Giften en schenkingen

Giften en schenkingen zijn één van de financieringsbronnen waarmee een vzw haar doel kan verwezenlijken. Onder welke voorwaarden kun je giften fiscaal aantrekkelijk maken in die zin dat de schenker daarvan een fiscaal voordeel geniet?

De termen 'giften' en 'schenkingen' zijn hier als synoniemen gebruikt.

In welke gevallen kun je een fiscaal attest uitreiken?

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen voor basis- en secundair onderwijs en patrimoniumvzw’s kunnen geen erkenning krijgen om fiscale attesten uit te reiken voor giften.

Hogeronderwijsinstellingen moeten geen erkenning (her)aanvragen: zij beschikken over een bij wet toegekende permanente erkenning.

Hogeronderwijsinstellingen kunnen fiscale attesten uitreiken wanneer het bedrag van de gift van een schenker minstens 40 euro per kalenderjaar bedraagt. De giften van personen die samen worden belast mogen worden samengeteld. Voor giften in natura en voor sponsoring mag er geen attest worden uitgereikt. Met het attest heeft de schenker recht op een belastingvermindering van 45% van het bedrag van de gift.

Hogeronderwijsinstellingen moeten vóór 1 maart:

 • een attest bezorgen aan de schenker;
 • de gegevens van de uitgereikte attesten rechtstreeks bezorgen aan de FOD via Belcotax.

Meer uitleg hierover vind je op de website van FOD Financiën.

Kun je als niet erkende instelling een schenking ontvangen waarbij de schenker toch een fiscaal voordeel ontvangt?

sla link op in klembord

Kopieer

Scholen voor basis- en secundair onderwijs kunnen bij de Koning Boudewijnstichting een projectrekening, een solidariteitsrekening of een Fonds Vrienden Van aanvragen

Schenkers die via de Koning Boudewijnstichting in een kalenderjaar minstens 40 euro aan een school schenken, krijgen een fiscaal attest dat recht geeft op belastingvermindering van de Koning Boudewijnstichting: Fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting (katholiekonderwijs.vlaanderen).

Wanneer is een machtiging door de minister van justitie nodig?

sla link op in klembord

Kopieer

Handgiften aan vzw's moeten niet gemachtigd worden, wat ook het bedrag van de schenking is. Een handgift is een gift van hand tot hand van roerende goederen. Bankoverschrijvingen worden door de FOD Justitie beschouwd als handgiften en moeten dus ook niet gemachtigd worden

Schenkingen tussen vzw’s of stichtingen onderling vallen altijd buiten de machtigingsvereiste, ook wanneer de schenking geen betrekking heeft op roerende goederen. Het moet wel gaan om schenkingen tussen rechtspersonen met een gelijkaardig doel.

Dergelijke schenkingen tussen vzw’s komen in de praktijk vaak voor:

 • bij een ontbinding of vereffening van een vzw draagt de ontbindende vzw haar resterende actief over aan een andere vzw;
 • een vzw doet een storting om de schulden van een andere vzw te dekken.

Is er schenkbelasting verschuldigd?

sla link op in klembord

Kopieer

Voor schenkingen van onroerende goederen is er altijd tussenkomst van een notaris nodig. Lees hierover meer onder het thema Schenkbelasting (katholiekonderwijs.vlaanderen).

Verschil met reclame en sponsoring

sla link op in klembord

Kopieer

Er is een fundamenteel verschil tussen giften/schenkingen enerzijds en sponsoring anderzijds. Een gift of schenking gebeurt zonder enige tegenprestatie. Bij reclame of sponsoring krijgt de tegenpartij iets in ruil, meestal één of andere vorm van publiciteit. Dit kan bijvoorbeeld de vermelding zijn van de naam of het logo van de sponsor.

Reclame en sponsoring zijn activiteiten die in principe onderworpen zijn aan de btw en de rechtspersonenbelasting. Lees hierover meer op de pagina Reclame en sponsoring.

Indien het gaat over een beroepskost is de sponsoring aftrekbaar voor de sponsor. Hij moet wel kunnen bewijzen dat er een tegenprestatie was.

Contact

Ruth Engelen
stafmedewerker
   02 507 08 40
   Bernadette Maertens
   stafmedewerker
     02 507 06 72
     Trui Vermeersch
     stafmedewerker
       02 507 06 56
       ×
       Kijkt als...
       Niveau
       Regio