Werking

Waarom moet het LOC een huishoudelijk reglement opstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

Hoe je LOC functioneert heeft de decreetgever overgelaten aan het lokaal overleg. Hij heeft enkel bepaald dat het voorzitterschap voorbehouden is voor een afgevaardigde van het bestuur en dat het secretariaat waargenomen wordt door een afgevaardigde van het personeel (art. 23 LOC-decreet). Het overige moet lokaal afgesproken worden en in een huishoudelijk reglement vastgelegd worden.

Wat je er allemaal in opneemt, mag je onderling afspreken, maar het moet minimaal wel volgende bepalingen bevatten:

 • hoeveel keer het LOC per jaar zal bijeenkomen. Het minimale aantal is vijf keer (art. 24, § 1, 1° LOC-decreet);
 • de manier waarop de uitnodiging verstuurd wordt en de termijn die daarbij gerespecteerd wordt (art. 24, § 1, 2° LOC-decreet);
 • de manier waarop de documenten ter beschikking gesteld worden (art. 24, § 3° LOC-decreet);
 • de termijn waarbinnen de personeelsafvaardiging een agendapunt kan aanbrengen (art. 24, § 1, 4° LOC-decreet);
 • welke taken door de voorzitter en door de secretaris vervuld worden (art. 24, § 1, 5° en 6° LOC-decreet);
 • de manier waarop de besluitvorming tot stand komt en de wijze waarop gestemd wordt (art. 24, § 7° LOC-decreet);
 • de faciliteiten die de personeelsafgevaardigden krijgen om hun mandaat te kunnen uitoefenen (art. 24, § 1 8° LOC-decreet);
 • de manier waarop met de schoolraad gecommuniceerd zal worden (art. 24, § 1, 9° LOC-decreet);
 • welke toestanden onverenigbaar zijn met de uitoefening van het LOC-mandaat (art. 24, § 1, 10° LOC-decreet);
 • onder welke omstandigheden technici aan de LOC-vergaderingen kunnen deelnemen (art. 24, § 1, 11° LOC-decreet).

Wat je er allemaal in opneemt, mag je onderling afspreken, maar het moet minimaal wel volgende bepalingen bevatten:

 • hoeveel keer het LOC per jaar zal bijeenkomen. Het minimale aantal is vijf keer (art. 24, § 1, 1° LOC-decreet);
 • de manier waarop de uitnodiging verstuurd wordt en de termijn die daarbij gerespecteerd wordt (art. 24, § 1, 2° LOC-decreet);
 • de manier waarop de documenten ter beschikking gesteld worden (art. 24, § 3° LOC-decreet);
 • de termijn waarbinnen de personeelsafvaardiging een agendapunt kan aanbrengen (art. 24, § 1, 4° LOC-decreet);
 • welke taken door de voorzitter en door de secretaris vervuld worden (art. 24, § 1, 5° en 6° LOC-decreet);
 • de manier waarop de besluitvorming tot stand komt en de wijze waarop gestemd wordt (art. 24, § 7° LOC-decreet);
 • de faciliteiten die de personeelsafgevaardigden krijgen om hun mandaat te kunnen uitoefenen (art. 24, § 1 8° LOC-decreet);
 • welke toestanden onverenigbaar zijn met de uitoefening van het LOC-mandaat (art. 24, § 1, 10° LOC-decreet);
 • onder welke omstandigheden technici aan de LOC-vergaderingen kunnen deelnemen (art. 24, § 1, 11° LOC-decreet).

Om de opstart van een nieuw LOC te vergemakkelijken, mag dit LOC het huishoudelijk reglement overnemen dat goedgekeurd is door het Centraal Paritair Comité en dat nog altijd als model van kracht is. Die mogelijkheid wordt een verplichting indien er drie maanden na de opstart nog geen overeenkomst is over een eigen huishoudelijk reglement (art. 24, § 2 LOC-decreet). Het huishoudelijk reglement van het Centraal Paritair Comité en de toelichting erbij, zijn beschikbaar op de PRO.-website.

Het huishoudelijk reglement van het Centraal Paritair Comité is afgesloten voor onbepaalde duur (art. 26 huishoudelijk reglement). Dit heeft als voordeel dat het niet na iedere hersamenstelling van het LOC opnieuw onderhandeld moet worden. Artikel 27 van het Reglement biedt de mogelijkheid om het inhoudelijk aan te passen.

Hoewel decretaal voorgeschreven (art. 24, § 1, 10° LOC-decreet), oordeelde het Centraal Paritair Comité dat het niet nodig was om in het model regels over de onverenigbaarheden op te nemen (2.1 Toelichting bij het model van huishoudelijk reglement).

Moeten alle gemandateerden deelnemen aan elke LOC-vergadering?

sla link op in klembord

Kopieer

Neen, het aantal mandaten staat los van het aantal leden van elke geleding dat effectief aan een vergadering deelneemt.

Het aantal mandaten waarop de geledingen van het LOC recht hebben, is geregeld in afdeling 2 (Samenstelling) van het LOC-decreet. Hoe je LOC concreet moet functioneren, is bepaald in afdeling 3 (Werking) van dit decreet.

Het model van huishoudelijk reglement dat opgesteld is door het Centraal Paritair Comité voor het Katholiek Onderwijs bevat geen minimaal quorum dat vereist is om geldig beslissingen te kunnen nemen en afspraken te kunnen maken. Artikel 9, § 2 ervan bepaalt enkel dat indien de agenda voor een LOC-vergadering niet reglementair bezorgd is, de “aanwezige leden” in consensus beslissen welke agendapunten behandeld zullen worden.

Verwante vraag

sla link op in klembord

Kopieer

Wat kun je doen als de goede werking van het LOC onmogelijk gemaakt wordt?

sla link op in klembord

Kopieer

Indien de goede werking van een LOC op de een of andere manier structureel onmogelijk gemaakt wordt, kan elke geleding een beroep doen op het Centraal Paritair Comité. Dit Comité kan komen bemiddelen of kan vaststellen dat de goede werking van het LOC structureel onmogelijk gemaakt wordt door inbreuken tegen het LOC-decreet. Het Comité kan echter maar interveniëren op verzoek van minstens twee leden van een geleding (art. 54 LOC-decreet).

Indien de interventie van het Centraal Paritair Comité geen soelaas biedt, kan de Vlaamse regering beslissen dat het bestuur voor een bepaalde periode of voor een bepaalde materie beslissingen kan nemen zonder onderhandelingen in het LOC (art. 55, § 3 LOC-decreet). Maar als het Centraal Paritair Comité oordeelt dat het schoolbestuur verantwoordelijk is voor de malaise, kan de Vlaamse overheid tot tien procent van de werkingstoelagen terugvorderen (art. 55, § 2 LOC-decreet).

Contact

Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
   02 529 04 17
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio