Deeltijds kunstonderwijs

Welke prestaties kun je verwachten? Hoe vaak kun je op je personeel beroep doen in de vakanties?

Prestatieregeling per personeelscategorie

sla link op in klembord

Kopieer

Onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Er zijn twee wervingsambten binnen het onderwijzend personeel:

 • Leraar, voor de domeinen beeldende en audiovisuele kunsten, muziek, dans en woordkunst-drama;
 • Begeleider, voor de domeinen muziek en dans

In de 1ste, 2de en 3de graad van het dko bestaat een voltijdse opdracht uit 22 lestijden per week. In de 4de graad zijn dat mimimaal 20 lestijden en maximaal 22 lestijden.

In de domeinen Muziek, Woordkunst-drama en Dans bedraagt een lestijd 60 minuten. In het domein Beeldende en Audiovisuele Kunsten zijn dat 50 minuten.

Personeelsleden die zetelen in een bij wet of decreet opgericht inspraakorgaan, krijgen dienstvrijstelling om de vergaderingen van dat inspraakorgaan bij te wonen.

Bestuurspersoneel

sla link op in klembord

Kopieer

De overheid legt geen prestatieregeling op voor de directeur. Dat is de opdracht van het schoolbestuur.

Ondersteunend personeel en opvoedend hulppersoneel

sla link op in klembord

Kopieer

Een administratief medewerker moet 36 klokuren presteren. Voor studiemeester-opvoeder (uitdovend) bestaat een voltijdse opdracht uit 32 uren per week.

Vakantieprestaties

sla link op in klembord

Kopieer

Het schooljaar begint op 1 september en eindigt op 31 augustus. De leeractiviteiten kunnen op alle dagen van de week doorgaan, met uitzondering van de vakantieperiodes.

Je voltijds aangestelde administratief medewerker kan je twaalf dagen laten werken tijdens de vakantieperiodes, waarvan maximaal tien dagen tijdens de zomervakantie. Het gaat telkens om volledige prestatiedagen. Je deelt vóór de kerstvakantie de vakantieprestaties voor het volgende kalenderjaar mee aan je personeelsleden. Deel je geen prestatiedagen mee, dan kan je in het volgende kalenderjaar je administratief medewerkers niet inschakelen tijdens de vakantie.

Administratief medewerkers hebben recht op een ononderbroken vakantie van vijf weken tijdens de zomervakantie, waarbinnen in elk geval de periode van 15 juli tot en met 15 augustus.

Cumulatie

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen het onderwijs kunnen prestaties maximaal voor 140% bezoldigd worden. Prestaties die het personeelslid levert buiten het onderwijs, hebben hierop geen invloed.

Voor prestaties die het personeelslid levert bovenop zijn voltijdse opdracht gebruiken we de term overwerk als de prestaties geleverd worden in dezelfde instelling. Levert het personeelslid die prestaties in een andere instelling, dan spreken we over bijbetrekking.

Wanneer een personeelslid meer dan voltijds werkt, zal de overheid enkel de uren boven het maximaal aantal lesuren dat voor dat ambt is vastgelegd, bezoldigen. Plage-uren blijven dus onbezoldigd. Hou er rekening mee dat de overheid de best bezoldigde uren in de plage zal leggen.

Wie meer dan voltijds presteert en die prestaties zijn een combinatie van betrekkingen in het secundair onderwijs enerzijds en in het volwassenenonderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs anderzijds, valt niet noodzakelijk onder de regeling van overwerk of bijbetrekking. Meer informatie hierover vind je in de punten 4.3.3, 4.3.4 en 4.3.5 van de omzendbrief PERS/2005/21, Cumulatieregeling. Over de combinatie met prestaties in het hoger onderwijs, vind je meer informatie in punt 4.3.6 van dezelfde omzendbrief.

Contact

An Cornelis
stafmedewerker
   02 507 06 32
   Gunther De Praitere
   stafmedewerker
     02 507 08 33
     Jan-Baptist De Smet
     stafmedewerker
       02 529 04 17
       Guy Debusschere
       stafmedewerker
         02 507 07 93
         Tom Geeroms
           Els Goeminne
           stafmedewerker
             02 507 08 60
             Suzy Sterck
             stafmedewerker
               02 507 08 63
               ×
               Kijkt als...
               Niveau
               Regio