Evaluatie via het communicatief model

In Zin in leren! Zin in leven! lees je bij TOtn1 het communicatiemodel. Dat model vind je ook terug in de leerlijnen van de mondelinge taalvaardigheid en de schriftelijke taalvaardigheid (TOsn1 en TOsn3). Je kunt je een beeld vormen van de wijze waarop de leerlingen in hun spreken, luisteren, lezen en schrijven gebruikmaken van de belangrijkste factoren in de communicatieve situatie.  

Situering van de evaluatie

sla link op in klembord

Kopieer

Waarom wil ik dat weten?

sla link op in klembord

Kopieer

De wijze waarop een leerling zich uit de slag trekt in een communicatieve situatie (luisteren, spreken, gesprek, lezen en schrijven) hangt af van de wijze waarop de leerling de belangrijkste factoren van de communicatieve situatie hanteert. In de leerlijnen lees je dat de leerling dat eerst doet onder leiding van en op initiatief van de leraar, gaandeweg met hulp van de leraar of een schema. De kijkwijzer is een hulpmiddel om in allerlei betekenisvolle situaties na te gaan welke aspecten de leerling (niet) beheerst. Dat helpt om de communicatie te verfijnen.

Wat wil ik weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Je zet de kijkwijzer in om na te gaan in welke mate de leerling de negen aspecten van de communicatieve situatie beheerst. Je kunt hem gebruiken voor tal van ‘hogere’ bedoelingen van het taalonderwijs:

 • Spreken onze leerlingen goed in reële situaties?
 • Luisteren ze goed naar boodschappen die in het echte leven ook voor hen bedoeld zijn en die er eigenlijk op gericht zijn hen te verleiden of te misleiden?
 • Snappen ze echt wat de spreker of de schrijver bedoelt?
 • Durven ze genoeg spreken in allerlei situaties?
 • Zijn ze hoffelijke luisteraars?
 • Zijn ze echte lezers, die lezen voor het leven?
 • Genieten ze van mooie verhalen en poëzie?
 • Spreken en lezen ze met plezier?
 • Leggen ze verbanden tussen wat ze lezen en horen en hun eigen leefwereld …

Hoe kom ik dat te weten?

sla link op in klembord

Kopieer

Meestal evalueren we zo objectief en betrouwbaar mogelijk. Hard dus, want we stellen dan duidelijk wat juist en fout is. In het werkelijke leven en wanneer het om complexe zaken gaat, kan dat meestal zo niet. Dan is het beter dat we 'zacht' evalueren. De kijkwijzer geeft tal van zaken aan die je kunt observeren en waarover je samen met de leerlingen kunt reflecteren of erover in gesprek gaan.

Wanneer zet ik het in?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de kijkwijzer gebruiken in alle betekenisvolle situaties die zich voordoen waarbij de leerlingen hun taal moeten gebruiken. Evalueren doen we altijd wanneer we onze leerlingen bijvoorbeeld

 • observeren;
 • wanneer we ze vragen stellen over hun aanpak;
 • wanneer we ze laten vertellen hoe ze te werk gegaan zijn;
 • wanneer we de leerlingen laten reflecteren over elkaar en - wat het ultieme evalueren is -
 • wanneer we leerlingen zichzelf laten evalueren.

Voor wie zet ik dat in?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt de kijkwijzer al gebruiken bij wat oudere kleuters. We verwachten dat de leerlingen stilaan steeds zelfstandiger te werk gaan, maar daar nog niet helemaal aan voldoen en dat ze reflecteren over de communicatiesituatie.

Bij evaluatie denken we er gewoonlijk aan dat de leraar de leerlingen evalueert.

Maar uiteindelijk zou het de bedoeling van ons onderwijs moeten zijn dat de leerlingen kunnen nadenken over hun eigen taalgebruik. In het echte leven en later moeten ze immers in staat zijn zelf te oordelen of ze het nu in een concrete situatie goed aanpakken of niet. De leerlingen hoeven daarom niet altijd aan de leraar of aan de andere leerlingen te vertellen wat ze daarbij gedacht hebben. De leerlingen kunnen ook elkaar evalueren. Ook dat komt in het leven veel voor en het is zo moeilijk anderen goed te evalueren dat we dat gerust kunnen oefenen.

Waarvoor gebruik ik wat ik weet?

sla link op in klembord

Kopieer

Leerlingen kunnen zo leren van zichzelf, van anderen, van de leraar. Je kunt als leraar extra ondersteuning geven door expliciet in te zetten op bepaalde factoren van de communicatieve situatie onder de aandacht te brengen of door impliciet bij te sturen in de communicatie. Je kunt met de leerling in gesprek gaan wanneer bv. meerdere malen de communicatie dreigt fout te gaan.

Evaluatietechnieken en -instrumenten

sla link op in klembord

Kopieer

Kijkwijzer

sla link op in klembord

Kopieer

Met deze kijkwijzer kun je de leerlingen observeren in verschillende communicatieve situatie.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio