Met je klas: Let the picture speak (Storytelling)

Via deze tool kijken leerlingen nieuwsgierig naar nieuwsfeiten en ontdekken ze het onderscheid tussen waarneming en interpretatie.

This tool can be used to engage and motivate students to explore news facts, fake news, mis- interpretations and representations (an English version can be found below).

Doelgroep

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen secundair onderwijs

Doelstellingen

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen staan stil bij hun eigen observaties en ontdekken het onderscheid tussen waarneming en interpretatie. Ze ontdekken verbanden tussen verschillende maatschappelijke domeinen. Daarnaast treden ze in een open dialoog met hun medeleerlingen.

Verloop

sla link op in klembord

Kopieer

Randvoorwaarden

sla link op in klembord

Kopieer

De leraar informeert zichzelf over de context van de foto. De leerlingen respecteren de afspraken: gericht luisteren naar elkaar, eigen mening formuleren, de mening van anderen waarderen ...

Stappenpaln

sla link op in klembord

Kopieer

1. Leraar toont de foto
2. Leerlingen krijgen de opdracht om voor zichzelf op te schrijven wat deze foto bij hen oproept. Ze beantwoorden hierbij de volgende drie vragen:

  • Wat gebeurt er hier op de foto?
  • Waarom denk je dat deze foto, deze gebeurtenis voorstelt?
  • Als je nog aandachtiger naar de foto kijkt, wat zie je nog meer?

3. Enkele leerlingen nemen het woord en beschrijven de foto aan de hand van de bovenstaande vragen
4. De leraar vertelt aan de klasgroep wat de eigenlijke context was van deze foto en confronteert deze met de meningen van de leerlingen.
5. Nabespreking:
  • Wat hadden de leerlingen juist geïnterpreteerd, waar zaten de verschillen onderling én wat was het verschil tussen de 'werkelijkheid' die de leraar aanbracht?
  • Wat ligt aan de basis van de interpretatie die de leerlingen hieraan gaven?
  • Wat helpt om anderen hun interpretatie én de 'werkelijkheid' te begrijpen?

Reacties op deze werkvorm? Mail naar inspirerendburgerschap@katholiekonderwijs.vlaanderen

Target group: Grade 7 and older students
Goal: Pupils reflect on their own observations and discover the difference between perception and interpretation. They discover connections between different social domains. In addition, they enter into an open dialogue with their peers.
Preconditions: The teachers collects background information about the context of the picture. The students confirm to certain appointments: listen to each other, voice their own opion, value the opinion of others.
Process: 
1. Teachers shows a picture
2. Students are told to describe individually what emotions they feel when seeing the picture. They answer 3 questions on paper (What is happening on the picture? Why do you thing this is happening on the picture? If you look in detail, what is happening more).
3. Some students take the floor and describe the picture answering the three questions above.
4. The teacher tells the class group what the actual context of this picture was and confronts it with the students' opinions.
5. Follow-up: What did the pupils interpreted correctly, where there differences between them, and what was the difference between the 'reality' presented by the teacher? What lies behind the pupils' interpretation? What helps others to understand their interpretation and the 'reality'?

Over deze databank

Wil je aan de slag in je klas rond inspirerend burgerschap? In deze toolbox vind je inspirerende werkvormen om zo met je leerlingen te starten! 
Werk je in het basisonderwijs? In de Zill-bib vind je een steeds groeiend aanbod aan praktijkvoorbeelden die aansluiten bij inspirerend burgerschap voor het basisonderwijs.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio