Wat is de evaluatiebox?

Waarvoor dient de evaluatiebox en wat vind je erin terug?

De evaluatiebox

sla link op in klembord

Kopieer

De evaluatiebox verzamelt instrumenten om te evalueren in de basisschool. Deze box is voortdurend in ontwikkeling. Elk jaar kun je meer evaluatie-instrumenten raadplegen.

De evaluatiebox bestaat uit drie boxen die in elkaar passen.

  • de paarse box met inspirerende evaluatie-instrumenten om breed te evalueren;
  • de groene box met evaluatie-instrumenten om gestandaardiseerd te evalueren;
  • de oranje box met evaluatie-instrumenten om op het einde van het basisonderwijs gevalideerd te evalueren.

Breed evalueren

sla link op in klembord

Kopieer

In de paarse box vind je een waaier aan evaluatie-instrumenten om sterktes en zwaktes, talenten en mogelijkheden van de leerlingen te bekijken vanuit verschillende invalshoeken, op verschillende momenten, met verschillende soorten instrumenten en in verschillende situaties. Deze instrumenten zijn voor alle referentieperiodes en bieden je inspiratie bij het kijken naar en het in kaart brengen van de volledige ontwikkeling van de leerlingen. Deze box zet jou en je collega's aan tot interne kwaliteitsontwikkeling via de reflectie op je eigen handelen.

Op onze themapagina leerlingen evalueren in het basisonderwijs kun je meer lezen over de visie op breed evaluatie, het vormgeven van een evaluatiebeleid, het gedifferentieerd evalueren, rapporteren, leerlingen volgen enz. Ook de regelgeving vind je er terug.

In deze box vind je evaluatie-instrumenten die kunnen inspireren bij het uitwerken van brede evaluatiepraktijken. Je vindt er dus geen kant-en-klare instrumenten. Wel kun je de voorgestelde instrumenten aanpassen op basis van jouw focus en zo je eigen evaluatie-instrumenten vormgeven.

Gebruik de filters om gericht te zoeken:

  • ontwikkelveld
  • ontwikkelthema
  • generiek doel
  • manier van afnemen
  • ontwikkelleeftijd

Gestandaardiseerd evalueren

sla link op in klembord

Kopieer

De evaluatie-instrumenten in de groene box dienen om gestandaardiseerd te evalueren. Gestandaardiseerde meetinstrumenten bevatten specifieke instructies in verband met afname en scoring die ervoor zorgen dat de test volgens een bepaald protocol wordt uitgevoerd. Op die manier zijn de resultaten vergelijkbaar.

Proeven van Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Katholiek Onderwijs Vlaanderen ontwikkelt zelf een aantal gestandaardiseerde proeven. Wanneer je zo'n proef afneemt bij je leerlingen, ontvangen jij en je school resultaten op school- en groepsniveau. Op die manier krijgen jullie de kans om je te vergelijken met het niveau in Vlaanderen, het niveau van je referentiegroep of van andere vergelijkbare groepen. Jullie kunnen met deze data aan de slag gaan in het kader van jullie interne kwaliteitsontwikkeling.

Het uitgangspunt bij de ontwikkeling van de gestandaardiseerde proeven voor verschillende referentieperiodes is het nieuwe leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill). Ze evalueren een ontwikkelveld, ontwikkelthema, een aantal geselecteerde generieke doelen of zijn eerder geïntegreerde of thematische proeven. Dit kunnen zowel schriftelijke als praktische proeven zijn.

Proeven van elders

sla link op in klembord

Kopieer

In de groene box geven we ook toelichting bij een aantal gestandaardiseerde of genormeerde proeven van elders die je kan gebruiken voor individuele leerlingevaluatie. Bedoeling van deze evaluatie-instrumenten is om de leerlingen te vergelijken met een normgroep.

Gevalideerd evalueren aan het einde van het basisonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

In de oranje box vind je gevalideerde toetsen van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Ook deze toetsen geven je school de mogelijkheid om je te vergelijken met andere scholen in Vlaanderen en met jullie referentiegroep. Daardoor kun je de data gebruiken voor jullie interne kwaliteitsontwikkeling. Waarin zijn we sterk en moeten we borgen en waaraan moeten we werken? De afname en scoring van deze toetsen gebeurt dan ook op een gestandaardiseerde manier.

We ontwikkelen deze gevalideerde toetsen specifiek in het kader van de decretale verplichting om op het einde van het basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen bij alle leerlingen. Ze zijn op het niveau van de decretale leergebieden ontwikkeld. Dit wil echter niet zeggen dat elke toets een volledig leergebied evalueert.

De resultaten van een onderzoek naar de validiteit en betrouwbaarheid van IDP toonde aan dat de toetsen van voldoende kwaliteit zijn om op te nemen in de toolkit met gevalideerde toetsen (Steunpunt Toetsontwikkeling en Peilingen KU Leuven, 2015).

Zill als uitgangspunt

sla link op in klembord

Kopieer

Het leerplan Zin in leren! Zin in leven! (Zill) ondersteunt jou en je school in het verwezenlijken van samenhangend en genereus ambitieus onderwijs. Zill wil de harmonische ontwikkeling van kinderen stimuleren met bijzondere aandacht voor de samenhang tussen de persoonsgebonden en cultuurgebonden ontwikkeling.

Zill en evalueren

sla link op in klembord

Kopieer

Zill zet aan tot breed evalueren. De evaluatiebox ondersteunt je hierbij. De verzamelde evaluatie-instrumenten helpen jou en je collega's om de volledige ontwikkeling van leerlingen in kaart te brengen om van daaruit de harmonische ontwikkeling van je leerlingen te stimuleren en hun leerproces te ondersteunen. We geven je kansen om te werken aan een doelgericht evaluatiebeleid en om de evaluatiebox gericht in te zetten voor jullie interne kwaliteitsontwikkeling. Op die manier komen jullie tegemoet aan de verwachtingen voor kwaliteitsvol onderwijs zoals opgenomen in het referentiekader voor Onderwijskwaliteit.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio