Opleidingsvorm 1

Scholen die Opleidingsvorm 1 aanbieden, bereiden de leerlingen voor om zo zelfstandig mogelijk te wonen en te leven in een beschermd milieu. Het aanbod is dan ook gericht op het aanbieden van een waaier van kansen zodat leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen en ontplooien, rekening houdend met de individuele sterktes en zwaktes.

Doelstelling

sla link op in klembord

Kopieer

De doelstelling van opleidingsvorm 1 is het maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is. Uit SO/2011/03/BuSO

Leerlingkenmerken

sla link op in klembord

Kopieer

OV1 wordt georganiseerd voor type 2, 3, 4, 6, 7 en 9.

De leerlingenpopulatie van OV1 is heel divers. De specifieke onderwijs- en opvoedingsbehoeften van een OV1- leerling zijn verschillend. Hun nood aan een doorgedreven individuele begeleiding hebben ze gemeenschappelijk. OV1 biedt flexibele leertrajecten op maat.

Vanuit de verschillende doelgroepen werkt OV1 aan een aanbod dat tegemoet komt aan het toekomstperspectief, de mogelijkheden en onderwijsbehoeften van de leerlingen. Hierdoor ontstaan verschillende trajecten: van geïntegreerde werkingen welzijn-onderwijs voor de ernstig meervoudige leerling tot examenklassen voor de cognitief sterke leerlingen.

Ontwikkelingsdoelen 

sla link op in klembord

Kopieer

De ontwikkelingsdoelen voor opleidingsvormen 1 zijn geschreven vanuit een emancipatorisch gedachtengoed. Emancipatie laat zich vertalen in termen van zelfrealisatie, zelfbeschikking en participatie.

Algemene uitgangspunten

sla link op in klembord

Kopieer

 • Maximale persoonlijkheidsontwikkeling in relatie met de samenleving
 • Aandacht voor de psychomotorische, de cognitieve en de sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Voorwaarden voor een maximale persoonlijkheidsontwikkeling
  • Communicatie
  • Participatie
  • Autonoom handelen en denken
 • Functioneren in drie contexten: wonen, werken en vrije tijd

Gezamenlijke verantwoordelijkheid

sla link op in klembord

Kopieer

De ontwikkelingsdoelen zijn een leidraad voor alle leden van de klassenraad. Zowel de leraren algemene sociale vorming (ASV), de leraren beroepsgerichte vorming (BGV), de paramedici, het psychologisch- en het orthopedagogisch personeel zijn verantwoordelijk voor het selecteren en nastreven van de ontwikkelingsdoelen voor de leerlingen, de groepen en subgroepen.

Concretiseren van de ontwikkelingsdoelen en de parameters

sla link op in klembord

Kopieer

De globale ontwikkelingsdoelen blijven voor elke doelgroep dezelfde. Door het formuleren van gepaste concretiseringen worden de meeste ontwikkelingsdoelen voor veel jongeren van zowel OV1 als OV2 een haalbare kaart. Schoolteams zijn samen verantwoordelijk voor het concretiseren van de ontwikkelingsdoelen.
Aandachtspunten hierbij:

 • Concretiseren in functie van de doelgroep(en) van de school
 • Uitwerken van cognitieve, psychomotorische of socio-emotionele handelingen die vervat zitten onder het ontwikkelingsdoel, deelstappen die leerlingen zetten om competenter te worden
 • Gebruiken van parameters vanuit de continuümgedachte

In de visietekst bij de ontwikkelingsdoelen OV1 en OV2 lees je meer voorbeelden van parameters

Documenten bijlagen

Organisatie

sla link op in klembord

Kopieer

Op basis van de beeldvorming en gemeenschappelijke noden en daaraan gekoppelde doelen worden leerlingengroepen samengesteld.

Binnen deze groepen worden voor bepaalde leerlingen nog individuele keuzes gemaakt.

In opleidingsvorm 1 behoren alle leer- en opvoedende activiteiten, lichamelijke opvoeding en de lessen godsdienst tot de Algemene en Sociale Vorming (ASV). Voor deze opleidingsvorm moeten de scholen een activiteitentabel, die overeenkomt met de reële situatie, ter beschikking van de inspectie op school houden.

Binnen OV1 kun je als school stages of sociaal maatschappelijke trainingen inrichten. De klassenraad bepaalt de duur en het doel ervan in samenspraak met CLB en indien mogelijk de ouders en de leerling
Meer informatie over stages en sociale en maatschappelijke training SO/2016/01 (BuSO) (link naar webpagina) +

Deze opleidingsvorm omvat minstens vier leerjaren.

De klassenraad bepaalt een onderwijsaanbod in samenspraak met het CLB en indien mogelijk met de ouders en de leerling, en dit minstens tot op het einde van de leerplicht.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio