Onderwijsplanning internaten

De niveauoverstijgende en globale informatie over het item Onderwijsplanning lees je op de pagina Onderwijsplanning: Wat? Waarom? Hoe?

Structuurwijzigingen

sla link op in klembord

Kopieer

Elk initiatief dat je als internaatsbestuur neemt om het aanbod in een of meer van je internaten uit te breiden, in te krimpen of te herschikken, vatten we onder de noemer ‘structuurwijzigingen’.

In het geval van uitbreiding spreken we over ‘programmatie’, in het geval van ‘inkrimping of herschikking’ hebben we het over ‘rationalisatie’.

Structuurwijzigingen Programmatie

sla link op in klembord

Kopieer

 • de oprichting of programmatie van een nieuw internaat;
 • de afsplitsing van een bestaand internaat in twee internaten;
 • de oprichting van een bijkomende vestigingsplaats voor een bestaand internaat;
 • de uitbreiding van het internaataanbod (leerlingen secundair onderwijs in een internaat basisonderwijs; leerlingen basisonderwijs in een internaat secundair onderwijs);
 • de invoering van mixiteit in een internaat (opname van jongens in een meisjesinternaat; opname van meisjes in een jongensinternaat).

Structuurwijzigingen Rationalisatie

sla link op in klembord

Kopieer

 • de afschaffing van een internaat;
 • de afschaffing van een vestigingsplaats van een internaat;
 • de fusie tussen twee of meer internaten;
 • de fusie tussen twee of meer internaten, gevolgd door een afsplitsing in twee of meer internaten (zonder dat het oorspronkelijk aantal internaten verhoogt);
 • de verhuizing van een internaat.

Als je als internaatsbestuur één van die initiatieven wil nemen, kan dat niet ‘zomaar’. Je moet de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen volgen. In enkele gevallen volg je ook de externe planningsprocedure van de overheid. Dit betekent dat je bepaalde stappen moet zetten en enkele deadlines moet respecteren.

Reglementering

sla link op in klembord

Kopieer

De reglementering over enkele structuurwijzigingen van internaten (programmatie; afsplitsing; fusie) lees je in de Ministeriële Omzendbrief SO 17 van 20 augustus 1992 ‘Gefinancierde en gesubsidieerde internaten: programmatie, rationalisatie en omkadering’.

Interne planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

Welke stappen houdt de interne planningsprocedure van Katholiek Onderwijs Vlaanderen in? Wat moet je als internaatsbestuur concreet doen?

Aanvraagformulier invullen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de aanvraag van een structuurwijziging in een internaat op het niveau basisonderwijs gebruik je het aanvraagformulier internaat basisonderwijs.

Voor de aanvraag van een structuurwijziging in een internaat op het niveau secundair onderwijs gebruik je het aanvraagformulier internaat secundair onderwijs.

De aanvraag gaat uit van het internaatsbestuur. De voorzitter van het internaatsbestuur neemt het initiatief om het aanvraagdossier samen te stellen. In onderlinge afspraak kan hij de internaatsbeheerder van het aanvragende internaat of de directeur-coördinatie (bao) / coördinerend directeur (so) van de scholengemeenschap mandateren om dat van hem over te nemen.

Dit betekent concreet dat je als internaatsbestuur achtereenvolgens de volgende stappen zet:

 1. Omschrijf en motiveer de aanvraag tot structuurwijziging op het aanvraagformulier.
 2. Leg de aanvraag ter bespreking voor aan het bestuur van de scholengemeenschap.
 3. Leg de aanvraag ter advies voor aan de bevoegde participatieorganen: medezeggenschapscollege van de scholengemeenschap (MCSG) -of, indien er geen MCSG is opgericht, de schoolraad van de school waar de internaatwijziging zich voordoet en het onderhandelingscomité van de scholengemeenschap (OCSG).
 4. Vul alle rubrieken op het aanvraagformulier nauwkeurig in.
 5. Zorg ervoor dat de voorzitters van de participatie-organen het formulier handtekenen. Voor het OCSG ondertekent ook de secretaris.

Als het advies van het MCSG (of van de schoolraad indien geen MCSG) verdeeld of ongunstig is, voeg je een uittreksel uit het verslag van de vergadering van de schoolraad en/of het MCSG toe aan het aanvraagdossier.

Als het advies van het OCSG verdeeld of ongunstig is, voeg je het protocol van niet-akkoord van het LOC en/of het OCSG toe aan het aanvraagdossier.

Zodra het formulier volledig ingevuld is, zet tot slot de voorzitter van het internaatsbestuur zijn handtekening op het aanvraagformulier.

Aanvraagformulier versturen

sla link op in klembord

Kopieer

Je mailt het aanvraagformulier ten laatste 30 november van het voorafgaande schooljaar in pdf-formaat naar Katholiek Onderwijs Vlaanderen en naar de DPCC van jouw regio.

 • DPCC-bao als het structuurwijzigingen betreft op het niveau van het basisonderwijs
 • DPCC-so als het structuurwijzigingen betreft op het niveau van het secundair onderwijs
 • DPCC-bao ��n DPCC-so als het structuurwijzigingen betreft op de beide niveaus tegelijkertijd.

Voor de initiatieven basisonderwijs zijn de contactgegevens van de bestemmelingen:

Voor de initiatieven secundair onderwijs zijn de contactgegevens van de bestemmelingen:


Katholiek Onderwijs Vlaanderen

isabelle.dobbelaere@katholiekonderwijs.vlaanderen

DPCC Regio Antwerpen

info@voba.vlaanderen

DPCC Regio Limburg

vicariaat.onderwijs@bisdomhasselt.be

DPCC Regio Mechelen-Brussel

fons.nuyens@katholiekonderwijs.vlaanderen

DPCC Regio Oost-Vlaanderen

dpcc.so.bisdomgent@katholiekonderwijs.vlaanderen

DPCC Regio West-Vlaanderen

ward.goudenhooft@katholiekonderwijs.vlaanderen

 

Bezwaar en beroep

sla link op in klembord

Kopieer

Kort na ontvangst van de verschillende aanvraagdossiers laat iedere DPCC aan de internaten en scholengemeenschappen van haar regio weten welke aanvragen er werden ingediend. Aanvragen van het ene internaatsbestuur kunnen immers gevolgen hebben voor het andere internaatsbestuur. Als een aanvraag gevolgen kan hebben op internaten van een aangrenzende regio, zal de DPCC ook die internaten informeren.

Als je het als internaatsbestuur niet eens bent met een aanvraag van een ander internaatsbestuur, kun je dit laten weten aan de DPCC. Je moet dan een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de DPCC van jouw regio en dit binnen een termijn van tien kalenderdagen.

De DPCC kan, voorafgaand aan haar beslissing, een overleg organiseren tussen de aanvrager en de bezwaarmaker.

De DPCC informeert de internaten en de scholengemeenschappen over de beslissingen die ze heeft genomen. Als je in beroep wil gaan tegen een beslissing van de DPCC, kun je, hetzij als aanvrager, hetzij als bezwaarmaker, binnen een termijn van zeven kalenderdagen beroep aantekenen bij de Centrale beroepscommissie van Katholiek Onderwijs Vlaanderen, ter attentie van de voorzitter lieven.boeve@katholiekonderwijs.vlaanderen. De Centrale beroepscommissie neemt een eindbeslissing.

In het Statuut van de DPCC  vind je alle informatie over de samenstelling, de bevoegdheden en de werking van de DPCC en van de Centrale Beroepscommissie.

Heraanvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Het kan zijn dat je als internaatsbestuur een gepland en goedgekeurd initiatief uiteindelijk toch niet realiseert op 1 september. Je plande bijvoorbeeld om in het internaat voor secundair onderwijs ook leerlingen-internen van de derde graad lager onderwijs in te schrijven, maar door een te geringe belangstelling zijn er bij de start van het schooljaar geen leerlingen-internen van het lager onderwijs ingeschreven.

Dit betekent niet dat je het beoogde initiatief zomaar mag verschuiven naar het jaar nadien. Als je een aangevraagde en goedgekeurd structuurwijziging om welke reden dan ook niet kunt realiseren op 1 september, moet je die altijd opnieuw aanvragen. Je doorloopt opnieuw de volledige interne planningsprocedure en bezorgt je aanvraag opnieuw bij Katholiek Onderwijs Vlaanderen en DPCC-bao.

Externe planningsprocedure

sla link op in klembord

Kopieer

De overheid wil zicht houden op de evoluties in het onderwijslandschap. Daarom heeft zij een eigen planningsprocedure uitgewerkt. Wij noemen die procedure de ‘externe planningsprocedure’. Sommige structuurwijzigingen (programmatie; afsplitsing; fusie) moeten gemeld worden aan de overheid

Aandachtspunt: als internaatsbestuur van Katholiek Onderwijs Vlaanderen kun je de externe planningsprocedure maar aanvatten nadat je de interne planningsprocedure doorlopen hebt en nadat je aanvraag door de DPCC goedgekeurd werd.

Meldingsformulier invullen

sla link op in klembord

Kopieer

Het Agentschap voor Onderwijsdiensten (AgODi) wil op de hoogte gehouden worden van de programmatie, de afsplitsing en de fusie.

Een melding per mail van het internaatsbestuur volstaat.

De structuurwijzigingen vul je in op het gepaste meldingsformulier:

 • voor de programmatie van een nieuw internaat: de bijlage 3 van de Omzendbrief SO 17;
 • voor de afsplitsing van een bestaand internaat in twee internaten: de bijlage 3 van de Omzendbrief SO 17;
 • voor de fusie tussen twee of meer internaten: de bijlage 1 van de Omzendbrief SO 17;
 • voor de fusie tussen twee of meer internaten, gevolgd door een afsplitsing in twee of meer internaten (zonder dat het oorspronkelijk aantal internaten verhoogt): de bijlage 1 en de bijlage 3 van de Omzendbrief SO 17.

Meldingsformulier versturen

sla link op in klembord

Kopieer

Je stuurt het ingescande meldingsformulier per mail in pdf-formaat naar AgODi ten laatste 1 juni  (cfr. nieuwe decreet) van het voorafgaand schooljaar

De contactgegevens van de bestemmeling lees je af bovenaan op de meldingsformulieren.

Hermelding

sla link op in klembord

Kopieer

Als je als internaatsbestuur een eerder gemelde structuurwijziging toch niet kan realiseren op 1 september, kun je die niet zomaar verschuiven naar het volgend schooljaar. Je moet die structuurwijziging opnieuw melden aan AgODi.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio