Frans: spreken

De leraar bereidt met de leerlingen een spreekopdracht voor. De leerlingen evalueren hun eigen leerproces en krijgen hierbij feedback. Dit gebeurt aan de hand van een werk- en evaluatieblad, dat zowel door leraar als leerling kan gebruikt worden.

De leraar geeft de leerlingen een betekenisvolle spreekopdracht. Hij overloopt het werk- en evaluatieblad ter voorbereiding van deze oefening.

Opdracht en doelen (voorbereiding spreekopdracht)

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen moeten duidelijk weten wat er van hen verwacht wordt. Het doel en de opdracht zijn duidelijk als ze weten:

 • Waarover ze moeten spreken (het onderwerp).
 • Voor of met wie ze spreken (het publiek). Dat kunnen leeftijdsgenoten zijn, een bekende volwassene, bijvoorbeeld een leraar of de directeur, een onbekende volwassene (bijvoorbeeld een winkelier).
 • Waarom ze iets vertellen (het spreekdoel). Is het de bedoeling om informatie te geven, bijvoorbeeld over zichzelf, hun vrienden, hun familie of moeten ze de weg uitleggen, of gaan ze in het kader van taalinitiatie, een prentenboek voorlezen in het eerste leerjaar ...?
 • Wat van hen verwacht wordt (afspraken). Welke elementen moeten zeker aan bod komen als ze informatie geven over ...? Waarop moeten ze letten? Welke hulpmiddelen mogen/kunnen ze eventueel gebruiken?

Voorkennis activeren

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen kunnen een woordveld opbouwen aan de hand van een werkvorm: welke woordenschat en structuren kennen ze al? Welke kunnen ze bij deze opdracht gebruiken? Laat de leerlingen een eenvoudige tekening maken of een lijstje aanleggen. Ze hebben nog niet zo veel taalmiddelen. Wijs hen erop dat ze vooral moeten putten uit de woordenschat die ze al kennen of geleerd hebben. Als ze een lijstje willen aanleggen, kunnen ze hun handboek gebruiken om de correcte schrijfwijze op te zoeken. Eventueel kunnen ze in een woordenboek nog bijkomende woorden opzoeken. Minder taalvaardige leerlingen kun je extra ondersteunen.

Denken – delen – uitwisselen’ is een dankbare werkvorm om de talige middelen uit te breiden en het taalaanbod te verrijken.

 • Denken: Laat de leerlingen altijd eerst individueel nadenken. Ze kunnen een schets of tekening maken of met behulp van hun boek een lijstje aanleggen.
 • Delen: Vervolgens vergelijken ze met elkaar welke woorden en structuren ze al kennen: eerst per twee en daarna per vier.
 • Uitwisselen: Ten slotte kun je één leerling in elk groepje aanduiden om zijn lijstje luidop te lezen en uit te wisselen met de andere groepen.

Op die manier kunnen de leerlingen hun tekening of lijstje aanvullen en leren ze van elkaar. Minder taalvaardige leerlingen krijgen zo ook extra input en ideeën die ze kunnen gebruiken bij hun eigen spreekoefening.

Doelen en persoonlijke werkpunten formuleren

sla link op in klembord

Kopieer

Wat wil je oefenen met deze opdracht?
Wat wil je kunnen zeggen/vragen in het Frans?
Waar wil jij persoonlijk op letten bij deze opdracht?

De leerlingen noteren dit ook op hun werkblad.

Spreekkader

sla link op in klembord

Kopieer

Help de leerlingen hun spreekdoel bepalen en zich concentreren op de spreektaak (en eventueel ondersteunend visueel materiaal gebruiken). Dit kan aan de hand van een spreekkader.

Bijvoorbeeld:

Waarom ga je bellen? (spreekdoel)
Wie is de ontvanger? (je publiek, voor/tegen wie spreek je?)
Hoe ga je de boodschap brengen? Hoe begin je een gesprek? Hoe ga je je pennenvriend(in) begroeten? Hoe neem je afscheid aan het einde van het gesprek?

Wat verwacht/wil je dat je pennenvriend(in) zal weten na je ingesproken bericht? Wat moet je zeker zeggen? In welke volgorde ga je het zeggen?

Verwachtingen uitspreken

sla link op in klembord

Kopieer

Je verwoordt een aantal duidelijke en concrete verwachtingen en waar je op zal letten.

De leerlingen bereiden hun oefening voor aan de hand van het spreekkader en oefenen in duo's. Hierbij zijn ze om de beurt spreker en luisteraar.

Een tablet of smartphone zijn gemakkelijk hanteerbare hulpmiddelen om spreekoefeningen en gesprekjes op te nemen. Ook met het gratis programma audacity of de gratis app Puppet Pals kunnen kinderen gemakkelijk zelfstandig aan de slag.

Reflectie en evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Door de leerling:

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen vullen na de spreekopdracht het luikje 'Reflectie' in.

 • Hoe hebben ze zelf de opdracht ervaren?
 • Waar gaan ze de volgende keer op letten?
 • Wat hebben ze nodig om volgende keer de opdracht beter te doen?

Ik heb meer tijd nodig om de opdracht voor te bereiden of om te oefenen.

Ik heb hulpmiddelen nodig, bijvoorbeeld een spiekbriefje met de belangrijkste woorden of een geheugensteuntje (prent, tekening, voorwerp…)

Ik heb ondersteuning van anderen nodig, bijvoorbeeld van de juf, meester of een klasgenoot.

Ik probeer iets moeilijker, bijvoorbeeld rijkere taal gebruiken of meer te vragen of te vertellen.

Door de leraar

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de leerlingen gericht observeren en feedback geven op de te realiseren doelen. Zo kun je de leerling op weg zetten naar de volgende stap in zijn leerproces.

Mogelijke doelen om te observeren kunnen zijn:

Attitudes

 • Is de leerling bereid het Frans te gebruiken?
 • Is de leerling bereid te luisteren naar de gesprekspartner?
 • Doet de leerlingen inspanningen om verzorgd te spreken?
 • ...

Vaardigheden en strategieën

 • Brengt de leerling het gesprek op een aangename manier (intonatie, tempo, oogcontact, mimiek, gebaren ...)?
 • Zet de leerling strategieën in voor, tijdens en na de spreektaak (woorden opzoeken, tekening maken, leren van elkaar bij de uitwisseling, gebruik van visueel materiaal, spiekbriefje, reflecteren, noteren hoe de taak volgende keer nog beter kan ...)?

Kennis

 • Kan de leerling de woordenschat in verband met kleding gebruiken?
 • Kan de leerling de beleefdheidsconventies toepassen (begroeten & afscheid nemen)?

Door de luisteraar

sla link op in klembord

Kopieer

Peerevaluatie: de leerlingen die luisteren geven feedback door enkele vragen schriftelijk te beantwoorden. Ze krijgen deze vragen vooraf zodat ze weten waar ze moeten op letten.

Een voorbeeld van een spreekopdracht

sla link op in klembord

Kopieer

Je pennenvriend(in) komt op bezoek maar jullie hebben elkaar nog niet gezien, enkel geschreven. Je gaat hem/haar afhalen aan het station (de bushalte, het marktplein ...). Bel met je pennenvriend(in) om te zeggen hoe laat je aan het station zal staan en hoe hij/zij je kan herkennen. Je vertelt welke kleding je zal dragen. Helaas neemt je vriendin niet op, dus spreek je de boodschap in.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio