Volwassenenonderwijs

Hoeveel uren moet mijn personeelslid presteren? Welke prestaties kan ik verwachten tijdens de vakanties?

Prestatieregeling per personeelscategorie

sla link op in klembord

Kopieer

Bestuurspersoneel

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het ambt van directeur heeft de overheid geen prestatieregeling vastgelegd.

Voor de selectieambten van adjunct-directeur en technisch adviseur en voor het bevorderingsambt van technisch adviseur-coördinator bedraagt een volledige prestatie 36 klokuren.

Onderwijzend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Voor het ambt van leraar secundair volwassenenonderwijs is de prestatieregeling afhankelijk van het studiegebied waarin het personeelslid tewerkgesteld is.

Een overzicht van de prestatienoemers per studiegebied is terug te vinden in punt 4, omzendbrief VWO/2010/01(pers), "De ambten en hun prestatieregeling in de centra voor volwassenenonderwijs".

Ondersteunend personeel

sla link op in klembord

Kopieer

Een ambt met volledige prestaties omvat:

 • 32 klokuren voor de administratief medewerker
 • 36 klokuren voor de stafmedewerker en de ICT-coördinator

Vakantie- en weekendprestatie

sla link op in klembord

Kopieer

Vakantieprestaties

sla link op in klembord

Kopieer

Tijdens de zomervakantie heeft elk personeelslid recht op een ononderbroken vakantie van 5 weken, waarbinnen voor een administratief medewerker in ieder geval de periode van 15 juli tot en met 15 augustus.

Om de goede werking van het centrum te garanderen, kan het bestuur wel een beroep op zijn personeelsleden doen tijdens de kerst-, paas- en zomervakantie gedurende:

 • maximaal 12 dagen voor het ondersteunend personeel met volledige opdracht, waarvan maximaal 10 dagen in de zomervakantie;
 • maximaal 3 dagen voor het onderwijzend personeel.

Het gaat telkens om volledige prestatiedagen. Enkel voor de administratief medewerker kan het centrumbestuur met akkoord van het personeelslid de prestatiedagen opdelen in halve dagen.

Het centrumbestuur deelt jaarlijks de verdeling van deze prestatiedagen voor het volgende jaar mee vóór de start van de kerstvakantie. Het centrumbestuur maakt de spreiding op basis van een beurtregeling die rekening houdt met de concrete mogelijkheden van de betrokkenen, met de aard van hun ambt en met de werkzaamheden die zij in het centrum kunnen verrichten.  Het centrumbestuur zorgt voor een billijke verdeling van de taken.

Op vrijwillige basis kun je een personeelslid ook opleidingen laten geven tijdens de schoolvakanties. Het personeelslid neemt zijn jaarlijkse vakantie dan op in een andere periode van het schooljaar (punt 3.1.3, omzendbrief VWO/2011/02, "De centrumorganisatie van de centra voor volwassenenonderwijs"). Je maakt hierover afspraken in het LOC.

Prestaties buiten de openingsuren van het centrum

sla link op in klembord

Kopieer

Elk personeelslid neemt in principe deel aan de personeelsvergaderingen en de pedagogische studiedag die het centrumbestuur organiseert.

Je kunt personeelsleden maximaal twee beurten per schooljaar verplichten om deel te nemen aan opendeurdagen en feestelijkheden met cursistenactiviteiten die na de lessen, in het weekend of op feestdagen worden georganiseerd. Deelname aan andere activiteiten na de lessen, in het weekend of op feestdagen gebeurt op vrijwillige basis.

Bij personeelsleden die in meerdere centra werken, hou je rekening met alle opdrachten. De betrokken directeurs maken afspraken over het bijwonen van vergaderingen, de afwezigheid op opendeurdagen …

Cumulatie

sla link op in klembord

Kopieer

Binnen het onderwijs kunnen prestaties maximaal voor 140% bezoldigd worden. Prestaties die het personeelslid levert buiten het onderwijs, hebben hierop geen invloed.

Voor prestaties die hetpersoneelslid levert bovenop zijn voltijdse opdracht gebruiken we de term overwerk als de prestaties geleverd worden in dezelfde instelling. Levert het personeelslid die prestaties in een andere instelling, dan spreken we over bijbetrekking.

Wanneer een personeelslid meer dan voltijds werkt, zal de overheid enkel de uren boven het maximaal aantal lesuren dat voor dat ambt is vastgelegd, bezoldigen. Plage-uren blijven dus onbezoldigd. Hou er rekening mee dat de overheid de best bezoldigde uren in de plage zal leggen.

Wie meer dan voltijds presteert en die prestaties zijn een combinatie van betrekkingen in het secundair onderwijs, het volwassenenonderwijs en/of het deeltijds kunstonderwijs, valt niet noodzakelijk onder de regeling van overwerk of bijbetrekking. Meer informatie hierover vind je in de punten 4.2.3, 4.2.4 en 4.2.5 van de omzendbrief PERS/2005/21, "Cumulatieregeling". Over de combinatie met prestaties in het hoger onderwijs, vind je meer informatie in punt 4.2.6 van dezelfde omzendbrief.

Contact

Jan-Baptist De Smet
stafmedewerker
   02 529 04 17
   ×
   Kijkt als...
   Niveau
   Regio