Fiscale fiche 281.10

De fiscale fiche 281.10 is een individuele fiche voor werknemers (personeelsleden). Ze bevat niet alleen het loon, maar ook tussenkomsten, kostenvergoedingen en toegekende voordelen van alle aard.

Als werkgever moet je de fiscale fiche 281.10 aan de werknemer en aan de fiscus bezorgen. De werknemer gebruikt de fiscale fiche 281.10 voor de aangifte van de personenbelasting. De fiscus gebruikt fiscale fiches als controledocument.

Fiscale fiche 281.10 inkomstenjaar 2022

sla link op in klembord

Kopieer

Download altijd de versie van de Exceltoepassing die betrekking heeft op het inkomstenjaar waarop de fiches betrekking hebben.

Momenteel vind je hieronder de toepassing voor het indienen van de fiscale fiches 281.10 van inkomstenjaar 2021. Deze toepassing mag je niet gebruiken voor het indienen van de fiscale fiches 281.10 van inkomstenjaar 2022.

De Exceltoepassing zal pas kunnen worden geactualiseerd nadat de FOD Financiën het definitieve sjabloon voor de fiche 281.10 van inkomstenjaar 2022 en het Bericht aan de schuldenaars van inkomstenjaar 2022 zal hebben gepubliceerd. De laatste jaren gebeurden die publicatie pas midden februari terwijl de fiches toch moesten worden ingediend einde februari.

Wanneer de nieuwe Exceltoepassing klaar is zullen we je hiervan informeren door middel van de elektronische nieuwsbrief.

Proberen in te dienen aan de hand van de Exceltoepassing van inkomstenjaar 2021 is nutteloos. Belcotax-on-Web zal deze aanleveringen weigeren. Je riskeert dan volledig te moeten herbeginnen gebruikmakend van de geactualiseerde Exceltoepassing voor inkomstenjaar 2022.

In welke gevallen?

sla link op in klembord

Kopieer

Je bezorgt de fiche aan personeelsleden:

 • die je rechtstreeks aanstelt ten laste van de werkingsmiddelen;
 • die je vergoedt voor voor- en naschoolse opvang en/of middagtoezicht;
 • die hun loon ontvangen van AGODI én aan wie het schoolbestuur zelf ook nog tussenkomsten, terugbetaling van kosten en/of voordelen van alle aard betaalt die niet op de fiscale fiche staan die AGODI uitreikt.

Redenen om zelf nog een fiscale fiche op te stellen voor personeelsleden die hun loon ontvangen van AGODI zijn:

 • een tussenkomst voor woon-werkverkeer;
 • de vergoeding voor voor- en naschoolse opvang en/of middagtoezicht;
 • een terugbetaling van kosten voor dienstverplaatsingen in opdracht;
 • een tegemoetkoming voor het professioneel gebruik van de privécomputer;
 • een terugbetaling van kosten wanneer een personeelslid aankopen heeft verricht voor het schoolgebeuren;
 • een pc, internetaansluiting of smartphone die een personeelslid ook privé mag gebruiken met voordeel van alle aard die niet door AGODI op een fiscale fiche wordt gezet;
 • het gebruik van sociale maaltijden;
 • een conciërgewoning.

Een werkgever mag slechts één enkele fiche 281.10 bezorgen aan een personeelslid. Alle gegevens van een personeelslid moet je met andere woorden op dezelfde fiche 281.10 vermelden, ook wanneer een personeelslid in het voorbije jaar in verschillende vestigingsplaatsen of instellingsnummers van een vzw tewerkgesteld is.

Gesubsidieerde personeelsleden kunnen twee fiscale fiches ontvangen. Tot en met inkomstenjaar 2020 reikte AGODI een fiscale fiche uit voor het loon dat AGODI uitbetaalt en reikte het schoolbestuur een fiche uit voor de andere looncomponenten die het schoolbestuur uitbetaalt, voor de tussenkomst in woon-werkverkeer, de terugbetaling van kosten en/of de voordelen van alle aard.

Sinds inkomstenjaar 2021 kan AGODI zelf, naast het loon, ook sommige voordelen alle aard en kosten eigen aan de werkgever op de fiscale fiche vermelden. Uiteraard mag het schoolbestuur die niet nog eens opnemen op de fiscale fiche die het schoolbestuur uitreikt. Dit is het geval voor:

 • de voordelen alle aard waarvoor het schoolbestuur de gegevens heeft ingestuurd naar haar werkstation via webEdison;
 • de internetvergoeding van 20 euro per maand die door AGODI vanaf september 2021 wordt uitbetaald in het kader van cao XII als het schoolbestuur niet aan AGODI heeft meegedeeld dat het personeelslid niet in aanmerking komt.

Wanneer een personeelslid door een reorganisatie (bijvoorbeeld een fusie) in het voorbije jaar in verschillende vzw’s tewerkgesteld is geweest, dan moet het personeelslid van elk van die vzw’s de gepaste fiscale fiche ontvangen.

Voor vrijwilligers moet je geen fiscale fiche afleveren.

Het systeem van verenigingswerk was in 2021 niet van toepassing in de onderwijssector.

Hoe opstellen?

sla link op in klembord

Kopieer

De FOD Financiën publiceert jaarlijks niet alleen een model fiche 281.10 maar ook een toelichting over de manier waarop je de fiches moeten invullen.

Tussenkomst woon-werk verkeer

sla link op in klembord

Kopieer

De tussenkomst woon-werkverkeer vermeld je in:

Vak 14 a) Bijdragen in de verplaatsingskosten:

sla link op in klembord

Kopieer

Openbaar gemeenschappelijk vervoer voor personeelsleden die een tussenkomst woon-werkverkeer krijgen in de kosten voor trein, tram, bus, waterbus en/of metro, zowel wanneer het schoolbestuur de vervoersbewijzen terugbetaalt als wanneer het rechtstreeks aan een maatschappij voor gemeenschappelijk openbaar vervoer betaalt in het kader van een derdebetalersregeling. Je moet het bedrag vermelden.

Vak 14 c) Ander vervoermiddel

sla link op in klembord

Kopieer

Dit moet niet worden ingevuld, ook niet voor personeelsleden die een fietsvergoeding krijgen.

Vak 24 a) Diverse inlichtingen – Verplaatsingen met een rijwiel of speed pedelec

sla link op in klembord

Kopieer

Verplaatsingen met de fiets, de elektrische fiets of speed pedelec voor personeelsleden aan wie je de door het Departement Onderwijs voorziene fietsvergoeding woon-werkverkeer betaalt. Je moet zowel het aantal kilometer (heen en terug in het kalenderjaar) als het totaal betaalde bedrag vermelden. De fietsvergoeding is niet belastbaar in de personenbelasting als de vergoeding niet meer dan 0,24 euro/km bedraagt. Voor het personeel van onderwijsinstellingen is tot en met 31 december 2021 een tarief van 0,15 euro/km van toepassing.

Opgepast: je mag hier alleen de tussenkomst in woon-werkverkeer vermelden, niet de vergoeding voor verplaatsingen in dienstopdracht!

Terugbetaling van kosten

sla link op in klembord

Kopieer

Het gaat hier over de terugbetaling van dienstverplaatsingen en/of andere kosten die gemaakt werden in opdracht van de werkgever.

De terugbetaling van kosten moet je vermelden in vak 24 b) Diverse inlichtingen – Eigen kosten van de werkgever. Ze worden niet belast in de personenbelasting. Sinds dit jaar is er een uitsplitsing voorzien.

Forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige normen

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet geen bedrag vermelden. Je moet het vakje aankruisen in volgende gevallen:

Kilometervergoedingen met de eigen wagen, moto of bromfiets tot 0,3542 euro/km voor ritten in de periode 01/01/2021 tot en met 30/06/2021 en tot 0,3707 euro/km voor ritten in de periode 01/07/2021 tot en met 31/12/2021.

Kilometervergoedingen voor dienstverplaatsingen met de fiets, de elektrische fiets of de speedelec. Lees hier de regels voor dit type dienstverplaatsingen.

Tussenkomsten uitbetaald door het schoolbestuur in de kosten voor het professioneel gebruik van een privécomputer tot 20 euro per maand.

Tussenkomsten uitbetaald door het schoolbestuur in de kosten voor het professioneel gebruik van een internetaansluiting tot 20 euro per maand, behalve wanneer deze kosten al door AGODI op een fiscale fiche worden vermeld.

In het kader van cao XII krijgen gesubsidieerde personeelsleden sinds 1 september 2021 een forfaitaire internetvergoeding van 20 euro per maand uitbetaald door AGODI. Dit is een kost eigen aan de werkgever die AGODI zelf op de fiscale fiche vermeldt. Sommige personeelsleden zijn uitgesloten van de internetvergoeding van cao XII. Dit is het geval wanneer:

Het personeelslid in de maanden september, oktober, november en/of december 2021 van het schoolbestuur een tussenkomst ontvangen heeft in de kosten van de privé-internetaansluiting;

Er voor het personeelslid in de maanden september, oktober, november en/of december 2021 een voordeel alle aard voor internet moet worden aangegeven, bijvoorbeeld als onderdeel van een smartphone, tablet of computer met internetabonnement.

Forfaitaire vergoedingen niet overeenkomstig ernstige normen

sla link op in klembord

Kopieer

Deze lijn moet je invullen als je hogere bedragen uitbetaalt dan de wettelijk vastgelegde forfaits.

Vergoedingen op basis van bewijsstukken

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet geen bedrag vermelden. Je moet het vak aankruisen wanneer er terugbetaling gebeurd is op basis van tickets en andere vervoersbewijzen openbaar vervoer, rekeningen, kassabonnen of facturen die zijn uitgereikt door derden.

Forfaitaire voordelen alle aard voor computers, internet en telefonie

sla link op in klembord

Kopieer

Verwerking van de voordelen alle aard door AGODI

sla link op in klembord

Kopieer

Sinds 1 januari 2021 kun je gegevens over sommige voordelen alle aard meedelen aan het werkstation via webEdison. Dit is onder meer het geval voor de voordelen alle aard voor computer, internet en telefonie. (Zie omzendbrief NO/2021/01.) Als je van die mogelijkheid gebruik hebt gemaakt, vermeldt AGODI de voordelen alle aard op een fiche 281.10. Voordelen alle aard die je gemeld hebt aan AGODI, moet je niet zelf op een fiscale fiche vermelden.

Als er tussen het personeelslid en het schoolbestuur overeengekomen is dat het personeelslid een eigen bijdrage betaalt voor het voordeel alle aard, moet het schoolbestuur dit bedrag innen bij het personeelslid en het geïnde bedrag meedelen aan AGODI. Als een personeelslid zijn eigen bijdrage van 2021 niet (volledig) zou hebben betaald in 2021, dan moet je dat meedelen aan AGODI.

Verwerking van de voordelen alle aard

sla link op in klembord

Kopieer

Alleen de voordelen van alle aard die je niet aan AGODI hebt meegedeeld en die niet gecompenseerd zijn door een forfaitaire eigen bijdrage, moet je zelf op fiscale fiches vermelden.

Voor personeelsleden die de pc’s, laptops, tablets, gsm’s, smartphones, internetaansluitingen en telefoonabonnementen die het schoolbestuur ter beschikking stelt alleen professioneel mogen gebruiken (en niet in de privésfeer) moet je niets op de fiscale fiche vermelden.

Wanneer de medewerker een eigen bijdrage betaalt voor het voordeel alle aard, mag je deze bijdrage in mindering brengen van het voordeel alle aard. Als de eigen bijdrage gelijk is aan het voordeel alle aard, moet je dus geen voordeel alle aard vermelden op de fiscale fiche.

Ook wanneer je een systeem van split-billing hanteert, moet je geen voordeel alle aard vermelden op de fiscale fiche. Dit betekent dat het privégebruik van zowel telefoon- als internetabonnement door de provider rechtstreeks wordt gefactureerd aan de werknemer. Bij administratieve tolerantie moet je in dit geval zelfs geen voordeel alle aard vermelden voor de ter beschikking gestelde mobiele telefoon. Lees hierover meer in de circulaire 2018/C/63.

Voor de andere personeelsleden moet je op de fiscale fiche een totaalbedrag voordelen van alle aard vermelden in vak 6 b) Voordelen van alle aard. Vermeld de aard van de belastbare voordelen door middel van de letters in onderstaande tabel:

Vaste pc of laptop voor persoonlijke doeleinden H
Internetaansluiting, zowel vast als mobiel en ongeacht het aantal toestellen
dat van de verbinding kan gebruik maken
I
Tablet of mobiele telefoon (gsm of smartphone) voor persoonlijke doeleinden J
Vast of mobiel telefoonabonnement K

Je moet ook een bedrag invullen. Dat is niet het werkelijke bedrag maar het wettelijk forfait. De overheid heeft volgende wettelijke forfaits vastgesteld voor inkomstenjaar 2021:

 • voor pc’s en laptops: 72 euro/jaar of 6 euro/maand per toestel;
 • voor smartphones, gsm’s en tablets: 36 euro/jaar of 3 euro/maand per toestel;
 • voor internetaansluitingen: 60 euro/jaar of 5 euro/maand per personeelslid (niet per internetaansluiting);
 • voor telefoonabonnementen: 48 euro/jaar of 4 euro/maand per personeelslid (niet per abonnement).

De bedragen per maand zijn van toepassing voor personeelsleden die pas in de loop van het jaar een voordeel van alle aard hebben verworven of waarvoor het voordeel van alle aard in de loop van het jaar is beëindigd.

Voor personeelsleden die over verschillende voordelen van alle aard beschikken, moet je de wettelijke forfaits samentellen.

Forfaitair voordeel alle aard voor het gebruik van sociale maaltijden

sla link op in klembord

Kopieer

AGODI biedt niet de mogelijkheid forfaitaire voordelen alle aard voor sociale maaltijden via het werkstation door te geven. Dit voordeel alle aard moet je altijd zelf vermelden op de fiscale fiche.

In vak 6 b) Voordelen van alle aard moet je bij aard de letter E invullen. Als bedrag moet je ook hier de wettelijke forfaits invullen:

 • ontbijt: 0,55 euro/dag of 198,00 euro/jaar;
 • hoofdmaaltijd: 1,09 euro/dag of 392,40 euro/jaar;
 • derde maaltijd (avondmaal): 0,84 euro/dag of 302,40 euro/jaar.

De jaarbedragen moet je toepassen voor personeelsleden die elke dag gratis op school of in het internaat eten (gedurende minstens 360 dagen in het kalenderjaar). Voor personeelsleden die niet op school eten in de schoolvakanties, in de weekends in op woensdag moet je ongeveer 140 dagen in rekening brengen.

Wanneer de personeelsleden een persoonlijke bijdrage betalen voor de maaltijden, dan mag je de werkelijke bijdragen aftrekken van de wettelijke forfaits. Je moet alleen het verschil vermelden op de fiscale fiche (als dit verschil groter is dan nul).

Gratis koffie, water, frisdrank en soep is een niet belastbaar sociaal voordeel. Daarvoor moet je niets op de fiscale fiche vermelden.

Forfaitair voordeel alle aard conciërgewoningen

sla link op in klembord

Kopieer

Gratis aan personeelsleden ter beschikking gestelde woningen of kamers moet je als voordeel van alle aard op de fiscale fiche vermelden in vak 6 b) Voordelen van alle aard.

De aard vul je in aan de hand van de letters in onderstaande tabel:

Huisvesting B
Verwarming C
Elektriciteit voor andere doeleinden dan verwarming D

De wettelijk vastgestelde forfait voor één enkele kamer geïntegreerd in een woning inclusief verwarming, water en elektriciteit, bedraagt 0,74 euro/dag of 266,40 euro per jaar.

Wanneer het gaat over meer dan één kamer of een gemeubelde of een ongemeubelde woning moet je de waarde van het voordeel van alle aard bepalen op basis van het kadastraal inkomen.

Formules voor de berekening van het voordeel van alle aard in inkomstenjaar 2021 van:

 • een ongemeubelde woning exclusief verwarming en exclusief verlichting : niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning of het gedeelte van het gebouw dat als woning dienstdoet x 1,863 x 100/60 x 2;
 • een gemeubelde woning exclusief verwarming en exclusief verlichting: niet geïndexeerd kadastraal inkomen van de woning of het gedeelte van het gebouw dat als woning dienstdoet x 1,863 x 100/60 x 5/3 x 2.

Wettelijke forfaits in inkomstenjaar 2021 voor gratis door de werkgever verstrekte:

 • verwarming: 930 euro;
 • elektriciteit: 470 euro.

Dit zijn bedragen per jaar. Wanneer de huisvesting in de loop van 2021 gestart of beëindigd is, mag je het bedrag prorateren overeenkomstig de periode dat de huisvesting is verstrekt.

Wordt er door het personeelslid een tussenkomst betaald aan het schoolbestuur (bijvoorbeeld een huur), dan moet je die tussenkomst aftrekken van het betrokken forfait.

Hoe indienen?

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt er voor kiezen om de fiches te laten opstellen door een sociaal secretariaat of zelf fiches op te stellen. Je kunt er ook voor kiezen om een deel van de fiches door het sociaal secretariaat te laten opmaken en de rest zelf op te stellen.

Voor de fiscale fiches van personeelsleden waarvoor je alleen een fiche moet opstellen omwille van:

 • vergoeding voor- en naschoolse opvang en/of middagtoezicht;
 • tussenkomst woon-werkverkeer;
 • terugbetaling van kosten eigen aan de werkgever;
 • voordelen alle aard

kun je gebruik maken van de Exceltoepassing fiches inkomstenjaar 2021.

Belangrijke aangekondigde wijziging

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf inkomstenjaar 2022 (aanslagjaar 2023) volstaat het niet langer te verklaren of je kosten eigen aan de werkgever hebt uitbetaald. Je zult ook het bedrag moeten vermelden. Dit zal het geval zijn voor:

 • forfaitaire vergoedingen overeenkomstig ernstige normen, zoals vergoedingen voor dienstverplaatsingen met de wagen en forfaitaire vergoeding voor het professioneel gebruik van de privé-computer;
 • vergoedingen op basis van bewijsstukken zoals aankopen van didactisch materiaal, terugbetaling van tickets voor dienstverplaatsingen met het openbaar vervoer,…

Deze bedragen blijven niet belastbaar.

Deze verandering heeft nog geen gevolgen voor de fiscale fiches die je moet indienen tegen 28 februari 2022.

Contact

×
Kijkt als...
Niveau
  Regio