Reclame en sponsoring

De kans dat je als schoolbestuur in aanraking komt met reclame en/of sponsoring wordt steeds groter. Reclame en/of sponsoring zijn immers vaak een bijproduct van sociale media, crowdfunding en andere vormen van fondsenwerving.

Reclame en sponsoring

sla link op in klembord

Kopieer

Met reclame wordt bedoeld: mededelingen met als doel de verkoop te bevorderen.
Sponsoring houdt een bijdrage in met als doel om de bekendheid te verhogen. Sponsoring kan de vorm aannemen van een bijdrage aan de inrichting van de school, een bijdrage in de kosten van een evenement of een bijdrage voor (les)materialen, software en IT-benodigdheden, toestellen, …

In vele gevallen maakt de regelgeving geen onderscheid tussen reclame en sponsoring.

Welke regels hanteert de Commissie Zorgvuldig Bestuur?

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet als schoolbestuur in overleg met de schoolraad een basisvisie inzake reclame en sponsoring opstellen. Deze afspraken moet je opnemen in het schoolreglement. Je moet elke vorm van reclame en sponsoring waaraan het schoolbestuur wil meewerken, vooraf toetsen aan het uitgezette beleid. Dit beleid moet rekening houden met volgende principes - zie ook de website van de Commissie Zorgvuldig Bestuur:

 • De verplichte onderwijsactiviteiten of leermiddelen in het basisonderwijs zijn vrij van reclame. De verplichte onderwijsactiviteiten en leermiddelen zijn de onderwijsactiviteiten en leermiddelen die bedoeld zijn om de eindtermen te bereiken of de ontwikkelingsdoelen na te streven. Door het schoolbestuur verstrekte leermiddelen mogen geen mededelingen bevatten die rechtstreeks of onrechtstreeks tot doel hebben de naam- of merkbekendheid, de verkoop van producten of diensten of de ledenwerving te bevorderen.
 • De facultatieve onderwijsactiviteiten in het basisonderwijs en alle onderwijsactiviteiten in de andere onderwijsniveaus zijn vrij van reclame, behalve als het enkel gaat om een verwijzing naar het feit van de tussenkomst van een persoon of een organisatie (sponsoring).
 • De reclame en sponsoring die de school toelaat, zijn verenigbaar met de pedagogische en onderwijstaken en doelstellingen van de school. Zo dien je je als schoolbestuur te beraden over de medewerking aan reclame voor tabaksproducten, alcoholische dranken, suikerhoudende voeding en dranken, kansspelen, … en over de mogelijkheid sponsoring te aanvaarden die gericht is op het verhogen van de bekendheid van dergelijke producten;
 • De reclame en sponsoring brengen de objectiviteit, de geloofwaardigheid, de betrouwbaarheid en onafhankelijkheid van de onderwijsinstelling niet in het gedrang.
 • Sponsorvermeldingen zoals logo’s, merknamen, … zijn niet op de buitenwereld gericht. Ze zijn niet zodanig aangebracht op de muur van een schoolgebouw dat ze vanop de openbare weg zichtbaar zijn.
 • De schoolwebsite vermeldt geen commerciële aankoopboodschappen. Organisaties die bijdragen tot een project in de school kunnen wel als sponsor vermeld worden op de schoolwebsite maar alleen in die ruimtes die niet gebruikt worden voor opvoedings- en onderwijsactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de eindtermen en ontwikkelingsdoelen.

Verwar reclame en sponsoring niet met schenkingen of giften

sla link op in klembord

Kopieer

Bij schenkingen en giften is er geen enkele tegenprestatie door de begunstigde van de schenking/de gift. Voor schenkingen en giften van roerende goederen aan vzw’s en stichtingen geldt er in het Vlaams Gewest en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vrijstelling van btw.

Een vermelding van de naam of het logo van de schenker in een programmaboekje is al voldoende als tegenprestatie om niet meer van een schenking/gift te kunnen spreken maar van sponsoring en is dit een btw-plichtig activiteit.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio