De tien moeilijkste tafelproducten: een datamuur voor en door leerlingen

De tafels van vermenigvuldiging zijn niet voldoende gememoriseerd. Je gaat na in welke fase of op welk beheersingsniveau je leerlingen zitten. Je maakt hierbij gebruik van een datamuur om de ontwikkeling van de leerlingen in beeld te brengen. 

Na een tafeltoets merk je dat de leerlingen de tafels nog niet genoeg gememoriseerd hebben. Zo maken de leerlingen te weinig gebruik van een eigenschap van vermenigvuldigen, namelijk 'van plaats wisselen' (B4). Ze maken bijvoorbeeld 8 x 4 wel goed, maar 4 x 8 niet.

Het verschil tussen automatiseren en memoriseren

sla link op in klembord

Kopieer

Automatiseren is het routinematig uitvoeren van rekenhandelingen, die in bepaalde situaties rechtstreeks naar een oplossing voeren. Memoriseren is het uit het hoofd kennen van rekenfeiten.

Bijvoorbeeld: 7 + 5 =
7 + 5= 7 + 3 + 2 = 12 => geautomatiseerde handeling
7 + 5 = 12 => gememoriseerde handeling
Bijvoorbeeld: 7 x 8 =
8 x 8 - 8 = 56 => geautomatiseerde handeling
7 x 8 = 56 => gememoriseerde handeling

Beheersingsniveau

sla link op in klembord

Kopieer

Je wilt nagaan in welke fase of op welk beheersingsniveau van de tafels (begripsvorming, reconstructie, reproductie of consolidatie) de leerlingen precies zitten. Dat gebeurt aan de hand van een aantal opdrachten.

Mogelijke vaststellingen

sla link op in klembord

Kopieer

  • Een klein groepje kinderen houdt vast aan het herhaald optellen. Deze kinderen hebben behoefte aan ondersteuning in de fase van de begripsvorming.
  • Een grotere groep kinderen is weinig flexibel in het hanteren van strategieën. Steeds weer wordt de één-keer-meer- of één-keer-minder-strategie ingezet en dat zorgt voor lange berekeningen met veel kans op fouten. Deze kinderen hebben behoefte aan het ontwikkelen en aanleren van meer strategieën, ondersteund door betekenisgeving aan tafels.
  • Ten slotte zijn er ook kinderen die de tafels voldoende beheersen en voor wie het vooral gaat om het onderhouden van deze kennis.

De datamuur

sla link op in klembord

Kopieer

De ‘datamuur’ is soms een echte muur in het klaslokaal of in de leraarskamer, soms is het een virtuele muur in de computer of een dataoverzicht in de klasmap en soms een combinatie van verschillende van deze vormen. Het verschijnsel ‘datamuur’ is het Nederlandse onderwijs binnen gekomen met het opbrengstgericht werken. Het doel ervan is het uitwisselen van gegevens over de ontwikkeling van de leerlingen om op basis daarvan het onderwijs beter af te stemmen. Eén van die kwaliteitskaarten voor opbrengstgericht werken van het programmabureau School aan Zet gaat over het werken met een datamuur (Kappen & Förrer). Volgens deze kwaliteitskaart draagt het werken met datamuren bij aan ‘het creëren van een omgeving waarin alle leerlingen actief en betrokken leren, zich optimaal kunnen ontwikkelen, goede leerprestaties behalen en zich gewaardeerd voelen in deze ontwikkeling’.

Wat komt er op de datamuur?

sla link op in klembord

Kopieer

De datamuur in de klas moet voor alle kinderen met hun verschillende onderwijsbehoeften richtinggevend zijn. (In dit geval gaat het over de tafels van vermenigvuldiging, maar een datamuur kan ook voor andere doelen gebruikt worden.)
Het doel voor alle leerlingen is: Ik ken alle tafels van 1 tot en met 10 paraat.

Naast dat algemeen doel kan je een minimumdoel formuleren dat voor alle kinderen snel haalbaar is: bijvoorbeeld minimaal 32 van 40 tafelproducten goed maken.

Stap 1: een woordweb

sla link op in klembord

Kopieer

Stap 2: de tien moeilijkste tafelproducten

sla link op in klembord

Kopieer

Je laat per groepje de tien moeilijkste tafelproducten opschrijven. De meeste lijstjes lijken opvallend veel op elkaar. Hoewel uit de analyse verschillende onderwijsleerbehoeften naar voren komen, zijn de leerlingen het snel eens over de moeilijkste producten.

Een gezamenlijke lijst van de tien moeilijkste vormt het hart van de datamuur.

Stap 3: denken, delen, uitwisselen

sla link op in klembord

Kopieer

Met de coöperatieve werkvorm ‘Denken, delen, uitwisselen’ zoeken de leerlingen naar de kapstokken voor die moeilijke vermenigvuldigingen. Ze wisselen strategieën uit. Zo worden ze flexibeler in hun strategiegebruik (tweede kolom bij reconstructie).

Stap 4: inoefenen

sla link op in klembord

Kopieer

Met allerlei tafelspelletjes en speelse werkbladen oefenen de leerlingen om de maaltafels te automatiseren en te memoriseren. Op het internet vind je een uitgebreid gamma om je hierbij te helpen. Er zijn ook heel wat gezelschapsspelletjes in de handel om de tafels te oefenen.

Stap 5: werken aan begripsvorming

sla link op in klembord

Kopieer

Wanneer de leerlingen aan het werk zijn om te automatiseren en te memoriseren, kan de leerkracht het groepje leerlingen nemen dat nog behoefte heeft aan begripsvorming.
 
Herkent de leerling in betekenisvolle situaties de vermenigvuldiging, kan hij betekenis geven aan de getallen en aan de rekentaal die wordt gebruikt?
 
Op de datamuur is steeds zichtbaar op welke manier de leerlingen aan de doelen werken. Zo wordt de muur een datamuur voor, maar ook door de kinderen. De muur biedt informatie en houvast.

Aandachtspunten bij het samenstellen van een datamuur

sla link op in klembord

Kopieer

  1. Formuleer duidelijke doelen: wat verwacht de leerkracht van de leerlingen? Wat moeten ze van zichzelf en van elkaar verwachten?
  2. Het te bereiken doel moet betekenisvol zijn. Waarom leren we dit?
  3. Sluit aan op de onderwijsbehoefte. Wat is er moeilijk? Waar moeten we extra aandacht aan besteden?
  4. Wat is er nodig om het doel te bereiken? Het werk van de leerlingen komt aan de datamuur wanneer het netjes en goed bruikbaar is.
  5. Evalueer na afloop. Leerlingen willen graag weten of ze het doel bereikt hebben.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio