Attitude bij het oplossen van wiskundige problemen

Met deze vragenlijst krijg je inzicht in de wiskundige attitude van je leerlingen bij het oplossen van wiskundige problemen.

Zicht op de wiskundige attitude

sla link op in klembord

Kopieer

De leerlingen vullen een vragenlijst in die hun kijk op het oplossen van wiskundige problemen of wiskunde in het algemeen weergeeft.

Attitude bijstellen

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt inzetten op de veerkracht van die leerlingen die blijk geven van inadequate denkbeelden en houdingen. Dit doe je door rijke opgaven aan te bieden, krachtige instructietechnieken en werkvormen te gebruiken en door te werken aan een ondersteunende klascultuur.

Rijke opgaven

sla link op in klembord

Kopieer

 • Bieden meer dan het toepassen en/of inoefenen van een eerder aangeleerde regel of techniek. Leerlingen moeten de kans krijgen om zich een probleem voor te stellen vooraleer ze aan het oplossen zelf beginnen.
 • Geven de kans om wiskundige modellen uit te proberen en toe te passen bij het oplossen van meer reële problemen.
 • Prikkelen de leerlingen om zich te bezinnen over de ingewikkelde relatie tussen de wiskunde en de realiteit.

Krachtige instructietechnieken en werkvormen

sla link op in klembord

Kopieer

Deze moeten gericht zijn op de ontwikkeling van waardevolle heuristische en metacognitieve vaardigheden. De klemtoon mag niet te veel gelegd worden op individueel en schriftelijk (leren) oplossen van wiskundige problemen aan de hand van opgelegde, vaste standaardoplossingsschema’s en –procedures. Mogelijke voorbeelden zijn dan:

 • Modelleren: het voordoen van het vaardig oplossingsgedrag door de leerkracht via de techniek van hardop denken.
 • Scaffolding: het geven van tijdelijke ondersteuning bij onderdelen van de taak die de leerling nog niet (helemaal) zelfstandig kan.
 • Coachen: het observeren van leerlingen die individueel of in groep bezig zijn met de uitvoering van de taak en het geven van aanwijzingen, suggesties en feedback…
 • Expliciteren: tussenkomsten van de leerkracht die de leerlingen ertoe aanzetten om hun eigen opvattingen en denkprocessen te verwoorden en ze daardoor als het ware voor zichzelf en voor anderen zichtbaar te maken.
 • Reflecteren: leerlingen stimuleren tot en helpen bij het kritisch beoordelen van de eigen denk- en oplossingswijzen, onder andere via vergelijking met die van anderen.

Een ondersteunende klascultuur

sla link op in klembord

Kopieer

Een ondersteunende klascultuur zit in kleine, allerlei subtiele en moeilijk zichtbare aspecten van het dagelijkse ritueel. Op een positieve manier omgaan met en kijken naar wiskunde bij de leraar bevordert positieve houdingen, adequate denkbeelden en diepgaande aanpakstrategieën bij de leerlingen. Het is dus zeker belangrijk om als leraar na te denken over:

 • De hoeveelheid tijd die leerlingen krijgen bij het oplossen van een probleemopgave.
 • De wijze waarop je reageert op vragen of opmerkingen.
 • De manier waarop er een einde wordt gemaakt aan een discussie over de juistheid van een interpretatie van of oplossing voor een wiskundig probleem.
 • De manier waarop je punten geeft op een toets probleemoplossend denken.

Bron

sla link op in klembord

Kopieer

Haesen, S., Janssens, P., Lefevre, L., Van de Ven, M. en Vranckx, S. (2015). Docentenhandleiding: ‘Grenzen verleggen’, pp. 108-109.

Over deze databank

De evaluatiebox biedt een veelheid aan verschillende evaluatie-instrumenten aan waaruit jij en je collega's kunnen kiezen. Daarbij kun je uitgaan van een bepaald ontwikkelveld, -thema of specifieke doelen. Je kunt ook een keuze maken op basis van een bepaalde referentieperiode. De evaluatiebox bevat ook gevalideerde, leergebiedgebonden toetsen. Dit om tegemoet te komen aan de decretale verplichting om op het einde van het gewoon basisonderwijs minstens drie leergebieden te toetsen met het oog op interne kwaliteitsontwikkeling. Gebruik de filters om gerichter te zoeken.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio