Veelgestelde vragen

sla link op in klembord

Kopieer
Vanaf dit schooljaar (2023-2024) leggen alle leerlingen van het vierde leerjaar de Vlaamse Toetsen Nederlands en wiskunde af. Vanaf het schooljaar 2025-2026 worden de Vlaamse Toetsen Nederlands en wiskunde ook bij de leerlingen in het zesde leerjaar afgenomen.
Heeft het dan nog zin om aan IDP deel te nemen? Zeker en vast – en de mogelijkheden zijn uitgebreider dan ooit tevoren!
 • De deelname aan de Vlaamse toetsen aan het einde van het gewoon lager onderwijs vervangt vanaf het schooljaar 2025-2026 de verplichte afname in het gewoon lager onderwijs van een gevalideerde toets voor ten minste drie leergebieden. Tot dan zijn er nog geen Vlaamse toetsen voor het zesde leerjaar. Je bent in deze schooljaren dus nog steeds verplicht om een gevalideerde eindtoets (zoals IDP) af te nemen van je leerlingen in het zesde leerjaar voor minimaal drie leergebieden.
 • Maar er is meer dan enkel de verplichting. Je interne kwaliteitsontwikkeling bouw je immers beter op meer dan enkel Nederlands en wiskunde. Bij IDP krijg je ook betrouwbare informatie over de leerresultaten van andere leergebieden en andere leerinhouden. Er is dus geen overlapping met de inhoud van de Vlaamse toetsen. Bovendien is er bij IDP een duidelijke koppeling met de leerplandoelen. Onze proeven blijven dus zinvol voor het vierde én zesde leerjaar!
Daarom kiest Katholiek Onderwijs Vlaanderen er net nu voor om te investeren in het optimaliseren van de toets- en feedbackomgeving zodat je als school voldoende instrumenten hebt om je kwaliteitsbeleid te voeden. We investeren ook in het ontwikkelen van nieuwe vormen van gestandaardiseerde instrumenten en zetten in op moeilijker te evalueren inhouden en vaardigheden. Naast de toetsen, kregen scholen ook al de kans om gestandaardiseerde opdrachten af te nemen zoals de spreekproef Frans, de schrijfopdracht Nederlands en de proef bewegingsopvoeding. Vanaf dit schooljaar zul je ook aan gestandaardiseerde bevragingen kunnen deelnemen.

sla link op in klembord

Kopieer
Uitgangspunten:
 • IDP-proeven worden afgenomen in functie van kwaliteitsontwikkeling op school.
 • Alle leerlingen participeren zo veel mogelijk aan het klas- en schoolgebeuren. We willen dit principe doortrekken bij deelname aan toetsen/ proeven.
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op redelijke aanpassingen. Ook bij het maken van toetsen/proeven blijft dit recht overeind.
 • Bij de analyse en de verwerking van de resultaten zal een school rekening dienen te houden met de wijze waarop sommige leerlingen deelnamen aan IDP.
Een leerling valt onder die noemer als hij beantwoordt aan één van de volgende criteria:
 • de leerling voldoet aan de wettelijke definitie van AN, of
 • de leerling volgt pas vanaf het vorige schooljaar onderwijs in een Nederlandstalige school en beheerst de onderwijstaal nog onvoldoende.
 • Anderstalige nieuwkomers beheersen het Nederlands nog in onvoldoende mate om te laten zien dat ze de doelen van het gemeenschappelijk curriculum beheersen.
 • De resultaten van anderstalige nieuwkomers worden niet mee opgenomen in de gemiddeldes van de klas, de school, de referentiegroep en van Vlaanderen.
 • Mits toepassing van redelijke aanpassingen participeren deze leerlingen aan de afname van de proeven/toetsen. Het is van groot belang dat de leerlingen vertrouwd zijn met de redelijke aanpassingen die gedaan worden. Samen met de leerling kun je aanduiden welke vragen hij zeker moet proberen op te lossen.
 • Wanneer je voor een leerling aanvinkt dat deze AN is, geldt dat voor alle toetsen/proeven.

sla link op in klembord

Kopieer
Uitgangspunten:
 • IDP-proeven worden afgenomen in functie van de interne kwaliteitsontwikkeling van een school.
 • Alle leerlingen participeren zo veel mogelijk aan het klas- en schoolgebeuren. We willen dit principe doortrekken bij deelname aan toetsen/proeven.
 • Leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften hebben recht op redelijke aanpassingen. Ook bij het maken van toetsen/proeven blijft dit recht overeind.
 • Bij de analyse en de verwerking van de resultaten zal een school rekening moeten houden met de wijze waarop sommige leerlingen deelnamen aan IDP.
Leerlingen die het gemeenschappelijk curriculum volgen met redelijke aanpassingen (RA):
 • Deze leerlingen leren de doelen beheersen met toepassing van redelijke aanpassingen. Het is logisch dat deze aanpassingen ook gedaan worden bij afname van toetsen/proeven.
 • Van deze leerlingen wordt verwacht dat zij met toepassing van redelijke aanpassingen de vooropgestelde doelen in voldoende mate bereiken. Het is van groot belang dat de leerlingen vertrouwd zijn met de redelijke aanpassingen die voor hen gedaan worden.
 • De resultaten van deze leerlingen worden meegenomen in de gemiddeldes van de klas, de school, de referentiegroep en van Vlaanderen.
 • Als er redelijke aanpassingen gedaan worden voor een leerling, wordt dit aangevinkt per leergebied.
Leerlingen die een Individueel Aangepast Curriculum (IAC) volgen:
 • Voor leerlingen die in het bezit zijn van een verslag zijn de maatregelen in functie van het gemeenschappelijk curriculum disproportioneel en/of onvoldoende. Het verslag geeft toegang tot een IAC in het gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs.
 • Van deze leerlingen wordt niet verwacht dat zij de doelen van alle ontwikkelvelden van het gemeenschappelijk curriculum in voldoende mate bereiken.
 • Mits toepassing van redelijke aanpassingen participeren deze leerlingen aan de afname van de proeven/toetsen. Het is van groot belang dat de leerlingen vertrouwd zijn met de redelijke aanpassingen die voor hen gedaan worden. Samen met de leerling kun je aanduiden welke vragen hij zeker moet proberen op te lossen.
 • Aangezien van deze leerlingen niet wordt verwacht dat zij de doelen van het gemeenschappelijk curriculum beheersen, worden hun resultaten niet mee opgenomen in de gemiddeldes van de klas, de school, de referentiegroep en van Vlaanderen.
 • Wanneer je voor een leerling aanvinkt dat deze een IAC-traject volgt, geldt dat voor alle toetsen/proeven.

sla link op in klembord

Kopieer
Je vindt meer uitleg over het verwijderen van de antwoorden van de leerlingen in deze handleiding.

sla link op in klembord

Kopieer
Verwijder het antwoord van de leerling bij deze vraag. Je vindt meer uitleg over het verwijderen van antwoorden in deze handleiding.

sla link op in klembord

Kopieer
In de databank van de evaluatiebox basisonderwijs klik je bij de betreffende toets op de link bij ‘Antwoorden ingeven’. Je meldt jezelf aan en duidt 'niet ingevuld' aan bij deze vragen. 

sla link op in klembord

Kopieer
Aangezien de resultaten niet gebruikt worden voor de individuele leerlingevaluatie, hoeven leerlingen die afwezig zijn tijdens de afname de toets niet bij te maken. Maar het mag wel. De leerling kan de toets op een later moment op papier maken of op de normale manier inloggen op de online toets.
Wat met de al dan niet ingevoerde antwoorden?
 • Wanneer de leerling nog niets van de toets heeft ingevuld, doe je niets. Je laat het invoerscherm bij deze login blanco. Deze leerling wordt niet meegerekend bij het bepalen van het school- en klasgemiddelde. 
 • Wanneer de leerling al een aantal vragen van een toets heeft beantwoord, verwijder je deze antwoorden. De lege antwoorden worden anders als foutief meegerekend. In de databank van de evaluatiebox basisonderwijs klik je bij de betreffende toets op de link bij ‘Antwoorden ingeven’. Je meldt jezelf aan en maakt het formulier van deze login leeg.

sla link op in klembord

Kopieer

sla link op in klembord

Kopieer
Meer informatie over het invoeren van de antwoorden van de leerlingen vind je in de handleiding.

sla link op in klembord

Kopieer
Zo gauw de inschrijving voor de online afname in orde is, kunnen de leerlingen van je school al even proberen om een online toets af te leggen. Op de website vind je meer informatie over de korte toets om het afleggen van een online toets al even te proberen.

sla link op in klembord

Kopieer
De online testafname heeft meerdere doelstellingen:
 • de leerlingen raken vertrouwd met online toetsen;
 • je kunt nagaan of de online toetsen afgenomen kunnen worden op alle computers;
 • wij kunnen nagaan of ons ICT-systeem goed werkt;
 • wij kunnen nieuwe opgaven uittesten.
Een testpakket kan bestaan uit een combinatie van leerinhouden uit verschillende leergebieden. Deze pakketten worden door ons samengesteld. De samenstelling is onafhankelijk van de gevalideerde toetsen die een school uiteindelijk zal afnemen. Het kan ook om nieuw te toetsen leergebieden gaan.

sla link op in klembord

Kopieer
Scholen kunnen op het moment van de eigenlijke afnameperiode van de gevalideerde toetsen nog beslissen welke leergebieden zij willen toetsen. Ze moeten dit niet aanduiden of doorgeven. Bij de inschrijving moet je enkel beslissen op welke manier je de toetsen wil afnemen, online of op papier. 

sla link op in klembord

Kopieer
Je kunt de online afnamemomenten altijd aanpassen in de toetsomgeving. Je kunt deze steeds raadplegen in een gedownload overzicht met de afnamemomenten en de logins van je school.

sla link op in klembord

Kopieer
Bij de inschrijving kies je voor online afname of voor afname op papier. Je maakt één keuze voor alle deelnemende klassen van één leerjaar en voor alle toetsen die je in dat leerjaar wil afnemen. De afname in het zesde leerjaar kan wel anders zijn dan in het vierde leerjaar.

sla link op in klembord

Kopieer
 • RA de afkorting van redelijke aanpassingen.
 • IAC is de afkorting van individueel aangepast curriculum.
 • AN is de afkorting van anderstalige nieuwkomer.

sla link op in klembord

Kopieer
De afname van een gevalideerde toets neemt ongeveer één lesuur in beslag. De afnameduur van de gestandaardiseerde proeven en inspirerende evaluatie-instrumenten varieert. Je vindt dit steeds terug bij de uitleg over het betreffende instrument.

sla link op in klembord

Kopieer
Log in op de toetsomgeving.
Als je je inschrijving ongedaan wil maken, verwijder je per klas alle logins van de leerlingen en de gebruikersnamen van de leraren. Klik daarvoor meermaals op 'Verwijder laatste leerling'.
Als je een ingeschreven leerling wil verwijderen, verwijder de laatste login door op 'Verwijder laatste leerling' te klikken.
Als je een leerling wil toevoegen, voeg dan een login toe door op 'Voeg leerling toe' te klikken.
Als je een leraar wil toevoegen aan een reeds ingeschreven klas, neem dan telefonisch contact op met de evaluatiebox-helpdesk op het nummer 02 507 08 61 of via e-mail naar evaluatiebox@katholiekonderwijs.vlaanderen.

sla link op in klembord

Kopieer
Op de website vind je informatie over de inschrijving voor de gevalideerde toetsen voor het einde van het basisonderwijs.

sla link op in klembord

Kopieer
Ga naar de toetsomgeving. Verwijder eerst per klas alle logins van de leerlingen en de gebruikersnamen van de leraren. Klik daarvoor meermaals op 'Verwijder laatste leerling'. Daarna kun je opnieuw inschrijven volgens de gewone procedure.
Je kunt ook steeds telefonisch contact opnemen met de evaluatiebox-helpdesk op het nummer 02 507 08 61 of via e-mail naar evaluatiebox@katholiekonderwijs.vlaanderen.
Je kunt je inschrijving zelf enkel tijdens de inschrijvingsperiode wijzigen. Na de inschrijvingsperiode kun je enkel nog overschakelen van online afname naar afname op papier. Daarvoor neem je contact op met de helpdesk.

sla link op in klembord

Kopieer
De leerlingen kunnen de online toetsen maken op:
 • een desktop
 • een laptop
 • een tablet
 • een Chromebook

sla link op in klembord

Kopieer
Je kan steeds terecht bij de evaluatiebox-helpdesk:

sla link op in klembord

Kopieer
Op de website vind je informatie over de afname van de gevalideerde toetsen.

sla link op in klembord

Kopieer
De verbetering van de meeste opgaven gebeurt automatisch. Medewerkers van Katholiek Onderwijs Vlaanderen verbeteren zelf ook een aantal opgaven. Ten slotte zijn er ook enkele opgaven die de leraar moet verbeteren. Over welke opgaven dit gaat, staat steeds duidelijk toegelicht in de handleiding.
×
Kijkt als...
Niveau
Regio