Een schenking van onroerende goederen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor een schenking van onroerende goederen is de tussenkomst van een notaris verplicht. De notaris is verplicht om de schenking van onroerende goederen te laten registreren. De tarieven van de schenkbelasting verschillen naargelang het gewest en naargelang het soort schenker en begunstigde.

Voor schoolbesturen zijn de volgende tarieven van toepassing:

 • de fiscale woonplaats van de schenker is gelegen in het Vlaams Gewest: 0% (artikel 2.8.4.1.1, § 3, 1ste lid, 10° Vlaamse Codex Fiscaliteit);
 • de fiscale woonplaats van de schenker is gelegen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • 100 euro vast recht wanneer de schenker een vzw of een private stichting is (artikel 140, 3° van het Wetboek Registratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest); 
  • 7% wanneer de schenker geen vzw of private stichting is (artikel 140, 2° van het Wetboek Registratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest).

Een schenking van roerende goederen

sla link op in klembord

Kopieer

Voor de schenking van roerende goederen is het niet verplicht beroep te doen op een notaris als je gebruikt maakt van de techniek van de handgift of bankgift.

Een schenking die uitsluitend bestaat uitroerende goederen, zoals juwelen, kunstvoorwerpen,… en geld, kun je regelen door middel van een handgift.

Een bankgift is een bijzondere vorm van handgift die je kunt gebruiken voor de schenking van geld. Bij een bankgift wordt geld overgeschreven van de bankrekening van de schenker naar de bankrekening van de begunstigde.

Het is niet verplicht om de schenking van geld en/of roerende goederen te registreren. Kies je ervoor om een schenking te laten registreren, dan moet je schenkbelasting betalen. Als je een schenking niet laat registreren, dan is het soms aangewezen om voor een ander schriftelijk bewijs te zorgen.

Waarom een schriftelijk bewijs?

sla link op in klembord

Kopieer

De schenker is een particulier

sla link op in klembord

Kopieer

Het opstellen van een schriftelijk bewijs biedt volgende voordelen:

 • Na het overlijden van de schenker kunnen zijn erfgenamen de schenking niet betwisten door bijvoorbeeld te stellen dat je de roerende goederen op een slinkse manier hebt verkregen.
 • Het schriftelijk document laat je toe te bewijzen tegenover de fiscus dat het overlijden van de schenker meer dan drie jaar geleden plaats vond waardoor er geen successierechten (ook genoemd erfbelasting) verschuldigd zijn.
 • Indien de schenker ziek wordt binnen de drie jaar na de schenking, kun je het handgiftdocument gebruiken om de schenking te laten registreren. Hierdoor zul je dan wel schenkbelasting moeten betalen, maar deze is lager dan de erfbelasting.

De schenker is een vzw

sla link op in klembord

Kopieer

Ook als de schenker een vzw is, kan het nuttig zijn een schriftelijk bewijs op te stellen van de handgift. Zo kan er achteraf geen discussie zijn over de bedoeling van de overdracht van de goederen: was het de bedoeling van de schenkende vzw een gift te doen of was het een lening?

Het  schriftelijk bewijs van een handgift

sla link op in klembord

Kopieer

Het schriftelijk bewijs kun je op twee manieren opstellen:

 • De schenker stuurt een aangetekende en gedateerde aankondigingsbrief op een datum vóór de overhandiging van de roerende goederen. Na ontvangst van de roerende goederen stuurt de ontvanger een aangetekende en gedateerde bedankingsbrief terug. Voor het aangetekend versturen van de bedankingsbrief gebruik je best de techniek van de gevouwen omslag zodat de poststempel op het document zelf komt te staan. Op die manier zorg je voor een onbetwistbare datum.
 • Er wordt steeds vaker gewerkt met een 'pacte adjoint' in plaats van de twee klassieke aangetekende brieven: schenker en begiftigde maken een gezamenlijk document na de handgift. Beiden ondertekenen.

Hier vind je een  model van een pacte adjoint voor een handgift door een particulier en een model van een pacte adjoint voor een handgift door een vzw. Je kunt best het document zonder omslag aangetekend versturen van schenker naar begiftigde of omgekeerd, zodat je een bewijs hebt van de datum.

Het schriftelijk bewijs van een bankgift

sla link op in klembord

Kopieer

Je kunt hier ook werken met aangetekende brieven. Uit de briefwisseling moet blijken dat de schenker de bedoeling heeft te schenken en dat de begiftigde de schenking aanvaardt.

Meer en meer wordt er nu overgestapt naar één bewijsdocument dat ondertekend is door de schenker én de begiftigde, een ‘pacte adjoint’ genoemd. Dit document maak je op ná de overschrijving. Een onbetwistbare datum blijft belangrijk. Net als de klassieke aangetekende brieven kun je daarom een pacte adjoint in vier vouwen en aangetekend versturen. Maar je kunt de datum ook bewijzen via het bankuittreksel waarop de overschrijving is vermeld. Bewaar dat samen met het pacte adjoint om een onweerlegbaar bewijs te creëren.

De overschrijving moet een 'neutrale' verrichting zijn waaruit niet blijkt dat het om een gift gaat. Dit betekent dat de schenker in de mededeling niet mag vermelden dat het over een schenking of gift gaat.

Wat is een bankgift?

sla link op in klembord

Kopieer

Registratie van een schenking via handgift of bankgift is niet verplicht.

Soms brengt de registratie een aantal voordelen met zich mee:

 • Je hebt een bewijs van schenking. Derden, bijvoorbeeld familieleden van de schenker kunnen de schenking niet betwisten.
 • Als de schenker overlijdt binnen de drie jaar na de schenking, zul je geen erfbelasting meer moeten betalen. De erfbelasting ligt hoger dan de schenkbelasting. Als de schenker ziek wordt, kun je daarom bijvoorbeeld kiezen om het schriftelijk bewijs van de schenking toch nog te laten registreren. Dan betaal je de lagere schenkbelasting in plaats van de hogere erfbelasting.

Hoe laat je een handgift of bankgift registreren?

sla link op in klembord

Kopieer

De registratie van een hand- of bankgift gebeurt via eender welk kantoor Rechtszekerheid.

De registratieprocedure vind je op de webpagina Registratie | FOD Financiën (belgium.be).

In dringende gevallen kun je de pacte adjoint neerleggen onder de minuten bij een Belgische notaris. Van zodra deze neerlegging voor het overlijden plaatsvindt, wordt er schenkbelasting geheven over de schenking en geen erfbelasting

Contact

Bernadette Maertens
stafmedewerker
   02 507 06 72
   Trui Vermeersch
   stafmedewerker
     02 507 06 56
     ×
     Kijkt als...
     Niveau
     Regio