Fondsenwerving via de Koning Boudewijnstichting

Als je de schenkingen en giften die je in geld ontvangt, via de Koning Boudewijnstichting (KBS) laat binnenkomen, dan krijgen de schenkers een fiscaal attest voor belastingvermindering. De KBS werkt met 'projectrekeningen', 'solidariteitsrekeningen scholen' en 'Fondsen Vrienden Van'.

De projectrekening

sla link op in klembord

Kopieer

Via de projectrekening kun je fondsen inzamelen voor projecten met betrekking tot investeringen in schoolinfrastructuur en aankoop van educatieve materialen. Via de projectrekening kun je geen fondsen ophalen voor de financiering van de werkingskosten van de school.

Drie keer per jaar organiseert de Koning Boudewijnstichting een oproep 'Projectrekeningen in de schoot van de Koning Boudewijnstichting'. Je kunt een aanvraag indienen om een projectrekening te openen via zo’n oproep. Bij je aanvraag moet je een dossier toevoegen dat beantwoordt aan de selectiecriteria van de oproep. Beoordeling gebeurt door een onafhankelijke commissie.

De school is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor haar project.

De Koning Boudewijnstichting stelt de binnengekomen bedragen ter beschikking voor het bedoelde project, volgens de fasen van het project. De betaling gebeurt in schijven, door middel van een modelformulier dat de initiatiefnemer invult op aantonen van de facturen.

De Koning Boudewijnstichting regelt de erkenning en ook de fiscale aspecten: giften vanaf 40 euro die gestort worden op de projectrekening, geven de schenker recht op een belastingvermindering van 45% van het gestorte bedrag.

De Koning Boudewijnstichting is gemachtigd beheerskosten in te houden voor de financiering van haar eigen werking. De beheerskosten bedragen 100 euro als het totaalbudget lager is dan 10 000 euro en 500 euro als het groter is dan 10 000 euro.

Meer uitleg vind je op de website van de Koning Boudewijnstichting. Lees zeker de informatiebrochure, de algemene voorwaarden en de informatie over het indienen van een kandidaatsdossier.

Als je geen informatie vindt, dan is het mogelijk dat er tijdelijk (gedurende één of twee weken) geen projectoproep loopt. In dat geval kun je contact opnemen met Bernadette Maertens.

Solidariteitsrekening scholen

sla link op in klembord

Kopieer

Enkel scholen die (gewoon of buitengewoon) kleuter-, lager en/of secundair onderwijs organiseren, komen in aanmerking voor de solidariteitsrekening scholen.

Via de solidariteitsrekening scholen kun je fondsen inzamelen voor het aanleggen van een sociaal fonds waarmee je leerlingen uit kwetsbare gezinnen kan ondersteunen. Het gaat hier over tegemoetkomingen aan individuele leerlingen voor schoolkosten, schoolactiviteiten, leefkosten, kosten van (para-)medische/therapeutische aard. Deze middelen mag je in geen geval gebruiken voor de financiering van werkingskosten voor de school, investeringen in schoolinfrastructuur of aankoop van educatief materiaal.

Drie keer per jaar organiseert de Koning Boudewijnstichting een oproep. Het Comité voor Lokale Filantropie van de Koning Boudewijnstichting beoordeelt de aanvragen.

De school is vervolgens zelf verantwoordelijk voor de fondsenwerving voor haar project.

Gestorte bedragen vraag je op via een modelformulier. Je vindt dit document op de tweede pagina van het financieel rapport dat je wekelijks per mail ontvangt vanaf de eerste gift. Tegen het einde van het schooljaar, uiterlijk op 30 juni, bezorgt de school een overzicht van het gebruik van de gelden aan de Koning Boudewijnstichting.

De koning Boudewijnstichting regelt de erkenning en ook de fiscale aspecten: giften vanaf 40 euro die gestort worden op de solidariteitsrekening scholen, geven de schenker recht op een belastingvermindering van 45 % van het gestorte bedrag.

De Koning Boudewijnstichting stort de geschonken bedragen aan de school na afhouding van beheerskosten. De beheerskosten bedragen 5 % op de ontvangen giften. Dit percentage is degressief in functie van het jaarlijks ingezamelde bedrag aan gecumuleerde giften.

Als je geen informatie vindt, dan is het mogelijk dat er tijdelijk (gedurende één of twee weken) geen projectoproep loopt. In dat geval kun je contact opnemen met Bernadette Maertens.

Fonds Vrienden Van

sla link op in klembord

Kopieer

Het Fonds Vrienden Van, gevolgd door de naam van de organisatie die zal gesteund worden is een product dat bedoeld is voor grotere schenkingen en giften. Een Fonds Vrienden Van kan opgericht worden als er verwacht wordt dat er jaarlijks minstens 10 000 euro zal worden ingezameld.

Om een Fonds Vrienden Van op te richten zijn er minimum twee particuliere oprichters nodig die geen band hebben met de school. De oprichters moeten persoonlijk contact opnemen met de Koning Boudewijnstichting. De oprichters mogen geen deel uitmaken van het bestuursorgaan en ze mogen ook niet deelnemen aan de dagelijkse werking van de school. Het personeel van de school bijvoorbeeld, is uitgesloten. Het zijn de oprichters die vervolgens schenkers zoeken.

Voor een Fonds Vrienden Van wordt er binnen de Koning Boudewijnstichting een eigen beheerscomité opgericht.

De Koning Boudewijnstichting regelt de fiscale aspecten. Er is een belastingvermindering voor de schenkers van 45 % van het gestorte bedrag. Ook hier is er beheersvergoeding verschuldigd: De stichters verbinden zich ertoe om een gift te doen van 1 000 euro aan de Koning Boudewijnstichting voor de oprichting van het Fonds Vrienden van. Daarnaast mag de Koning Boudewijnstichting jaarlijks een bedrag gelijk aan 5 % van alle ontvangen giften van dat jaar gebruiken om haar activiteiten te financieren.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio