Rechten en plichten van de personeelsvertegenwoordigers

Welke rechten hebben de personeelsvertegenwoordigers in het LOC?

sla link op in klembord

Kopieer

Het LOC-mandaat geeft je personeelsvertegenwoordigers een aantal rechten, ongeacht of ze er zitting hebben als vakbondsafgevaardigde of als verkozen lid:

 • De personeelsvertegenwoordigers mogen aan de voorzitter een bijkomende bijeenkomst van het LOC vragen, los van de geplande vergaderingen die bij het begin van het schooljaar afgesproken zijn. Voor die vergadering kunnen ze dan ook agendapunten inbrengen (art. 38 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mondeling en schriftelijk alle professionele en syndicale informatie meedelen die nuttig is voor het personeel. Ze doen dit onder eigen verantwoordelijkheid (art. 39, 1ste lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mededelingen aanbrengen op plaatsen die daarvoor aangewezen zijn, op voorwaarde dat die mededelingen op voorhand aan de directie voorgelegd zijn (art. 39, 2de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen buiten de schooluren in de instelling informatievergaderingen organiseren voor het personeel Ze moeten daarvoor wel op voorhand de directie ingelicht hebben (art. 39, 3de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen het bestuur contacteren in het gemeenschappelijk belang van het personeel (art. 40 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen jaarlijks deelnemen aan drie vormingsdagen die door de vakbonden georganiseerd worden (art. 41, 1ste lid LOC-decreet). Voorwaarde daarbij is dat ze de datum van elke vormingsdag minimaal één maand op voorhand aan het bestuur meedelen (art. 41 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers moeten de nodige faciliteiten krijgen om hun taak naar behoren uit te oefenen. De afspraken erover moet je vastleggen in het huishoudelijk reglement van je LOC (art. 42 LOC-decreet).
 • Bij de toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten moet je rekening houden met de tijd die de personeelsvertegenwoordigers besteden aan het LOC (art. 47ter/1, § 2, 2de lid Rechtspositiedecreet). Aan die verplichting is voldaan als je de vertegenwoordiging in het LOC beschouwt als een beleidsondersteunende taak die gecompenseerd wordt met een vorm van vrijstelling van lesopdracht (BPT-uren of uren voor taak- en functiedifferentiatie). Indien de vertegenwoordiging in het LOC niet gecompenseerd wordt door een vrijstelling van lesopdracht, dan moet je ze meenemen in de weging bij de billijke verdeling van de instellingsgebonden opdrachten.
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op dienstvrijstelling om de vergaderingen van het LOC te kunnen bijwonen. Die vrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit (art. 26quinquies BVR van 17 juni 1997 betreffende de opdracht van het personeel in het basisonderwijs). Dit betekent dat je de personeelsvertegenwoordigers voor de duur van de LOC-vergadering moet vrijstellen van de opdracht die ze dan op basis van het wekelijkse uurrooster zouden hebben.
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op terugbetaling van de verplaatstingskosten die ze extra voor deelname aan LOC-vergaderingen moeten maken; dit kan het geval zijn indien ze voor de vergadering speciaal naar de instelling moeten komen. De terugbetaling gebeurt volgens de regeling die geldt voor de dienstverplaatsingen (punt 4 Onderwijscao X). Vergoeding voor deelname aan voorbereidende LOC-vergaderingen vallen natuurlijk niet onder dit recht.

Het LOC-mandaat geeft je personeelsvertegenwoordigers een aantal rechten, ongeacht of ze er zitting hebben als vakbondsafgevaardigde of als verkozen lid:

 • De personeelsvertegenwoordigers mogen aan de voorzitter een bijkomende bijeenkomst van het LOC vragen, los van de geplande vergaderingen die bij het begin van het schooljaar afgesproken zijn. Voor die vergadering kunnen ze dan ook agendapunten inbrengen (art. 38 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mondeling en schriftelijk alle professionele en syndicale informatie meedelen die nuttig is voor het personeel. Ze doen dit onder eigen verantwoordelijkheid (art. 39, 1ste lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mededelingen aanbrengen op plaatsen die daarvoor aangewezen zijn, op voorwaarde dat die mededelingen op voorhand aan de directie voorgelegd zijn (art. 39, 2de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen buiten de schooluren in de instelling informatievergaderingen organiseren voor het personeel Ze moeten daarvoor wel op voorhand de directie ingelicht hebben (art. 39, 3de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen het bestuur contacteren in het gemeenschappelijk belang van het personeel (art. 40 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen jaarlijks deelnemen aan drie vormingsdagen die door de vakbonden georganiseerd worden (art. 41, 1ste lid LOC-decreet). Voorwaarde daarbij is dat ze de datum van elke vormingsdag minimaal één maand op voorhand aan het bestuur meedelen (art. 41 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers moeten de nodige faciliteiten krijgen om hun taak naar behoren uit te oefenen. De afspraken erover moet je vastleggen in het huishoudelijk reglement van je LOC (art. 42 LOC-decreet).
 • Bij de toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten moet je rekening houden met de tijd die de personeelsvertegenwoordigers besteden aan het LOC (art. 47ter/1, § 2, 2de lid Rechtspositiedecreet). Aan die verplichting is voldaan als je de vertegenwoordiging in het LOC beschouwt als een beleidsondersteunende taak die gecompenseerd wordt met een vorm van vrijstelling van lesopdracht (BPT-uren of uren voor taak- en functiedifferentiatie). Indien de vertegenwoordiging in het LOC niet gecompenseerd wordt door een vrijstelling van lesopdracht, dan moet je ze meenemen in de weging bij de billijke verdeling van de instellingsgebonden opdrachten.
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op dienstvrijstelling om de vergaderingen van het LOC te kunnen bijwonen. Die vrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit (art. 12, § 4 BVR van 14 juni 1989 betreffende de bekwaamheidsbewijzen, de salarisschalen, het prestatiestelsel en de bezoldigingsregeling in het secundair onderwijs). Dit betekent dat je de personeelsvertegenwoordigers voor de duur van de LOC-vergadering moet vrijstellen van de opdracht die ze dan op basis van het wekelijkse uurrooster zouden hebben.
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op terugbetaling van de verplaatstingskosten die ze extra voor deelname aan LOC-vergaderingen moeten maken; dit kan het geval zijn indien ze voor de vergadering speciaal naar de instelling moeten komen. De terugbetaling gebeurt volgens de regeling die geldt voor de dienstverplaatsingen (punt 4 Onderwijscao X). Vergoeding voor deelname aan voorbereidende LOC-vergaderingen vallen natuurlijk niet onder dit recht.

Het LOC-mandaat geeft je personeelsvertegenwoordigers een aantal rechten, ongeacht of ze er zitting hebben als vakbondsafgevaardigde of als verkozen lid:

 • De personeelsvertegenwoordigers mogen aan de voorzitter een bijkomende bijeenkomst van het LOC vragen, los van de geplande vergaderingen die bij het begin van het schooljaar afgesproken zijn. Voor die vergadering kunnen ze dan ook agendapunten inbrengen (art. 38 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mondeling en schriftelijk alle professionele en syndicale informatie meedelen die nuttig is voor het personeel. Ze doen dit onder eigen verantwoordelijkheid (art. 39, 1ste lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mededelingen aanbrengen op plaatsen die daarvoor aangewezen zijn, op voorwaarde dat die mededelingen op voorhand aan de directie voorgelegd zijn (art. 39, 2de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen buiten de schooluren in de instelling informatievergaderingen organiseren voor het personeel Ze moeten daarvoor wel op voorhand de directie ingelicht hebben (art. 39, 3de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen het bestuur contacteren in het gemeenschappelijk belang van het personeel (art. 40 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen jaarlijks deelnemen aan drie vormingsdagen die door de vakbonden georganiseerd worden (art. 41, 1ste lid LOC-decreet). Voorwaarde daarbij is dat ze de datum van elke vormingsdag minimaal één maand op voorhand aan het bestuur meedelen (art. 41 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers moeten de nodige faciliteiten krijgen om hun taak naar behoren uit te oefenen. De afspraken erover moet je vastleggen in het huishoudelijk reglement van je LOC (art. 42 LOC-decreet).
 • Bij de toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten moet je rekening houden met de tijd die de personeelsvertegenwoordigers besteden aan het LOC (art. 47ter/1, § 2, 2de lid Rechtspositiedecreet). Aan die verplichting is voldaan als je de vertegenwoordiging in het LOC beschouwt als een beleidsondersteunende taak die gecompenseerd wordt met een vorm van vrijstelling van lesopdracht (BPT-uren of uren voor taak- en functiedifferentiatie). Indien de vertegenwoordiging in het LOC niet gecompenseerd wordt door een vrijstelling van lesopdracht, dan moet je ze meenemen in de weging bij de billijke verdeling van de instellingsgebonden opdrachten.
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op dienstvrijstelling om de vergaderingen van het LOC te kunnen bijwonen. Die vrijstelling wordt gelijkgesteld met een periode van dienstactiviteit (art. 5/1 BVR van 26 februari 2010 betreffende de prestatieregeling en de vaststelling van het recht op een salaris in een ambt in de centra voor volwassenenonderwijs). Dit betekent dat je de personeelsvertegenwoordigers voor de duur van de LOC-vergadering moet vrijstellen van de opdracht die ze dan op basis van het wekelijkse uurrooster zouden hebben.
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op terugbetaling van de verplaatstingskosten die ze extra voor deelname aan LOC-vergaderingen moeten maken; dit kan het geval zijn indien ze voor de vergadering speciaal naar de instelling moeten komen. De terugbetaling gebeurt volgens de regeling die geldt voor de dienstverplaatsingen (punt 4 Onderwijscao X). Vergoeding voor deelname aan voorbereidende LOC-vergaderingen vallen natuurlijk niet onder dit recht.

Het LOC-mandaat geeft je personeelsvertegenwoordigers een aantal rechten, ongeacht of ze er zitting hebben als vakbondsafgevaardigde of als verkozen lid:

 • De personeelsvertegenwoordigers mogen aan de voorzitter een bijkomende bijeenkomst van het LOC vragen, los van de geplande vergaderingen die bij het begin van het schooljaar afgesproken zijn. Voor die vergadering kunnen ze dan ook agendapunten inbrengen (art. 38 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mondeling en schriftelijk alle professionele en syndicale informatie meedelen die nuttig is voor het personeel. Ze doen dit onder eigen verantwoordelijkheid (art. 39, 1ste lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen mededelingen aanbrengen op plaatsen die daarvoor aangewezen zijn, op voorwaarde dat die mededelingen op voorhand aan de directie voorgelegd zijn (art. 39, 2de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen buiten de schooluren in de instelling informatievergaderingen organiseren voor het personeel Ze moeten daarvoor wel op voorhand de directie ingelicht hebben (art. 39, 3de lid LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen het bestuur contacteren in het gemeenschappelijk belang van het personeel (art. 40 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers mogen jaarlijks deelnemen aan drie vormingsdagen die door de vakbonden georganiseerd worden (art. 41, 1ste lid LOC-decreet). Voorwaarde daarbij is dat ze de datum van elke vormingsdag minimaal één maand op voorhand aan het bestuur meedelen (art. 41 LOC-decreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers moeten de nodige faciliteiten krijgen om hun taak naar behoren uit te oefenen. De afspraken erover moet je vastleggen in het huishoudelijk reglement van je LOC (art. 42 LOC-decreet).
 • Bij de toewijzing van de instellingsgebonden opdrachten moet je rekening houden met de tijd die de personeelsvertegenwoordigers besteden aan het LOC (art. 47ter/1, § 2, 2de lid Rechtspositiedecreet).
 • De personeelsvertegenwoordigers hebben recht op terugbetaling van de verplaatstingskosten die ze extra voor deelname aan LOC-vergaderingen moeten maken; dit kan het geval zijn indien ze voor de vergadering speciaal naar de instelling moeten komen. De terugbetaling gebeurt volgens de regeling die geldt voor de dienstverplaatsingen (punt 4 Onderwijscao X). Vergoeding voor deelname aan voorbereidende LOC-vergaderingen vallen natuurlijk niet onder dit recht.

Welke plichten hebben de personeelsvertegenwoordigers in het LOC?

sla link op in klembord

Kopieer

Ongeacht of ze er zitting hebben als vakbondsafgevaardigde of als verkozen lid, zijn de personeelsvertegenwoordigers in je LOC gehouden aan de discretieplicht voor feiten en documenten die vertrouwelijk van aard zijn (art. 43 LOC-decreet).

Die discretieplicht houdt in dat vertrouwelijke informatie niet zomaar gedeeld kan worden met om het even wie. Overtreding van die plicht kan beschouwd worden als een deontologische fout.

Welke informatie je als vertrouwelijk beschouwt, kun je overeenkomen in je huishoudelijk reglement. Tijdens een LOC-vergadering kun je natuurlijk ook overeenkomen dat een bepaald item vertrouwelijk behandeld wordt. Is dit het geval, dan moet je dat opnemen in het verslag.

Hoe zit het met de ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in het LOC?

sla link op in klembord

Kopieer

De ontslagbescherming van de personeelsvertegenwoordigers in je LOC verschilt naargelang hun statuut.

Gesubsidieerd personeel

sla link op in klembord

Kopieer

De personeelsvertegenwoordigers die vallen onder het Rechtspositiedecreet kunnen geen tuchtsanctie oplopen voor daden die ze stellen in de uitoefening van hun LOC-mandaat (art. 44, § 1 LOC-decreet). Voor een deontologische fout die ze buiten hun LOC-mandaat begaan, kunnen ze natuurlijk wel gesanctioneerd worden.

MVD-personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsvertegenwoordigers die tewerkgesteld zijn als MVD-personeel genieten een uitgebreide ontslagbescherming. Voor daden die ze stellen in de uitoefening van hun LOC-mandaat kunnen ze slechts ontslagen worden om dringende reden (art. 44, § 2 LOC-decreet) en pas na goedkeuring door het paritair comité waaronder ze ressorteren (art. 44, § 5 – 6 LOC-decreet).

Contact

Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
   02 529 04 17
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio