Wat?

In dit luik vind je linken naar regelgeving en duiding hierbij, die je als school kunnen helpen bij de inschrijving van een leerling met een IAC-verslag.

Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften inschrijven

sla link op in klembord

Kopieer

Onverkort inschrijvingsrecht

sla link op in klembord

Kopieer

Het inschrijvingsrecht geldt onverkort voor leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum (GC) kunnen volgen, ook al hebben ze nood aan redelijke aanpassingen of beschikken ze over een GC-verslag.

Een nood aan remediërende, differentiërende, compenserende of dispenserende maatregelen kan geen reden zijn voor het weigeren van leerlingen die het GC kunnen volgen.

Kennisname van een IAC-verslag

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer een leerling met een IAC-verslag zich wenst in te schrijven in een school voor gewoon onderwijs, dan moeten de ouders:

  • melding maken van de aanwezigheid van een IAC-verslag;
  • het IAC-verslag aan de school bezorgen.

Het IAC-verslag maakt deel uit van de info die ouders bij een vraag tot inschrijving verplicht aan je school bezorgen. Ook wanneer een IAC-verslag na de inschrijving wordt opgemaakt, dienen de ouders dit aan de school te bezorgen, zodat het kan toegevoegd worden aan het leerlingendossier.

Indien ouders de aanwezigheid van een IAC-verslag niet gemeld hebben, dan wordt de inschrijving alsnog omgezet naar een IOOV op het moment dat je school te weten komt dat er bij de instap een IAC-verslag was. In deze situatie start de periode van 60 kalenderdagen om te beslissen over de redelijkheid van de aanpassingen op het moment dat je school verneemt dat de leerling een IAC-verslag heeft.

Als een IAC-verslag wordt opgemaakt tussen het moment van de inschrijving en de effectieve start van de lesbijwoning in de school en de ouders melden dit voor de start van de lesbijwoning, dan wordt de inschrijving omgezet in een IOOV en is de uiterste datum waarop beslist wordt over de redelijkheid van de aanpassingen 60 kalenderdagen na de start van de lesbijwoning.

Inclusie en redelijke aanpassingen

sla link op in klembord

Kopieer

Internationale verklaringen en verdragen verankeren het recht op inclusie. Samen met vele andere landen heeft ons land al jaren belangrijke internationale verklaringen onderschreven zoals de universele verklaring over de rechten van de mens, het verdrag voor de rechten van het kind, het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap ... Daarin specificeert artikel 24 dat het recht op onderwijs een recht is op hoogwaardig en gratis inclusief onderwijs voor alle leerlingen. Scholen moeten daarbij ook redelijke aanpassingen garanderen voor elke leerling met specifieke onderwijsbehoeften.

België en Vlaanderen ratificeerden al die verdragen, dus zijn ze ook bindend in ons land. Onze overheid verbond zich ertoe om ze in Vlaamse en federale regelgeving te gieten. Die regelgeving moet het recht op inclusief onderwijs voor elk kind en elke ouder garanderen, zodat dit recht niet langer afhankelijk is van de goede wil van de school of de leraar.

Het 'Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap':

  • geeft elke leerling recht op inclusief onderwijs (artikel 24);
  • interpreteert het begrip 'handicap' heel ruim, namelijk als een afstemmingsprobleem tussen de mogelijkheden van de persoon en de omgeving. Bij specifieke onderwijsbehoeften heeft een leerling recht op redelijke aanpassingen (artikel 2 en 24).
  • houdt een engagement in tot onderzoek naar en ontwikkeling van universeel ontworpen goederen, diensten, uitrusting en faciliteiten, 'Universal Design'.

In Vlaanderen volgde het gelijkekansen- en gelijkebehandelingsdecreet (2008) om onze internationale verplichtingen te realiseren. In de Belgische grondwet is sinds 2020 opgenomen in art. 22ter dat iedere persoon met een handicap recht heeft op volledige inclusie in de samenleving, met inbegrip van het recht op redelijke aanpassingen.

Onderwijsloopbaanbegeleiding

sla link op in klembord

Kopieer

De onderwijsloopbaan (OLB) van leerlingen bepaalt voor een deel hoe hun leven kan lopen. Het is belangrijk om hen daarin ontwikkelingsgericht te begeleiden. Het is immers de ambitie van elke school om alle leerlingen optimale kansen te geven. Binnen dat perspectief wil OLB maximaal inzetten op positieve keuzes op basis van capaciteiten en interesses, op eigenaarschap van de leerling en op maximale betrokkenheid van ouders. Een goede onderwijsloopbaan zorgt er tenslotte voor dat leerlingen zich beter voelen op school én gemotiveerd blijven. Het doel van de begeleiding is dat leerlingen een positieve keuze maken, waar zij zich goed in hun vel voelen en waar ze hun talenten kunnen ontplooien.

Een inschrijving onder ontbindende voorwaarde (IOOV) kan een belangrijke start zijn voor een doelgerichte schoolloopbaan-begeleiding waarin de mogelijkheid gemaximaliseerd wordt om de leerling de nodige competenties te laten verwerven in functie van het inclusief toekomstperspectief.

De schoolloopbaan van een leerling met een IAC-verslag kan al heel wat breuklijnen en koerswisselingen bevatten. In zulke gevallen zijn daar vaak ook partners van buiten het onderwijs bij betrokken. Samen met het CLB, de leerling en zijn context, andere relevante partners … neemt je school het engagement om de leerling te begeleiden in zijn gegarandeerde schoolloopbaan en in het maken van goede keuzes op scharniermomenten (keuzes op het vlak van studies, werk, wonen …).

Pedagogisch project en schoolreglement

sla link op in klembord

Kopieer

Een inschrijving onder ontbindende voorwaarde (IOOV) is gebonden aan regelgeving. Het pedagogisch project van de school kan daarbij ondersteunend zijn. Hoe profileert de school zichzelf? Wat wil de school waarmaken? Wat staat er omschreven in het pedagogisch project en hoe consequent wordt dit gevolgd en waargemaakt als het gaat over IOOV?

Het akkoord van ouders en/of leerling met het pedagogisch project en met het schoolreglement is de voorwaarde voor inschrijving. Het pedagogisch project garandeert aan ouders een visie op leerlingenbegeleiding en zorg. Dit staat vermeld in het schoolreglement. Het akkoord met het schoolreglement betekent eveneens dat de ouders en/of leerling hun engagement uitspreken om positief mee te werken in de leerlingenbegeleiding en zorg.

Lees meer over de engagementsverklaringen in het bao (artikel 37) en so (artikel 112).

Overdracht leerlingengegevens

sla link op in klembord

Kopieer

De informatie in het leerlingendossier van de vorige school kan relevante informatie bevatten die een rol kan spelen bij de afweging van de redelijkheid van de aanpassingen bij de inschrijving van een leerling met een IAC-verslag in het gewoon onderwijs. Het is evenwel de verantwoordelijkheid van de school om een afweging te maken van de redelijkheid van de aanpassingen voor de eigen context.

Het beeld van de stekkers ondersteunt de bedoeling om in te zetten op ‘connectie’ en op warme overdracht van de ene naar een andere school.

Bij 'Hoe?' kan je de verschillende topics terugvinden die belangrijk zijn voor het realiseren van een kwaliteitsvolle inschrijving van een leerling met een IAC-verslag.

Lees hierover meer in de omzendbrieven bao en so.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio