Aan de slag in je klas

Differentiëren

sla link op in klembord

Kopieer

Aangezien ‘taal leren’ een actief proces is en elke leerling op persoonlijke wijze de confrontatie aangaat met het aanbod en de leeromgeving, is taal leren per definitie een individueel verschillend proces. Differentiatie begint dan ook bij het erkennen van die verschillen en krijgt vorm door op die verschillen in te spelen.

Tien tips voor differentiatie in de klaspraktijk

 1. Geef taalzwakkere leerlingen meer bedenktijd voor ze een antwoord moeten produceren.
 2. Ga vooral in interactie met stille en taalzwakkere leerlingen: verlies hen niet uit het oog.
 3. Gebruik talenten en interesses van je leerlingen om hen tot leren te brengen (laat je leerlingen bijvoorbeeld een tekst of boek kiezen op basis van interesse).
 4. Leg de lat hoog voor alle leerlingen, maar differentieer in de weg ernaar toe (bijvoorbeeld met meer tussenstappen komen tot een schrijfproduct).
 5. Werk ook bij remediëringsopdrachten met betekenisvolle situaties (gebruik bijvoorbeeld woorden uit een thema of tekst voor de herhaling van een spellingsmoeilijkheid).
 6. Laat leerlingen van verschillende taalniveaus samenwerken aan een opdracht.
 7. Probeer een zicht te krijgen op de talige beginsituatie van je leerlingen via breed evalueren (zie vorderingen en effecten in kaart brengen).
 8. Bied je leerlingen ondersteuningsmiddelen aan naar gelang van hun behoefte (bijvoorbeeld een spellingscorrector, voorleessoftware).
 9. Ondersteun je taalzwakkere leerlingen door bijkomende vragen te stellen, de opdracht in andere woorden te herhalen, de leerling hardop zijn denkproces te laten verwoorden … Bouw de ondersteuning geleidelijk terug af.
 10. Differentieer voor taalsterkere leerlingen door hun een andere rol toe te kennen (bijvoorbeeld verslaggever in plaats van organisator), meer autonomie te geven (bijvoorbeeld zelf een opdracht bij een tekst verzinnen), meer tekst of een moeilijkere tekstinhoud aan te bieden …

Taalonderwijs Nederlands bao

sla link op in klembord

Kopieer

Taalontwikkeling Nederlands speelt een cruciale rol om tot succesvol leren en leven te komen. Op school vormt taal immers het medium waarin heel wat leerinhouden en competenties worden aangebracht, ingeoefend en geëvalueerd. We noemen taalontwikkeling dan ook de sleutel tot onderwijs. In Zill werken we voornamelijk hieraan aan de hand van het ontwikkelveld 'taalontwikkeling' aan deze sleutelcompetentie.

Je komt alles te weten over de visie en de vertaalslag ervan op bij taalonderwijs Nederlands.

Taalonderwijs Nederlands so

sla link op in klembord

Kopieer

Under construction

Taalonderwijs Nederlands OKAN

sla link op in klembord

Kopieer

Onder de begeleiding van enthousiaste en gemotiveerde leerkrachten en in een veilig klasklimaat oefenen de leerlingen de taal door o.a. interactie. Zo wordt een krachtige leeromgeving gecreëerd waardoor de leerlingen het standaard Nederlands onder de knie krijgen om hun traject in het onderwijs te kunnen verderzetten.

Daarom wordt in de OKAN-klassen weloverwogen gebruik gemaakt van de thuistaal, van andere talen en taalvariëteiten. Door te reflecteren op hun thuistaal kan hun voorkennis optimaal ingezet worden. De thuistaal vormt een wezenlijk deel van de identiteit van kinderen en jongeren en het respect daarvoor bepaalt hun welbevinden. De positieve effecten van het welbevinden op leerprestaties zijn algemeen bekend en aanvaard (Laevers & Laurijssen, 2001).

Een positieve ingesteldheid van zowel leraren als van leerlingen ten opzichte van de talige diversiteit vormt bovendien de basis om de taalheterogeniteit te benutten. Niet enkel het welbevinden heeft een positief effect op leerprestaties. Ook de thuistaal ondersteunt het leerproces. Die behoort tot het talige kapitaal van leerlingen en de school moet overwegen hoe zij zich maximaal kan inspannen om middelen en methodieken in te zetten die het aanwezige taalkapitaal optimaal benutten. De thuistaal vormt het startpunt voor verdere taalontwikkeling.

Meer lezen? http://meertaligheid.be/materiaal/zuurstof-voor-taalbeleid-en-ex-okan

Taalonderwijs Nederlands volwassenenonderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Steeds meer volwassenen voor wie Nederlands niet de moedertaal is, proberen via de centra voor volwassenenonderwijs een diploma, (deel)certificaat of een (bijkomende) beroepskwalificatie te verwerven. Dat stelt centra voor de uitdaging een talenbeleid op maat uit te stippelen.

Taalonderwijs Nederlands is mogelijk in alle modules die anderstalige cursisten volgen. De uitdaging is een beleid te voeren dat werken aan taal structureel deel maakt van de modules die de cursisten volgen. Op het niveau van de klasvloer kom je in het volwassenenonderwijs terecht bij werken taalgericht (vak)onderwijs. Daar vindt je heel wat voorbeelden om mee aan de slag te gaan.

Door actief in te zetten op geletterdheid werk je ook aan het talenbeleid in je centrum. Wil je daar mee aan de slag? Kijk dan eens op onze pagina https://pro.katholiekonderwijs.vlaanderen/geletterdheid.

Taalgericht (vak)onderwijs

sla link op in klembord

Kopieer

Taalgericht (vak)onderwijs is onderwijs waarin je naast aandacht voor inhouden ook voldoende expliciet aandacht hebt voor taal. Taaldoelen en niet-taaldoelen worden gelijktijdig ontwikkeld via onderwijs dat:
 

 • contextrijk is;
 • vol interactiemogelijkheden zit;
 • waarbinnen de nodige taalsteun geboden wordt (Hajer en Meestringa , 2015).

Door aandacht te besteden aan taalgericht (vak)onderwijs bij jouw leerlingen draag je bij tot het talenbeleid van je school. Je biedt op die manier ook een mogelijk antwoord op bezorgdheden die uit de taalscreening naar voren komen.

Op zoek naar achtergrondinformatie of pratijkvoorbeelden? Neem een kijkje bij taalgericht (vak)onderwijs.

Contact

Wouter Gorissen
pedagogisch begeleider
   0474 46 79 96
   Marleen Lippens
     0492 73 27 17
     Nathalie Vandenameele
     pedagogisch begeleider
       02 507 06 49
       0476 74 74 29
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio