse Regering aanvaardt de aanvraag of weigert ze. Zij motiveert haar beslissing.

Zodra je de goedkeuring van AHOVOKS gekregen hebt, kun je de opleiding inrichten: vanaf 1 september voor de aanvragen ingediend voor 15 februari en vanaf 1 februari voor de aanvragen ingediend voor 30 september.

Contact

Kurt Berteloot
   02 529 04 97
   0479 96 06 14
   Eddy Demeersseman
   pedagogisch begeleider
     02 507 06 05
     0486 47 55 30
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio