Subsidie Oog voor Lekkers

Scholen die verse groenten en fruit en/of melk aanbieden aan al hun leerlingen kunnen hiervoor een subsidie aanvragen.

Wat?

sla link op in klembord

Kopieer

De subsidie is bedoeld om:

 • eenmaal per week gedurende één of twee periodes van 10 weken van het schooljaar aan elke leerling een portie groenten of fruit aan te bieden;
 • maximaal driemaal per week gedurende één of twee periodes van 10 weken van het schooljaar aan elke leerling melk aan te bieden. 

De subsidie voor groenten/fruit kan worden gecombineerd met de subsidie voor melk.

De producten moeten aan de leerlingen worden bezorgd op schooldagen en niet tijdens de voor- of naschoolse opvang. De melk mag worden aangeboden bij de schoolmaaltijd als je de volgende voorwaarden respecteert:

 • De melk wordt niet gebruikt in de bereiding van de schoolmaaltijden.
 • De melk wordt niet gebruikt om producten te vervangen in de schoolmaaltijden als de school een leerlingenbijdrage aanrekent voor de schoolmaaltijden. De melk mag wel producten van gratis schoolmaaltijden vervangen.

Gesubsidieerde groenten en fruit mogen niet aan de schoolmaaltijd worden toegevoegd.

Je mag niets aanrekenen voor de gesubsidieerde producten: het aanbod moet volledig gratis zijn voor de ouders. Er mogen ook geen andere voorwaarden gekoppeld worden aan de deelname.

Voor welke scholen?

sla link op in klembord

Kopieer

De volgende scholen kunnen een erkenningsaanvraag indienen:

 • scholen voor gewoon en buitengewoon basisonderwijs, ook voor hun leerlingen in OKAN-klassen;
 • scholen voor buitengewoon secundair onderwijs.

Scholen voor gewoon secundair onderwijs komen niet in aanmerking. Voor hen is er Snack & Chill | Gezond Leven.

Het aanbod is alleen gericht op de leerlingen, niet op personeelsleden. Alle leerlingen moeten kunnen deelnemen.

De subsidie aanvragen en het aanbod creëren

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet vijf stappen volgen.

De erkenningsaanvraag

sla link op in klembord

Kopieer

Je school moet een erkenning krijgen van het Departement Landbouw en Visserij van het Vlaams Ministerie van Landbouw en Visserij.

Je moet de erkenningsaanvraag voor schooljaar 2023-2024 indienen in september of oktober 2023. Doe dat zo snel mogelijk. Er worden maar aanvragen goedgekeurd zolang als er nog budget beschikbaar is op de indiendatum van je erkenningsaanvraag. Hoe eerder je aanvraag binnen is, hoe groter dus de kans dat je subsidie zult krijgen.

De loting en de vroegere voorrangsregelingen voor indicatorscholen en voor scholen die in het vorig schooljaar geen subsidie hebben gekregen, zijn afgeschaft.

Bij de erkenningsaanvraag moet je het aantal verbruiksperiodes en het aantal leerlingen meedelen dat aan de eerste verbruiksperiode zal deelnemen. Het aantal leerlingen dat aan de tweede verbruiksperiode zal deelnemen deel je mee bij de subsidieaanvraag voor de tweede verbruiksperiode.

De erkenningsaanvraag kan alleen worden ingediend door een gevolmachtigde van de school. Als je school in het verleden al een subsidie Oog voor Lekkers kreeg, dan beschikt je school al over één of meer gevolmachtigden. Als je school nog geen gevolmachtigde heeft of als de gevolmachtigde van een vorig schooljaar niet meer kan ingeschakeld worden, moet je telefonisch contact opnemen via nummer 02 552 74 91 om voor je school toegang te krijgen tot de aanvraagtool.

Eén of twee leveranciers selecteren

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet zelf leveranciers kiezen.

De Wet op de Overheidsopdrachten moet worden nageleefd. Zorg dat je over de bewijsstukken beschikt waarmee je kunt aantonen dat je de Wet op de Overheidsopdrachten correct hebt nageleefd.

De subsidie wordt gedeeltelijk betaald met Europese middelen. De controles op de naleving van de Wet op de Overheidsopdrachten zijn streng!

Ook wanneer de aankoopprijs onder de 30 000 euro blijft, moet je kunnen aantonen dat je bij drie leveranciers prijs hebt gevraagd. Lees hier meer over in het antwoord op de vraag ‘Wat is een aanvaarde factuur?’ op de webpagina FAQ | DOKO.  Als de overheidsopdracht kleiner is dan 30 000 euro, kun je gebruik maken van dit voorbeeldmarktraadplegingsdocument.

Als je zowel groenten/fruit als melk voorziet, dan kun je ofwel alle producten betrekken bij één enkele leverancier ofwel verschillende leveranciers.

Aankopen en verbruiken

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet de aankopen voorfinancieren.

De eerste verbruiksperiode van 10 weken kan starten in september of oktober 2023 en eindigt uiterlijk op 31 januari 2024.

De tweede verbruiksperiode start na het einde van de eerste verbruiksperiode. De tweede verbruiksperiode kan starten vanaf 1 januari 2024 en eindigt uiterlijk op 30 april 2024.

De periodes van 10 weken moet niet bestaan uit aaneengesloten periodes. Onderbrekingen met weken zonder verbruik zijn toegelaten.

Het subsidiebedrag opvragen

sla link op in klembord

Kopieer

De subsidie bestaat uit de terugvordering van de kosten van de aankopen. De terugvordering gebeurt na het einde van de verbruiksperiodes. Als je in schooljaar 2023-2024 twee verbruiksperiodes hebt, dan moet je twee subsidieaanvragen indienen, één per verbruiksperiode.

De subsidie wordt digitaal opgevraagd via het E-loket Landbouw en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij door een gevolmachtigde van je school.

De subsidieaanvraag voor de eerste gebruiksperiode kan vanaf 1 januari 2024 en gebeurt uiterlijk op 30 april 2024.

De subsidieaanvraag voor de tweede gebruiksperiode kan vanaf 15 maart 2024 en gebeurt uiterlijk op 31 juli 2024.

De handleiding voor het opvragen van een subsidiebedrag vind je vanaf punt 4 van de Handleiding-schoolfruit-melk-en-groenten.pdf (landbouwvlaanderen.be). Daarnaast kun je gebruik maken van de infofiche voor steunaanvraag.

Voor de terugvordering gebruik je de voorbeeldfactuur. Je vult minstens één voorbeeldfactuur in per leverancier per verbruiksperiode en per vestiging.

Door deze voorbeeldfactuur te gebruiken bezorg je alle gegevens die nodig zijn om de kosten terug te vorderen aan de subsidiërende overheid. Over elke van de leveringen vermeld je:

 • de productomschrijving met daarbij of het om biologische of niet-biologische producten gaat;
 • het aantal stuks;
 • de eenheidsprijs en het bedrag exclusief btw.

In de factuur wordt automatisch het btw-bedrag en het subsidieplafond berekend.

De bewijsstukken van de aankopen opladen

sla link op in klembord

Kopieer

Je moet de bewijsstukken van de aankopen opladen via het E-loket Landbouw en Visserij van het Departement Landbouw en Visserij. De verplichte bewijsstukken van de aankopen zijn:

 • de facturen die je van de leveranciers gekregen hebt;
 • de leveringsbon;
 • de betaalbewijzen.

Elk van deze bewijsstukken moet de volgende gegevens bevatten:

 • de soorten aangeleverde groenten, fruit en melk;
 • de hoeveelheid;
 • de datum van levering.

Na elke succesvol ingediende terugvordering ontvang je een bevestigingsmail.

Subsidiebedragen

sla link op in klembord

Kopieer

Vanaf schooljaar 2023-2024 worden de subsidiebedragen forfaitair vastgesteld op:

 • 0,65 euro voor biologische groenten en fruit;
 • 0,40 euro voor niet-biologische groenten en fruit;
 • 0,35 euro voor biologische of niet-biologische melk.

Deze forfaits zijn van toepassing per portie per leerling.

Het hogere subsidiebedrag voor biologische groenten en fruit is alleen van toepassing wanneer alle porties groenten/fruit van de verbruiksperiode biologisch zijn. Wanneer minstens één portie van de verbruiksperiode niet-biologisch is, wordt het subsidiebedrag voor niet-biologische groenten en fruit toegekend voor alle porties van die verbruiksperiode.

De subsidiebedragen worden begrensd door het leerlingenaantal van de school dat deelneemt aan de actie. Voor de eerste verbruiksperiode wordt het subsidiebedrag begrensd door het aantal deelnemende leerlingen dat voor de actie wordt ingeschreven bij het begin van het schooljaar zoals meegedeeld in de erkenningsaanvraag. Voor de tweede verbruiksperiode wordt het subsidiebedrag begrensd door het aantal leerlingen dat voor de actie wordt ingeschreven bij het begin van het tweede trimester van het schooljaar, zoals meegedeeld bij de subsidieaanvraag voor de tweede verbruiksperiode.

De subsidiebedragen worden niet meer begrensd door de bedragen die betaald zijn aan de  leveranciers.

Verplichtingen, controles en sancties

sla link op in klembord

Kopieer

De ouders moeten op de hoogte worden gebracht van de actie door middel van een poster die de school zal ontvangen na de erkenningsaanvraag.

Dubbele financiering is verboden: aanbod waarvoor er een leerlingenbijdrage wordt gevraagd of dat ook nog op een andere manier wordt gesubsidieerd, komt niet in aanmerking voor subsidiëring via Oog voor Lekkers.

Alle bewijsstukken moeten gedurende 10 jaar worden bewaard. Je moet ze gedurende 10 jaar kunnen voorleggen voor controle. De bewijsstukken zijn:

 • de stukken die bewijzen dat je de Wet op de Overheidsopdrachten hebt gevolgd. Je moet kunnen aantonen:
 • de facturen van de leveranciers;
 • de leveringsbonnen;
 • de betaalbewijzen;
 • de terugvorderingsdocumenten.

Onterechte subsidieaanvragen worden niet uitbetaald of teruggevorderd. De subsidie is onterecht als aan één van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • de erkenningsaanvraag is niet tijdig ingediend en/of de erkenningsaanvraag is onvolledig en/of niet correct ingevuld;
 • in een verbruiksperiode werd gedurende minder dan 10 weken groenten/fruit en/of melk aangeboden aan alle leerlingen;
 • de aangeboden producten voldeden niet aan de wettelijke voorschriften;
 • het leerlingenaantal van de tweede verbruiksperiode is niet tijdig meegedeeld of niet correct;
 • een subsidieaanvraag is niet tijdig ingediend, was onvolledig en/of niet correct;
 • er ontbreken bewijsstukken of de bewijsstukken zijn niet correct of niet alle bewijsstukken zijn tijdig opgeladen;
 • er was dubbele financiering;
 • de controle werd verhinderd;
 • er is valse informatie gecreëerd.

Naast het inhouden of terugvorderen van de subsidie, kan een administratieve sanctie worden opgelegd voor het verschil tussen de aangevraagde subsidie en de subsidie waarop de school recht heeft. De erkenning kan volledig worden ingetrokken zodat de school de volledige subsidie verliest/moet terugbetalen. De subsidiërende overheid kan zelfs een exclusieve bestuurlijke geldboete opleggen en rekent verwijlintresten aan op laattijdig terugbetaalde subsidiebedragen.

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio