Ondersteuning

Een schoolteam kan zich voor een beleid met aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen laten ondersteunen door de pedagogische begeleidingsdienst. Als het schoolteam voor bepaalde leerlingen nood heeft aan bijkomende inzichten, kan het een leerlinggebonden vraag stellen aan het CLB.

Ondersteuning vanuit Katholiek Onderwijs Vlaanderen

sla link op in klembord

Kopieer

Een sterke brede basiszorg en maatregelen in de verhoogde zorg kunnen al in grote mate tegemoetkomen aan de ondersteuningsbehoeften van veel cognitief sterk functionerende leerlingen. Hoe goed de leerlingenbegeleiding ook uitgebouwd is, hoe goed leraren ook opgeleid zijn of zich blijvend professionaliseren, niet elke leraar kan expert zijn in elk aspect van de ontwikkeling van leerlingen.

Voor het uitwerken van een zorgbeleid met aandacht voor cognitief sterk functionerende leerlingen kunnen scholen daarom een beroep doen op ondersteuning van de pedagogische begeleidingsdienst van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. Leraren kunnen bijvoorbeeld nood hebben aan ondersteuning bij het uitwerken van verrijkingsopdrachten en het opstellen van voldoende uitdagende doelen.

Katholiek Onderwijs Vlaanderen onderschrijft het protocol 'Cognitief sterk functioneren' van Prodia en participeerde aan het project TALENT. Op hun online platform vind je bruikbare tools, zoals een quickscan waarmee je de huidige stand van zaken rond cognitieve begaafdheid op je school in kaart kan brengen.

Je vindt er ook een online cursus en een stappenplan zorgbeleid cognitieve begaafdheid. Daar vind je informatie over het opstarten van een zorgbeleid voor cognitief sterk presterende leerlingen en een procedure voor het signaleren en begeleiden van deze leerlingen.

Ondersteuning door CLB

sla link op in klembord

Kopieer

Voor veel cognitief sterk functionerende leerlingen volstaan aanpassingen in de brede basiszorg of verhoogde zorg. Voor een aantal anderen zijn de onderwijs- en opvoedingsbehoeften niet meteen duidelijk en heeft het schoolteam nood aan bijkomende inzichten. Het schoolteam stelt een leerlinggebonden vraag aan het CLB. Terwijl het CLB een leerlinggebonden traject start, zet de school de maatregelen uit fase 1 van het zorgcontinuüm onverkort verder.

Het CLB-team maakt een probleemanalyse en bepaalt handelingsgericht welke kernactiviteit(en) het zal inzetten om de hulpvraag te beantwoorden, met de bedoeling het onderwijs- en opvoedingsaanbod beter af te stemmen op de zorgvraag van de leerling. Mogelijk zal het CLB na vraagverheldering een handelingsgericht diagnostisch traject opstarten.

Momenteel hebben cognitief sterk functionerende leerlingen geen recht op ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk, tenzij er sprake is van comorbiditeit (de leerling heeft een aandoening of stoornis waarvoor hij wel in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit een ondersteuningsnetwerk).

×
Kijkt als...
Niveau
Regio