Aandachtspunten

Knipperlichten

sla link op in klembord

Kopieer

Wees opmerkzaam bij een vraag tot inschrijving, als:

  • de jongere zich alleen aanbiedt;
  • er info ontbreekt (rapport, advies …) over de schoolloopbaan;
  • er geen contact mag zijn met het CLB;
  • de ouders en/of de jongere bij de inschrijving vaag en onduidelijk zijn (dansen rond het verleden);
  • de ouders en/of de jongere de betekenis en de consequenties van het IAC-verslag onvoldoende kennen;
  • de ouders en/of de jongere individuele leerondersteuning weigeren.

Schoolverandering

sla link op in klembord

Kopieer

  • Bij schoolverandering (tijdens het schooljaar of via inschrijving met het oog op een volgend schooljaar) is de oude school verplicht een kopie van het GC- of IAC-verslag door te geven aan de nieuwe school. Het CLB van de vorige school is op zijn beurt verplicht een kopie van het GC- of IAC-verslag door te geven aan het CLB van de nieuwe school.
  • Bij overgang van het lager naar het secundair onderwijs wordt het GC- of IAC-verslag niet doorgegeven. Het CLB zal indien nodig een nieuw GC- of IAC-verslag opmaken, want bij de overgang van het lager naar het secundair onderwijs vervalt het GC- of IAC-verslag automatisch. Het secundair onderwijs is een nieuwe context en vraagt een nieuwe afweging.

Tijd nemen en vertragen

sla link op in klembord

Kopieer

Soms is het nodig om te vertragen en tijd te nemen om het proces uit te klaren. Je kunt dan de effectieve lesbijwoning zo goed mogelijk voorbereiden. Alle randvoorwaarden (inlichten leraren, klasgenoten, nadenken over praktische aanpassingen … ) kunnen in kaart gebracht worden met als doel zowel de leerling als de school perspectief te bieden. Uiteraard doe je dit binnen de geldende regelgeving.

Een ‘gedeeltelijke lesbijwoning’ (de leerling wordt ingeschreven in het gewoon onderwijs en volgt maximum deeltijds de lessen of activiteiten in het buitengewoon onderwijs) kan overwogen worden. Dit kan een hefboom zijn om de overstap in fases te laten verlopen en gedurende die periode ieders expertise betreffende het leren en participeren van de leerling maximaal te benutten.

Toekomstperspectief

sla link op in klembord

Kopieer

Bij het nadenken over gepaste maatregelen ter ondersteuning van de jongere met specifieke onderwijsbehoeften, is de focus op het inclusief toekomstperspectief van deze jongere van groot belang. Hoe zien de ouders de toekomst van de jongere? Heeft de jongere hier zelf een antwoord op? Wat zegt de klassenraad en de reeds betrokken leerondersteuner? Het samenbrengen van deze verschillende stemmen zal tot verdere dialoog en afstemming leiden en zo gaandeweg het inclusief toekomstperspectief verfijnen en concretiseren. Belangrijk is hier om de blik heel erg breed te houden en reeds van bij de inschrijving aan dit proces te beginnen.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio