Lerarenbonus

In het kader van het aantrekkelijker maken van het lerarenberoep voerde de overheid op 1 september 2022 de lerarenbonus in. Deze bonus voorziet in een wekelijkse vermindering van de opdracht van het personeelslid. Voor wie deze bonus geldt, aan welke voorwaarden het personeelslid moet voldoen, welk volume van vrijstelling van toepassing is en verdere praktische schikkingen lichten we hieronder toe.

Meer informatie is ook te vinden in de Ministeriële Omzendbrief PERS/2022/04

Welke personeelscategorieën kunnen gebruik maken van de lerarenbonus?

sla link op in klembord

Kopieer

De personeelsleden, vermeld in artikel 4, §1, van het decreet rechtspositie personeelsleden gesubsidieerd onderwijs van 27 maart 1991, aangesteld in een wervingsambt van het basis- of secundair onderwijs komen in aanmerking voor de lerarenbonus. De categorieën zijn als volgt:

 • het bestuurs-en onderwijzend personeel (bao, bubao, so en buso)
 • het paramedisch personeel (bao en bubao)
 • het psychologisch, orthopedagogisch, sociaal en medisch personeel (bubao en buso)
 • het ondersteunend personeel (so en buso)
 • het beleids- en ondersteunend personeel (bao en bubao)

Welke personeelsleden komen in aanmerking voor de lerarenbonus?

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende personeelsleden komen in aanmerking voor de lerarenbonus:

 • De personeelsleden die nog niet in het bezit zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs en tegelijkertijd een lerarenopleiding volgen die leidt tot een pedagogisch bekwaamheidsbewijs. Voor hen is de lerarenbonus een recht. Deze personeelsleden hoeven niet alleen zijinstromers te zijn, ook pas afgestudeerden komen in aanmerking.
 • De personeelsleden die al een pedagogisch bekwaamheidsbewijs hebben en een lerarenopleiding volgen die leidt tot een vereist bekwaamheidsbewijs voor een knelpuntvak of -ambt. Zij kunnen een lerarenbonus krijgen, op voorwaarde dat het schoolbestuur daarmee instemt. Voor hen is de lerarenbonus dus een gunst.

Aan welke voorwaarden moet het personeelslid voldoen?

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden die gebruik willen maken van de lerarenbonus moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 • minstens een halftijdse aanstelling hebben in een wervingsambt van het gewoon of buitengewoon basis- of secundair onderwijs van minstens 105 aaneensluitende kalenderdagen. Bij een onderbreking in de aanstelling moet bij de tweede aanstelling opnieuw aan alle voorwaarden waaronder ook de voorwaarde van minstens 105 aaneensluitende kalenderdagen worden voldaan.

 • ingeschreven zijn in een lerarenopleiding in Vlaanderen, zoals vermeld in artikel II.111 van de Codex Hoger Onderwijs. Opleidingen die een personeelslid in het buitenland volgt, komen bijgevolg niet in aanmerking voor de opname van de lerarenbonus.

 • aangesteld zijn in een of meer betrekkingen die samen minstens de helft van het aantal prestatie-eenheden omvatten die vereist zijn voor een ambt met volledige prestaties.

Een extra voorwaarde geldt voor personeelsleden die al in het bezit zijn van een pedagogisch bekwaamheidsbewijs:

 • toestemming hebben van het schoolbestuur

Bij elke aanstelling die recht geeft op een lerarenbonus legt het personeelslid het inschrijvingsbewijs van de lerarenopleiding voor aan de instelling.

Wat is het volume van de lerarenbonus?

sla link op in klembord

Kopieer

Personeelsleden die aangesteld zijn in een opdracht die groter is dan of gelijk is aan 50 % en die kleiner is dan 75 % van het aantal prestatie-eenheden dat vereist is voor een ambt met volledige prestaties, kunnen aanspraak maken op een wekelijkse vermindering van hun opdracht met twee prestatie-eenheden.

Personeelsleden die aangesteld zijn in een opdracht die minstens 75% bedraagt van het aantal prestatie-eenheden dat vereist is voor een ambt met volledige prestaties, kunnen daarentegen aanspraak maken op een wekelijkse vermindering van hun opdracht met drie prestatie-eenheden.

Onder prestatie-eenheid wordt begrepen: lestijden, uren-leraar, lesuren of klokuren.

Om te berekenen of een personeelslid recht heeft op een vermindering van twee of drie prestatie-eenheden, worden alle prestaties in aanmerking genomen, ook die in andere onderwijsniveaus dan het basis- of secundair onderwijs.

Opgelet: het personeelslid moet wel altijd minimaal halftijds aangesteld zijn in het basis- of secundair onderwijs.

Indien het personeelslid uit het voorbeeld hierboven slechts voor 7/20 zou aangesteld zijn in het secundair onderwijs in combinatie met een aanstelling van 10/20 in het volwassenenonderwijs, dan kan het geen gebruik maken van de lerarenbonus omdat er geen halftijdse aanstelling is in het secundair onderwijs. Een aanstelling van meer dan 50 % in het volwassenenonderwijs geeft geen recht op een lerarenbonus.

Eens toegekend, wijzigt het volume van de initiële lerarenbonus niet in de loop van het schooljaar. Als het personeelslid geen halftijdse aanstelling meer heeft, vervalt de lerarenbonus.

Duur van de lerarenbonus

sla link op in klembord

Kopieer

Een personeelslid kan maximaal drie opeenvolgende kalenderjaren gebruik maken van de lerarenbonus, te rekenen vanaf de eerste dag van inschrijving aan een lerarenopleiding.

De lerarenbonus is persoonsgebonden en moet opeenvolgend genomen worden.

Wanneer begint en eindigt de lerarenbonus?

sla link op in klembord

Kopieer

De lerarenbonus gaat in vanaf 1 september 2022.

Voor de effectieve start van de lerarenbonus voor het personeelslid, moet gekeken worden naar de datum van inschrijving van het personeelslid in de lerarenopleiding:

 • Indien het ingeschreven was voor het academiejaar 2021-2022: vanaf 1 september 2022 voor de resterende duur van de opleiding van dát academiejaar.
 • Indien het al vóór 1 september 2022 was ingeschreven voor het academiejaar 2022-2023: vanaf 1 september 2022.
 • Indien later, vanaf de datum van inschrijving.

Uiteraard moet ook aan alle andere voorwaarden voldaan zijn.

De lerarenbonus eindigt in volgende gevallen:

 • Het personeelslid heeft geen halftijdse aanstelling meer in het basis- of secundair onderwijs;
 • Als de aanstelling van het personeelslid eindigt;
 • Op het ogenblik dat het personeelslid de lerarenopleiding stopzet;
 • Als de maximale duur van drie opeenvolgende kalenderjaren is overschreden te rekenen vanaf de eerste dag van de inschrijving aan een lerarenopleiding;
 • Vanaf het moment dat het personeelslid afgestudeerd is aan een lerarenopleiding.

De lerarenbonus eindigt sowieso op 1 september 2026.

Zending van de lerarenbonus

sla link op in klembord

Kopieer

De school deelt de lerarenbonus mee aan het werkstation via een elektronische zending (RL-1-) met de code DO-code 240.

×
Kijkt als...
Niveau
Regio