De evaluatiematrix bij wiskundige problemen

Met de evaluatiematrix geeft de leraar aan de leerlingen mee welke criteria hij gaat gebruiken om de oplossingen van vraagstukken/problemen te beoordelen. Om niet enkel het product te beoordelen, laat hij de leerlingen hun oplossingen in een logboek noteren. Op deze manier reflecteren leraar en leerlingen samen over de oplossingsweg.

In een les of bij een toets wiskundige problemen, geeft de leraar vooraf een evaluatiematrix mee. De bedoeling is om de criteria waarop de leraar de oplossingen zal beoordelen duidelijk te maken voor de leerlingen, en om groeilijnen hierin te erkennen.

Na de beoordeling gaat de leraar in gesprek met de leerling om samen te bekijken wat de werkpunten van de leerling zijn en hoe deze kunnen aangepakt worden.

Dergelijke matrices evalueren vooral het eindproduct, de oplossing van een probleem. De weg naar de oplossing is net zo belangrijk. De efficiëntste manier om het metacognitief denken te evalueren is door leerlingen hardop te laten denken. Dit is niet altijd haalbaar in een klassituatie.

Een logboek kan hier een antwoord op zijn. Je leert de leerlingen om hun denken te noteren in hun logboek. Hierin analyseer je terugblikkend op een activiteit de denkstappen van een leerling en kun je er samen met de leerling(en) over reflecteren.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio