Hoe?

In dit luik vind je informatie en reflectievragen die je als school kunnen helpen om doelgericht aan de slag te gaan met de inschrijving van een leerling met een IAC-verslag. Daarnaast focussen we op de te volgen procedure nadat de leerling ingeschreven werd onder ontbindende voorwaarde. We gaan niet in op de inschrijving van een leerling met een OV4-verslag.

Inschrijvingsvraag voor gewoon onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Goede intake als fundament van het inschrijvingsbeleid

sla link op in klembord

Kopieer

Bij de communicatie/informatie over inschrijving is het verplicht om te melden dat er een IAC-verslag is. Het IAC-verslag maakt dan ook deel uit van de informatie die ouders bij een vraag tot inschrijving verplicht aan de school moeten bezorgen. Zo is de oude school bij schoolverandering verplicht een kopie van het IAC-verslag door te geven aan de nieuwe school. Lees hierover meer in 'Aandachtspunten - Schoolverandering'.

Een sterk inschrijvingsbeleid zorgt ervoor dat alle nieuwe leerlingen goed op jouw school kunnen starten. Hiervoor is het natuurlijk belangrijk dat je als school bepaald hebt welke informatie essentieel is ter bevordering van die maximale startkansen. Wil je hierover reflecteren of zoek je inspiratie? Meer informatie kan je terugvinden bij 'Hoe? Beeldvorming'.

Inzetten op een kwaliteitsvolle/zorgzame instap vanuit een onderzoekende houding

sla link op in klembord

Kopieer

Om de kansen gaaf te houden voor iedere leerling die inschrijft in je school - en in het bijzonder voor de leerling die inschrijft met een IAC-verslag - moet er ingezet worden op het in kaart brengen van de beginsituatie. Zo stel je proactief alles in het werk om een goede start te nemen als team én om de leerling perspectief te bieden.

In deze beginsituatie of beeldvorming neem je zowel de stimulerende als de belemmerende factoren mee. Je doet dit steeds vanuit een positieve grondhouding met een open blik.

Tips

 • Bij een vraag naar inschrijving voor 1 september kan de periode vóór de start van het schooljaar ook al benut worden.
 • Vraag onmiddellijk ondersteuning aan bij je leersteuncentrum van zodra een leerling ingeschreven is onder ontbindende voorwaarde.

Gesprek organiseren en transparant communiceren

sla link op in klembord

Kopieer

Je school communiceert transparant over haar werking met alle betrokkenen (zie referentiekader voor onderwijskwaliteit). Zo wordt er ook gestreefd naar continuïteit in het leerproces en de onderwijsloopbaan van de leerling. Hiervoor zet je expliciet in op een kwaliteitsvolle dialoog.

Bij een vraag tot inschrijving van een leerling met een IAC-verslag, ga je vanuit een onderzoekende houding het gesprek aan. Hieronder kan je enkele reflectievragen terugvinden die je kunt inbrengen in het gesprek:

 • Wat heeft ertoe geleid om de vraag naar inschrijving te stellen in jouw school?
 • Welke voorgeschiedenis heeft de leerling?
 • Is er een vraag naar het GC of naar een IAC? En wat is het perspectief van een bepaalde keuze?
 • Welk toekomstperspectief hebben de ouders/de leerling?
 • Wat zijn de verwachtingen van de ouders, de leerling en je school?
 • Welke aanpassingen zijn (op het eerste zicht) nodig/wenselijk? Op welke manier kan een leerondersteuner daartoe bijdragen?

Tips

 • Benoem in het gesprek ieders engagement: de ouders, waar mogelijk de leerling, de school en de leerondersteuner. - Verwijzen naar het schoolreglement kan hierbij ondersteunend zijn.
 • Maak ook afspraken over de start van de leerling op school.

Extra informatie kan je terugvinden bij 'Hoe? Toekomstperspectief'.

Zicht krijgen op relevante gegevens

sla link op in klembord

Kopieer

Om een leerling in functie van zijn onderwijsloopbaan de beste kansen te bieden, van bij de start van de inschrijving onder ontbindende voorwaarde, heb je als school informatie nodig.

Komt de leerling uit een andere school, dan geeft deze school de relevante informatie door aan de nieuwe school. Dit kan je nalezen in de omzendbrieven voor het basis- en secundair onderwijs (zie overzicht met betrekking tot regelgeving). We gaan hier kort op in bij 'Wat? - Overdracht leerlingengegevens'.

Sommige leerlingen hebben een complexere schoolse voorgeschiedenis: ze waren langdurig afwezig, waren een periode niet ingeschreven in een school, ze volgden een NAFT-traject of hebben een opname in een observatiecentrum, psychiatrie of ziekenhuis achter de rug … Je zal dan als school actief op zoek moeten gaan naar informatie. Het CLB is hierbij een belangrijke partner die je vanuit zijn draaischijffunctie kan ondersteunen.

Onderstaande vragen geven je alvast richting:

 • Welke info vind je als school relevant om de beginsituatie in kaart te brengen? De 7 HGW-uitgangspunten kunnen hierbij helpen.
 • Welke zijn de stimulerende factoren (op vlak van leren, op vlak van socio-emotioneel welbevinden …)?
 • Wat zijn belemmerende factoren?
 • Welke aanpassingen werden gedaan op vlak van leren en participeren? Wat heeft gewerkt en kan inspiratie bieden? Wat heeft niet gewerkt en waarom?
 • Welke partners zijn er reeds betrokken (bv. leerondersteuner, brugfiguur, thuisbegeleiding, buitenschoolse hulpverlening, multifunctioneel centrum …)?

Verbindend samenwerken met verschillende partners

sla link op in klembord

Kopieer

Het realiseren van een kwaliteitsvolle inschrijving binnen een inclusief perspectief heeft het meest kans op slagen in verbindende samenwerking. Het vereist overleg van bij de start, met alle partijen waaronder (indien mogelijk) met de leerling zelf en zijn ouders. Alle betrokkenen brengen vanuit hun rol en deskundigheid relevante informatie in. Van de school wordt verwacht dat zij de regie in handen neemt. Ze benut maximaal de bestaande structuren voor overleg en besluitvorming binnen een systematisch en proactief zorgbeleid.

Een leerling met een IAC-verslag komt vanaf de inschrijving (ook onder ontbindende voorwaarde) in aanmerking voor leerondersteuning. Vergeet de leerling dus niet aan te melden bij het leersteuncentrum nadat hij ingeschreven werd onder ontbindende voorwaarde!

Stappen

sla link op in klembord

Kopieer

Inschrijven onder ontbindende voorwaarde

sla link op in klembord

Kopieer

Als de vraag tot inschrijving van een leerling met een IAC-verslag wordt gesteld, schrijf je de leerling in onder ontbindende voorwaarde. Je maakt onmiddellijk een afspraak om elkaar beter te leren kennen, in gesprek te gaan over de verwachtingen, de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften, te zoeken naar oplossingen en aanpassingen. Dit doe je als school samen met de ouders en de leerling, het CLB, de leerondersteuner en je team. Enkel bij een 'samen' verhaal kan je ook voor deze leerling maximale ontwikkelingskansen bieden.

Aanmelden bij het leersteuncentrum

sla link op in klembord

Kopieer

Na het inschrijvingsgesprek meld je de leerling aan voor leersteun bij het leersteuncentrum waarbij je als school bent aangesloten.

Als de leerling voor 1 september al bij jou werd ingeschreven en al werd aangemeld bij het leersteuncentrum zal binnen de 5 schooldagen na de start van het schooljaar, leersteun worden aangeboden. Gaat het om een aanmelding bij het leersteuncentrum op 1 september of in de loop van het schooljaar, dan wordt leersteun geboden binnen de 10 schooldagen. Bij een samenwerking met een specifiek leersteuncentrum voor type 4, 6 of 7 wordt de aanvraag tot leersteun type 4, 6 of 7 binnen de 5 schooldagen bezorgd aan het specifieke leersteuncentrum door het leersteuncentrum waarbij je als school bent aangesloten. Het specifieke leersteuncentrum start op haar beurt het bieden van leersteun op, binnen de termijn van 10 schooldagen.

Overleg organiseren

sla link op in klembord

Kopieer

Na de inschrijving onder ontbindende voorwaarde organiseert de school een overleg met de ouders (en waar mogelijk de leerling), de klassenraad, de betrokken leerondersteuner(s) en het CLB over de aanpassingen die nodig zijn om de leerling mee te nemen in hetzij het GC (waarbij het IAC-verslag vervalt), hetzij in een IAC.

Het doel van het overleg is om zicht te krijgen op de onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften van de leerling en de aanpassingen die nodig zijn voor het GC of een IAC. Hiervoor breng je als school alle elementen in kaart die je in staat stellen om de nodige aanpassingen te realiseren. Je school streeft daarbij naar continuïteit in het leerproces en de onderwijsloopbaan van de leerling vanuit een kwaliteitsvolle dialoog.

De ouders van de leerling met een IAC-verslag zijn actieve en gelijkwaardige partners. Er wordt niets over de hoofden heen beslist. Ongeacht zijn leeftijd krijgt ook de leerling hierin zoveel mogelijk een stem. Je praat daarom mét de leerling, niet enkel over hem. Naast de ouders en de leerling zal ook de CLB-medewerker een actieve rol spelen vanuit zijn specifieke opdracht en deskundigheid. De verantwoordelijkheid voor het realiseren van redelijke aanpassingen ligt bij het hele schoolteam (en dus niet alleen bij iemand van het zorgteam). Indien gewenst kan je je als school hierbij laten begeleiden door andere partners.

Tips

 • Maak van ieder overleg een verslag, met betrokkenheid van alle partners.
 • Vraag aan ouders (en andere aanwezigen) of je hen goed begrepen hebt en of hun boodschap, bezorgdheden ... correct werden genotuleerd in het verslag.

Het is ook belangrijk dat je als school verduidelijkt wat de betekenis van een ‘IOOV’ is en hoe het proces van afweging verloopt, wie hierbij allemaal betrokken wordt en welke wettelijke termijnen er moeten worden nageleefd. Je staat, samen met de ouders en de leerling, ook stil bij de gevolgen van een inschrijving met een IAC-verslag: de leerling komt in aanmerking voor leerondersteuning, maar behaalt in principe in de basisschool geen getuigschrift basisonderwijs of in het secundair onderwijs geen reguliere studiebewijzen.

Kwaliteitsvol afwegen redelijke aanpassingen

sla link op in klembord

Kopieer

Beeldvorming

sla link op in klembord

Kopieer

Centraal staat het constructief overleg met de betrokken leerling, ouders, CLB en je school rond het vernieuwd inclusief toekomstperspectief van de leerling en de beeldvorming.

Om een gegronde beslissing te kunnen formuleren is enerzijds een adequate beeldvorming van de leerling en anderzijds een adequate beeldvorming van je school noodzakelijk.

Criteria afweging

sla link op in klembord

Kopieer

Afwegingsvragen

sla link op in klembord

Kopieer

De inschrijving onder ontbindende voorwaarde van een leerling met een IAC-verslag is een vertaling van het recht op inclusie en recht op redelijke aanpassingen. Daarom vereist de inschrijving een afweging van de redelijkheid van aanpassingen met alle betrokken partners aan de hand van decretale criteria (bao, so).

De redelijkheid van aanpassingen wordt in de praktijk steeds per individuele situatie afgewogen. Bij het leren en participeren kunnen leerlingen op barrières botsen. Een redelijke aanpassing vertrekt vanuit de individuele beleving van barrières, de persoonlijke situatie van de leerling. Dat betekent dat bij iedere inschrijvingsvraag van een nieuwe leerling met een IAC-verslag een nieuwe afweging hoort. Het gaat steeds om een individuele afweging per leerling op basis van zijn onderwijsbehoeften en ondersteuningsbehoeften, in jouw school met de hulpbronnen die je ter beschikking staan, in deze groep, bij deze leraar …

Op basis van het overleg met de betrokken personen, de klassenraad en het centrum voor leerlingenbegeleiding beslist je school binnen een redelijke termijn na de inschrijving en uiterlijk 60 kalenderdagen na de effectieve start van de lesbijwoning of de aanpassingen die de leerling nodig heeft proportioneel dan wel disproportioneel zijn. Nadat de termijn van 60 kalenderdagen is verstreken, is de leerling definitief ingeschreven. Als je school pas kennisneemt van een IAC-verslag, nadat de leerling is ingeschreven, start die termijn van 60 kalenderdagen de dag van die kennisneming.

Vraag 1: gemeenschappelijk curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

Hoewel het CLB-team en de vorige school tot de conclusie kwamen dat de nodige aanpassingen onredelijk en/of onvoldoende waren binnen het gemeenschappelijk curriculum (GC), wordt er toch eerst nagegaan of in de context van jouw school de nodige aanpassingen wél voldoende zijn om de leerling mee te nemen in het GC. Vervolgens gebeurt de afweging of de nodige aanpassingen redelijk zijn.

Je bekijkt op basis van het IAC-verslag en het overleg met de betrokkenen, welke aanpassingen binnen de huidige context nodig zijn om de leerling mee te nemen in het gemeenschappelijk curriculum van het basisonderwijs. Voor het secundair onderwijs bekijk je de gemeenschappelijke curricula die je school aanbiedt. In het secundair onderwijs verschilt het GC van studierichting tot studierichting. Het zou dus kunnen zijn dat een leerling met een IAC-verslag wel het GC van een bepaalde studierichting aankan. Er moet dan wel rekening gehouden worden met de toelatingsvoorwaarden.

Oordeel je dat de aanpassingen voldoende zijn om de leerling het GC te laten volgen en de leerling voldoet aan de toelatingsvoorwaarden, dan heft het CLB het IAC-verslag op. Eventueel maakt het CLB dan een GC-verslag op.

Vraag 2: individueel aangepast curriculum

sla link op in klembord

Kopieer

Oordeel je dat de aanpassingen om de leerling te blijven meenemen in het GC in je school onredelijk en/of onvoldoende zijn, dan wordt met de ouders de mogelijke keuze voor een individueel aangepast curriculum (IAC) besproken. In overleg met het CLB, de klassenraad, de ouders (en waar mogelijk ook de leerling) gaat de school na of de aanpassingen binnen een IAC (dis)proportioneel zijn.

Wanneer de ouders voor hun kind geen studievoortgang wensen op basis van een IAC, wordt de inschrijving ontbonden. Ze kunnen hun kind inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs of in een andere school voor gewoon onderwijs.

Mogelijke uitkomsten

sla link op in klembord

Kopieer

Contact

Katrien Bressers
pedagogisch begeleider
   02 507 07 25
   +32486897733
   Jan Coppieters
   pedagogisch begeleider
     02 507 07 87
     Lien De Feyter
     stafmedewerker
       02 507 07 64
       Annemie Jennes
       stafmedewerker
         02 507 06 25
         Inge Ranschaert
         pedagogisch begeleider
           02 507 06 97
           Floor Tempelaere
           pedagogisch begeleider
             02 507 06 94
             0485 50 27 72
             ×
             Kijkt als...
             Niveau
             Regio